Forum
jak to zrobili Niemcy2011--0-6- 11: 1


Prezes db o restrukturyzacji kolei
Harmut Mehdorn: My?my ch?tnie tu przyjechali, aby przedstawi? Pa?stwu
koncepcj? prywatyzacji kolei. Mo?emy Pa?stwu przedstawi? w jaki sposób u
nas si? odbywa. Ja wcale nie mówi?, ?e ten nasz model prywatyzacji i
przekszta?cenia jest idealny. Uwa?am, ?e ka?da kolej powinna i?? w?asn?
drog? i znale?? najlepsze rozwi?zania dla niej samej. Natomiast ta droga,
któr? my?my wybrali jest to droga, która przynios?a sukces. Po
zjednoczeniu obu pa?stw niemieckich mieli?my dwa podmioty kolejowe –
Deustche Reichsbahn, czyli dawna kolej NRD i Deutsche Bundesbahn czyli
koleje dawnej Republiki Federalnej Niemiec. Obie te koleje ??cznie
przynosi?y straty w wysoko?ci 12 miliardów marek. Mia?y bardzo z??
wydajno??, spada? udzia? na rynku obu kolei. No i w zasadzie nikt nie by?
zadowolony. Politycy ,kolejarze a przede wszystkim klienci, nikt nie by?
zadowolony z niemieckich kolei. To spowodowa?o, ?e w parlamencie i w
rz?dzie niemieckim stworzono taki projekt przekszta?cenia kolei którego
celem jest podniesienie efektywno?ci i jej sprywatyzowanie . Rz?d niemiecki
po prywatyzacji Lufthansy, Deutsche Telecom i Deutsche Post uruchomi?
wieloletni proces prywatyzacji ostatniego przedsi?biorstwa pa?stwowego,
które si? zajmuje infrastruktur? .Nie by?oby to mo?liwe bez szerokiego
politycznego porozumienia g?ównych si? parlamentarnych ,proces uruchomi?
rz?d socjaldemokratów i zielonych przy politycznej akceptacji chadeków i
libera?ów. Realizuje jego kolejny etap rz?d Wielkiej Koalicji.
Zawarto tak?e wielkie spo?eczne porozumienie i uzyskano akceptacj? i
poparcie zwi?zków kolejowych. Osi?gni?to wi?c kluczowy warunek dla
skutecznego przeprowadzenia reformy. Przyzwolenie spo?eczne ,wsparcie
polityczne dla oddzielenia polityki od funkcjonowania firmy ,odd?u?enie
kolei i zabezpieczenie ?rodków na modernizacj? i rozwój . Po??czenie dwóch
kolei – wschodnioniemieckiej i zachodnioniemieckiej w jedn? kolej,
ca?kowite odd?u?enie obydwu kolei, wielki pakiet socjalny realizowany ze
?rodków publicznych. T? cz??? pa?stwo wzi??o na siebie. I to doprowadzi?o
do tego, ?e zarówno przewozy towarowe, jak równie? przewozy pasa?erskie
dalekobie?ne mog? funkcjonowa? bez jakiejkolwiek subwencji ze strony
pa?stwa. Pa?stwo poprzez regulacj? pilnuje tylko funkcjonowania tych cz??ci
rynku kolejowego. Przewozy pasa?erskie regionalne; tu kompetencja le?y po
stronie krajów zwi?zkowych i one decyduj? jak te przewozy kszta?towa?.
Pa?stwo przekaza?o kompetencje ze strony centrali pa?stwa do krajów
zwi?zkowych. I pewna kwota pieni?dzy z bud?etu pa?stwa zosta?a przeznaczona
na organizacj? tych przewozów. Za pomoc? tych pieni?dzy kraje zwi?zkowe
decyduj? jak je wyda? i kupuj? us?ugi przewozowe, u nas, czyli w Deutsche
Bahn, lub u innych przewo?ników. Nale?y przy tym zwróci? uwag?, ?e ten
system w przypadku przewozów towarowych finansuje si? sam, natomiast je?eli
chodzi o przewozy pasa?erskie regionalne, to nie mo?e sam funkcjonowa?.
Przewozy regionalne musz? by? subwencjonowane bo realizuj? zadania
publiczne w transporcie. Nasza kolej po reformie funkcjonuje w ramach
jednego zintegrowanego przedsi?biorstwa. Przewozy ,infrastruktura,
logistyka razem .Do tego równolegle kilkana?cie tysi?cy samochodów
ci??arowych na wyposa?eniu DB tak aby tworzy? sprawne ?a?cuchy transportowe
i kilka tysi?cy firm transportu drogowego samochodowego przewozu osób
pracuj?ce z nami w ?cis?ej kooperacji tak?e w rozk?adzie jazdy zasilaj?ce
potoki kolejowych pasa?erów.

autor : piechocinski


?wietny artyku?2011--0-6- 11: 1


Polecam nowy artyku? w Top Logistyk "Logistyk z certyfikatem". Zach?cam do lektury i prenumeraty czasopisma.
http://www.logistyczny.com.pl/articles/view/44
Pozdroautor : logistyk0708


Nowoczesne rozwi?zania logistyczne w hotelarstwie2010--0-6- 08: 2


Witam!

Pisz? prac? magistersk? o logistyce w hotelarstwie. Chcia?bym pozna? Pa?stwa opini? na temat nowoczesnych rozwi?za? logistycznych oraz kierunki rozwoju logistyki w hotelarstwie. Zarówno w kwestii magazynowania, obs?ugi go?cia gastronomii i recepcji, zaopatrzenia hotelu itp. Wszelkie pomys?y i sugestie mile widziane :)

Pozdrawiam,
Berkutautor : Berkut


Jednostka pakietowa2010--0-5- 27: 1


potrzebuje przykladowe zdjecie jednostki pakietowej z magazynu..
czy moglby mi ktos pomoc??autor : studentka


Pomoc w zadaniu z logistyki2010--0-5- 27: 1


Witam, jestem studentk? Politechniki i Pozna?skiej i pisze w imieniu ca?ej grupy a mo?e i roku z prosb? o podanie prawid?owego rozwi?zania poni?szego zadania z zakresu logistyki w przemy?le samochodowym.

Zadanie polaga na Opracowaniu harmonogramu dostaw silnika, przy prognozie zapotrzebowania na nastepne 3 miesi?ce: 90,100,120.
Dostawca jest w stanie dostarczyc nam w tych miesi?cach odpowiednio 80,120,120 sztuk, w partiach 20 lub 50 sztuk, czas dostawy = 3 tygodnie.

Zadanie jest "niby" banalne iale nikt z grupy nie potrafi rozwiazac go poprawnie. Ogólnie liczylismy to w tabelce 4 wierszowej: Pgrognoza, Zapas, Planowana dostawa, Planowane zamówienie wg prostych regó? z logistyki. Za ka?dym razem by?o ?le, a my nie wiemy gdzie jest b??d, prosimy o pomoc.

Z góry dziekuje.autor : Studentka


Badania analityczne2010--0-5- 27: 1


Jak mo?na wyja?ni? 5 etapów bada? analitycznych? ka?dy opisac z osobna

1.dok?adne zdefiniowanie obiektu
2.kryteria oceny zachowania si? zjawiska lub obiektu
3.wybór adekwatny miary
4.ustalenie jednostki odniesienia
5. okre?lenie odchyle? stanów rzeczywistych od ostulowanych (za?o?onych)autor : ShakeAss


baza logistyczna co to jest??2010--0-5- 27: 1


jesli ktos ma definicje bazy logistycznej ew roznice miedzy baza a centrum logistycznym. prosze o pomocautor : lukas


pomoc2010--0-5- 01: 2


jakie us?ugi ?wiadczone s? w porcie na rzecz statku i ?adunku? prosz? o odpowied?autor : poliw20


Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy2010--0-5- 01: 2


Udost?pni? Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy. Certyfikat jest niezb?dny do otrzymania licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy. Nie wymagam zatrudnienia !!! 0 501-736-529 licencja.kraj@gmail.comautor : Patryk


pomoc2010--0-5- 01: 2


wie kto? mo?e co to s? wymagania eksploatacyjne na podstawie wymaga? eksploatacyjnych dla autobusów, ci?gnika siod?owego i samochodu osobowego???autor : lmno24xsd


Rola infrastruktury transportowej w przedsi?biorstwie dystrybucyjnym- praca licencjacka2010--0-3- 11: 1


Witam. Jestem studentem II roku logistyki. Powoli zabieram si? do pisania pracy licencjackiej na temat "Rola infrastruktury transportowej w przedsi?biorstwie dystrybucyjnym" Serdecznie prosz? o podanie wszelkich materia?ów zwi?zanych z tym tematem. Zainteresowany jestem zarówno literatur?, czasopismami, artyku?ami, jak i materia?ami z konferencji naukowych. Z góry dzi?kuj?.autor : Tomek


Specjalno?? logistyka2010--0-3- 11: 1


Witam , jestem w?a?nie na etapie wybierania specjalizacji na kierunku Ekonomii. Zastanawiam
si? nad logistyk? i transportem.
Zastanawia mnie czy s? pó?niej szanse na znalezienie pracy , czy trzeba jednak
uko?czy? zgo?a inny kierunek typowy dla logistyki a ta specjalno?? to pic na wode która pewnie nic mi nie da. Bo z tego co si? orientuje ofert dla stricte logistyków nie brakuje.
Z góry dzi?kuje za wszystkie odpowiedziautor : Delta Tras


certyfikat kompetencji zawodowych2010--0-3- 11: 1


Tanio!!! Udost?pnie certyfikat kompetencji zawodowych na transport krajowy. Dowolna forma wspó?pracy. Nie wymagam zatrudnienia. Warszawa i okolice oraz ca?y kraj. Tel. 605-323-443autor : Monika


Odpowiedzialno?? przewo?nika za "inne koszty zwi?zane z przewozem"2010--0-3- 03: 1


Witam, mam pytanie na które ci??ko znale?? odpowiedzie? w Prawie przewozowym i prosz? o pomoc, w razie gdyby kto? ju? zastanawia? sie nad podobn? sytuacj?.

Chodzi o odpowiedzialno?? przewo?nika za tzw. inne koszty zwi?zane z przewozem, o której mowa w art. 81 Prawa przewozowego, a mianowicie czy mo?na do nich zaliczy? tak?e wydatki -poniesione ju? po zaistnieniu szkody w postaci utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru podczas transportu - takie jak koszty sk?adowania uszkodzonej przesy?ki, koszty jej powrotnego przewozu czy utylizacji pozosta?o?ci.

Je?eli nie, to kto w takim razie odpowiada za te koszty, które przecie? powstaj? praktycznie przy okazji ka?dej szkody w transporcie.

Z regu?y, gdy przewo?nik uszkodzi towar, a odbiorca go nie przyjmie, wraca z uszkodzonym towarem "do siebie". Dlatego te? w takiej sytuacji powstaje pytanie kto i na czyj koszt powinien uszkodzony towar odebra?.

Jest to kwestia na tyle problematyczna, gdy? nawet je?li np. nadawca zechce odebra? towar na w?asny koszt, wysy?aj?c do przewo?nika np. kuriera, ten ostatni mo?e nie przyj?? towaru do przewozu, w?a?nie z uwagi na jego uszkodzenia, do czego przecie? ma prawo, zgodnie z art.42 Prawa przewozowego powo?uj?c sie na wadliwy stan przesy?ki.

Prosz? o pomoc:)
autor : paoolina


Odpowiedzialno?? przewo?nika za "inne koszty zwi?zane z przewozem"2010--0-3- 03: 1


Witam, mam pytanie na które ci??ko znale?? odpowiedzie? w Prawie przewozowym i prosz? o pomoc, w razie gdyby kto? ju? zastanawia? sie nad podobn? sytuacj?.

Chodzi o odpowiedzialno?? przewo?nika za tzw. inne koszty zwi?zane z przewozem, o której mowa w art. 81 Prawa przewozowego, a mianowicie czy mo?na do nich zaliczy? tak?e wydatki -poniesione ju? po zaistnieniu szkody w postaci utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru podczas transportu - takie jak koszty sk?adowania uszkodzonej przesy?ki, koszty jej powrotnego przewozu czy utylizacji pozosta?o?ci.

Je?eli nie (bo tak te? uwa?aj? komentatorzy Prawa przewozowego - Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji, w.Górski, K.Weso?owski, Gda?sk 2009) to kto w takim razie odpowiada za te koszty, które przecie? powstaj? praktycznie przy okazji ka?dej szkody w transporcie.

Z regu?y, gdy przewo?nik uszkodzi towar, a odbiorca go nie przyjmie, wraca z uszkodzonym towarem "do siebie". Dlatego te? w takiej sytuacji powstaje pytanie kto i na czyj koszt powinien uszkodzony towar odebra?.

Jest to kwestia na tyle problematyczna, gdy? nawet je?li np. nadawca zechce odebra? go na w?asny koszt, wysy?aj?c do przewo?nika np. kuriera, ten ostatni mo?e nie przyj?? towaru to przewozu w?a?nie z uwagi na uszkodzenia, d czego przecie? ma prawo, zgodnie z art.42 Prawa przewozowego powo?uj?c sie na wadliwy stan przesy?ki.
autor : paoolina


Porozmawiaj z kontrahentem w Kessel2010--0-3- 03: 1


Przedsi?biorców zwi?zanych z takimi bran?ami, jak logistyka,
motoryzacja, pojazdy elektryczne i kolejnictwo zapraszamy na
mi?dzynarodow? gie?d? kooperacyjn? do niemieckiego Kessel (3 i 4
marca). Bardzo wa?nym punktem misji s? spotkania przedsi?biorców,
którzy przeprowadz? indywidualne rozmowy, dotycz?ce mo?liwo?ci
wspó?pracy. Takie spotkania trwaj? po 20 minut i odbywaj? si?
zgodnie z harmonogramem zestawionym przez organizatora na podstawie
wyborów dokonanych wcze?niej przez uczestników. Partnera rozmów
wybiera si? z, wcze?niej opracowanego, elektronicznego katalogu. W
ten sam sposób inne firmy znajduj? potencjalnych kontrahentów. Nie
ma bieganiny po wielkich targowych halach, przypadkowych rozmów,
straty czasu i pieni?dzy. Oczywi?cie b?dzie mo?liwo?? zapoznania
si? z ofert? i technologi? produkcji dostawcy pierwszych
produkowanych seryjnie samochodów elektrycznych
(http://www.german-e-cars.de
/). Do 18 lutego mo?na zg?asza? ch?? udzia?u. Koordynuj?cy
przedsi?wzi?cie, unijny o?rodek Enterprise Europe Network za?atwi
za was wszystkie formalno?ci zwi?zane z wyjazdem i pobytem - (062)
765 60 62, http://www.kip.kalisz.pl/index.php?str=227,
e-mail:een@kip.kalisz.pl
. Warto!
autor : Action


Porozmawiaj z kontrahentem w Kessel2010--0-3- 03: 1


Przedsi?biorców zwi?zanych z takimi bran?ami, jak logistyka,
motoryzacja, pojazdy elektryczne i kolejnictwo zapraszamy na
mi?dzynarodow? gie?d? kooperacyjn? do niemieckiego Kessel (3 i 4
marca). Bardzo wa?nym punktem misji s? spotkania przedsi?biorców,
którzy przeprowadz? indywidualne rozmowy, dotycz?ce mo?liwo?ci
wspó?pracy. Takie spotkania trwaj? po 20 minut i odbywaj? si?
zgodnie z harmonogramem zestawionym przez organizatora na podstawie
wyborów dokonanych wcze?niej przez uczestników. Partnera rozmów
wybiera si? z, wcze?niej opracowanego, elektronicznego katalogu. W
ten sam sposób inne firmy znajduj? potencjalnych kontrahentów. Nie
ma bieganiny po wielkich targowych halach, przypadkowych rozmów,
straty czasu i pieni?dzy. Oczywi?cie b?dzie mo?liwo?? zapoznania
si? z ofert? i technologi? produkcji dostawcy pierwszych
produkowanych seryjnie samochodów elektrycznych
(http://www.german-e-cars.de
/). Do 18 lutego mo?na zg?asza? ch?? udzia?u. Koordynuj?cy
przedsi?wzi?cie, unijny o?rodek Enterprise Europe Network za?atwi
za was wszystkie formalno?ci zwi?zane z wyjazdem i pobytem - (062)
765 60 62, http://www.kip.kalisz.pl/index.php?str=227,
e-mail:een@kip.kalisz.pl
. Warto!
autor : Action


Porozmawiaj z kontrahentem w Kessel2010--0-3- 03: 1


Przedsi?biorców zwi?zanych z takimi bran?ami, jak logistyka,
motoryzacja, pojazdy elektryczne i kolejnictwo zapraszamy na
mi?dzynarodow? gie?d? kooperacyjn? do niemieckiego Kessel (3 i 4
marca). Bardzo wa?nym punktem misji s? spotkania przedsi?biorców,
którzy przeprowadz? indywidualne rozmowy, dotycz?ce mo?liwo?ci
wspó?pracy. Takie spotkania trwaj? po 20 minut i odbywaj? si?
zgodnie z harmonogramem zestawionym przez organizatora na podstawie
wyborów dokonanych wcze?niej przez uczestników. Partnera rozmów
wybiera si? z, wcze?niej opracowanego, elektronicznego katalogu. W
ten sam sposób inne firmy znajduj? potencjalnych kontrahentów. Nie
ma bieganiny po wielkich targowych halach, przypadkowych rozmów,
straty czasu i pieni?dzy. Oczywi?cie b?dzie mo?liwo?? zapoznania
si? z ofert? i technologi? produkcji dostawcy pierwszych
produkowanych seryjnie samochodów elektrycznych
(http://www.german-e-cars.de
/). Do 18 lutego mo?na zg?asza? ch?? udzia?u. Koordynuj?cy
przedsi?wzi?cie, unijny o?rodek Enterprise Europe Network za?atwi
za was wszystkie formalno?ci zwi?zane z wyjazdem i pobytem - (062)
765 60 62, http://www.kip.kalisz.pl/index.php?str=227,
e-mail:een@kip.kalisz.pl
. Warto!
autor : Action


Sta?ysta w Dziale Logistyki w Grójcu lub w Stadhagen (Niemcy)2010--0-3- 03: 1


Do??cz do wielkiej firmy dzia?aj?cej w przemy?le motoryzacyjnym!

Obecnie poszukujemy do swojej siedziby w Grójcu bad? w Stadhagen (Niemcy) Sta?ysty w Dziale Logistyki.

G?ównym celem stanowiska jest wsparcie przy wprowadzaniu nowego systemu zarz?dzania opakowaniami w regionie North Europe Operations.

Do najwa?niejszych obowi?zków nale??:
- Pomoc przy wprowadzaniu systemu w poszczególnych zak?adach
- Po??czenie systemu pomi?dzy Centralnym PC&L, zak?adami i dostawcami
- Analiza i obs?uga danych bazowych
- Tworzenie i zaadoptowywanie specyfikacji i instrukcji obs?ugi
- Pomoc przy wprowadzaniu modyfikacji
- Instrukta? dla pracowników Faurecii i dla dostawców

Wymagania

- Wykszta?cenie wy?sze w zakresie Logistyki i/lub Informatyki
- Pierwsze do?wiadczenia w pracy w dziale Logistyki w ?rodowisku przemys?owym
- Bardzo dobra znajomo?? j?zyka angielskiego (wymagana) oraz niemieckiego (preferowana)
- Bardzo dobra znajomo?? pakietu MS Office, w szczególno?ci MS Excel
- Samodzielno?? w dzia?aniu
- Umiej?tno?? szybkiego uczenia
- Umiej?tno?? ustalania priorytetów i pracy pod presj? czasu
- Wysoko rozwini?te zdolno?ci komunikacyjne

Sta? trwa 9 miesi?cy i jest p?atny.

CV wraz z Listem motywacyjnym prosz? kierowa? na adres mailowy: kamila.trzepacz@faurecia.com z dopiskiem Sta?ysta w Dziale Logistyki

Informujemy, ?e skontaktujemy si? tylko z wybranymi osobami. Oferta wa?na jest do 31 marca 2010r.autor : Faurecia


Sta?ysta w Dziale Logistyki w Grójcu lub w Stadhagen (Niemcy)2010--0-3- 03: 1


Obecnie poszukujemy Sta?ysty w Dziale Logistyki w Grójcu b?d? w Stadhagen (Niemcy). Sta? jest p?atny, 9-miesi?czny, a w przypadku sta?u zagranicznego przejazd i zakwaterowanie op?aca pracodawca.
Faurecia jest drugim pod wzgl?dem wielko?ci w Europie producentem elementów wyposa?enia samochodowego i jednym ze ?wiatowych liderów w produkcji sze?ciu zasadniczych cz??ci pojazdu, takich jak: siedzenia, kokpity, panele drzwiowe, systemy wyciszaj?ce, systemy wydechowe, modu?y przednie.

G?ównym celem stanowiska jest wsparcie przy wprowadzaniu nowego systemu zarz?dzania opakowaniami w regionie North Europe Operations.

Do najwa?niejszych obowi?zków na stanowisku Sta?ysty nale??:
•Pomoc przy wprowadzaniu systemu w poszczególnych zak?adach
•Po??czenie systemu pomi?dzy Centralnym PC&L, zak?adami i dostawcami
•Analiza i obs?uga danych bazowych
•Tworzenie i zaadoptowywanie specyfikacji i instrukcji obs?ugi
•Pomoc przy wprowadzaniu modyfikacji
•Instrukta? dla pracowników Faurecii i dla dostawców
Wymagania:
•Wykszta?cenie wy?sze w zakresie Logistyki i/lub Informatyczne
•Pierwsze do?wiadczenia w pracy w dziale Logistyki w ?rodowisku przemys?owym
•Bardzo dobra znajomo?? j?zyka angielskiego (wymagana) oraz niemieckiego (preferowana)
•Bardzo dobra znajomo?? pakietu MS Office, w szczególno?ci MS Excel
•Samodzielno?? w dzia?aniu
•Umiej?tno?? szybkiego uczenia
•Umiej?tno?? ustalania priorytetów i pracy pod presj? czasu
•Wysoko rozwini?te zdolno?ci komunikacyjne

Zainteresowanych, prosz? o przes?anie CV i Listu motywacyjnego z klauzul? zawieraj?c? zgod? na przetwarzanie danych osobowych, na adres mailowy: kamila.trzepacz@faurecia.com

Aplikacj? prosimy przesy?a? do dnia 16.03.2010r.autor : Faurecia


Pracownicy zza granicy2010--0-3- 03: 1


Szanowni Pa?stwo,
Jeste?my agencj? po?rednictwa pracy specjalizuj?c? si? w rekrutowaniu pracowników z Europy Wschodniej i Azji. Poszukujemy ciekawych wyzwa? - z przyjemno?ci? zaoferujemy Pa?stwu efektywne rozwi?zania kadrowe, które umo?liwi? Pa?stwu obni?enie kosztów pracowniczych oraz pozyskanie zmotywowanych, wykwalifikowanych pracowników.
Rekrutujemy pracowników dla ró?nych sektorów gospodarki - od pracowników sezonowych, przez pracowników budowlanych, mechaników, opiekunki do dzieci, po in?ynierów, farmaceutów, i informatyków. Nasza bogata oferta form zatrudnienia obejmuje m.in. outsourcing, leasing, czy executive search.
Dzi?ki nam oszcz?dzicie Pa?stwo czas i pieni?dze, zyskuj?c gwarancj? satysfakcjonuj?cej rekrutacji. Wi?cej informacji znajdziecie Pa?stwo na naszej stronie internetowej: www.ewl.com.pl
Zapraszamy do wspó?pracy!
Zespó? EastWestLink
autor : EWL


Potrzebna pomoc dla studenta logistyki :)2010--0-1- 26: 2


Witam, jestem studentem 1 roku logistyki, i mam za zadanie stworzyc projekt firmy. Mianowicie charakterystyka firmy, scharakteryzowac procesy w tej firmie, wykonac mape procesu w ujeciu algorytmu, wersje graficzna z legenda, zidentyfikowac problemy z jakimi sie firma boryka i rozwiazania tych problemow. Jesli ktos mialby chociaz cos co moglo by mi pomoc jako przyklad, albo ktos chcialby pomoc, prosze o kontak na maila. Z gory dziekuje.autor : Wojtek


?ód? i Piotrków Trybunalski2010--0-1- 26: 2


Prosz? o podpowied? dlaczego ?ód? i Piotrków Trybunalski s? obecnie liderami w udziale w powierzchniach rynku magazynowych Polskiautor : sunshine2


Poszukiwany Specjalista ds. Zarz?dzania Reklamacjami Transportowymi2010--0-1- 12: 2


Osoby zainteresowane prac? na tym stanowisku prosz? o kontakt na adres jk@carpenterconsulting.pl lub pod numerem telefonu 609 939 699.

P.S.Mam nadziej?, ?e zamieszczaj?c ten post nie ?ami? ?adnych zasad forum:)autor : Joanna Kowalska


ró?nica pomi?dzy jednostk? ?adunkow?, a zintegrowana jednostk? ?adunkow??2010--0-1- 12: 2


JEDNOSTKA ?ADUNKOWA. To ?adunek zbiorczy utworzony z szeregu ?adunków mniejszych przy zastosowaniu odpowiednich urz?dze?. Dzi?ki odpowiedniemu zapakowaniu ?adunek stanowi zwart? jednostk? przystosowan? do zmechanizowanych prze?adunków transportu i sk?adowania.

ZINTEGROWANA JED. ?ADUNKOWA. W systemach logistycznych jedn? z naczelnych zasad jest integracja wymiarowa opakowa? jednostkowych, zbiorczych ?adunkowych oraz tzw. zintegrowanych jednostek ?adunkowych. Odmiany tych jednostek: kontener wielki, naczepa siod?owa, wymienne nadwozie, jednocz?onowy samochód, zespó? dwucz?onowy, poci?g drogowy.

Czy kto? móg?by mi poda? ró?nice pomi?dzy nimi?autor : jora


Drogi ?eglowne w Polsce ..2010--0-1- 03: 1


Witam serdecznie wszystkich.
Jestem uczniem technikum logistycznego i mam napisa? prac? o polskich drogach ?eglownych, ale nie moge znale?? o nich informacjii. Czy kto? mo?e mi w tym pomóc? Chodzi mi wymienienie ich i podanie d?ugo?ci .
Je?li kto? taki jest to nich najlepiej napisze na e-mail. Z góry dziekuj?,pozdrawiam.autor : Bartosz1993


Technik Logistyk2010--0-1- 03: 1


Jestem w maturalnej klasie, na kierunku Technik Logistyk, w czerwcu czeka mnie egzamin praktyczny i teoretyczny. Tego drugiego si? nie boj?, ale do pierwszego jestem ma?o przygotowany.
Chcia?bym si? dowiedzie? z czego korzysta? do nauki? Kto? zdawa? tak jak ja? Jak si? uda i zdam, to planuje dalej si? kszta?ci? w tym kierunku (studia zaoczne) Planuj? te? pracowa? w jakiej? firmie logistycznej. Mo?ecie mi powiedzie?, ile wynosz? takie realne szanse dostania si? do takiej pracy osobom po szkole ?redniej? Dodatkowo mia?em te? praktyki w firmie DHL (pozdrawiam oddzia? w Bielsku - Bia?a)
Czekam na odpowiedzi, pozdrawiam!autor : Kamil A.


zyczenia2010--0-1- 03: 1


?wi?t wype?nionych rado?ci? i mi?o?ci?,
Narodziny nadziei i otuchy
niech stan? si? udzia?em naszych domów i rodzin.
Niech w prze?ywaniu tych ?wi?tecznych dni
towarzyszy pokój, pojednanie i duchowa rado??.
Z rado?ci? zawo?ajmy :
„W?ród nocnej ciszy g?os si? rozchodzi…..”
Janusz Piechoci?skiautor : piechocinski


PARANOJA2009--1-2- 15: 1


Panowie co powiedzieli by?cie o firmie która na sil? spowalnia logistyków wewn?trznych obs?uguj?cych produkcje ?? Zabrano nam elektryczny podno?nik, w zamian wyposa?eni zostali?my w najta?szego paleciaka, fakt faktem nie ?ci?gamy ju? sami palet, robi to kto? inny, ale wyrób gotowy oko?o 200-300 a zdarza si? ?e i pewnie z 600-700 kilo 25-35 razy dziennie trzeba wywie?? a to tylko 1/10 zakresu obowi?zków, czy nie s?dzicie ?e przy takim charakterze pracy taki wózek to bardzo g??boki uk?on w stron? ?redniowiecza ? ;) Dodam ?e firma pretenduje do tytu?u lidera na rynku innowacji, nie wiem w ogóle sk?d taki pomys? jedni mówi? ?e to oszcz?dno?ci, inni ?e dbanie o nasz? kondycje. Z góry dzi?ki za opinieautor : HarnaS


Wynajem busów oraz przewozy autokarowe z GoBus.pl2009--1-2- 04: 1


GoBus.pl to krajowy i mi?dzynarodowy transport i przewóz osób.

Firmy i us?ugi przewozowe w Twojej okolicy. Wynajem busów oraz przewozy autokarowe dla firm: wycieczki, przewozy na targi, wystawy, spotkania, przejazdy na konferencje, transfery i dowozy osób na oraz z lotniska.

Wynajem busów, autokary, autobusy i limuzyny. Wypo?yczalnie samochodów osobowych i przyczepek.

Busy, minibusy, mikrobusy, vany, minivany, luksusowe autokary i autobusy dla grup na: wycieczki szkolne, wyjazdy na koncerty, przysi?gi, pielgrzymki, imprezy sportowe, przewozy na imprezy okoliczno?ciowe i rodzinne, us?uga przewozowa do ?lubu i na wesela, limuzyna dla m?odej pary oraz przewozy pasa?erskie mi?dzynarodowe.

http://www.gobus.pl/autor : GoBus.pl


instrukcja magazynowa2009--1-2- 04: 1


Witam

Mam przed sob? do napisania instrukcj? magazynow? w magazynie cz??ci samochodowych. Nie wiem jak za to si? zabra?. Jak? to ma mie? form?, mo?e ma kto? jaki? wzór lub przyk?ad takiej instrukcji na której móg?bym si? wzorowa?.

Pozdrawiamautor : chiken


Shrinkwrap doskona?a metoda zabezpieczenia transportu wielkogabarytowego2009--1-1- 20: 1


Witam,

Chcia?bym podzieli? si? informacj? o nowej firmie, któr? znalaz?em zajmuj?c? si? pakowaniem termokurczliwym wielkogabarytowym.
www.wrappolska.pl
Doskona?e rozwi?zanie problemów zabezpieczenia nietypowych transportów, chyba jedyna taka firma w polsce.autor : Jacek


witam2009--1-1- 16: 1


Mam drobn? pro?b?.
Pisz? prac? semestraln? na temat ,,infrastruktura punktowa transportu lotniczego,,
Czy kto? móg?by podrzuci? mi jakie? materia?y?

z góry dzi?kuj?.

pozdrawiamautor : skobel71


Drogi Krajowe w budzecie 20102009--1-1- 03: 2


Drogi w bud?ecie 2010

Janusz Piechoci?ski wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury
janusz@piechocinski.pl WWW.piechocinski.pl

Drogi publiczne krajowe
W projekcie ustawy bud?etowej na 2010 rok na wydatki z bud?etu pa?stwa dotycz?ce dróg krajowych zaplanowano 3.723.011 tys. z?, w tym z akcyzy –
2.899.800 tys. z?.
Z kwoty 3.723.011 tys. z? przypada na:

I. Autostrady p?atne - 116.833 tys. z?
z tego na:
1) wydatki bie??ce - 12.920 tys.z?
 prace przygotowawcze na zadaniach koncesyjnych - 8.400 tys.z?
 odrolnienia i odlesienia - 4.520 tys.z?
2) wydatki maj?tkowe (wykupy gruntów) - 74.046 tys.z?
3) wspó?finansowanie projektów z udzia?em ?rodków UE - 29.867 tys. z?
z tego na realizacj?:
 Projektu Funduszu Spójno?ci (wydatki bie??ce) pn. Wsparcie GDDKiA
w procesie przygotowania projektów wspó?finansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2007 - 2013 - 11.676 tys. z?
 Projektów: TEN-T (prace przygotowawcze) - 18.191 tys. z?

II. Drogi publiczne krajowe - 3.041.984 tys. z?
z tego przypada na:
1) wydatki bie??ce - 1.848.736 tys. z?
z tego:
 bie??ce utrzymanie dróg - 452.277 tys. z?
 bie??ce utrzymanie autostrad - 82.000 tys. z?
 bie??ce utrzymanie obiektów mostowych - 90.000 tys. z?
 zimowe utrzymanie dróg - 200.000 tys. z?
 dzia?ania medialne s?u??ce poprawie bezpiecze?stwa
na drogach - 10.010 tys. z?
 odrolnienia i odlesienia - 12.276 tys. z?
 odnowy nawierzchni dróg i mostów - 672.193 tys. z?
 ochrona ?rodowiska - 24.778 tys. z? prace przygotowawcze - 301.084 tys. z?
 nadzory gwarancyjne - 4.118 tys. z?

2) wydatki maj?tkowe - 480.650 tys. z?
 zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych - 440.652 tys. z?
w tym wykupy gruntów pod drogi krajowe - 405.276 tys. z?

3) wspó?finansowanie projektów z udzia?em ?rodków UE - 712.598 tys. z?
z tego na realizacj?:
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko - 586.891 tys. z?
(wydatki maj?tkowe-214.000 tys. z?, wydatki bie??ce-372.891 tys. z?)
?rodki przeznaczone b?d? na wykup nieruchomo?ci oraz przygotowanie dokumentacji.
 Projektów: Funduszu Spójno?ci - 30.831 tys. z?
(wydatki bie??ce-16.481 tys. z?, wydatki maj?tkowe-14.350 tys. z?)
?rodki przeznaczone b?d? na projekty: pn. „Budowa drogi A1, odc. So?nica-Gorzyczki” oraz pn. „Wsparcie GDDKiA w procesie przygotowania projektów wspó?finansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2007-2013”
 Projektów: TEN-T (wydatki bie??ce-prace przygotowawcze ) - 6.076 tys. z?

 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - 88.800 tys. z?
(wydatki maj?tkowe-53.161 tys. z?, wydatki bie??ce-35.639 tys. z?))
?rodki przeznaczone b?d? na wykup nieruchomo?ci oraz przygotowanie dokumentacji.

III. wydatki zwi?zane z zarz?dzaniem, tj. na utrzymanie
i dzia?alno?? Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad wraz z oddzia?ami terenowymi - 564.194 tys. z?

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Wydatki w tym rozdziale pochodz?ce z bud?etu ?rodków europejskich zaplanowane w wysoko?ci 14.611 tys. z?, przeznaczone b?d? na realizacj? projektu
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko pn. „Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi”.
?rodki zosta?y zaplanowane dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych - jednostki pe?ni?cej funkcj? Instytucji Po?rednicz?cej dla VI, VII oraz VIII priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko – na dokonanie p?atno?ci ze ?rodków UE z tytu?u realizowanego przez Miasto Toru? wymienionego projektu.

Rezerwy celowe :
- poz. 5 – Infrastruktura drogowa i portowa – 198.164 tys. z?; rezerwa stanowi ekwiwalent z?otowy ?rodków finansowych przyznanych Polsce na mocy umów kredytowych zawartych
z Mi?dzynarodowymi Instytucjami Finansowymi (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank ?wiatowy) na realizacj?:
- Projektów Utrzymania i Rehabilitacji Dróg – remont i modernizacja najbardziej zniszczonych odcinków polskiej sieci drogowej, wsparcie dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na przygotowanie zada? inwestycyjnych pod finansowanie poakcesyjne (Bank ?wiatowy),
- kredytu na budow? Drogowej Trasy ?rednicowej (Europejski Bank Inwestycyjny).
Dysponentem tej rezerwy jest Minister Infrastruktury;

- poz. 52 – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 – 1.000.000 tys. z?; ?rodki uj?te w tej rezerwie zaplanowano na dofinansowanie kosztów realizacji programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011” powo?anego uchwa?? Rady Ministrów Nr 233/2008 z dnia 28 pa?dziernika 2008 r. Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadz?ce do zwi?kszenia p?ynno?ci ruchu i poprawy bezpiecze?stwa komunikacyjnego. Ponadto wsparcie tworzenia powi?za? sieci dróg powiatowych i gminnych z sieci? dróg wojewódzkich i krajowych, prowadz?ce do zwi?kszenia dost?pno?ci lokalnych o?rodków gospodarczych. Nadzór na realizacj? Programu sprawuje minister w?a?ciwy do spraw administracji publicznej.
Krótkie omówienie :

W drugim kolejnym bud?ecie nast?puje ograniczenie wydatków na drogownictwo na sie? dróg krajowych ,ze wzgl?du na trudno?ci w dochodach Pa?stwa blisko 90 % wydatkowanych w 2010 roku ?rodków pochodzi? b?dzie z innych ?róde? finansowania : KFD, kredyty ,obligacje.

Na poziomie wykonania z 2009 zaplanowano wydatki na bie??ce utrzymanie dróg i odnowy .?rodki na odnowy pozwol? tylko na prace na oko?o 350 kilometrów ( czyli poni?ej planowanego wykonania w 2009 ).W wyniku kilkuletniego ( od 1500 do 1800 kilometrów odnów rocznie ) programu odnów ( wspartego kredytem z Banku ?wiatowego) uda?o si? powstrzyma? regres w stanie nawierzchni dróg krajowych. Zej?cie z tymi wydatkami do poziomu 700 mln z?otych w tym i nast?pnych latach oznacza przy rosn?cym nat??eniu ruchu znacz?ce pogorszenie stanu sieci, pogorszenia stanu bezpiecze?stwa ruchu drogowego i radykalne rosn?ce potrzeby na realizacj? g??bokich i kosztownych modernizacji.

Spadek wydatków w bie??cym utrzymaniu i odnowach oznacza te? dramatyczne pogorszenie wolumenu robót dla ma?ych ?rednich firm drogowych ,które ze wzgl?du na lokalno?? obszaru dzia?ania nie uczestnicz? w pracach inwestycyjnych na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Finansowanie drogownictwa poprzez ?rodki pochodz?ce kredytów i obligacji nie tylko podra?a procesy inwestycyjne ale oznacza tez du?e obci??enie KFD na obs?ug? tych zobowi?za? i w przysz?o?ci mo?e ograniczy? znacz?co przy ograniczonych mo?liwo?ciach p?atniczych bud?etu zadania inwestycyjne. Oznacza? to mo?e przy utrzymaniu obecnych wydatków zmniejszenie programu drogowego przy ??cznym realnym finansowaniu na poziomie 12 -15 mld z?otych ( ceny 2009 roku) w ramach unijnej perspektywy 2013-2020 i radykalne zmniejszenie jego wymiaru rzeczowego.
autor : piechocinski


Pomoc w napisaniu pracy2009--1-1- 03: 2


Prosz? o pomoc w napisaniu krótkiej pracy koncz?cej studia podyplomowe z zakresu logistyki.Temat nie ma znaczenia,zale?y mi na zaliczeniu.autor : marcin


Podejm? wspó?prac? ADR,Certyfikat Kompetencji Zawodowych2009--1-0- 20: 1


Szukam pracy dodatkowej.
Posiadam Certyfikat Kompetencji Zawodowej Przewo?nika Drogowego na krajowy i mi?dzynarodowy przewóz rzeczy.
Za?atwiam wszelkie formalno?ci zwi?zane z uzyskaniem licencji transportowej, a tak?e s?u?? swoim do?wiadczeniem w dalszym dzia?aniu na rynku us?ug transpotowych.
Nawi??? równie? wspó?prac? z firmami jako doradca ADR (DGSA).

Zainteresowanych zapraszam.
autor : p.j.


kolej w budzecie2009--1-0- 20: 1


Kolej w bud?ecie 2010

Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury
janusz@piechocinski.pl WWW.piechocinski.pl

Krajowe pasa?erskie przewozy kolejowe
Z kwoty 642.633 tys. z? zaplanowanej w tym rozdziale przypada na:
wydatki bud?etu pa?stwa - 620.000 tys. z?
z tego przewidziano na:
 dotacje przedmiotowe do ustawowych ulg taryfowych - 380.000 tys. z? (tj. na poziomie ustawy bud?etowej na 2009 r.)
Kwota dotacji zaplanowana jest dla siedmiu spó?ek przewozowych („PKP Intercity” S.A., „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., „PKP SKM Trójmiasto” Sp. z o.o., „WKD” Sp. z o.o., „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., „PCC RAIL S.A. Jaworzno”, „Koleje Dolno?l?skie S.A.”)
 dotacje do przewozów mi?dzywojewódzkich
i mi?dzynarodowych - 240.000 tys. z?
(tj. na poziomie ustawy bud?etowej na 2009 r.)
Dotacje zaplanowano dla dwóch spó?ek przewozowych („PKP Intercity” S.A. i ”PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.).
wydatki bud?etu ?rodków europejskich - 22.633 tys. z?
?rodki przeznaczone b?d? na realizacj? przez PKP Intercity S.A. projektu pn. Zakup kolejowego taboru pasa?erskiego do obs?ugi po??cze? dalekobie?nych
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko.


Infrastruktura kolejowa

Z kwoty 2.303.631 tys. z? (w tym z akcyzy – 1.933.200 tys. z?) zaplanowanej
w tym rozdziale przypada na:
1) wydatki bud?etu pa?stwa - 2.129.693 tys. z?
z tego przewidziano na:
a) dotacje podmiotowe dla PKP PLK S.A. na dofinansowanie
kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej - 850.000 tys. z?
b) dotacje dla PKP PLK S.A. na realizacj? zada? inwestycyjnych
na liniach kolejowych o pa?stwowym znaczeniu - 980.323 tys. z?
z tego na:

 dwie inwestycje wieloletnie - 62.090 tys. z?
z tego:
 Modernizacja linii kolejowej E65
Warszawa – Gdynia, Etap II - 52.090 tys. z?
zadanie przewidziane do realizacji w latach 2007 – 2010,
wspó?finansowane z Funduszu Spójno?ci
 Modernizacja linii kolejowej E59 Wroc?aw – Pozna?,
Etap II odcinek Wroc?aw – granica woj. dolno?l?skiego, - 10.000 tys. z?
zadanie przewidziane do realizacji w latach 2009 – 2015,
 pozosta?e zadania inwestycyjne - 918.233 tys. z?
z tego:
 modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku:
Siedlce – Terespol, Etap I
-
8.183 tys.z?
 modernizacja Pozna?skiego W?z?a Kolejowego
(na linii kol.E-20)
-
273 tys.z?
 odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30 i C-E30
odc. Legnica – Wroc?aw – Opole
-
200.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E-30 na odc. W?gliniec-
Legnica
-
37.199 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E-30 na odc. W?gliniec – Zgorzelec i W?gliniec – Bielawa Dolna
-
30.070 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej Nr 8, budowa ??cznicy lotniska Ok?cie (od przystanku osobowego S?u?ewiec
do stacji MPL Ok?cie)

-

10.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E-65/CE65 na
odc. Warszawa – Gdynia
-
57.980 tys.z?
 udro?nienie podstawowych ci?gów wywozowych w
ruchu towarowym na terenie ?l?ska, Etap III
-
50.000 tys.z?
 projekt i zabudowa systemu ETCS poziom 1 na odcinku linii kolejowej E65 CMK Grodzisk Maz. - Zawiercie
-
18.798 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszow?, Etap II
-
40.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Stadion wraz z przebudow? przystanku Warszawa Stadion i stacji Warszawa Wschodnia


-


60.000 tys.z?
 rewitalizacja linii kolejowej nr 132 na odcinku Gliwice-?ab?dy - Strzelce Opolskie - Opole Groszowice
-
25.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowych nr 91 Kraków G?ówny Osobowy-Medyka i nr 92 Przemy?l-Medyka, odcinek Rzeszów-granica pa?stwa, etap I odcinek Rzeszów-Jaros?aw


-


35.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej 401 Szczecin-?winouj?cie (kontynuacja modernizacji linii)
-
20.000 tys.z?
 modernizacja uk?adu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury s?u??cej do obs?ugi podró?nych w obr?bie stacji Katowice Osobowa

-

15.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Skar?ysko Kamienna-Ocice
-
45.000 tys.z?
 wymiana nawierzchni wraz z robotami towarzysz?cymi na stacjach i szlakach w torze nr 1 linii kolejowej nr 272 Kluczbork-Pozna? w km 131, 523-200, 020

-

20.000 tys.z?
 modernizacja uk?adu torowego i elementów infrastruktury kolejowej w obr?bie stacji Wroc?aw G?ówny

-

5.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej nr 274 Wroc?aw-Zgorzelec na odcinku Wroc?aw-Jelenia Góra
-
50.000 tys.z?
 rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew, odcinek Bydgoszcz G?ówna-Tczew
-
20.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej nr 20 w obr?bie stacji PKP Warszawa Gda?ska w powi?zaniu z lini? E65 i stacj? metra A17 Dworzec Gda?ski

-

50.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E59 na odcinkach: Wroc?aw-Pozna?, odcinek granica województwa dolno?l?skiego-Pozna?; Pozna?-Krzy? oraz Krzy?-Szczecin

-

6.706 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E20/CE20 na odcinku Siedlce-Terespol
-
23 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze-Katowice-Kraków
-
2.866 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Bielawa Dolna-Horka; budowa kolejowego mostu granicznego przez Nys? ?u?yck? oraz elektryfikacja

-

2.540 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E30, etap II, Pilota?owe wdro?enie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica-W?gliniec-Bielawa Dolna w cz??ci ETCS II

-

4.847 tys.z?

 modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Ok?cie-Radom-Kielce
-
2.968 tys.z?
 budowa po??czenia kolejowego MPL „Kraków-Balice” z Krakowem, odcinek Kraków G?ówny-Mydlniki-Balice
-
2.706 tys.z?
 modernizacja linii E75 na odcinku Warszawa-Bia?ystok-Suwa?ki-Trakiszki-granica Pa?stwa (RAIL BALTICA), odcinek Warszawa Rembertów-Zielonka-T?uszcz (Sadowne)


-


3.074 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej Warszawa – ?ód?, Etap II - 30.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej nr 18 na odcinku Toru?-Bydgoszcz
-
15.000 tys.z?
 modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Opoczno-p.odg. Knapówka tor 1 i 2 wraz ze stacj? Zawiercie
-
50.000 tys.z?

c) dotacje dla PKP S.A. na przebudow? 32 dworców
kolejowych - 102.877 tys. z?
(Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion, Radom, Piotrków Trybunalski, Leszno, Zawiercie, I?awa, Malbork, Przemy?l G?ówny, Kutno, Dzia?dowo, Elbl?g, Tarnów, Pozna? dworzec letni, Bochnia, Modlin, Radomsko, Wroc?aw Miko?ajów, Zgierz, Pabianice, Wroc?aw Pracze, Wroc?aw Le?nica, Wroc?aw Ku?niki, Terespol, Puszczykówko, Przeworsk, ?a?cut, Krzeszowice, Brzesk Okocim, Ko?o, Gda?sk Oliwa, Wejherowo)

d) wspó?finansowanie projektów z udzia?em ?rodków UE - 196.493 tys. z?
z tego na realizacj?:
 Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko - 103.267 tys.z?
(wydatki bie??ce – 55.299 tys. z?, wydatki maj?tkowe – 47.968 tys. z?)
 Programu TEN-T (wydatki bie??ce) - 13.644 tys.z?
 Funduszu Spójno?ci ( wydatki maj?tkowe) - 79.582 tys.z?
W ramach powy?szych Programów ?rodki b?d? przeznaczone g?ównie na nast?puj?ce projekty wdra?ane przez PKP PLK S.A.:
 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Ciechanów, obszar LCS Gda?sk, LCS Gdynia, obszar LCS I?awa
i LCS Malbork
 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia -
w zakresie warstwy nadrz?dnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania uk?adu trakcyjnego
Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroc?aw - Pozna?, odcinek Wroc?aw - granica województwa dolno?l?skiego
 Modernizacja linii kolejowej nr 8; budowa ??cznicy do lotniska Ok?cie
(od przystanku osobowego S?u?ewiec do stacji MPL Ok?cie)
 Modernizacja linii kolejowej Warszawa – ?ód?, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Skierniewice
 Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II
 Przygotowanie przedsi?wzi?cia "Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego W?z?a Kolejowego"
 Roczny Plan Dzia?a? Pomocy Technicznej w ramach POIi?

wydatki bud?etu ?rodków europejskich - 173.938 tys.
?rodki przeznaczone na realizacj? projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko stanowi?ce wk?ad UE.
Wydatki przeznaczone b?d? g?ównie na realizacj? przez PKP PLK S.A. poni?szych projektów:
 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Ciechanów
 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Gda?sk, LCS Gdynia
 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS I?awa, LCS Malbork
 Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia -
w zakresie warstwy nadrz?dnej LCS, ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT oraz zasilania uk?adu trakcyjnego
 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wroc?aw - Pozna?, odcinek Wroc?aw - granica województwa dolno?l?skiego
 Modernizacja linii kolejowej nr 8; budowa ??cznicy do lotniska Ok?cie
(od przystanku osobowego S?u?ewiec do stacji MPL Ok?cie)
 Modernizacja linii kolejowej Warszawa – ?ód?, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia – Skierniewice
 Modernizacja linii kolejowej Warszawa – ?ód?, etap II, Lot B - odcinek ?ód? Widzew - ?ód? Fabryczna ze stacj? ?ód? Fabryczna oraz budow? cz??ci podziemnej dworca ?ód? Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyj?? poci?gów oraz obs?ugi podró?nych
 Przygotowanie budowy linii du?ych pr?dko?ci - prace przygotowawcze


autor : piechocinski


Zapasy w firmie2009--0-9- 08: 1


Witam. Potrzebuje wiedziec rodzaje zapasu w firmie wiem ze dziela sie na ze wzgledu na strukture, postac, rotacje i sposoby tworzenia ale niestety nie wiem jak je odró?nic i jakom "regu?ke" mam do nich dopisac. Prosze o pomoc. Pozdrawiamautor : kasiazse


Logistyka - studia podyplomowe w Krakowie2009--0-7- 21: 1


Wy?sza Szko?a Europejska w Krakowie prowadzi nabór na roczne studia podyplomowe : Logistyka zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw. Studia obejmuj? 200 godzin.

Szczegó?y tutaj: http://www.wse.krakow.pl/pl/studia_podyplomowe/logistyka__zarzadzanie_lancuchem_dostaw_/artykuly.html
autor : 4ewe


UWAGA na spedycje Galan Logistics !!!2009--0-7- 04: 0


Chce mnie naci?gn?? spedycja, porad?cie!
Jestem przewo?nikiem, który zdecydowa? si? na wspó?prace ze spedycj? Galan Logistics. Wys?ali mi zlecenie faxem na inny adres, a do mnie sms'a z innym adresem, wiedz?c o tym, ?e nie mam dost?pu do faxu jako kierowca. Dzisiaj po 2 tyg, chc? mnie obci??y? za swoj? pomy?k?. Przecie? nie wpu?ciliby mnie z tym kontenerem do innego portu ze z?ym numerem referencji! Poradzie mi co mam robi?? Smsa skasowa?em a oni chc? ode mnie kar? 2 ty? Euro! Dlaczego mam p?aci? za pomy?ki spedycji???
autor : Nick


Reverse logistic Planowanie tras help2009--0-6- 30: 0


Obszar: Polska ok 15 miejsc za?adunku
Samochód: 8 Epal do 3,5 masy towaru

Moim pytaniem jest: czy istnieje metoda/sposób na wyliczenie optymalnej trasy przejazu/za?adunku produktów maj?c do dyspozycji jeden samochód a statystycznie paleta wa?y ok 600kg

np:
Baza: Bia?ystok
miejsca za?adunku: warszawa, lublin,rzeszów,?ód?, pozna?, pi?a, szczeci?, katowice.

jakie metody stosowa? po za "na ch?opski rozum" :)

Komiwoja?er
zagadnienie transportowe
grafy i algorytm forda ?

autor : Reverse


diety w transporcie2009--0-6- 16: 1


Diety w transporcie …

Opinia nades?ana przez pomorsk? SKM do projekty ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców :

"W odpowiedzi na Pana pro?b? w zakresie uzgodnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie?cie Sp. z o.o. przedstawia stanowisko w przedmiotowej kwestii wraz z w?asn? propozycj? zmian stosownych zapisów ustawowych.


Problem z dodatkowymi ?wiadczeniami pracodawcy dla tzw. „pracowników mobilnych” powsta? na tle Uchwa?y sk?adu siedmiu s?dziów S?du Najwy?szego z dnia 19 listopada 2008 r., maj?cej zasadnicze znaczenie dla wyk?adni prawa dokonywanej przez s?dy powszechne i administracyjne oraz organa skarbowe.


Wed?ug uzasadnienia powy?szej Uchwa?y SN jej sentencja nie dotyczy tylko kierowców transportu mi?dzynarodowego, ale szerzej – odnosi si? do ca?ej grupy pracowników, których charakter ?wiadczonej pracy sprowadza si? do konieczno?ci sta?ego przemieszczania si?. W tym znaczeniu obejmie on nie tylko transport drogowy, do której odnosz? si? proponowane zapisy projektu ustawy nowelizacyjnej, ale generalnie pracowników wszystkich ga??zi transportu – w tym równie? kolejowego (zatrudnionych na stanowiskach: maszynisty pojazdu trakcyjnego i kierownika poci?gu). W zwi?zku z tym proponowane zmiany do Ustawy o czasie pracy kierowców b?d? dalece niewystarczaj?ce i rozwi??? jedynie cz??? problemu zwi?zanego przede wszystkim z konsekwencjami Uchwa?y SN na gruncie podatkowym oraz ubezpiecze? spo?ecznych, w odniesieniu do jednej grupy pracowników mobilnych – kierowców, uniemo?liwiaj?cych analogiczne potraktowanie innych zawodów mobilnych.


W zwi?zku z powy?szym PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmie?cie Sp. z o.o. proponuje – poza zmian? Ustawy o czasie pracy kierowców – rozwi?zanie o charakterze ogólnym w podstawowym akcie prawnym odnosz?cym si? do pracowników, tj. nowelizacj? Kodeksu pracy, co powinno generalnie rozwi?za? istot? problemu poruszonego w Uchwale SN. Nasza propozycja sprowadza si? do dodania po art. 775 Kodeksu pracy nowego art. 776 w nast?puj?cym brzmieniu:

1. Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku, z którego charakteru wynika obowi?zek sta?ego przemieszczania si? (pracownik mobilny), mog? by? przyznane ?wiadczenia rekompensuj?ce zwi?kszone wydatki na wy?ywienie lub przeznaczone na pokrycie innych, uzasadnionych wydatków zwi?zanych z wykonywaniem zada? (obowi?zków) s?u?bowych na terenie kraju lub poza jego granicami.
2. Wysoko?? oraz warunki ustalania ?wiadcze?, o których mowa w ust. 1, okre?la si? w uk?adzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o prac?, je?eli pracodawca nie jest obj?ty uk?adem zbiorowym pracy lub nie jest obowi?zany do ustalenia regulaminu wynagradzania.

Ta sama uwaga dotyczy projektu zmiany Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w której równie? powinien znale?? si? ogólny zapis dotycz?cy ca?ej grupy „pracowników mobilnych”, poniewa? wówczas pracownicy ci b?d? wskazani przedmiotowo, tj. przez charakter wykonywanych obowi?zków pracowniczych, co by?oby rozwi?zaniem najprostszym, najbardziej czytelnym i traktuj?cym dan? grup? podatników tak samo w takim samych sytuacjach. Nasza propozycja brzmienia nowego pkt 16a w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest nast?puj?ca:

16a) ?wiadczenia rekompensuj?ce zwi?kszone wydatki na wy?ywienie lub przeznaczone na pokrycie innych, uzasadnionych wydatków zwi?zanych z wykonywaniem zada? (obowi?zków) s?u?bowych na terenie kraju lub poza jego granicami przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowców lub innych stanowiskach pracy, z których charakteru wynika obowi?zek sta?ego przemieszczania si? (pracownicy mobilni) do wysoko?ci diet oraz innych nale?no?ci okre?lonych w przepisach w sprawie wysoko?ci oraz warunków ustalania nale?no?ci przys?uguj?cych pracownikowi, zatrudnionemu w pa?stwowej lub samorz?dowej jednostce sfery bud?etowej, z tytu?u podró?y s?u?bowej na obszarze kraju lub poza granicami kraju."

Oczywi?cie ,ze Orzeczenie S?du Najwy?szego dotyczy nie tylko kierowców ale te? innych grup pracowniczych. Rozwa?a?em tak?e zmiany poprzez nowel? Kodeksu Pracy. Jednak to rozwi?zanie wymaga powa?nych (wymogi regulaminowe ) prac legislacyjnych co najwa?niejsze d?ugotrwa?ych a po orzeczeniu SN czas goni . Przyj??em wi?c rozwi?zanie ,ze nie tylko dla kierowców zmiany nast?pi? poprzez dopisanie analogicznych zapisów w stosownych ustawach np. dla maszynistów kolejowych w ustawie o transporcie kolejowym ....

Janusz Piechoci?ski wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury,janusz@piechocinski.pl, WWW.piechocinski.pl
autor : piechocinski


wyposa?enie magazynu, konstrukcje2009--0-6- 01: 1


Firma JIM S.C. oferuje produkty z bran?y metalowej,
przeznaczone do ró?nego rodzaju konstrukcji.

Nasz system oparty jest na metalowych rurkach w
pow?oce z tworzywa (w naszej ofercie znajduj? si? te?
rurki w pow?oce ESD,ekologiczne,stalowe,niklowane
i wiele innych)
oraz elementach z??cznychDzi?ki tym elementom realizacja nawet najbardziej
skomplikowanych konstrukcji staje si? dziecinnie
prosta W ?atwy sposób,bez konieczno?ci spawania i
u?ywania specjalistycznych narz?dzi mo?na stworzy?
zaprojektowany przez siebie rega?, wózek magazynowy
platform? czy nawet ca?e stanowiska pracy.
Nasze produkty doskonale nadaj? si? do wyposa?enia
warsztatów, magazynów, sklepów,
hal produkcyjnych.Standardowa rurka ma ?rednic? 28 mm i grubo?? 1mm
(nacisk 100 kg na 1 m), dost?pne s? równie? rurki
o grubo?ci 2mm,które wytrzymuj? nacisk 200kgPrezentowany system jest bardzo popularny w Azji
a od niedawna coraz cz??ciej stosuje si? go w Europie.

Funkcjonalno?ci, estetyka i wytrzyma?o?? systemu,
sprawi?y i? zyskali?my zaufanie takic firm jak:
TOSHIBA, OZAS-ESAB, LG,
oraz wielu klientów indywidualnych.

tel 664 755 586 www.jimsc.pl.tlautor : unkas


Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy2009--0-5- 22: 2


Udost?pni? Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy. Certyfikat jest niezb?dny do otrzymania licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy. Nie wymagam zatrudnienia !!! 0 501-736-529 licencja.kraj@gmail.comautor : Patryk


wi?cej pieni?dzy na tabor2009--0-5- 14: 2


Wi?cej pieni?dzy na tabor

Na pocz?tku maja Sejm przyj?? rz?dowy projekt ustawy o zmianie ustaw:
o autostradach p?atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o Funduszu Kolejowym, o dochodach jednostek samorz?du terytorialnego, a tak?e o transporcie kolejowym. Podstawowym celem zmian jest poprawa standardów obs?ugi pasa?erów w przewozach regionalnych wykonywanych w ramach umowy o ?wiadczenie us?ug publicznych. To równie? nast?pstwo zobowi?za? wynikaj?cych z uchwa?y Rady Ministrów w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasa?erskich.

W umowie z samorz?dami z pocz?tku grudnia 2008 r. Rada Ministrów zobowi?za?a si? do podwy?szenia od 2010 r. udzia?u województw w podatku dochodowym od osób prawnych, czyli CIT, o 0,75 punktu procentowego, to jest z 14% do 14,75%. W zwi?zku z konieczno?ci? dostosowania polskiego prawodawstwa do norm unijnych dokonano te? zmiany ustawy
o transporcie kolejowym polegaj?cej na zmianie definicji umowy o ?wiadczenie us?ug publicznych.

Jednym z instrumentów tych zmian jest postulowana przez samorz?dy województw pomoc finansowa z Funduszu Kolejowego (ustawowo powo?anego funduszu celowego obs?ugiwanego przez pa?stwowy Bank Gospodarstwa Krajowego) stanowi?cego przychód
z op?aty paliwowej. Uelastycznienie i usprawnienie zarz?dzania ?rodkami Funduszu nast?pi poprzez stworzenie ministrowi w?a?ciwemu do spraw transportu mo?liwo?ci dokonywania przesuni?? ?rodków pomi?dzy zadaniami inwestycyjnymi uj?tymi w programie rzeczowo – finansowym w ramach limitu okre?lonego na te zadania. Zmiana ta wynika
z dotychczasowych trzyletnich do?wiadcze? w zakresie funkcjonowania i wydatkowania ?rodków z Funduszu Kolejowego.

Zatwierdzone przez Sejm przepisy tworz? podstawy prawne i tryb okresowej pomocy dla samorz?dów województw w latach 2009 – 2015. Wynosi?aby ona 100 mln z?, a w roku 2009 – 200 mln z?. Przewidziane ?rodki, o których mowa, bior? si? z innego podzia?u wp?ywów
z op?aty paliwowej. Przychody Krajowego Funduszu Drogowego zostan? pomniejszone o 200 mln z? w tym roku, a potem po 100 mln w latach nast?pnych. Tak wi?c kwota podzia?u b?dzie taka, ?e 80% wp?ywów z op?aty paliwowej, pomniejszone w pierwszym roku o 200 mln, a w latach nast?pnych o 100 mln, b?dzie zasila?o Krajowy Fundusz Drogowy, a 20% wp?ywów
z tej?e op?aty paliwowej – plus owe 200 mln, a potem 100 mln – b?dzie zasila?o Fundusz Kolejowy.

Podstawowym celem projektowanych zmian jest potrzeba poprawienia standardu obs?ugi pasa?erów w przewozach regionalnych wykonywanych w ramach umowy o ?wiadczenie us?ug publicznych. Projekt ustawy wprowadza dodatkowy strumie? pieni?dzy do samorz?dów wojewódzkich na wsparcie realizowanych przez nie zada? z zakresu przewozów regionalnych. ?rodki mog? zosta? przeznaczone na cele inwestycyjne (zakup lub modernizacja), jak i operacyjne (naprawy) dotycz?ce pojazdów kolejowych. B?d? nimi dysponowa?y samorz?dowe Przewozy Regionalne.

Wszyscy wiemy, w jakim stanie jest tabor (statystyczny elektryczny zespó? trakcyjny wykorzystywany w publicznych przewozach regionalnych ma ponad 25 lat, podobny wiek maj? wagony i lokomotywy b?d?ce w?asno?ci? spó?ki), wiemy, ?e wymaga on g??bokiej modernizacji. Program inwestycyjny w zakresie zakupu i unowocze?niania taboru obejmuje szereg elementów. Oprócz 100 mln rocznie od roku 2010 do 2015 z Funduszu Kolejowego na modernizacje i inwestycje w tabor przeznaczone zostanie 700 mln z rezerwy celowej bud?etu pa?stwa plus 175 mln euro z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i ?rodowisko”, pod warunkiem, ?e spó?ka wy?o?y drugie tyle.

??cznie b?dzie to kwota 7,5 mld z? do roku 2020, z czego 3,6 mld z? do roku 2015. Rz?d zobowi?za? si? w porozumieniu, ?e z tych 3,6 mld z? bezpo?rednio sfinansuje 58,5% warto?ci tego programu (przeliczaj?c euro po 4 z?).

Janusz Piechoci?ski,
wiceprzewodnicz?cy sejmowej Komisji Infrastruktury

autor : piechocinski


Spedycja czy producent2009--0-5- 13: 1


Witam Prowadz? firm? transportow? i mam problem z ?adunkami powrotnymi na auta plandeki 3t ?adowno?ci w relacjach krajowych. Czy kto? wie jakie sperycje maj? takie ?adunki? Wiem ?e sporo firm ma z tym problem.autor : Daniel


Pomózcie2009--0-5- 13: 1


Potrzebuje materialy do projektu na temat: Zlecenie logistyczne jako punkt wyj?cia organizacji procesów logistycznych.autor : Pawe?


Programy do zarz?dzania zapasami2009--0-5- 13: 1


Mam ma?e pytanie! Czy jest na rynku dost?pny program do zarz?dzania zapasami?Mo?e jakie? demo albo co? w tym stylu??autor : Josue


Specjalista ds Logistyki Zakupowej2009--0-5- 07: 1


Obecnie dla naszego Klienta – dynamicznie rozwijaj?cej si? firmy z bran?y budowlanej,
z central? w Sieradzu, poszukujemy do pracy na terenie ?rodkowej Polski
osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW
Nr ref.: ZAK/09
Miejsce pracy : ?rodkowa Polska

Zadania:

• Zawieranie kontraktów handlowych z firmami zewn?trznymi;
• Negocjowanie cen materia?ów budowlanych;
• Monitorowanie stanów magazynowych;
• Koordynacja zakupów, nadzorowanie dostaw;
• Prowadzenie dokumentacji zwi?zanej z zamówieniami i dostawami;
• Przygotowywanie zestawie?, sprawozda? i raportów dla kierownictwa.

Wymagania:

• Wykszta?cenie wy?sze, preferowane z zakresu logistyki;
• Do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• Znajomo?? bran?y budowlanej;
• Mile widziana znajomo?? j?zyka angielskiego.

Oferujemy:

• Prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie;
• Zatrudnienie w oparciu o umow? o prac?;
• Atrakcyjne warunki wynagrodzenia.


Osoby zainteresowane proszone s? o pilne przesy?anie CV i listu motywacyjnego,
z zaznaczonym w tytule numerem referencyjnym, na adres:
e-mail: praca.mp@focus.biz.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)".
autor : Focus HR


Najwi?ksze polskie i europejskie centra logistyczne-POMOCY2009--0-5- 07: 1


Witam. Mam problem z prac? mag. Temat mojej pracy to Intermodalno?? transportu jako czynnik determinuj?cy funkcjonowanie centrów logistycznych. Napisa?em pierwsze dwa rozdzia?y o transporcie int. i centrach log.(tak ogólnikowo) w nastepnych 2 rozdz. mam opisac po 3 polskie i europejskie centra logistyczne i tutaj mam problem z wyborem polskich i europ. centrów logistycznych o których mia?bym pisac i znalezc jakies konkretne materia?y na ich temat. Wogóle nie wiem co i jak mam pisac (mam wolna reke od promotorki). Prosz? o POMOC wszystkich ?yczliwych podzielenia sie swoja wiedz?. Pozdrawiamautor : Zbyniuk


Czasopisma dla logistyka2009--0-4- 28: 1


Witam, mam do sprzedania kolekcj? gazet, które powinien posiada? ka?dy logistyk. Wi?cej na:
http://www.allegro.pl/item620450087_czasopisma_dla_logistyka_wartosc_ponad_300zl.htmlautor : Osa321


Prosz? o namiary :D2009--0-4- 22: 2


Móg?by kto? poda? jakie? ?ród?o informacji o wska?nikach dotycz?cych przemys?u?
Nie mog? nigdzie znale?? archiwalnych warto?ci np indeksu PMI.
Bed? wdzi?czny o jak?? odpowied? - arekmail@onet.euautor : Arek


raport o euro kwiecie? 20092009--0-4- 21: 1


Raport o stanie przygotowa? do EURO 2012 na :
www.psleuropa.blog.onet.pl/
_________________autor : piechocinski


alians logistyczny2009--0-4- 02: 1


Witam...poszukuje trzech przyk?adód przekszta?cenia aliansu strategicznego w alians logistyczny. dzi?kuj? za pomocautor : original


Oferta pracy - Kierownik ds. Logistyki2009--0-3- 29: 2


Dla Naszego Klienta, który zajmuje si? dostarczaniem rozwi?za? w zakresie metalowych opakowa? dla towarów konsumpcyjnych poszukujemy obecnie osoby na stanowisko Kierownika ds. Logistyki.
Nasz Klient dzi?ki swojej wiedzy w ca?ym ?a?cuchu dostaw wspiera swoich nabywców w coraz bardziej konkurencyjnym i ró?norodnym rynku konsumenckim na ca?ym ?wiecie. Polski oddzia? firmy znajduje si? w miejscowo?ci K?ty (województwo ma?opolskie) i zatrudnia ponad 120 pracowników.

Oto bardziej szczegó?owe informacje odno?nie wymaga? oraz obowi?zków dotycz?cych stanowiska Kierownika ds. Logistyki:

Zakres obowi?zków na ww. stanowisku:

- nadzór nad sporz?dzaniem planów i harmonizacj? dostaw wyrobów gotowych,
- zarz?dzanie transportem wewn?trznym i zewn?trznym,
- kontrola i optymalizacja gospodarki magazynowej oraz nadzór nad inwentaryzacj? stanów magazynowych,
- zarz?dzanie podleg?ym zespo?em,
- udzia? w negocjacjach i koordynacji wdra?anych kontraktów z klientami i dostawcami,
- koordynowanie zakupów,
- dba?o?? o terminow? i ilo?ciow? realizacj? zamówie? krajowych i zagranicznych,
- wsparcie w organizacji produkcji.

Wymagania:

- co najmniej dwuletniego do?wiadczenia zawodowego na stanowisku Kierownika ds. Logistyki lub pokrewnym,
- wykszta?cenie wy?sze,
- umiej?tno?? planowania i sporz?dzania harmonogramów dostaw,
- znajomo?? obiegu dokumentacji w firmie,
- dobra znajomo?? j?zyka angielskiego,
- dobra znajomo?? programów klasy ERP (np. SAP lub pokrewne),
- umiej?tno?ci coachingowe,
- rozwini?te zdolno?ci analityczne.

Nasz Klient oferuje:

- prac? pe?n? ambitnych wyzwa? w rozwijaj?cej si? firmie,
- stabilne zatrudnienie oraz atrakcyjne wynagrodzenie,
- przyjazn? atmosfer? pracy,
- mo?liwo?ci rozwoju w mi?dzynarodowych strukturach firmy.

Zainteresowane osoby spe?niaj?ce powy?sze wymagania uprzejmie prosz? o przes?anie CV (wraz z klauzul? "Wyra?am zgod? na przetwarzanie przez AG "TEST" Human Resources moich danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw? o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 Dz. U. 133 Poz. 883”) oraz listu motywacyjnego drog? mailow? na adres: natalia.gorska@testhr.pl lub sebastian.pawlik@testhr.pl

Uprzejmie informuj?, i? skontaktujemy si? z wybranymi osobami.
Gwarantujemy pe?n? poufno?? zg?osze?.


Natalia Górska

M?odszy Konsultant AG TEST HR
autor : Natalia Górska


Numeracja kontenerów2009--0-3- 23: 1


Jak wyliczy? cyfr? kontroln? w numerze kontenera?autor : Starszy Pajo


materia?y do pracy magisterskiej2009--0-3- 17: 1


Prosz? o dane,opinie,wszelkie informacje dotycz?ce poziomu obs?ugi firm kurierskich w Polsce.Pozdrawiam wszystkich transportowców.
Piterautor : piter


pytanie na egzamin!!POMOC2009--0-2- 20: 1


Witam!Mam pytanie do Was?
Czy w?a?ciwo?ci towarów maj? wp?yw na procesy logistyczne?autor : student


firma kurierska2009--0-2- 09: 1


Witam,
je?eli kogo? interesuje moje do?wiadczenie z firmami kurierskimi to zdecydowanie polecam:
Polsk? Korporacj? Wydawców i Dystrybutorów z Warszawy.
Korzystam z ich us?ug ju? ponad 5 lat.
W/w firma po?redniczy w us?ugach znanych i markowych firm kurierskich, tak?e w ramach wspó?pracy bardzo cz?sto magazynuje dla mnie towary w cenie transportu lub po bardzo niskich kosztach.
Super elastyczna, potrafi? dobra? odpowiedni? firm? kuriersk? do potrzeb klienta.
S? firm? strategiczn? u kurierów obs?uguj?cych, tak?e obs?uga jest najwy?szej jako?ci. Pozatym ewentualne problemy zalatwiam tylko z nimi - oni dalej zalatwiaj? je za mnie w firmie kurierskiej.
Wielki pozytyw.autor : marek


Projekt z logistyki na zaliczenie (zap?ac?)2009--0-1- 27: 1


Potrzebuj? projektu z logistyki (na zaliczenie przedmiotu). Po?ow? ju? mam. Potrzebuj? drug? cz???. Mam pomys? o czym mo?na by t? drug? cz??? napisa?, ale nie mam czasu, ?eby si? tym zaj??. Potrzebuj? kogo? kto ?adnie ubierze to w s?owa na 6-7 stron A4. Oczywi?cie zap?ac?.
Zainteresowanych prosz? o pilny kontakt: doman25@gmail.com - jest mi to potrzebne w najbli?szych dniach.

Pozdrawiam,
Piotrekautor : Piotrek_Warszawa


UPS Radom2009--0-1- 27: 1


Nie wiem, czy czytaj? równie? te wypowiedzi - dosyc ciekawe przyznam pracownicy z wy?szych szczebli tzn, kierownicy, czy prezesi. Chcia?am powiedzie?, ?e nie polecam pracowa? i reprezentowa? spó?k? UPS. W Radomiu wymy?lono system motywacyjny dla pracowników. Jeste? chory i pojdziesz na zwolnienie lekarskie, to pracodawca w nagrod? po Twoim powrocie do pracy wy?le Ci? na tzw. przestój, a potem dodatkowo zmieni tras?, któr? kurier przed pój?ciem na chorobowe od d?u?szego czasu obs?ugiwa?. Tak wi?c Drodzy Kurierzy z Radomia, widzicie nie op?aca si? chorowa?. Tylko patrze?, jak wprowadz? ten sam system po powrocie z urlopów wypoczynkowych, które przecie? ka?demu przys?uguj?- przynajmniej tak mówi Kodeks Pracy. Kurier musi pracowa? a? do upad?ego. Nie ma odpoczynku!
Ciekawa jestem jak jest u innych kurierów. Czekam na odzew kurierów z innych miast. Pozdrawiam i ?ycz? Wam zdrowia!!!
autor : Kasia


UPS Radom2009--0-1- 27: 1


Nie wiem, czy czytaj? równie? te wypowiedzi - dosyc ciekawe przyznam pracownicy z wy?szych szczebli tzn, kierownicy, czy prezesi. Chcia?am powiedzie?, ?e nie polecam pracowa? i reprezentowa? spó?k? UPS. W Radomiu wymy?lono system motywacyjny dla pracowników. Jeste? chory i pojdziesz na zwolnienie lekarskie, to pracodawca w nagrod? po Twoim powrocie do pracy wy?le Ci? na tzw. przestój, a potem dodatkowo zmieni tras?, któr? kurier przed pój?ciem na chorobowe od d?u?szego czasu obs?ugiwa?. Tak wi?c Drodzy Kurierzy z Radomia, widzicie nie op?aca si? chorowa?. Tylko patrze?, jak wprowadz? ten sam system po powrocie z urlopów wypoczynkowych, które przecie? ka?demu przys?uguj?- przynajmniej tak mówi Kodeks Pracy. Kurier musi pracowa? a? do upad?ego. Nie ma odpoczynku!
Ciekawa jestem jak jest u innych kurierów. Czekam na odzew kurierów z innych miast. Pozdrawiam i ?ycz? Wam zdrowia!!!
autor : szafa


Informatyka w logistyce2009--0-1- 15: 1


poszukuje jaki? ciekawych artyku?ów i informacji na temat "Zastosowania informatyki w logistyce".
Informacje te sa mi niezb?dne gdyz pisze prace licencjacka na ten temat.

Moze ktos ma jakies info o ciekawych stronach w tej tematyce to prosze pisac.

Pozdrawiamautor : Czacha_5


Jak zwi?kszy? udzia? w rynku sprzeda?y produktów ? Prosz? o pomoc2008--1-2- 08: 1


Witam.
Jestem uczniem na profilu logistycznym i mam pewien du?y problem. Mianowicie... na 8 grudnia mam przygotowa? prac?. Jestem troche zdesperowany bo pozosta?o mi ma?o czasu, a ocena z tej pracy b?dzie decydowa?a o mojej ocenie ko?cowej, tak?e mam do was WIELK? pro?b?. Je?eli kto? potrafi to bardzo bym by? wdzi?czny w napisaniu tej pracy, bo szczerze mówi?c to za bardzo nie orientuje si? w tym temacie :( . (w razie potrzeby - mój kontakt gg 4178726 lub 5489956)

Tematem pracy jest
"Aby zdoby? wi?kszy udzia? w rynku sprzeda?y produktów cukierniczych (s?odyczy powszechnego u?ytku) sprzedawanych g?ównie poprzez sieci sprzeda?y i du?e centra handlowe(markety osiedzlowe) przedstaw plan dzia?a? strategicznych dla ró?nych funkcji przedsi?biorstwa(funckja marketingowa,sprzeda?y,produkcji,logistyki)


Przyk?ad:
Wyniki analizy strategicznej :
Z analizy dotychczasowej pozycji konkurencyjnej,potencja?u przedsi?biorstwa,poziomu technologicznego wynika, ?e przedsi?biorstwo jest w stanie osi?gn?? 15% udzia?u w rynku sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych na terenie Polski

Cel strategiczny:
Osi?gn?? 15% udzia?u w rynku sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych na terenie Polski.

Ogólny plan strategiczny:
Osi?gn?? sprzeda? 100000 urz?dze? klimatyzacyjnych w ci?gu 3 lat na terenie Polski. Plan ten zrealizowa? poprzez dotychczasowe sieci sprzeda?y oraz nowe kana?y dystrybucji w Wielkopolsce, na ?l?sku, na Pomorzu i na Mazowszu.

Strategia marketingowa:
-osi?gn?? popyt ponad 100000 produktów na wybranych rynkach pozwalaj?cy na realizacj? za?o?onej sprzeda?y
-dobra? odpowiednie narz?dzia marketingowe do poszczególnych rynków i grup klientów
-zaplanowa? cz?stotliwo??, zakres i zasi?g oddzia?ywania reklamy i promocji
-koordynowa? odddzia?ywanie marketingowe na popyt z mo?liwo?ciami produkcji i finansów
-identyfikowa? potrzeby klientów,aby elastycznie dostosowa? rozwój jako?ciowy urz?dze? klimatyzacyjnych

Strategia sprzeda?y:
-zaplanowa? i roz?o?y? sprzeda? 100000 urz?dze? klimatyzacyjnych w ci?gu 3 lat na wskazanych przez marketing rynkach, w okresach odpowiedniodo popytu i mo?liwo?ci produkcyjnych.
-dobra? skutecznie strategie obs?ugi klienta i sprzeda?y pozwalaj?ce na osi?gni?cie korzy?ci klientom (w tym rabaty,skonta,sprzeda? rataln? i inne formy promocji sprzeda?y)
-wspó?pracowa? z wybranymi docelowaymi grupami odbiorców hurtowych i detalicznych
-zarz?dza ofert? sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych,dostosowuj?c asortyment urz?dze? w poszczególnych grupach cenowych do potrzeb rynku
-zarz?dza? zamówieniami,p?ynno?ci? i elastyczno?ci? sprzeda?y z uwzgl?dnieniem zdolno?ci produkcyjnych
-prognozowa? wielko?? sprzeda?y i monitorowa? bie??ce potrzeby sprzeda?y oraz poziom obs?ugi klienta.
-planowa? kana?y sprzeda?y, punkty i sieci sprzeda?y,szkolenia sprzedawców pod k?tem wymaga? klientów

Strategia finansowa:
-zaplanowac we wspo?pracy z pionem sprzedazy wzrost przychodu ze sprzeda?y w ciagu 3 lat z poszczególnych grup asortymentowych urzadze? klimatycznych oraz zysk
-planowa? roczne bud?ety dla kosztów produkcji i sprzeda?y 100 000 urzadze? klimatycznych, bazujac na planach sprzeda?y i produkcji oraz kosztach poszczególnych funkcji przedsiebiorstwa(np.marketing, produkcji, sprzedazy, logistyki,zarzadu i administracji)
-zagwarantowa? ci?g?os? finasow? realizacji inwestycji w rozwój technologi produkcjyjnych i poziom wiedzy za?ogi; planowo realizowac finansowanie zakupu i uruchamianie nowych linii produkcyjnych,
-planowa? i koorydnowa? przep?yw gotówki w przedseibiorstwie, utrzymujac p?ycno?? finnansow?

Strategia produkcji:
Zaplanowa? i roz?o?y? produkcje 100 000 urz?dze? klimatyzacyjnych w ci?gu 3 lat, wskazanych przez marketing i sprzeda? asortymentów i urz?dze?.
-Zarz?dza? zdolno?ciami produkcyjnymi w celu wykonania planu, buduj?c celowe zapasy, inwestuj?c w rozwój potencja?u produkcyjnego, uruchamiaj?c wspó?prace z podwykonawcami.
-Zarz?dza? jako?ci? produktów stosowanie do potrzeb klientów i mo?liwo?ci technologicznych oraz finansowych przedsi?biorstwa
-Wprowadza? zmiany i modyfikacje w urz?dzeniach klimatyzacyjnych odpowiednio do potrzeb obs?ugi klienta
-Utrzymywa? p?ynno?? i elastyczno?? procesu produkcyjnego ze wzgl?du na za?o?ony poziom elastyczno?ci i ci?g?o?ci dostaw urz?dze? na rynek,
-Koordynowa? produkcje w krótszych okresach czasu (na poziomie taktycznym i operacyjnym)planuj?c okresowa produkcje na zapas ze wzgl?du na szczyty popytu
-Planowa? rozwój wielko?ci oraz poziomu technologicznego parku maszyn produkcyjnych

Strategia Logistyczna:
-Zbudowa? kana?y dystrybucji do wskazanych przez marketing i sprzeda? rynków i grup klientów ?eby osi?gn?? wymagana przepustowo?? i wielko?? sprzeda?y 100 000 produktów w ci?gu 3 lat
-Zarz?dza? przep?ywem materia?ów materia?ów ?a?cuchu dostaw, dostosowuj?c poziom obs?ugi na potrzeby produkcji dystrybucji do odbiorców ko?cowych,
-Zabezpieczy? p?ynno?? sprzeda?y i produkcji, poprzez zarz?dzanie i rozmieszczenia zapasów w ?a?cuchu dostaw (magazyn dostawcy, magazyn centralny, centrum dystrybucji)
-Planowa? operacje logistyczne pod katem osi?gni?cia wymaganej elastyczno?ci, szybko?ci reakcji, czasu realizacji zamówienia klienta na poszczególnych obs?ugiwanych rynkach
-Zabezpieczy? niezawodno?? zaopatrzenia produkcji dla wymaganej ilo?ci 100 000 produktów; koordynowa? bezpiecze?stwo surowcowo - materia?owe, jako?? materia?ów i wspó?prac? z dostawcami
-Zarz?dza? magazynami (planowac wykorzystanie pojemno?ci i przepustowo?ci) i transportem (planowa? ?adowno??, trasy) stosownie do potrzeb obs?ugi klienta, osi?gaj?c równocze?nie wymagane wska?niki efektywno?ci (kosztów, poziomu wykorzystania, wydajno?ci, sprawno?ci)

Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.autor : damiang007


Jak zwi?kszy? udzia? w rynku sprzeda?y produktów ? Prosz? o pomoc.2008--1-2- 08: 1


Witam.
Jestem uczniem na profilu logistycznym i mam pewien du?y problem. Mianowicie... na 8 grudnia mam przygotowa? prac?. Jestem troche zdesperowany bo pozosta?o mi ma?o czasu, a ocena z tej pracy b?dzie decydowa?a o mojej ocenie ko?cowej, tak?e mam do was WIELK? pro?b?. Je?eli kto? potrafi to bardzo bym by? wdzi?czny w napisaniu tej pracy, bo szczerze mówi?c to zabardzo nie orientuje si? w tym temacie :( . (w razie potrzeby - mój kontakt gg 4178726 lub 5489956)

Tematem pracy jest
"Aby zdoby? wi?kszy udzia? w rynku sprzeda?y produktów cukierniczych (s?odyczy powszechnego u?ytku) sprzedawanych g?ównie poprzez sieci sprzeda?y i du?e centra handlowe(markety osiedzlowe) przedstaw plan dzia?a? strategicznych dla ró?nych funkcji przedsi?biorstwa(funckja marketingowa,sprzeda?y,produkcji,logistyki)


Przyk?ad:
Wyniki analizy strategicznej :
Z analizy dotychczasowej pozycji konkurencyjnej,potencja?u przedsi?biorstwa,poziomu technologicznego wynika, ?e przedsi?biorstwo jest w stanie osi?gn?? 15% udzia?u w rynku sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych na terenie Polski

Cel strategiczny:
Osi?gn?? 15% udzia?u w rynku sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych na terenie Polski.

Ogólny plan strategiczny:
Osi?gn?? sprzeda? 100000 urz?dze? klimatyzacyjnych w ci?gu 3 lat na terenie Polski. Plan ten zrealizowa? poprzez dotychczasowe sieci sprzeda?y oraz nowe kana?y dystrybucji w Wielkopolsce, na ?l?sku, na Pomorzu i na Mazowszu.

Strategia marketingowa:
-osi?gn?? popyt ponad 100000 produktów na wybranych rynkach pozwalaj?cy na realizacj? za?o?onej sprzeda?y
-dobra? odpowiednie narz?dzia marketingowe do poszczególnych rynków i grup klientów
-zaplanowa? cz?stotliwo??, zakres i zasi?g oddzia?ywania reklamy i promocji
-koordynowa? odddzia?ywanie marketingowe na popyt z mo?liwo?ciami produkcji i finansów
-identyfikowa? potrzeby klientów,aby elastycznie dostosowa? rozwój jako?ciowy urz?dze? klimatyzacyjnych

Strategia sprzeda?y:
-zaplanowa? i roz?o?y? sprzeda? 100000 urz?dze? klimatyzacyjnych w ci?gu 3 lat na wskazanych przez marketing rynkach, w okresach odpowiedniodo popytu i mo?liwo?ci produkcyjnych.
-dobra? skutecznie strategie obs?ugi klienta i sprzeda?y pozwalaj?ce na osi?gni?cie korzy?ci klientom (w tym rabaty,skonta,sprzeda? rataln? i inne formy promocji sprzeda?y)
-wspó?pracowa? z wybranymi docelowaymi grupami odbiorców hurtowych i detalicznych
-zarz?dza ofert? sprzeda?y urz?dze? klimatyzacyjnych,dostosowuj?c asortyment urz?dze? w poszczególnych grupach cenowych do potrzeb rynku
-zarz?dza? zamówieniami,p?ynno?ci? i elastyczno?ci? sprzeda?y z uwzgl?dnieniem zdolno?ci produkcyjnych
-prognozowa? wielko?? sprzeda?y i monitorowa? bie??ce potrzeby sprzeda?y oraz poziom obs?ugi klienta.
-planowa? kana?y sprzeda?y, punkty i sieci sprzeda?y,szkolenia sprzedawców pod k?tem wymaga? klientów

Strategia finansowa:
-zaplanowac we wspo?pracy z pionem sprzedazy wzrost przychodu ze sprzeda?y w ciagu 3 lat z poszczególnych grup asortymentowych urzadze? klimatycznych oraz zysk
-planowa? roczne bud?ety dla kosztów produkcji i sprzeda?y 100 000 urzadze? klimatycznych, bazujac na planach sprzeda?y i produkcji oraz kosztach poszczególnych funkcji przedsiebiorstwa(np.marketing, produkcji, sprzedazy, logistyki,zarzadu i administracji)
-zagwarantowa? ci?g?os? finasow? realizacji inwestycji w rozwój technologi produkcjyjnych i poziom wiedzy za?ogi; planowo realizowac finansowanie zakupu i uruchamianie nowych linii produkcyjnych,
-planowa? i koorydnowa? przep?yw gotówki w przedseibiorstwie, utrzymujac p?ycno?? finnansow?

Strategia produkcji:
Zaplanowa? i roz?o?y? produkcje 100 000 urz?dze? klimatyzacyjnych w ci?gu 3 lat, wskazanych przez marketing i sprzeda? asortymentów i urz?dze?.
-Zarz?dza? zdolno?ciami produkcyjnymi w celu wykonania planu, buduj?c celowe zapasy, inwestuj?c w rozwój potencja?u produkcyjnego, uruchamiaj?c wspó?prace z podwykonawcami.
-Zarz?dza? jako?ci? produktów stosowanie do potrzeb klientów i mo?liwo?ci technologicznych oraz finansowych przedsi?biorstwa
-Wprowadza? zmiany i modyfikacje w urz?dzeniach klimatyzacyjnych odpowiednio do potrzeb obs?ugi klienta
-Utrzymywa? p?ynno?? i elastyczno?? procesu produkcyjnego ze wzgl?du na za?o?ony poziom elastyczno?ci i ci?g?o?ci dostaw urz?dze? na rynek,
-Koordynowa? produkcje w krótszych okresach czasu (na poziomie taktycznym i operacyjnym)planuj?c okresowa produkcje na zapas ze wzgl?du na szczyty popytu
-Planowa? rozwój wielko?ci oraz poziomu technologicznego parku maszyn produkcyjnych

Strategia Logistyczna:
-Zbudowa? kana?y dystrybucji do wskazanych przez marketing i sprzeda? rynków i grup klientów ?eby osi?gn?? wymagana przepustowo?? i wielko?? sprzeda?y 100 000 produktów w ci?gu 3 lat
-Zarz?dza? przep?ywem materia?ów materia?ów ?a?cuchu dostaw, dostosowuj?c poziom obs?ugi na potrzeby produkcji dystrybucji do odbiorców ko?cowych,
-Zabezpieczy? p?ynno?? sprzeda?y i produkcji, poprzez zarz?dzanie i rozmieszczenia zapasów w ?a?cuchu dostaw (magazyn dostawcy, magazyn centralny, centrum dystrybucji)
-Planowa? operacje logistyczne pod katem osi?gni?cia wymaganej elastyczno?ci, szybko?ci reakcji, czasu realizacji zamówienia klienta na poszczególnych obs?ugiwanych rynkach
-Zabezpieczy? niezawodno?? zaopatrzenia produkcji dla wymaganej ilo?ci 100 000 produktów; koordynowa? bezpiecze?stwo surowcowo - materia?owe, jako?? materia?ów i wspó?prac? z dostawcami
-Zarz?dza? magazynami (planowac wykorzystanie pojemno?ci i przepustowo?ci) i transportem (planowa? ?adowno??, trasy) stosownie do potrzeb obs?ugi klienta, osi?gaj?c równocze?nie wymagane wska?niki efektywno?ci (kosztów, poziomu wykorzystania, wydajno?ci, sprawno?ci)

Prosze o pomoc.
Pozdrawiam.autor : damiang007


Zadanie z logistyki, kto potrafi?2008--1-1- 29: 1


Aby zmniejszy? warto?? zapasów ogó?em o 10% w przyk?adzie nale?y:

- zmniejszy? zapasy grupy A o ok. 3 tony – 14%

- zmniejszy? zapasy grupy B o ok. 16 ton – 52%

- zmniejszy? zapasy grupy C o ok. 45 ton – 9% (lub91%) nale?y:autor : ciekawskaaahhhh


Praca licencjacka Analiza rynku powierzchni magazynowych w polsce2008--1-1- 20: 2


witam poszukuje materia?ów i literatury na temat: Analiza rynku powierzchni magazynowych w polsceautor : waco87


Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy2008--1-1- 19: 1


Udost?pni? Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy. Certyfikat jest niezb?dny do otrzymania licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy. Nie wymagam zatrudnienia !!! 0 501-736-529 licencja.kraj@gmail.comautor : patryk


Prosze o pomoc w napisaniu pracy licencjackiej z logistyki2008--1-1- 17: 1


Prosze o przyk?adowy spis tre?ci oraz wszelkie materia?y w napisaniu pracu licencjackiej pod tytu?em Organizacja i zarz?dzanie magazynem. Wszystkie materia?y prosz? przes?a? na mój email arek.zielonka@interia.euautor : Arek777


Bardzo prosz? o pomoc w napisaniu pracy licencjackiej z logistyki2008--1-1- 17: 1


Prosz? o przyk?adowy spis tre??i oraz wszelkie materia?y do napisania pracy licenciackiej pod tytu?em
Znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsi?biorstwa. Wszelkie materia?y prosz? przesy?a? na mój email ireneusz.zielonka@onet.eu
autor : Ireneusz 11


zarzadzanie transportem w przedsiebiorstwie dystrybucyjnym2008--1-0- 06: 1


pomocy co pisac jaki spis tresciautor : zocha


SCHENKER oszukuje kandydatów2008--1-0- 03: 1


We wtorek 30 wrze?nia zamieszczone by?o og?oszenie o prac? w gazecie: Express Bydgoski na stanowisko: kierowca. Podany by? nr tel.: 693-030-048. Dodzwoni?em si? do jakiego? Pana, który poinformowa? mnie ?e jest to praca kuriera w firmie "Schenker". Powiedzia? te?, ?e aby pozna? t? prac? najlepiej b?dzie jak jeden dzie? popracuj? z pracownikiem i wtedy podejm? decyzj?. Zgodzi?em si? na to i umówili?my si? na telefon na ?rod? 1 pa?dziernika. Tego dnia Pan raczy? odebra? telefon dopiero o 16 godzinie, pomimo moich kilkakrotnych prób(co najmniej 10 razy) w ci?gu dnia. Poinformowa? mnie, ?e mam zadzwoni? w pi?tek 3 pa?dziernika w celu umówienia si? na jazd? z kurierem. Zapyta?em dla pewno?ci czy og?oszenie jest aktualne, Pan zapewni? mnie, ?e tak. W pi?tek ta sama sytuacja, odebra? telefon o godzinie 16. Przedstawi?em histori? rozmów po czym Pan o?wiadczy? ?e sprawa jest ju? nieaktualna. Na stronie schenkera mo?na znale?? ich zasady etyczne. Niech wsadz? je sobie w du....autor : OSZUKANY PRZEZ SCHENKER


Jestem mlodym ,sympatycznym me?czyzn? i ...2008--0-9- 16: 1


potrzebuj? wsparcia finansowego na budow? wymarzonego domu,za wszelk? pomoc b?de naprawde bardzo wdzieczny do konca ?ycia!

ramo83@wp.plautor : ramo


Zaoszczedzic na paletach?2008--0-9- 11: 1


Czy ktos cos slyszal o sposobie paletyzowania bez palety? Istnieje ponoc cos takiego i daje mozliwosc niesamowitej oszczednosci na paletacyh oraz pozwala na zwiekszenie wysokosci kazdej "palety"autor : Jarro


LOGISTYKA ZWROTNA2008--0-9- 10: 1


Pisz? prac? mgr na temat logistyki zwrotnej i prosi?bym o pomoc w znalezieniu materia?ów na ten temat. Gdzie je moge znale?? ???autor : Listek


informacja o usamoprz?dowieniu PKP PR2008--0-9- 09: 1


Informacja o przebiegu procesu usamorz?dowienia
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

I. Podstawy prawne – stan
1. Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008r. o zmianie ustawy o komercjalizacji restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi?biorstwa pa?stwowego „Polskie Koleje Pa?stwowe” Dz.U nr 97/08.
Nale??ce do Skarbu Pa?stwa udzia?y w PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. obejm? samorz?dy województw w proporcji okre?lonej przez Rad? Ministrów w drodze rozporz?dzenia.
Rozporz?dzenie przedstawione do zaopiniowania przez Ministra Infrastruktury przesuni?to w czasie do momentu uzgodnienia postulowanych pod adresem Rz?du spraw zwi?zanych z odd?u?eniem, rekompensat?, modernizacj? taboru.
2. Projekt Ustawy z dnia .... o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi?biorstwa pa?stwowego „Polskie Koleje Pa?stwowe” oraz Ustawy o transporcie kolejowym.
Niekorzystne zapisy dla samorz?du wzmacniaj?ce monopol PKP wokó? usamorz?dowionej PKP Przewozy Regionalne Spó?ka z o. o. w wyniku dzia?a? przedstawicieli samorz?du zosta?y usuni?te.
Zapisy porz?dkuj?ce i umo?liwiaj?ce przejmowanie infrastruktury przez samorz?d wprowadzono do projektu.
Projekt skierowany na posiedzenie Sejmu.
II. Finansowy
Zespó? powo?any przez Konwent Marsza?ów RP wspomagany merytorycznie dyrektorami departamentów w sposób ci?g?y postuluje o:
 pe?ne odd?u?enie spó?ki,
 rekompensat? za utracone przychody z wy??czenia przewozów mi?dzywojewódzkich lub ich pozostawienie w spó?ce,
 okre?lenie potrzeb modernizacyjno – zakupowych taboru i ich ?róde? finansowania
Spotkanie Zespo?u na szczeblu PKP S.A. i Ministra Infrastruktury nie przynosi?y rozstrzygni?cia problemu a przedstawione rozwi?zania nie znalaz?y akceptacji Zespo?u:
 przedstawiony biznesplan nie odpowiada na pytania o wielko?? i jej rekompensaty po wy??czeniu cz??ci przewozów mi?dzywojewódzkich,
 zakres modernizacji i zakupów nie pozwala si? utrzyma? i rozwija? a wskazane ?ród?a finansowania s? samorz?dowe z za?o?on? neutralno?ci? Bud?etu Pa?stwa
I zosta?y przeniesione na poziom Kancelarii Premiera.

III. Pracownicze
1. Przedstawiony materia? przez stron? PKP nie zawiera okre?lenia racjonalno?ci przemieszczania pracowników ze spó?ki wraz z prognozowanym maj?tkiem do IC.
2. Struktura zatrudnienia, p?ac, miejsc zatrudnienia wraz z brakiem systemu szkolenia i naboru wraz z zawartymi porozumieniami zwi?zkowymi utrudni a co najmniej w przeci?gu dwóch lat uniemo?liwi pe?n? maj?tkow?, finansow? i zatrudnieniow? restrukturyzacj? spó?ki.

IV. Organizacyjne
1. Strategia Rz?dowa dla transportu kolejowego przyj?t? poprawk? w grudniu 2007r. nakazuje wy??czenie ze spó?ki PKP Przewozy Regionalne przed usamorz?dowieniem przewozów mi?dzywojewódzkich.
Realizowana jest cz??ciowo z zamiarem przekazania cz??ci poci?gów wraz z niewspó?miernymi wi?kszymi zasobami do spó?ki IC z pozostawieniem w spó?ce PKP Przewozy Regionalne wi?kszo?ci niedochodowych przewozów mi?dzywojewódzkich.
2. Proponowane rozwi?zanie powoduje:
 dzielenie dotacji rz?dowych na dwie spó?ki PKP IC i PKP PR tj. spó?ki wedle ustawy prowadz?ce przewozy mi?dzywojewódzkie,
 brak racjonalnej podstawy przekazania nowo zakupionego taboru – EZT „?ód?” z jednej spó?ki prowadz?cej przewozy mi?dzywojewódzki PKP PR do innej spó?ki prowadz?cej przewozy mi?dzywojewódzkie PKP IC,
 zagro?enie braku finansowania przez samorz?dy przewozów mi?dzywojewódzkich, które nie s? zadaniem w?asnym samorz?du po przekazaniu zasobów kadrowych i maj?tkowych do IC oraz ograniczenie kursowania poci?gów mi?dzywojewódzkich powoduj?c konflikty spo?eczne.

W wyniku ostatniego spotkania w Kancelarii Premiera wspólnie postanowiono:
1. Podzespó? finansowy pod przewodnictwem Wicemarsza?ka Wojciecha Jankowiaka przy wspó?udziale przedstawicieli MI, PKP S.A., PKP PR ustali i oceni nowelizacj? biznes planu wykonanego przez PKP S.A. co do czasookresu, wariantowo?ci, analizy wra?liwo?ci, analizy wska?nikowej, wielko?ci rekompensaty po wy??czeniu przewozów mi?dzywojewódzkich.
2. Podzespó? maj?tkowo – taborowy pod kierownictwem Wicearsza?ka Romana Ciepieli przy wspó?udziale przedstawicieli MI, PKP S.A., PKP PR okre?li i zweryfikuje zakres potrzebnej modernizacji i zakupu taboru. Pierwsze spotkanie 3 wrze?nia w siedzibie PKP PR.
Sporne zaplecza techniczne do przekazania PKP PR b?d? negocjowane oddzielnie przez zainteresowane województwa.
3. Podzespó? ds. pracowniczych pod kierownictwem Wicemarsza?ka Bogdana Rzo?cy przy wspó?udziale przedstawicieli MI, PKP S.A., PKP PR dokona analizy zatrudnienia obecnego stanu i prognozowanych potrzeb wariantowo z wy??czeniem i bez wy??czania przewozów mi?dzywojewódzkich.
Wypracowane wnioski zostan? przedstawione na zebraniu plenarnym zespo?u.
Zespó? wy?oniony przez Konwent Marsza?ków prowadz?cy sprawy usamorz?dowienia kierowany jest przez Przewodnicz?cego Konwentu Marsza?ków Pana W. Husejko w sk?adzie:

 Pan Wojciech Jankowiak – Wicemarsza?ek Woj. Wielkopolskiego
 Pan Bogdan Rzo?ca – Wicemarsza?ek Woj. Podkarpackiego
 Pan Roman Ciepiela – Wicemarsza?ek Woj. Ma?opolskiego
 Pan Jacek Sobczak – Wicemarsza?ek Woj. Lubelskiego
 Pan Piotr Szprenda?owicz – Wicemarsza?ek Woj. Mazowieckiego
 Pan Bartosz Nowacki – Cz?onek Zarz?du Woj. Kujawsko-Pomorskiego
 Pan Piotr Spyra – Cz?onek Zarz?du Woj. ?l?skiego
 Pan Jerzy Kriger – Dyrektor Departamentu Transportu Urz?du Marsza?kowskiego Woj. Wielkopolskiego
 Pan Bogdan Mucha - Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury Urz?du Marsza?kowskiego Woj. Lubuskiego
 Pan Jacek Guzik - Kierownik Oddzia?u Transportu, Departament Geodezji, Transportu i Gospodarki Mieniem Urz?du Marsza?kowskiego Woj. Podkarpackiego
 Pan Jacek Stumpf – Dyrektor Wydzia?u Komunikacji i Transportu Urz?du Marsza?kowskiego Woj. ?l?skiego
 Pan Tomasz Moraczewski - Dyrektor Departamentu Infrastruktury Urz?du Marsza?kowskiego Woj. Kujawsko - Pomorskiegoautor : piechocinski


praca mag o DHL2008--0-8- 25: 2


Witam!
Na pocz?tku napisz? w jakim miejscu jestem...
Odbywa?am praktyk? w DHL. Wymóg mojego promotora to bardzo ?cis?y zwi?zek tre?ci pracy z miejscem odbycia praktyk. Jako ?e w moim miejscu zamieszkania ci??ko by?o znale?? inne miejsce praktyki zdecydowa?am si? w?a?nie na Dhl.
Rzeczywisto?? w czasie praktyk nie by?a zbyt kolorowa.Sko?czy?o si? na prostych czynno?ciach biurowych, a tak?e na podgl?daniu magazynu,mimo do?? du?ego zaanga?owania mojej osoby ,a prac? musz? pisa?...
Wpad?am na pomys? ?e jedynymi w zasadzie materia?ami praktycznymi(do 3 i 4 rozdzia?u) mog? dla mnie by? informacje zawarte na witrynie internetowej Dhl-u,moje do?wiadczenia jakie zdo?a?am pozna? podczas praktyki oraz mo?liwo?? przeprowadzenia ankiet i wywiadu z kadr? pracowników w poka?niejszym czasie(supervisorka poinformowa?a mnie i? nie ma problemu bym w niedalekiej przysz?o?ci przyjecha?a raz jeszcze do firmy i porobi?a odpowiednie badania empiryczne).
Przegl?daj?c ich stron? zauwa?y?am ?e do?? ciekawie opisane jest zagadnienie ?a?cucha dostaw w ich firmie.

Tak?e mam do Was pytanie ,jaki temat mo?na by podpi?? w?a?nie pod DHL w aspekcie ?a?cucha dostaw.Wiem ?e z materia?ami teoretycznymi raczej nie b?dzie problemu bo literatury na ten temat jest wiele.Jednak?e co z cz??ci? praktyczn??I w ogóle jak ugry?? ten temat?

p.s.
Chcia?am zaznaczy? i? temat pracy mo?e by? zwi?zany tylko z firm? Dhl.Na pocz?tku my?la?am ?eby co? pisa? o :

1. Systemach informatycznych w logistyce o ich ewolucji itd.poprzez mrp,erp, erp2 ...(ale oni nie udzielaj? niestety informacji o ich systemie 2. Moj? drug? my?l? by?o pisanie o witrynach internetowych firm typu Dhl...ale jak po??czy? w?a?nie te zagadnienia witryn, ogólnie Internetu z Dhlem i tego typu firmami?
3. Mój trzeci pomys?,to pisanie o logistycznej obs?udze klienta na podstawie firmy DHl,jednak?e ci??ko by?o z fachow? literatur?
4. Bardzo du?o materia?ów jak i do?wiadczenia wynios?am z ró?nych us?ug kurierskich jakie DHL ?wiadczy,typu monitorowanei przesy?ek,DHL online shipping itd. Na ich stronie jest to ukazane w zak?adce e-obs?uga.Jednak?e sk?d wzi?? na ten temat cz??? teoretyczn??

Jak widzicie jestem w du?ej kropce,czas goni a ja nie wiem o czym pisa?.Mam nadziej? ?e kto? wyci?gnie do mnie pomocna d?o? i mo?e chocia? troszk? nakieruje na dobry temat zwi?zany z Dhlem

Bardzo b?d? wdzi?czna za ka?d? sugesti?
Pozdrawiam
Basiaautor : Ba?ka


rozmowy z Rosjanami2008--0-8- 20: 1


Przed rosyjsko –polskimi rozmowami

Wczoraj prawie ca?y dzie? sp?dzi?em na konsultacjach w Zrzeszeniu Mi?dzynarodowych Przewo?ników Drogowych i Ministerstwie Infrastruktury. Starali?my si? razem z Przewodnicz?cym Rynasiewiczem wypracowa? stanowisko ca?ego ?rodowiska na rozpoczynaj?ce si? jutro w Petersburgu rozmowy polsko-rosyjskie w sprawie liczby zezwole? wjazdowych na kolejne lata. Na czele polskiej delegacji (w sk?ad której wchodzi te? kilku reprezentantów organizacji transportowych ) stoi Dyrektor Bogdanowicz szef departamentu transportu drogowego Ministerstwie Infrastruktury. Co zrozumia?e konflikt na Kaukazie nie pomaga w stworzeniu dobrego otoczenia politycznego dla bardzo wa?nych dla ?rodowiska rozmów. Rosjanie dzisiaj w transporcie mi?dzynarodowym maj? ponad 30 tysi?cy samochodów Polska ponad 120 tysi?cy. Szacujemy ,ze 8 % z tych 120 tysi?cy samochodów je?dzi na kierunku rosyjskim. Ju? od kilku lat Rosjanie ograniczaj? liczb? zezwole? na kraje trzecie ale trzeba przyzna? ,ze wielokrotnie na inicjatywy Polski podniesienia liczby zezwole? na Rosj? wyra?ali zgod?. Rosjan z kolei interesuje oko?o 10 tysi?cy rocznie zezwole? na Polsk?. Co istotne decyzje administracji rosyjskiej s? ?ci?le skorelowane ze stanowiskiem Rosyjskiego Zrzeszenia Mi?dzynarodowych Przewo?ników Samochodowych – AsMAP. Pisa?em ju? o tym ,ze relacje mi?dzy polskimi rosyjskimi organizacjami przewo?ników s? bardzo dobre i bliskie to dzi?ki g?osom delegatów ze Wschodniej Europy w tym przede wszystkim rosyjskich i ukrai?skich szefem mi?dzynarodowej organizacji przewo?ników IRU w Genewie zosta? Polak Janusz ?acny.

Poni?ej gar?? informacji o dotychczasowych relacjach Polska Rosja w omawianej sprawie:


Przewozy drogowe mi?dzy Polsk? i Federacj? Rosyjsk?
• Umowa mi?dzy Rz?dem RP a Rz?dem Federacji Rosyjskiej o mi?dzynarodowych przewozach drogowych z dnia 30 sierpnia 1996 r. (wesz?a w ?ycie 15.02.2004r.)

• Protokó? o stosowaniu Umowy mi?dzy Rz?dem RP a Rz?dem FR o mi?dzynarodowych przewozach drogowych, sporz?dzony w Warszawie 30 sierpnia 1996 r. Protokó? stanowi integraln? cz??? Umowy. Protokó? stanowi, ?e ka?de zezwolenie jest wa?ne zarówno na przewozy dwustronne i tranzytowe tam i z powrotem.

• Protokó? o wprowadzeniu zmian i uzupe?nie? do Umowy, sporz?dzony w ST. Petersburgu 11 wrze?nia 2003 r.. Protokó? stanowi integraln? cz??? Umowy oraz Protoko?u o jej stosowaniu. Punkt 2 protoko?u stanowi, ?e „ w celu osi?gni?cia równowagi przy wykonywaniu przewozów ?adunków do/z pa?stw trzecich liczb? zezwole? specjalnych, do/z krajów trzecich, okre?la si? w zale?no?ci od rocznego kontyngentu zezwole? na przewozy dwustronne i tranzytowe”. Punkt 3 Protoko?u stanowi, ?e zwolnione zostaj? z op?at celnych i podatków wwóz i wywóz paliwa w ilo?ci 200 litrów w pojazdach samochodowych do przewozu ?adunków, a tak?e w przyczepach i naczepach wyposa?onych w uk?ad ch?odzenia w ilo?ci nie przekraczaj?cej 200 litrów.

• Art. 18 Umowy powo?uje Komisj? Mieszan? w celu wykonania postanowie? niniejszej Umowy.

• Kontyngenty zezwole? dla strony polskiej ustalone na Komisji Mieszanej w Bia?owie?y w kwietniu 2004r. 2005r. – 55 000 loco + tranzyt (otrzymali?my 55 000 + dodatkowo 10 000)
45 000 do/z kr-3
2006 r. - 60 000 loco + tranzyt (otrzymali?my 80 000)
40 000 do/z kr-3
2007 r. – 65 000 loco + tranzyt (otrzymali?my 116 500)
35 000 do/z kr-3 (otrzymali?my 38 000 )
2008 r. – 70 000 loco + tranzyt (otrzymali?my 110 000)
30 000 do/z kr-3 (otrzymali?my 30 000)
Dla strony rosyjskiej corocznie (2005 r. – 2008 r.): 90 000 – 95 000 dwustronne i tranzytowe 5 000 – 10 000 do/z kr-3 –ich

Oprócz posiedze? Komisji Mieszanej odbywaj? si? posiedzenia Polsko-Rosyjskiego Sta?ego Komitetu ds.Transportu organizowane przez ministerstwa transportu. Ostatnie takie posiedzenie mia?o miejsce w Warszawie 14 – 16 lipca bie??cego roku. Podczas obrad Sta?ego Komitetu omawiane s? sprawy dotycz?ce wszystkich ga??zi transportu a nie tylko transportu drogowego. Strona polska zwróci?a si? z wnioskiem o zwi?kszenie kontyngentu zezwole?. Strona rosyjska o?wiadczy?a, ?e pozytywnie odniesie si? do polskich propozycji dot. zezwole? dwustronnych i tranzytowych. Komitet zaleci? rozpatrzenie polskiej propozycji zwi?kszenia ilo?ci zezwole? na przewóz rzeczy w tym zezwole? na przewozy do/z krajów trzecich na najbli?szym posiedzeniu Komisji Mieszanej. Strona polska zaproponowa?a zorganizowanie w I kwartale 2009 r. polsko – rosyjskiego forum transportowego z udzia?em zainteresowanych przedsi?biorstw transportowych.

autor : piechocinski


magisterka/t.intermodalny/materia?y.pomoc2008--0-8- 06: 1


Poszukuj? materia?ów do pracy magisterskiej o transporcie intermodalnym. Z góry dzieki za przes?anie czegokolwiek. Pozdrawiam.autor : wladek


do Podkomisji2008--0-7- 12: 1


W minionym tygodniu dwie sejmowe komisje: skarbu pa?stwa i infrastruktury przes?a?y powtórnie do podkomisji rz?dowy projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi?biorstwa pa?stwowego "Polskie Koleje Pa?stwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Powód: Kolejny raz przedstawiciele Rz?du zaproponowali kilkadziesi?t nowych poprawek do sprawozdania mojej Podkomisji. Stan?li?my wi?c przed wyborem odrzuci? sugerowane poprawki (warto pami?ta? ,ze na ka?de posiedzenie Podkomisji reprezentanci Rz?du przychodzili z ci?gle nowymi pomys?ami, definicjami czy zapisami cz?sto niestety sprzecznymi z zapisami z projektu rz?dowego ) lub jeszcze raz skierowa? projekt do Podkomisji w celu przepracowania. Zamieszanie w du?ym stopniu wzi??o si? st?d ,ze resort postanowi? do projektu II ustawy o restrukturyzacji „w?o?y? „ elementy projektu III ,który ma podlega? notyfikacji unijnej.

Przypominam w skrócie co jest projekcie ustawy :

Samorz?dy wojewódzkie b?d? mog?y bezp?atnie otrzyma? niektóre linie kolejowe - zak?ada projekt nowelizacji ustaw dotycz?cych kolei.

Zgodnie z projektem, samorz?dy b?d? mog?y przejmowa? te linie lub odcinki linii, które nie maj? znaczenia pa?stwowego i nie s? wykorzystywane przez Polskie Linie Kolejowe SA (PLK SA). Warunkiem ich przekazania b?dzie dalsze prowadzenie przewozów pasa?erskich przez samorz?d.

Umowa ma obowi?zywa? przez dwa lata. W przypadku, gdy na przej?tej linii kolejowej nie b?d? wykonywane przewozy pasa?erskie, samorz?d b?dzie musia? wyst?pi? do ministra infrastruktury o zgod? na zmian? przeznaczenia linii.

Je?li zgoda b?dzie dotyczy? innego ni? pierwotnie zak?adano sposobu wykorzystania linii, samorz?d b?dzie musia? tak? lini? wykupi?. Natomiast brak zgody spowoduje obowi?zek zwrócenia u?ytkowanej linii do PKP SA lub PLK SA.

Projekt nowelizacji okre?la równie? zasady przekazywania gminom niesprzedanych budynków mieszkalnych oraz wskazuje grup? osób uprawnionych do pierwokupu kolejowych mieszka?.

Lokatorzy w ci?gu trzech miesi?cy od dnia otrzymania oferty zakupu lokalu b?d? musieli z?o?y? tzw. o?wiadczenie woli o zamiarze jego kupna. Je?eli o?wiadczenia nie zostan? z?o?one, PKP SA b?d? mog?y lokal przekaza? nieodp?atnie gminie lub np. spó?dzielni mieszkaniowej.

Projekt zak?ada równie?, ?e wraz z nieruchomo?ci? samorz?dy przejmuj? wierzytelno?ci oraz kaucje wniesione przez najemców PKP SA.

autor : piechocinski


kurierka2008--0-7- 10: 2


jestem kurierem DPD BIA, mam pytanie do kurierów innych oddzia?ów jakie s? u was stawki bo w bia?ymstoku 1 i 2 strefa 2z? (je?eli tylko 2 to nawet 3z?), a 3 8z?, nie dostajemy dodatków do kopert i telefonów z ery, orange i tego ca?ego ?miecia z dokumentami zwrotnymi, ani te? do roz?adunku. jak mo?ecie do prosze napiszcie jak jest u wasautor : kurierDPD


Parlament i rowerzy?ci2008--0-6- 25: 2


Parlament Europejski o ochronie pieszych i rowerzystów na drogach.

Parlament Europejski omówi? sprawozdanie w sprawie wniosku dotycz?cego
rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony pieszych i
innych niechronionych u?ytkowników dróg .
Parlament przyj?? uzgodniony z Rad? i Komisj? kompromisowy tekst
rozporz?dzenia w sprawie ochrony pieszych i innych niechronionych
u?ytkowników dróg. Celem tej propozycji jest zaostrzenie wymaga?
technicznych wobec nowych pojazdów w celu lepszej ochrony pieszych i
rowerzystów na wypadek obra?e? odniesionych w wyniku zderzenia z pojazdem
.
Wed?ug danych z 2004 roku, ka?dego roku w dwudziestu pi?ciu pa?stwach
cz?onkowskich gin??o 8 000 niechronionych u?ytkowników dróg, pieszych i
rowerzystów, a kolejne 300 000 zostawa?o rannych. W tej sytuacji Komisja
Europejska uzna?a dzia?ania zmierzaj?ce do zmniejszenia tych liczb za
konieczne, zw?aszcza, ?e coraz silniej zach?ca si? u?ytkowników do
korzystania z transportu publicznego, pieszego i rowerowego, b?d?cych
alternatyw? dla transportu samochodowego.

Nowe, zaostrzone wymagania odnosi? si? b?d? g?ównie do ilo?ci testów, jakie
musz? przej?? nowe samochody oraz do systemów wspomagania hamowania, które
stan? si? obowi?zkowe. Parlament wymóg? wcze?niejsze wdro?enie nowych
wymogów ni? proponowa?a to Komisja Europejska.

Przyj?ty tekst kompromisowy przewiduje przy?pieszony harmonogram
obowi?zkowego montowania aktywnych i pasywnych systemów bezpiecze?stwa w
pojazdach silnikowych. I tak, w ci?gu 24 miesi?cy od wej?cia w ?ycie
rozporz?dzenia, wszystkie nowe samochody osobowe b?d? musia?y posiada?
fabrycznie montowany aktywny system wspomagania hamowania. Termin ten
b?dzie taki sam zarówno dla samochodów l?ejszych (do 2,5t), jak i
ci??szych. Pocz?tkowo KE proponowa?a, aby producenci ci??kich samochodów
osobowych typu SUV mieli wi?cej czasu na dostosowanie si? do tego wymogu.

Poniewa? w chwili obecnej na rynku nie ma systemów antykolizyjnych, które
skutecznie potrafi?yby zawczasu rozpoznawa? pieszych lub innych
niechronionych u?ytkowników dróg, rozporz?dzenie nie przewiduje z?agodzenia,
czy zast?pienia wymogów w zakresie bezpiecze?stwa biernego (konstrukcja
pojazdu). W miar? rozwoju nowych i doskonalszych systemów tego typu,
Komisja – je?eli uzna to za stosowne – mo?e zaproponowa? poprawki
legislacyjne do proponowanego rozporz?dzenia.

Z materia?ów Sejmowej komisji ds. UE
Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy sejmowej Komisji Infrastruktury
WWW.piechocinski.pl , janusz@piechocinski.pl


autor : Piechocinski


Dyrektora ds. Transportu i Spedycji - oferta pracy2008--0-6- 25: 1


W imieniu naszego Klienta, firmy z bran?y transportowo-spedycyjno-logistycznej, poszukujemy osoby na stanowisko:

Dyrektora ds. Transportu i Spedycji
po?udniowa Polska nr ref. DTS/06/08


Czekamy na zg?oszenia pasjonatów w zakresie logistyki ukierunkowanych na cel i wynik. Osoba zatrudniona na tym stanowisku b?dzie odpowiedzialna zarówno za rozwój spó?ki, jej wyniki finansowe, jak i bie??c? dzia?alno?? firmy.

Kluczowe zadania na tym stanowisku b?d? obejmowa?y:

* Planowanie i realizacj? bud?etu spó?ki
* Zarz?dzanie flot? samochodów ci??arowych (w transporcie mi?dzynarodowym)
* Nadzór nad pracownikami (kierowcy, spedytorzy, pracownicy administracyjni)
* Negocjacje i utrzymywanie relacji z dostawcami
* Dzia?ania ukierunkowane na dalszy rozwój spó?ki

Poszukiwany przez nas kandydat powinien posiada?:

* Do?wiadczenie w zarz?dzaniu flot? min. 50 samochodów ci??arowych w ruchu mi?dzynarodowym
* Minimum 4 letnie do?wiadczenie w firmie transportowej na stanowisku kierowniczym
* Umiej?tno?? planowania i koordynowania bud?etu
* Do?wiadczenie w zarz?dzaniu relacjami z kierowcami

Poszukujemy osoby radz?cej sobie ze stresem i umiej?cej pracowa? pod presj? czasu, ?wietnego negocjatora i analityka, potrafi?cego inicjowa? dzia?ania oraz elastycznie reagowa? na zmiany na rynku. Niezb?dna jest równie? dobra znajomo?? j?zyka angielskiego, za? dodatkowym atutem b?dzie znajomo?? j?zyka niemieckiego oraz certyfikat kompetencji zawodowych.

Nasz Klient oferuje prac? na kluczowym dla firmy stanowisku, du?? swobod? dzia?ania oraz mo?liwo?? wej?cia do zarz?du spó?ki.

Zainteresowane osoby prosimy o przes?anie cv i listu motywacyjnego
(z zaznaczeniem w temacie numeru referencyjnego oraz zgod? na przetwarzanie danych osobowych) na adres:

searchlight, ul. Kraszewskiego 4/4, Kraków 30-110
e-mail: rekrutacja@searchlight.plautor : searchlight


O 15% ni?sze spalanie DAF,SCANIA,MB,VOLVO - ECO-Chiptuning2008--0-6- 07: 1


Zainteresowanych tematem zapraszam do sci?gniecia folderów ze stron:

http://www.biodiesel.pl/uploads/media/czytaj_wiecej_-_sprawdz_i_testuj_przez_30_dni.pdf

oraz dla aut osobowych:
http://www.biodiesel.pl/uploads/media/Czytaj_-_wiecej_mocy_dla_Twojego_samochodu.pdf


lub do odwiedzenia portalu www.biodiesel.pl

Pozdrawiam

--
Adrian Karbowski
ONT Biopaliwa
0693761780
www.biodiesel.pl
www.biopaliwa.com
autor : RaceTools


prywatyzacja DB2008--0-6- 02: 2


Prywatyzacja DB.


Zosta? utworzony holding o nazwie DB AG w którym 100 udzia?owcem jest pa?stwo. DB AG zarz?dza infrastruktur? kolejow? (szyny, dworce, energia) i pozostanie nadal w r?kach pa?stwa.

DB AG utworzy?o spó?k? DB ML AG (Mobility Logistic), która wejdzie na gie?d? jeszcze w tym roku, gdzie zostanie sprzedanych 24,9% jej udzia?ów.
Aktualnie opracowywana jest umowa udzia?owa (Beteiligungsvetrag), która b?dzie okre?la?a m.in. prawa i obowi?zki partnerów (rz?d i DB). Zdaniem wysokich przedstawicieli Rz?du Niemieckiego nowymi akcjonariuszami DB b?d? fundusze emerytalne, indywidualni nabywcy
oraz pracownicy DB. W przypadku gdyby zainteresowanie akcjami pojawi?o si? w?ród zagranicznych inwestorów np. kolei rosyjskich rozwa?a si? mo?liwo?? sprzeda?y do 3-4%, co oznacza brak realnego wp?ywu na zarz?dzanie spó?k?.

Decyzja rady nadzorczej DB AG wskazuje na dat? 5 listopada jako dzie? wprowadzenia DB ML AG na gie?d?. Ww. spó?ka zostanie wpisana do rejestru handlowego 2 czerwca br.. 30 maja odb?dzie si? jeszcze debata w Bundestagu na temat prywatyzacji DB(Rz?d Niemiec nie potrzebuje decyzji Bundestagu, poniewa? chodzi wy??cznie o cz??ciow? prywatyzacj? DB. ), ale zarówno przedstawiciele Federalnego
Ministerstwa jak i DB uznaj? spraw? sprzeda?y 24,5% udzia?ów DB ML AG jako zdecydowan?. Zdaniem zarz?du DB AG 20% udzia?ów znajdzie si? w r?kach nabywców instytucjonalnych, dalsze 4,9% trafi do indywidualnych nabywców, w tym w niewielkim stopniu do pracowników DB. Dok?adny podzia? akcji jest aktualnie przedmiotem tzw. umowy udzia?owej (Beteiligungsbeitrag) negocjowanej pomi?dzy DB, Ministerstwami Finansów i Transportu oraz 4 bankami, które s? doradcami prywatyzacyjnymi. W ci?gu najbli?szych dni
powinny si? ukaza? informacj? dot. sposobu podzia?u akcji. Rz?d Niemiecki spodziewa si? wp?ywów ze sprzeda?y do wysoko?ci 8 mld Euro, (eksperci uznaj? za zbyt wysok?). 1/3 wp?ywów z prywatyzacji zostanie przekazana do bud?etu, 1/3 zostanie przeznaczona na modernizacje infrastruktury kolejowej, pozosta?e 1/3 zasili kapita?owo DB AG.

W prasie niemieckiej ukaza?y si? równie? informacje o
zainteresowaniu rosyjskich kolei(RZD) nabyciem akcji DB ML AG. Poinformowa? o tym szef kolei rosyjskich Jakunin na odbywaj?cym si? forum kolejowym w Soczi. Jakunin wskaza? na dotychczasow? blisk? wspó?prac? z DB. Obecny na forum szef kolei niemieckich Mehdorn stwierdzi?, ze jest otwarty na propozycj? rosyjsk?. DB jest z kolei zainteresowana nabyciem udzia?ów w kolejach rosyjskich, w Transcontainer i nowotworzonej spó?ce logistycznej RZD. Stwierdzi? jednak, ?e o tym kto nab?dzie udzia?y zarówno w RFN jak i
Rosji zadecyduj? rz?dy, bo to one s? 100% w?a?cicielami.

Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury
WWW.piechocinski .pl janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


JKSS ucze?2008--0-5- 31: 1


Potrzebuje wiadomo?ci do pracy kontrolnej na tematy: statystyka w spedycji, statystyka w logistyce...Musze jeden temat opisa? a nie moge nic znale??:(autor : JKSS


Komodalno??2008--0-5- 27: 2


Mam pytanie, co to jest KOMODALNO?????autor : Gruszka


Sprawno?? pracy transportowej w gospodarce odpadami2008--0-5- 24: 1


Witam.
Przymierzam si? do pisania pracy magisterskiej na temat "Sprawno?? pracy transportowej w logistyce odpadów". Mam pytanie odno?nie literatury zwi?zanej z tym tematem, je?li kto? zna jakie? pozycje to prosz? o pomoc.
Pozdrawiam
autor : coolig13


bezp?atna konferencja - minimalizacja kosztów ?a?cucha logistycznego"2008--0-5- 13: 1


XIII seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
"ROZWI?ZANIA IT W HANDLU - minimalizacja kosztów ?a?cucha logistycznego"

Warszawa, 29 maja 2008

BEZP?ATNE ZAPROSZENIA

Codzienne potrzeby zakupów artyku?ów najró?niejszego pochodzenia wymusza powa?ne decyzje biznesowe zwi?zane z logistyk? i sprzeda??.
Na seminarium poka?emy, jak mo?na wykorzysta? rozwi?zania IT w skutecznym zarz?dzaniu logistyk? i sprzeda??. Co to jest RFID, jakie korzy?ci mog? wynikn?? z zastosowania tej technologii...
Do udzia?u w seminarium zapraszamy przedstawicieli biznesu, którzy prowadz? firmy transportowe, logistyczne i handlowe (hurt, detal).
Zapraszamy zarz?d, informatyków i specjalistów, analityków oraz doradców.

PROGRAM
www.cpi.com.pl/imprezy/2008/br/index.php

- Specyfika systemów IT obs?uguj?cych bran?? Retail
Agnieszka Tubis (Mi?dzynarodowa Wy?sza Szko?a Logistyki i Transportu)

- Systemy IT wspomagania decyzji biznesowych w bran?y handlu detalicznego. Przegl?d wykorzystania technik raportowania zarz?dczego i eksploracji danych dla usprawnienia procesów zarz?dzania logistyk? i sprzeda?? w sieciach handlowych
dr Jerzy Surma (Kolegium Nauk o Przedsi?biorczo?ci SGH)

- Atrakcyjno?? zakupów - satysfakcja klientów. Zarz?dzanie promocjami i programami lojalno?ciowymi wspomagane systemem informatycznym
Ma?gorzata Gumi?ska (Dyrektor d.s Wdro?e? Pion Aplikacji Biznesowych Qumak-Sekom S.A.)

- Planowanie, zarz?dzanie i optymalizacja procesów w sieci detalicznej
Bogus?aw Tober (Project Manager, Asseco Business Solutions Pion Biznesowy Softlab)

- RFID to nie tylko wygoda, ale te? zagro?enia...
Piotr Waglowski (VaGla.pl)

FORMULARZ BEZP?ATNEGO UDZIA?U*
www.cpi.com.pl/imprezy/2008/br/free/index.php
* Bezp?atne zaproszenia skierowane s? do u?ytkowników. Liczba miejsc ograniczona. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Mi?dzyborska 50
Tel. (022) 871 85 51, 870 69 10 (78), fax (022) 870 69 95, 871 85 56, e-mail: cpi@cpi.com.pl

autor : Agata S


Bezp?atna konferencja po?wi?cona logistyce2008--0-5- 13: 1


XIII seminarium z cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
"ROZWI?ZANIA IT W HANDLU - minimalizacja kosztów ?a?cucha logistycznego"

Warszawa, 29 maja 2008

BEZP?ATNE ZAPROSZENIA

Codzienne potrzeby zakupów artyku?ów najró?niejszego pochodzenia wymusza powa?ne decyzje biznesowe zwi?zane z logistyk? i sprzeda??.
Na seminarium poka?emy, jak mo?na wykorzysta? rozwi?zania IT w skutecznym zarz?dzaniu logistyk? i sprzeda??. Co to jest RFID, jakie korzy?ci mog? wynikn?? z zastosowania tej technologii...
Do udzia?u w seminarium zapraszamy przedstawicieli biznesu, którzy prowadz? firmy transportowe, logistyczne i handlowe (hurt, detal).
Zapraszamy zarz?d, informatyków i specjalistów, analityków oraz doradców.

PROGRAM
www.cpi.com.pl/imprezy/2008/br/index.php

- Specyfika systemów IT obs?uguj?cych bran?? Retail
Agnieszka Tubis (Mi?dzynarodowa Wy?sza Szko?a Logistyki i Transportu)

- Systemy IT wspomagania decyzji biznesowych w bran?y handlu detalicznego. Przegl?d wykorzystania technik raportowania zarz?dczego i eksploracji danych dla usprawnienia procesów zarz?dzania logistyk? i sprzeda?? w sieciach handlowych
dr Jerzy Surma (Kolegium Nauk o Przedsi?biorczo?ci SGH)

- Atrakcyjno?? zakupów - satysfakcja klientów. Zarz?dzanie promocjami i programami lojalno?ciowymi wspomagane systemem informatycznym
Ma?gorzata Gumi?ska (Dyrektor d.s Wdro?e? Pion Aplikacji Biznesowych Qumak-Sekom S.A.)

- Planowanie, zarz?dzanie i optymalizacja procesów w sieci detalicznej
Bogus?aw Tober (Project Manager, Asseco Business Solutions Pion Biznesowy Softlab)

- RFID to nie tylko wygoda, ale te? zagro?enia...
Piotr Waglowski (VaGla.pl)

FORMULARZ BEZP?ATNEGO UDZIA?U*
www.cpi.com.pl/imprezy/2008/br/free/index.php
* Bezp?atne zaproszenia skierowane s? do u?ytkowników. Liczba miejsc ograniczona. O przyj?ciu decyduje kolejno?? zg?osze?.

Biuro Organizacyjne:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Mi?dzyborska 50
Tel. (022) 871 85 51, 870 69 10 (78), fax (022) 870 69 95, 871 85 56, e-mail: cpi@cpi.com.pl

autor : Agata S


Wdro?enie i funkcjonowaie Platformy AX4 w firmie transporto-spedycyjnej2008--0-5- 12: 2


Cze?? !!!jestem studentk? III roku logistyki pisz? prace na temat "Komputerowe wspomaganie zarz?dzaniem transportu na przyk?adzie przedsi?biorstwa transportowo-spedycyjnego" nie mam ?adnych materia?ów na temat platformy AX4!!! potrzebuj? co to jest?, jak to dzia?a i funkcjonuje?ocena dzia?ania programu?autor : eNI


Informacje o systemach ewidencyjnych w PKP Cargo2008--0-5- 12: 1


Witam :)

Poszukuj? informacji na temat systemów informatycznych i ewidencyjnych w PKP Cargo S.A. a tak?e dokumentacji (typu: formularze, ksi??ki itd) stosowanej i wype?nianej przez pracowników tej spó?ki.

Wszelka pomoc b?dzie mile widziana i z góry za ni? dzi?kuj? :) W razie czego podaj? kontakt mailowy michal_malko@op.plautor : Ma?ek


sk?d znacie terminologi? spedycyjn? w j.angielskim?2008--0-5- 10: 2


mam pytanie...zaczynam prac? jako spedytor ale choc mam cetryfikat bussiness english nie wiem sk?d czerpa? informacje na temat terminologii w j. angielskim?

czy kto? ma to ...

http://www.ksiazkiknk.pl/index.php?site=php/product.php&id=972&desc=full

czy kto? tego uzywa? sk?d to mo?na dosta? (oczywi?cie nie kupuj?c za ponad 3oo z?)autor : d0lcevita


licencjat - logistyka2008--0-5- 06: 1


zlec? napisanie pracy z logistyki PILNE wiecej info na maila: olakinga@wp.pl lub gg: 3120038
autor : olcia


?l?skie przewozy regionalne2008--0-4- 30: 1


?l?ski Zak?ad Przewozów Regionalnych, jako najwi?kszy z 15 zak?adów PR w Polsce wykonuje kolejowe przewozy pasa?erskie na terenie województwa ?l?skiego.
Ka?dego dnia po 1212 km torów województwa ?l?skiego kursuje 629 poci?gów Spó?ki Przewozy Regionalne, w tym 524 regionalne i 105 mi?dzywojewódzkich (2 miejsce
po województwie mazowieckim).
Odpraw? podró?nych prowadzi na 60 stacjach, 14 przystankach osobowych na których prowadzona jest sprzeda? biletów i 188 punktach nieobsadzonych.
Tabor t:
• 194 elektryczne zespo?y trakcyjne ( w tym 21 zmodernizowanych ze ?rodków SPOT) - ?redni wiek - 30 lat , najstarsze - 42 lata.
• 302 wagonów ( w tym 5 zmodernizowanych ze ?rodków SPOT) - ?redni wiek 24 lat,
najstarsze 30 lat.
• 1 autobus szynowy ( b?d?cy w?asno?ci? samorz?du),
Tabor pasa?erski jest obrz?dzany na grupach postojowych w Katowicach, Cz?stochowie, Gliwicach i Bielsku-Bia?ej.
W ubieg?ym roku w Polsce, po raz pierwszy od kilkunastu lat, wzros?a liczba podró?uj?cych kolej?. W podró? z Przewozami Regionalnymi w Polsce wybra?o si? ponad 157mln podró?nych
( 157 005 925) z czego 15% czyli ponad 23 mln (23 282 618) stanowili podró?ni na ?l?sku.
Poci?gami regionalnymi na ?l?sku podró?uje codziennie ponad 63 tys. pasa?erów.

19 pa?dziernika 2007r. Samorz?d Województwa ?l?skiego i spó?ka PKP Przewozy Regionalne podpisa?y 5 - letni? umow? ramow? na ?wiadczenie us?ug publicznych w zakresie wykonywania kolejowych regionalnych przewozów pasa?erskich na obszarze województwa ?l?skiego na okres
od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2012r.
Dokument ten zapewnia dofinansowanie regionalnych przewozów kolejowych na terenie województwa kwot? 510 mln z?. To pierwsza w kraju umowa pomi?dzy Samorz?dem i Przewo?nikiem, zawarta na tak d?ugi okres.

Dzi?ki temu realizuj?c szczegó?ow? umow? roczn?:
• 31 stycznia reaktywowano ruch pasa?erski na trasie Gliwice – Bytom, uruchamiaj?c
42 poci?gi (co 30 minut w szczycie i co godzin? poza szczytem) z 20 minutowym czasem przejazdu i specjalny promocyjny cennik biletów;
• od 1 wrze?nia uruchomione zostan? 92 poci?gi na trasie Katowice – Tychy Miasto (co 20 minut
w szczycie i co pó? godziny poza szczytem);
• trwaj? wspólne prace nad specjaln? ofert? aglomeracyjn? w województwie ?l?skim.
Obszar regionu b?dzie podzielony na trzy strefy czasowe, w których pasa?erowie,
po promocyjnych cenach biletów jednorazowych i miesi?cznych, b?d? podró?owali poci?gami osobowymi i pospiesznymi. Oferta b?dzie uwzgl?dnia?a wszystkie ulgi ustawowe.

?l?ski Zak?ad Przewozów Regionalnych w Katowicach stale wspó?pracuje z Urz?dem Marsza?kowskim, Samorz?dami lokalnymi, KZK GOP, PKP PLK w projektach maj?cych na celu integracj? systemów transportowych w przewozach pasa?erskich województwa ?l?skiego:
1. Wprowadzenie z KZK GOP wspólnej oferty taryfowej PTA (poci?g, tramwaj, autobus)
dla aglomeracji ?l?skiej z docelowym wprowadzeniem biletu elektronicznego lub karty miejskiej – ca?o?? projektu prowadzi KZK GOP.
2. Przygotowanie drugiego etapu projektu Szybkiej Kolei Miejskiej Tychy Miasto – Katowice maj?cego na celu przed?u?enie trasy do Sosnowca i D?browy Górniczej – dodatkowo projekt obejmuje wspólny bilet kolejowo – trolejbusowo - autobusowy.
3. Uczestniczenie w programie uruchomienia po??czenia kolejowego do lotniska
w Pyrzowicach przy wspó?pracy z Urz?dem Marsza?kowskim i Samorz?dami Lokalnymi.

Z informacji PKP PRautor : piechocinski


procedury eksportowe2008--0-4- 21: 1


prosze o pomoc, mam rozmowe kwalifikacyjna w nast tyg na stanowisko obslugi klienta w firmia zajmujacej sie eksportem. wymagana jest znajomosc procedur eksportowych. zy ktos z panstwa moglby napisac tak w telegraficznym skrocie cos na ten temat? jakies wskazowki? z gory dziekuje za pomocautor : nikitaa88


Analiza "Do or Buy" w transporcie2008--0-4- 16: 1


Powy?szy tytu? jest tematem mojej pracy magisterskiej. Poszukuj? wszelkich materia?ów które mog? mi pomóc w realizacji pracy np. literatura, prezentacje, d i inne pozycje. Prosz? o kontakt na email zbychukas@wp.pl
autor : zbyszek


Poprawka do ustawy kolejowej2008--0-4- 11: 1


Kluby sejmowe za odd?u?eniem PKP Przewozy Regionalne


W czwartek Sejm przeprowadzi? drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi?biorstwa pa?stwowego "Polskie Koleje Pa?stwowe". Podczas debaty swoje poparcie dla rz?dowego projektu zapowiedzieli przedstawiciele klubów: PO, PiS, PSL oraz LiD.

Zgodnie z przepisami unijnymi firmy kolejowe ?wiadcz?ce pasa?erskie us?ugi przewozowe mog? otrzyma? rekompensaty z tytu?u poniesionych strat. Po restrukturyzacji udzia?y spó?ki PKP Przewozy Regionalne trafi? do samorz?dów.


Nowe przepisy przewiduj? dotacj? dla PKP Przewozy Regionalne ze Skarbu Pa?stwa w wysoko?ci 2,16 mld z?. Pieni?dze te zostan? przekazane w kilku transzach.


W trakcie prac nad projektem w komisjach, pos?owie (Janusz Piechoci?ski) zaproponowali m.in. zmiany i przesuni?cia terminów oraz wysoko?ci transz.

Rz?d proponowa?, by 1 mld 383 mln z? z ponad 2 mld dotacji dla PKP Przewozy Regionalne zosta?o przekazane do ko?ca roku 2008, 477 mln z? do 30 listopada 2009 roku, a 300 mln z? do ko?ca 2011 roku.

Komisje sejmowe przyj??y natomiast, ?e 500 mln z? ma by? przekazane do 30 czerwca, 883 mln z? do 30 listopada 2008 roku, a 777 mln z? do 30 czerwca 2009 roku.

El?bieta Pierzcha?a (PO) z?o?y?a w czwartek poprawk?, zgodnie z któr? 500 mln z? ma by? wp?acone pó?niej, czyli do ko?ca lipca 2008 roku. Ma to u?atwi? rz?dowi wyp?at? pieni?dzy ze wzgl?du na skumulowane obci??enia bud?etu w maju ze wzgl?du na termin p?atno?ci sk?adki polskiej do bu d?etu UE.

Sejm odes?a? w czwartek do dwóch komisji projekt poprawki do ustawy o odd?u?eniu PKP Przewozy Regionalne i zrekompensowaniu spó?ce ponad 2 mld z? strat, jakie ponios?a w latach 2001-2004 celem zaopiniowania.

W pi?tek rano na po??czonym posiedzeniu Komisji Skarbu i Infrastruktury zaopiniowano poprawk? pozytywnie. G?osowanie poprawki i ca?ej ustawy na kolejnym posiedzeniu Sejmu.


Projekt zak?ada równie?, ?e Skarb Pa?stwa udzieli PKP SA 1,86 mld z? po?yczki. Pieni?dze zostan? przekazane PKP Polskim Liniom Kolejowym na prace zwi?zane z modernizacj? i rozbudow? infrastruktury. Po?yczka b?dzie sp?acona m.in. udzia?ami spó?ki PKP Przewozy Regionalne.

Komisje przyj??y propozycj? rz?dow?, by 1 mld 383 mln z? z tej po?yczki by?o przekazane do 30 wrze?nia 2008 roku, a 477 mln z? do ko?ca wrze?nia 2009 roku.
autor : piechocinski


In?ynierka czy magisterka ??2008--0-4- 08: 2


Witam
Zastanawiam sie czy nie skonczyc wczesniej studiów na poziomie in?ynierski i pozniej ewentualnie zrobic uzupelniajace magisterskie.Studiuje logistyke na politechnice ale program studiow jest na wysokim poziomie niedostosowania do praktycznych potrzeb i meczy mnie takie marnowanie czasu na uczelni.
I mam tutaj pytanie do Was jak ludzie patrza na sam tytul inzyniera z logistyki i jak jest z praca??
Pozdrawiamautor : Rafal


rekompensata za us?ug? transportow?2008--0-3- 25: 2


Rekompensata za publiczn? us?ug? transportow?
Bud?etowa rekompensata za realizowanie kolejowej us?ugi publicznej w latach 2001-2005
Jutro rozpoczynaj? si? prace Komisji Nadzwyczajnej nad rz?dowym projektem ustawy ( sejmowy druk numer 301 ) reguluj?cej zasady przekazania spó?ce PKP Przewozy Regionalne rekompensat z tytu?u niepokrytych strat poniesionych przez PKP PR w zwi?zku ze ?wiadczeniem pasa?erskich us?ug przewozowych w ramach wykonywania obowi?zku ?wiadczenia us?ug publicznych
w okresie od dnia 1 pa?dziernika 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r.
Zgodnie z przepisami wspólnotowymi, w tym rozporz?dzenia Rady (EWG)
nr 1191/69 z dnia 26 czerwca 1969 r. w sprawie dzia?ania Pa?stw Cz?onkowskich dotycz?cego zobowi?za? zwi?zanych z poj?ciem us?ugi publicznej
w transporcie kolejowym, drogowym i w ?egludze ?ródl?dowej, przedsi?biorstwa kolejowe ?wiadcz?ce us?ugi przewozowe w ramach wykonywania obowi?zku ?wiadczenia us?ug publicznych uprawnione s? do rekompensaty ponoszonych z tego tytu?u, niepokrytych przychodami strat.
W Polsce od dnia 1 pa?dziernika 2001 r. ?wiadczy us?ugi takie w ramach obowi?zku ?wiadczenia us?ug publicznych prowadzi?a i prowadzi PKP PR.
Realizuj?c postanowienia art. 14 ustawy z dnia 8 wrze?nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi?biorstwa pa?stwowego „Polskie Koleje Pa?stwowe” w 2001 r. utworzone zosta?y dwie spó?ki przewozów pasa?erskich – spó?ka PKP PR, której przedmiotem dzia?alno?ci s? przewozy: regionalne, mi?dzywojewódzkie, mi?dzynarodowe przygraniczne i dalekobie?ne,
i która mia?a dzia?a? w ogólnym interesie gospodarczym w celu prowadzenia us?ug publicznych oraz PKP Intercity która prowadzi dzia?alno?? o charakterze komercyjnym (otrzymuje rekompensaty z bud?etu pa?stwa z tytu?u ?wiadczenia us?ug przewozowych mi?dzynarodowych dopiero od dnia 1 stycznia 2006 r. ).
PKP PR ?wiadczy?a wi?c us?ugi jako podmiot, który faktycznie jako jedyny móg? i z uwagi na interes publiczny i na?o?ony w zwi?zku z tym na ni? obowi?zek ?wiadczenia musia? je wykonywa?.
Podstaw? do przekazania PKP PR rekompensaty s? funkcjonuj?ce od 2001 r. do 2004 r zapisy w ustawie o transporcie kolejowym. Przepisy te stanowi?y, ?e organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasa?erskich w ramach obowi?zku s?u?by publicznej nale?y do zada? w?asnych samorz?du województwa, a ?rodki finansowe na te zadania okre?la corocznie ustawa bud?etowa. Natomiast organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasa?erskich o zasi?gu mi?dzywojewódzkim (z wyj?tkiem przewozów kwalifikowanych) nale?y do zada? ministra w?a?ciwego do spraw transportu, dzia?aj?cego w tym zakresie w porozumieniu z ministrem w?a?ciwym do spraw finansów publicznych i ?rodki na ten cel okre?la?a corocznie ustawa bud?etowa.
Zgodnie z powy?szymi przepisami oraz przepisami wykonawczymi do tych ustaw, poszczególne samorz?dy województw zawiera?y z PKP PR w ramach obowi?zku ?wiadczenia us?ug publicznych umowy o wykonywanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasa?erskich w wybranych relacjach na obszarze województwa. Umowy te przewidywa?y, ?e wysoko?? ?wiadcze? na rzecz PKP PR stanowi? b?dzie kwota przyznana z bud?etu samorz?du województwa na dany rok
w formie dotacji na wykonywanie kolejowych regionalnych przewozów pasa?erskich. Zgodnie z postanowieniami umów, wyliczenie kwoty dotacji za wykonywanie przewozów powinno by? sporz?dzone na podstawie racjonalnie prognozowanej ró?nicy mi?dzy wielko?ci? kosztów i przychodów, które przewo?nik ma okre?li? w oparciu o dotychczasowe i przewidywane wyniki swojej dzia?alno?ci. W praktyce takie wyliczenie nie mia?o miejsca, gdy? samorz?dy województw okre?la?y wysoko?? ?wiadcze? na rzecz PKP PR z góry, na podstawie ?rodków przekazanych na ten cel samorz?dom województw w formie dotacji celowej
z bud?etu pa?stwa (do dnia 31 grudnia 2003 r.). ?rodki te by?y zdecydowanie ni?sze ni? faktyczna ró?nica kosztów i przychodów przewo?nika ( na pocz?tku lat 2000-nych zak?adano, ?e w skali kraju winno to by? nie mniej ni? 800 mln z?otych rocznie).
Przepisy wskazanych ustaw przewidywa?y równie?, ?e minister w?a?ciwy do spraw transportu zawiera z przewo?nikiem umowy na realizacj? mi?dzywojewódzkich przewozów kolejowych. W okresie od dnia 1 pa?dziernika 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. nie dosz?o jednak do zawarcia z PKP PR ?adnej formalnej umowy na realizacj? mi?dzywojewódzkich przewozów kolejowych i PKP PR realizowa?a je pomimo nieotrzymywania z tego tytu?u ?adnych rekompensat finansowych z bud?etu centralnego lub samorz?dowego.
Organy publiczne wyp?aca?y ?rodki na rzecz Spó?ki b?d?ce wynagrodzeniem
z tytu?u ?wiadczonych us?ug publicznych, wykorzystuj?c prawn? instytucj? dotacji.
W polskim systemie prawa finansowego, w przypadku dotacji, nie ma zastosowania autonomia woli stron ani swoboda kszta?towania tre?ci umów; nie jest mo?liwe podniesienie roszcze? prawnych o udzielenie dotacji na drodze cywilnej przed s?dem powszechnym, a tak?e ??danie odszkodowania za nieprzyznanie lub zani?enie dotacji. Tym samym ?rodki przekazywane PKP PR stanowi?y w praktyce cz??ciow? rekompensat?, ale nie rzeczywist? zap?at? ceny za us?ug?.
Wykonywanie przez PKP PR w okresie od dnia 1 pa?dziernika 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. us?ug w zakresie kolejowych przewozów pasa?erskich nie zapewniajacych pe?nej rekompensaty z tytu?u ?wiadczenia us?ug publicznych, spowodowa?o po stronie Spó?ki niekorzystne skutki gospodarcze oszacowane na ??czn? kwot? 2 160 mln z?. Kwota ta wynika z sumy deficytu odnotowanego przez Spó?k? na dzia?alno?ci w zakresie przewozów regionalnych za okres od dnia 1 pa?dziernika 2001 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz deficytu na dzia?alno?ci w zakresie przewozów mi?dzywojewódzkich za okres od dnia
1 pa?dziernika 2001 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. ( uwaga pomniejszonej o uzyskan? w latach 2006-2007 cz??ciow? rekompensat? za niedofinansowanie w przedmiotowym okresie ulg ustawowych oraz o umorzenie zobowi?za? spó?ki wobec wierzycieli z grupy PKP, w wyniku ugody restrukturyzacyjnej reguluj?cej sp?at? nale?no?ci od spó?ki PKP PR w okresie od dnia 1 pa?dziernika 2001 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.).
Projekt ustawy zak?ada, ?e przekazanie na rzecz PKP PR ?rodków z tytu?u rekompensaty nast?pi w ten sposób, ?e z bud?etu pa?stwa zostanie udzielona PKP PR dotacja w 3 transzach. Pierwsza w wysoko?ci 1 383 000 000 z?, zostanie przekazania do dnia 31 grudnia 2008 r., druga w wysoko?ci 477 000 000 z? zostanie przekazana do dnia 30 listopada 2009 r. i 300 000 000 z? – w 2011 r., przy czym ta ostatnia b?dzie sp?at? przez Skarb Pa?stwa zobowi?za? z tytu?u po?yczki udzielonej PKP PR przez PKP SA.
Rekompensata, przewidziana w projekcie ustawy, przeznaczona jest na sp?at? zobowi?za? PKP PR powsta?ych w zwi?zku ze ?wiadczeniem us?ug publicznych i stanowi zaspokojenie wszelkich roszcze? PKP PR z tego tytu?u. Jednocze?nie PKP PR po przekazaniu rekompensaty, najpó?niej nast?pnego dnia roboczego po ich otrzymaniu, dokona sp?aty tych zobowi?za?. ?rodki pieni??ne przekazane PKP PR nie b?d? podlega?y egzekucji ani nie mog? stanowi? przedmiotu zabezpieczenia roszcze?.
?ród?em finansowania dotacji dla PKP PR b?d? ?rodki przeznaczone na budow?, przebudow?, remonty, utrzymanie, ochron? i zarz?dzanie infrastruktur? kolejow?, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l?dowego, b?d?ce w dyspozycji ministra w?a?ciwego do spraw transportu. Komisja Europejska by?a informowana o fakcie przekazywania przewo?nikowi ze ?rodków publicznych rekompensat z tytu?u ?wiadczenia us?ug publicznych (jako ?rodków pomocowych pozostaj?cych w mocy w dniu 1 maja 2004 r. – pomoc istniej?ca) w okresie przedakcesyjnym i o planowanym kontynuowaniu udzielania pomocy po akcesji przez czas nieokre?lony.
.Ustawa zak?ada jednocze?nie, ?e docelowo udzia?y PKP PR maj? zosta? przeniesione na samorz?dy województw. Liczb? udzia?ów, które nab?d? poszczególne samorz?dy, okre?li w drodze rozporz?dzenia Rada Ministrów, po konsultacjach z samorz?dami i bior?c pod uwag? wskazane w ustawie kryteria. Przed usamorz?dowieniem PKP PR nast?pi wydzielenie ze spó?ki sk?adników maj?tku s?u??cych do obs?ugi przewozów mi?dzywojewódzkich
i wniesieniu tych sk?adników do spó?ki PKP Intercity SA .


Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury ,polityk PSL


janusz@piechocinski WWW.piechocinski.pl
autor : piechocinski


europejski rynek telekomunikacyjny2008--0-3- 19: 2


SPRAWOZDANIE OKRESOWE NA TEMAT JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO
RYNKU ??CZNO?CI ELEKTRONICZNEJ W 2007

ROZWÓJ RYNKU
Sektor telekomunikacyjny jest najwi?kszym pojedynczym obszarem bran?y
teleinformatycznej, reprezentuj?c niemal 44 % jej ca?kowitej warto?ci. Szacuje si?, ?e w
2007 r. jego wzrost wyniós? 1,9 %. Telekomunikacja nadal odgrywa kluczow? rol? w
gospodarce europejskiej, a jej udzia? we wzro?cie wydajno?ci pracy wynosi oko?o 12 %.
Ocenia si?, ?e dochody sektora wzros?y do 293 mld EUR, z 289 mld EUR w 2006 r. Spadaj?
dochody z telefonii stacjonarnej, trwa natomiast wzrost w dziedzinie ??czno?ci ruchomej, a w
us?ugach stacjonarnej ??czno?ci szerokopasmowej wzrost jest bardzo dynamiczny.
Rok 2007 ponownie przyniós? konsumentom obni?ki cen, zw?aszcza w zakresie us?ug
telefonii komórkowej. Dochodzi do tego zwi?kszona oferta takich us?ug jak ruchoma ??czno??
szerokopasmowa i coraz szybsze us?ugi w sieciach stacjonarnych, zw?aszcza przy
wykorzystaniu ?wiat?owodów. Na wi?kszo?ci rynków UE mamy do czynienia z wzrostem
ilo?ciowym, któremu towarzyszy spadek cen, co oznacza, ?e w 2007 r. sytuacja przeci?tnego
europejskiego konsumenta us?ug ??czno?ci elektronicznej by?a lepsza ni? rok wcze?niej.

Inwestycje
Szacuje si?, ?e w 2007 r. ??czna warto?? inwestycji w bran?y rozumianych jako nak?ady
kapita?owe przekroczy?a 50 mld EUR. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2006 oraz pi?ty
z rz?du rok wzrostu inwestycji w porównaniu z rokiem poprzednim.
Tradycyjni operatorzy telefonii stacjonarnej w 2007 r. przeznaczyli na inwestycje oko?o 13,5
% swoich dochodów, podobnie jako w roku 2006. W przypadku operatorów alternatywnych
odsetek ten by? ponownie wy?szy. Na przyk?ad czo?owi operatorzy alternatywni we Francji i
W?oszech przeznaczyli na inwestycje oko?o 30 % swoich dochodów. Szacuje si?, ?e
inwestycje dokonane przez nowe podmioty na rynku stanowi 25 % ca?o?ci.

Perspektywy finansowe
Po kilku latach s?abszych wyników sektor ??czno?ci elektronicznej nadrobi? dystans i od 2005
r. jego sytuacja nie odbiega od kondycji ca?ej gospodarki. Zdaniem wielu analityków
finansowych sektor ten wykazuje obecnie wyniki lepsze od oczekiwanych, o czym ?wiadcz?
takie objawy jak niezmiennie wysokie wp?ywy z us?ug stacjonarnych i szerokopasmowych, w
po??czeniu ze zmniejszeniem zad?u?enia w ostatnich latach oraz z wysokimi zyskami z
dywidendy.

Us?ugi ??czno?ci ruchomej

Szacuje si?, ?e dochody z us?ug ??czno?ci ruchomej wzros?y ze 133 mld EUR w 2006 r. do
137 mld EUR, co oznacza wzrost o 3,8 % wobec 4,1 % w roku poprzednim.
Nadal ros?a penetracja rynku, która teoretycznie osi?gn??a poziom 111,8 % populacji wobec
103,2 % w roku poprzednim.

Spadek tempa wzrostu dochodów odzwierciedla wzrost konkurencji oraz spadek cen
detalicznych, w po??czeniu z nasyceniem rynku w wi?kszo?ci krajów oraz ze spadkiem
stawek za zako?czenie po??czenia. Ceny w segmencie ma?o intensywnego korzystania spad?y
o oko?o 10 %, natomiast w segmentach ?rednio- i bardzo intensywnego korzystania – o
niemal 14 %.
Wzgl?dny podzia? rynku pomi?dzy najwi?kszych operatorów, g?ównych konkurentów i
nowych graczy w poszczególnych pa?stwach cz?onkowskich nie uleg? powa?niejszym
zmianom od 2004 r.
Wiadomo?ci SMS nadal stanowi? wa?ne ?ród?o dochodów, odpowiadaj?c za oko?o 14 %
ca?o?ci dochodów w 2007 r. Pozosta?e us?ugi przesy?ania danych wykazuj? si? znacz?c?
dynamik? wzrostu i odpowiadaj? za oko?o 7 % dochodów, wobec 5 % w 2006 r.
W 2007 r. nast?pi? szybki rozwój us?ug trzeciej generacji (3G). Obecnie us?ugi 3G ma w
swojej ofercie 86 operatorów z wszystkich pa?stw cz?onkowskich, wobec 70 rok wcze?niej.
Wska?nik penetracji us?ug 3G wzrós? z 11 % na koniec 2006 r. do oko?o 20 % na koniec roku
2007, co odpowiada ponad 88 mln abonentów. Istotnym ?ród?em dochodów (zw?aszcza w
Austrii) staj? si? karty do szerokopasmowego dost?pu ruchomego.

Stawki za zako?czenie po??czenia w sieci komórkowej (MTR)
Presja na obni?enie stawek za zako?czenie po??czenia w sieci komórkowej w drodze
interwencji regulacyjnej utrzymuje si?, cho? brak spójnego podej?cia utrudnia budow?
jednolitego rynku. W tym roku ?rednia spad?a po raz pierwszy poni?ej 10 centów, do poziomu
9,67 centa, co oznacza spadek o 12 % w porównaniu z pa?dziernikiem 2006 r. Rozpi?to??
stawek MTR w poszczególnych pa?stwach cz?onkowskich jest jednak znaczna i si?ga od 1,93
centa na Cyprze do 22,37 centa w Estonii, a ?rednia stawka MTR jest 8,7 raza wy?sza od
?redniej stawki za zako?czenie po??czenia w sieci stacjonarnej.

Przenoszenie numeru w sieciach komórkowych
Liczba przeniesionych numerów komórkowych wzros?a przez ostatni rok o 7,1 mln. Do
pa?dziernika 2007 r. z przeniesienia numeru skorzysta?o 46 mln (8,31 %) abonentów. W
samych tylko W?oszech z us?ugi tej skorzysta?o 14 mln klientów, co odpowiada 15,96 %
wszystkich numerów komórkowych. Najwy?szy odsetek numerów przeniesionych wyst?puje
w Finlandii (68,18 %), a dalej w Danii (42,06 %) i w Hiszpanii (27,3 %). Ogólnie rzecz
bior?c sytuacja jest bardzo nierówna, w szeregu pa?stw cz?onkowskich liczba przenoszonych
numerów jest niewielka, a potencjalny wp?yw na konkurencj? jest wyra?nie nie w pe?ni
wykorzystany. W zwi?zku z tym Komisja zaproponowa?a, aby skróci? do jednego dnia
obowi?zuj?cy operatorów termin dokonania przeniesienia numeru.

Roaming
Rozporz?dzenie w sprawie roamingu wesz?o w ?ycie z dniem 30 czerwca 2007 r. i zosta?o
wdro?one we wszystkich pa?stwach cz?onkowskich, jedynie z niewielkimi problemami.
Koszty po??cze? w roamingu spad?y znacz?co, przynosz?c u?ytkownikom oszcz?dno?ci rz?du
60 %. Aktualnie Komisja bada funkcjonowanie rozporz?dzenia, a w szczególno?ci czy nale?y
przed?u?y? jego obowi?zywanie na okres po czerwcu 2010 r. oraz czy istnieje potrzeba
regulacji stawek za wysy?anie wiadomo?ci SMS i pobieranie danych w roamingu.


Us?ugi telefonii stacjonarnej


Dochody z us?ug telefonii stacjonarnej nadal spadaj? w tempie oko?o 5 %, podobnie jak w
roku 2006. Szacuje si?, ?e wynosz? one 79 mln EUR. Spadek nat??enia ruchu przypisa?
mo?na przechodzeniu na telefoni? IP i telefoni? komórkow?

Udzia? rynkowy tradycyjnych operatorów telefonii stacjonarnej (mierzony wielko?ci?
dochodów detalicznych oraz wielko?ci? ruchu telefonicznego) niemal ustabilizowa? si?, z
wyj?tkiem segmentu po??cze? mi?dzynarodowych, w którym nadal spada. Jednak w
niektórych krajach tradycyjni operatorzy stacjonarni umocnili swoj? pozycj?, a rynek
pozostaje bardzo skoncentrowany. Mimo to odnotowano wzrost liczby ??czy abonenckich
realizowanych przez nowych operatorów, a do rozwoju konkurencji w istotnym stopniu
przyczynia si? przeno?no?? numeru stacjonarnego.

Pakiety us?ug
Konwergencji platform towarzyszy trwa?a tendencja do wprowadzania przez operatorów do
swojej oferty pakietów us?ug obejmuj?cych telefoni? stacjonarn?, dost?p szerokopasmowy,
telewizj? i telefoni? komórkow?, wszystko to za rycza?tow? op?at?. Istotne jest jednak, aby
operatorzy alternatywni mieli zapewniony dost?p do niezb?dnej przepustowo?ci na poziomie
hurtowym, umo?liwiaj?cy im oferowanie konkurencyjnych us?ug, oraz aby swoboda zmiany
operatora przez u?ytkownika nie by?a niepotrzebnie ograniczana. Z przeprowadzonych w UE
bada? wynika, ?e 29 % gospodarstw domowych ma wykupiony co najmniej jeden pakiet
us?ug, w porównaniu z 18 % rok wcze?niej.

Telefonia internetowa (VoIP)
Popularno?? us?ug VoIP ro?nie wprawdzie w kilku pa?stwach cz?onkowskich i stanowi? one
na przyk?ad 14 % ca?o?ci ruchu stacjonarnego we Francji, 6,3 % w Austrii i 5,6 % w
S?owenii, jednak niejednolite podej?cie ze strony krajowych organów regulacyjnych mo?e
prowadzi? do niewykorzystania potencja?u tej technologii. Rozbie?no?ci dotycz? takich
kwestii jak traktowanie telefonii internetowej na równi z klasycznymi us?ugami
telefonicznymi, a tak?e numeracja, przeno?no?? numeru, po??czenia mi?dzysieciowe, jako??
us?ug oraz przekazywanie s?u?bom alarmowym informacji o lokalizacji osoby dzwoni?cej.
Europejska Grupa Regulatorów ds. Sieci i Us?ug ??czno?ci Elektronicznej (ERG) wyda?a
ostatnio wspólne stanowisko dotycz?ce szeregu z tych kwestii11, które stanowi krok naprzód
na drodze do zapewnienia bardziej spójnego podej?cia

Us?ugi dost?pu szerokopasmowego
Utrzymuje si? wysoka dynamika wzrostu dochodów z us?ug transmisji danych w sieciach
stacjonarnych, na czele z us?ugami dost?pu szerokopasmowego. Szacuje si?, ?e ??cznie
segment ten przyniós? 62 mld EUR, wobec 58,5 mld EUR w 2006 r.
Liczba stacjonarnych szerokopasmowych ??czy abonenckich przekracza?a 99 mln na dzie? 1
stycznia 2008 r., w porównaniu z 80 mln w styczniu roku 2007.
?redni wska?nik penetracji rynku w UE wzrós? z 16,3 % w styczniu 2007 r. do 20,0 % w
styczniu 2008 r.
Ró?nica pomi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi o najwy?szej i najni?szej penetracji zwi?kszy?a
si? z 27,4 punktu procentowego w styczniu 2007 r. do 28,0 w styczniu roku 2008.
Wyst?puj? równie? znacz?ce ró?nice w dost?pno?ci us?ug szerokopasmowych na terenach
miejskich i wiejskich. Na przyk?ad pokrycie technologii DSL na terenach wiejskich wynosi
71,3 % wobec 89,3 % na poziomie krajowym (94 % na obszarach miejskich). W przypadku
sieci telewizji kablowej ró?nica ta jest jeszcze wi?ksza, a pokrycie na terenach wiejskich
wynosi zaledwie 7,4 % wobec 35,6 % na poziomie krajowym. Ró?nice w pokryciu
technologii DSL i sieci telewizji kablowej na terenach wiejskich w porównaniu ze ?redni?
krajow? s? szczególnie znacz?ce na S?owacji i ?otwie oraz we W?oszech i Niemczech.
Do zmniejszenia tych ró?nic przyczyni? si? zg?oszone przez Komisj? propozycje zmian,
których celem jest u?atwienie wykorzystania zakresów cz?stotliwo?ci zwolnionych w wyniku
przej?cia na nadawanie cyfrowe na potrzeby poprawy dost?pno?ci ??czy szerokopasmowych
na terenach wiejskich przy wykorzystaniu rozwi?za? bezprzewodowych.

Porównanie w skali mi?dzynarodowej
W lipcu 2007 r. Dania i Holandia mia?y najwy?sze wska?niki penetracji na ?wiecie, a szereg
innych pa?stw cz?onkowskich UE nale?a?o do grona liderów. Wprawdzie USA i Korea
Po?udniowa równie? poprawi?y swoje wyniki w 2007 r., jednak osiem krajów UE posiada
obecnie wy?szy wska?nik penetracji ni? USA.
W ramach UE najwi?kszy wzrost zanotowano w Finlandii, Niemczech, Szwecji, Irlandii i na
Cyprze. W przypadku Finlandii i Szwecji wysoka stopa wzrostu jest logicznym nast?pstwem
dotychczasowej, wysokiej pozycji tych krajów, natomiast w pozosta?ych trzech krajach mamy
do czynienia z nadrabianiem dystansu

Platformy szerokopasmowe
Zdecydowanie najpowszechniejsz? w UE technologi? dost?pu szerokopasmowego pozostaje
DSL, której udzia? wynosi oko?o 80 % wszystkich ??czy. Zmieni?a si? jednak pozycja DSL
wzgl?dem innych rozwi?za? technicznych, a wzrost w 2007 r. wyniós? 22,4 % w porównaniu
z 34,5 % w roku 2006. Jednocze?nie rozwi?zania alternatywne, czyli przede wszystkim
dost?p przez sie? telewizji kablowej, lecz tak?e ?wiat?owodowe sieci dost?powe (FTTH),
bezprzewodowa p?tla lokalna (WLL) i dost?p komórkowy, zaczynaj? oferowa? potencja?
znacz?cej konkurencji mi?dzy platformami.
W segmencie dost?pu szerokopasmowego przez sie? telewizji kablowej wzrost od stycznia
2007 r. wyniós? 21,7 % i by? szczególnie dynamiczny w Niemczech, Polsce, Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Belgii i na W?grzech. Najwy?szy w?ród pa?stw cz?onkowskich udzia?
?wiat?owodowych ??czy dost?powych posiadaj? Szwecja, Litwa i Estonia. W krajach tych
udzia? rynkowy FTTH zwi?kszy? si? w porównaniu z sytuacj? na koniec roku 2006.
Bezprzewodowa p?tla lokalna stanowi wa?ne rozwi?zanie dost?powe w Republice Czeskiej,
Irlandii i na S?owacji. Szczególnie w tym ostatnim kraju zanotowano znaczny wzrost w 2007

Konkurencja
Udzia? tradycyjnych operatorów w rynku dost?pu szerokopasmowego wydaje si? wprawdzie
male? (przeci?tnie z 46,8 % w styczniu 2007 r. do 46,3 % w styczniu 2008 r.), jednak w
znacznej cz??ci konkurencja nadal oparta jest na odsprzeda?y ??czy nale??cych do operatorów
tradycyjnych. Na przyk?ad w Wielkiej Brytanii udzia? rynkowy tradycyjnego operatora bez
uwzgl?dnienia odsprzeda?y ??czy wynosi 25,8 %, natomiast z jej uwzgl?dnieniem jest niemal
dwukrotnie wi?kszy. W Niemczech ró?nica ta wynosi 18,0 punktów procentowych, a w
Luksemburgu 10,8 punktu. Udzia? rynkowy tradycyjnego operatora wynosi od 17,2 % w
Rumunii do 88,0 % na Cyprze.
Mimo znacznego uzale?nienia od odsprzeda?y ??czy szerokopasmowych nowi operatorzy
odchodz? od prostej konkurencji cenowej. Liczba uwolnionych p?tli lokalnych na poziomie
hurtowym, które stanowi? obecnie 12,8 % ??czy w analogowych sieciach telefonicznych w
UE, wzros?a w ostatnim roku o 54,2 % w przypadku ??czy w pe?ni uwolnionych i o 33,8 % w
przypadku dost?pu wspó?dzielonego, natomiast dla dost?pu typu bitstream wzrost wyniós?
10,5 %. Fakt, ?e w chwili obecnej istnieje 23,5 mln ??czy uwolnionych, wobec 11,6 mln
odsprzedawanych i 6,0 mln ??czy bitstream, ?wiadczy o tym, ?e nowi operatorzy pokonuj?
kolejne szczeble drabiny inwestycyjnej.

OTOCZENIE REGULACYJNE
Struktury instytucjonalne

Uprawnienia krajowych organów regulacyjnych i ?rodki, jakimi dysponuj?
Komisja bada zastrze?enia dotycz?ce braku skutecznych uprawnie? wykonawczych
krajowych organów regulacyjnych, zw?aszcza w odniesieniu do maksymalnej wysoko?ci
nak?adanych kar finansowych (Bu?garia, Estonia, Austria) oraz w?tpliwo?ci co do mo?liwo?ci
podejmowania przez te organy interwencji w sprawach zwi?zanych z dost?pem i
po??czeniami mi?dzysieciowymi (Polska, Szwecja).
Skuteczno?? dzia?ania krajowych organów regulacyjnych zosta?a wprawdzie wzmocniona w
wielu krajach (W?ochy, Irlandia, W?gry, Szwecja, Holandia), lecz jednocze?nie Komisja bada
utrzymuj?ce si? zastrze?enia co do ograniczonych ?rodków w Bu?garii, Grecji, Luksemburgu,
Polsce i na S?owacji.
Zw?aszcza w ma?ych pa?stwach cz?onkowskich krajowe organy regulacyjne mog? mie?
trudno?ci z pozyskaniem kompetencji i ?rodków niezb?dnych do dokonywania analiz rynku
oraz monitorowania wykonania ?rodków regulacyjnych w warunkach post?puj?cej z?o?ono?ci
rynków.

Niezale?no??
Niezale?no?? krajowych organów regulacyjnych jest warunkiem pewno?ci w zakresie
regulacji. ?rodki na rzecz wzmocnienia tej niezale?no?ci podj?to lub planuje si? podj?? na
?otwie i W?grzech. Utrzymuj? si? jednak zastrze?enia wobec Bu?garii i Luksemburga, a
zw?aszcza wobec Polski w zwi?zku z przepisami dotycz?cymi odwo?ywania prezesa
krajowego organu regulacyjnego. W zwi?zku z tym w przedstawionych wnioskach w sprawie
zmiany ram prawnych Komisja zawar?a przepisy wzmacniaj?ce niezale?no?? krajowych organów regulacyjnych.

Streszczenie zawarto?ci Raportu

Janusz Piechoci?ski wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury, polityk PSL
WWW.piechocinski.pl janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


Auta z Anglii2008--0-3- 18: 0


Witam sprowadzam i przerabiam auta ciezarowe z Angli w dobrej cenie pelen profesionalizm!!!
tel 510 266 666autor : Wiktor


Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy2008--0-3- 12: 2


Udost?pni? Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Rzeczy. Certyfikat jest niezb?dny do otrzymania licencji na wykonywanie krajowego transportu rzeczy. Nie wymagam zatrudnienia. 0 501-736-529 transpor_t@go2.plautor : klinsi


Oferta Pracy Konsultant Handlowy2008--0-3- 04: 1


Quantum software S.A., lider w dziedzinie nowoczesnych rozwi?za? IT dla przedsi?biorstw, w zwi?zku z regularnym rozwojem oraz wzbogacaniem palety w?asnych produktów o kolejne nowe systemy, poszukuje do pracy w centrali firmy w Krakowie kandydatów na stanowisko:

KONSULTANT HANDLOWY

Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: KH/03/08
Do obowi?zków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku nale?e? b?dzie:
• pozyskiwanie kontaktów handlowych i analiza potrzeb klientów
• prezentacje produktów informatycznych Quantum
• konsultacje i doradztwo dla klientów
• przygotowywanie ofert handlowych
• negocjacje warunków umów
• opieka handlowa nad klientami
Wymagania:
• bardzo dobra znajomo?? zagadnie? z zakresu sprzeda?y i negocjacji
• dobra znajomo?? zagadnie? z zakresu procesów gospodarczych i logistyki
• bieg?a znajomo?? j?zyka angielskiego
• gotowo?? do cz?stych podró?y s?u?bowych
Mile widziane:
• dobra znajomo?? rynku logistycznego
• do?wiadczenie w obs?udze systemów wspomagaj?cych procesy logistyczne
• do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
• kilkuletnie do?wiadczenie w prowadzeniu samochodu
• energiczno?? i entuzjazm w dzia?aniu
Oferujemy:
• prac? w kompetentnym i dynamicznym zespole, w firmie o ugruntowanej
pozycji rynkowej
• du?? samodzielno?? w osi?ganiu wyników
• mo?liwo?? doskonalenia umiej?tno?ci
• atrakcyjne wynagrodzenie sk?adaj?ce si? z cz??ci sta?ej oraz prowizyjnej

Zainteresowane osoby prosimy o przes?anie CV oraz listu motywacyjnego
na adres e-mail: praca@quantum.pl
Informujemy, i? skontaktujemy si? z wybranymi osobami.
W temacie wiadomo?ci prosimy umieszcza? numer referencyjny KH/03/08.
Prosimy o dopisanie nast?puj?cej klauzuli: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw? z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)

Quantum software S.A.
ul. Walerego S?awka 3A
30-633 Kraków
autor : Quantum Software


europejski nik o budzecie ue2008--0-2- 28: 2
Europejski „NIK”o bud?ecie i gospodarowaniu ?rodkami

W czwartek na Sejmowej Komisji Infrastruktury go?cili?my Jacka Uczkiewicza cz?onka Europejskiego Trybuna?u Obrachunkowego ( odpowiednika krajowej NIK).Oto w skrócie najwa?niejsze informacje i uwagi kierowane do Komisji Europejskiej i obywateli Wspólnoty od instytucji kontrolnej.TYTU?Y PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2000 - 2006

1.Rolnictwo ok. 41 - 46 mld €/rok
2. Operacje strukturalne ok. 32 - 43 mld €/rok
3. Polityki wewn?trzne Unii ok. 6 - 8 mld €/rok
4. Dzia?ania zewn?trzne ok. 4,56 - 5,71 mld €/rok
5. Administracja ok. 4,56 - 5,71 mld €/rok
6. Rezerwy i gwarancje ok. 0,4 – 0,9 mld €/rok
7. Strategia przedakcesyjna ok. 3,2 mld €/rok
8. Kompensacja do bud?etów kr. cz?onk. ok. 3,8 mld €/ca?y okres


P?ATNO?CI 2006r. w mln euro

• Rolnictwo 50 498,5
• Dzia?ania strukturalne 32 570,6
• Polityki wewn?trzne 10 807,8
• Dzia?ania zewn?trzne 5 731,3
• Administracja 7 713,0
• Rezerwy 386,0
• Strategia przedakcesyjna 2 438,0
• Rekompensata 1 073,5

Ogó?em 106 373,3 (95,8%)


• ZOBOWI?ZANIA 2006r. w mln euro

 Rolnictwo 52 618
 Dzia?ania strukturalne 44 617
 Polityki wewn?trzne 9 385
 Dzia?ania zewn?trzne 5 269
 Administracja 6 528
 Rezerwy 458
 Strategia przedakcesyjna 3 566
 Wyrównanie 1 074

Ogó?em 122 794,00 (99,4%)


Sprawozdania finansowe UE rzetelnie odzwierciedlaj? sytuacj? finansow? Wspólnot Europejskich. Wyj?tki - zawy?one kwoty zobowi?za? o ok. 200 mln euro,
- zawy?enie kwot w krótko- i d?ugoterminowym prefinansowaniu o ok. 656 mln euro.


Niezb?dny jest dalszy post?p we wdra?aniu systemu memoria?owego tak, aby sta? si? on rzeczywistym narz?dziem s?u??cym dobremu zarz?dzaniu.


GDZIE JEST DOBRZE?
• Poprawa sytuacji w wydatkach dokonywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej: wyra?ne obni?enie poziomu b??dów w transakcjach le??cych u podstawy rozlicze?.
• Po raz kolejny Trybuna? potwierdzi?, ?e Zintegrowany System Zarz?dzania i Kontroli (IACS), je?li prawid?owo stosowany, skutecznie ogranicza ryzyko nieprawid?owych wydatków.

GDZIE JEST ?LE ?


Trybuna? przedstawi? negatywne opinie dotycz?ce p?atno?ci w obszarach:

 rolnictwa,
 dzia?a? strukturalnych,
 polityk wewn?trznych,
 znacz?cej cz??ci dzia?a? zewn?trznych.

Generalna ocena ETO

Komisja dokona?a znacznych wysi?ków w celu zmniejszenia ryzyka nieprawid?owo?ci,...ale wiele jest jeszcze do zrobienia!

Komisja Europejska powinna:
 upro?ci? legislacj?;
 zapewni? lepsze funkcjonowanie systemu nadzoru i kontroli, co pozwoli na lepsz? indentyfikacj? ryzyka;
 poprawi? jako?? informacji dotycz?cych korekty b??dów na poziomie ostatecznych beneficjentów

ZARZ?DZANIE BUD?ETEM

Wysoki poziom realizacji bud?etu: 96% p?atno?ci, 99% zobowi?zania.
W praktyce, p?atno?ci na rolnictwo i dzia?ania strukturalne by?y znacznie ni?sze ni? zak?adano, co wymusi?o korekt? bud?etu i obni?k? ?rodków na p?atno?ci o 4,6 mld euro.
Zobowi?zania bud?etowe pozostaj?ce do sp?aty wzros?y o 11% osi?gaj?c rekordow? sum? 131 mld euro!
Oznacza to, ?e w ramach Perspektywy Finansowej 2000 -2006 28% ?rodków (prawie dwuletni bud?et Unii) pozostaje do sp?aty (g?ównie w obszarach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno?ci.)


ROLNICTWO: 49,8 mld €
Wyra?ne obni?enie poziomu b??dów w transakcjach le??cych u podstaw rozlicze? (poziom ten jednak nadal pozostaje tu? ponad progiem istotno?ci!).
 Uproszczenie procedur ubiegania si?
o ?rodki unjne i ich wyp?acania.

 System IACS, je?li prawid?owo stosowany,
stanowi skuteczny system kontroli ograniczaj?cy ryzyko
wyst?powania b??dów lub nieprawid?owych p?atno?ci.
 Du?y poziom b??dów wynikaj?cy z niezrozumienia i trudno?ci ze spe?nieniem przez rolników skomplikowanych kryteriów kwalifikowalno?ci.
 Brak odpowiedniego nadzoru ze strony administracji krajowej.
 niewystarczaj?ce skala i zakres prac jednostek certyfikuj?cych;
pod koniec 2006 roku sprawdzenie zgodno?ci rozlicze? nie zosta?o
zako?czone dla ?adnego roku po 1998;

 uchybienia w rozliczeniach rachunków

 s?abo?ci w nadzorze i koordynacji przez Komisj? kontroli po dokonaniu p?atno?ci dokonywanych przez kraj cz?onkowski.


DZIA?ANIA STRUKTURALNE 32,4 mld €


Systemy nadzoru i kontroli s? nieskuteczne, czego rezultatem jest istotny poziom b??dów w zakresie legalno?ci i prawid?owo?ci zwrotów kosztów poniesionych w zwi?zku z realizacj? projektów.

Instytucje zarz?dzaj?ce nie sprawdzaj? wystarczaj?co dok?adnie, czy koszty o których
zwrot wnioskowano, rzeczywi?cie zosta?y poniesione i czy istnieje w?a?ciwa dokumentacja je potwierdzaj?ca.

Wed?ug Trybuna?u, co najmniej 12% ??cznej kwoty dokonanych kosztów nie powinno podlega? zwrotowi (g?ównie EFRR i EFS)! Najcz?stszym b??dem - b??d kwalifikowalno?ci.


POLITYKI WEWN?TRZNE
9 mld €
System nadzoru i kontroli tylko cz??ciowo zadowalaj?cy, co prowadzi do nadmiernych zwrotów dokonywanych przez Komisj? &#8211; Trybuna? stwierdzi? w tym obszarze istotny poziom b??dów ( 2%< poziom b??du <5% ).
B??dy wynikaj? g?ównie z zawy?ania kosztów przez beneficjentów, którzy cz?sto podaj? zapisy bud?etowe zamiast kosztów rzeczywi?cie poniesionych oraz zg?aszania kosztów niezwi?zanych z projektami lub niepopartych wystarczaj?c? dokumentacj?.
Certyfikowanie kosztów przez zewn?trznego audytora niewystarczaj?cym narz?dziem chroni?cym Komisj? przed ponoszeniem nienale?nych zwrotów. W kontrolach Komisji, zarówno ex ante, jak i ex post wyst?puj? uchybienia. Brak wymiany informacji pomi?dzy odpowiednimi DG, co do rezultatów tych kontroli.


DZIA?ANIA ZEWN?TRZNE
5,2 mld &#8364;
P?atno?ci zarz?dzane i podlegaj?ce bezpo?redniej kontroli Komisji (poprzez delegacje) na ogó? prawid?owe i legalne. Istotny poziom b??dów w transakcjach le??cych u podstaw rozlicze? na poziomie organizacji wdra?aj?cych.
G?ówne zastrze?enia to naruszenia procedur przetargowych oraz wnioskowanie o zwrot niekwalifikowanych kosztów.
&#8226; Niewystarczaj?cy zakres kontroli organizacji wdra?aj?cych przez zewn?trznego audytora (niew?a?ciwy zakres wymaga? i obowi?zków). Informacje na temat zewn?trznych kontroli przekazywane przez delegacje do centrali Komisji by?y niekompletne.


STRATEGIA PRZEDAKCESJNA
2,3 mld &#8364;
Transakcje w tym obszarze dla programów Phare, pomocy dla Turcji i ISPA nie by?y obci??one znacz?cymi b??dami, z wyj?tkiem transakcji finansowanych w ramach programu Sapard. Przyk?adowe b??dy to naruszenia procedury przetargowej oraz uchybienia w kontrolach dokonywanych przez w?adze krajowe.
Systemy nadzoru i kontroli by?y cz??ciowo zadowalaj?ce. Ujawnione uchybienia dotyczy?y dzia?a? w?adz krajowych zaanga?owanych w realizacj? tych projektów. W przypadku programów pomocy dla Turcji, Phare i ISPA kontrole ex-ante przeprowadzone przez Komisj? zdo?a?y skompensowa? te uchybienia. W odniesieniu do SAPARD-u Trybuna? wykry? uchybienia w kluczowych aspektach systemów.WYDATKI ADMINISTRACYJNE
6,7 mld &#8364;
Nie stwierdzono istotnego poziomu b??dów w zakresie legalno?ci i prawid?owo?ci transakcji le??cych u podstaw rozlicze?.
Znaleziono jednak pewne b??dy zwi?zane z wyp?atami dodatków na sekretariaty dla pos?ów do Parlamentu Europejskiego.
Kontroli Trybuna?y Obrachunkowego dokonuje zewn?trzna firma audytorska. W 2006 r. audytorzy zewn?trzni nie odnotowali istotnych niedoci?gni?? ani w sprawozdaniu finansowym, ani w systemach nadzoru i kontroli.

Informacj? sporz?dzi? wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury, cz?onek Komisji ds. UE Janusz Piechoci?ski
janusz@piechocinski.pl WWW.piechocinski.pl
autor : piechocinski


kolejowe plany2008--0-2- 27: 2


Plany rozwoju infrastruktury kolejowej zarz?dzanej przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.

W nadchodz?cych latach realizowany b?dzie program inwestycyjny, dotycz?cy
infrastruktury kolejowej, maj?cy, przede wszystkim, na celu zapewnienie
dost?pno?ci Polski z obszaru pozosta?ych Pa?stw Cz?onkowskich Unii
Europejskiej, popraw? spójno?ci terytorialnej kraju, a tak?e podniesienie
parametrów techniczno &#8211; eksploatacyjnych sieci kolejowej i dostosowanie jej
do europejskich standardów. Za?o?enia te zostan? osi?gni?te poprzez
wykorzystanie ?rodków pochodz?cych z Unii Europejskiej: Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójno?ci. Kontynuowany b?dzie
program modernizacji polskiej sieci kolejowej przewidziany na lata
2004&#8211;2006, na kierunkach Pó?noc &#8211; Po?udnie oraz Wschód &#8211; Zachód. Obecnie,
wysi?ek inwestycyjny, zwi?zany z wykorzystaniem Funduszu Spójno?ci,
skupiony jest na nast?puj?cych projektach:
&#61607; modernizacja linii kolejowej E20: odcinki Mi?sk Mazowiecki &#8211; Siedlce,
Rzepin &#8211; granica Pa?stwa, Siedlce &#8211; Terespol I faza, pomoc techniczna dla
przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E20 i CE20 &#8211; pozosta?e
prace;
&#61607; modernizacja w?z?a kolejowego w Poznaniu;
&#61607; modernizacja linii kolejowej E30: odcinki W?gliniec &#8211; Legnica, W?gliniec
&#8211; Zgorzelec i W?gliniec &#8211; Bielawa Dolna, pomoc techniczna dla przygotowania
projektu modernizacji linii kolejowej E30/CE30 Opole &#8211; Katowice &#8211; Kraków;
&#61607; poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce &#8211; eliminacja tzw. w?skich
garde?, realizowana na ró?nych liniach o najwi?kszym nat??eniu ruchu na
ca?ej sieci kolejowej;
&#61607; modernizacja linii kolejowej E65: pomoc techniczna dla przygotowania
projektu modernizacji linii kolejowej E65 Warszawa &#8211; Gdynia, modernizacja
odcinka Warszawa &#8211; Gdynia etap I, modernizacja odcinka Warszawa &#8211; Gdynia
etap II, pomoc techniczna dla przygotowania modernizacji linii kolejowej
E65 Grodzisk Mazowiecki &#8211; Katowice &#8211; Zebrzydowice/Zwardo? &#8211; granica Pa?stwa
etap I;
&#61607; modernizacja linii kolejowej E59: odcinek Wroc?aw &#8211; Pozna? etap I,
modernizacja linii kolejowej CE59 Mi?dzylesie &#8211; Wroc?aw &#8211; Kostrzyn &#8211;
Szczecin, przygotowanie dokumentacji przedprojektowej etap I;
&#61607; modernizacja linii kolejowej E75: pomoc techniczna dla przygotowania
projektu modernizacji linii kolejowej E75 Warszawa &#8211; Bia?ystok &#8211; Sokó?ka &#8211;
Trakiszki Rail Baltica.
Ogó?em, realizowanych jest obecnie 17 projektów w sektorze transportu
kolejowego, wspó?finansowanych z Funduszu Spójno?ci. Ca?kowity koszt
kwalifikowany projektów wynosi 1,4 mld EUR, a dofinansowanie z Funduszu
Spójno?ci 1,1 mld EUR.
W celu poprawy spójno?ci terytorialnej kraju, a tak?e podniesienia
parametrów techniczno &#8211; eksploatacyjnych sieci kolejowej, realizowane s?
tak?e projekty o istotnym charakterze regionalnym w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego &#8211; Transport:
&#61607; modernizacja linii kolejowej Warszawa &#8211; ?ód? etap I: odcinek Skierniewice
&#8211; ?ód? Widzew;
&#61607; modernizacja linii kolejowej nr 8, etap I: odcinek Warszawa Zachodnia &#8211;
Warszawa Ok?cie i budowa ??cznicy Warszawa S?u?ewiec &#8211; lotnisko Ok?cie,
faza II: roboty budowlane na odcinku Warszawa Zachodnia &#8211; Warszawa Ok?cie;
&#61607; modernizacja linii kolejowej nr 8, etap I: odcinek Warszawa Zachodnia &#8211;
Warszawa Ok?cie i budowa ??cznicy Warszawa S?u?ewiec &#8211; lotnisko Ok?cie,
faza I: przygotowanie dokumentacji;
&#61607; modernizacja linii kolejowej nr 8, etap II: odcinek Warszawa Ok?cie &#8211;
Radom &#8211; Kielce, faza I: przygotowanie dokumentacji.
Ogó?em, koszty kwalifikowane infrastrukturalnych projektów kolejowych
realizowanych w ramach SPOT wynosz? ponad 1 mld PLN, a dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 784,8 mln PLN.

Jednocze?nie rozpocz?to wdra?anie Programu Operacyjnego Infrastruktura i
?rodowisko na lata 2007-2013. Program Operacyjny Infrastruktura i
?rodowisko pozostaje obecnie wiod?cym dokumentem w odniesieniu do krajowych
planów modernizacji infrastruktury kolejowej. G?ównym celem inwestowania w
infrastruktur? kolejow? jest podnoszenie parametrów u?ytkowych linii
(maksymalna pr?dko?? poci?gów, przepustowo?? linii i w?z?ów kolejowych)
oraz redukcja czynników negatywnych (strat energii, zanieczyszczenia
?rodowiska, emisji ha?asu, kolizji z drogami lub innymi sieciami).
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko na lata
2007-2013 oko?o 25% ogó?u ?rodków finansowych przeznaczono na transport
kolejowy, co stanowi kwot? 4,8 mld EUR (alokacja z Funduszu Spójno?ci).
Razem z wk?adem krajowym, ?rodki finansowe przeznaczone na transport
kolejowy w Programie Operacyjnym Infrastruktura i ?rodowisko wynosz? 5,6
mld EUR.
W ramach Programu, projekty kolejowe podzielono na dwie zasadnicze grupy &#8211;
podstawowe i rezerwowe. W obecnym kszta?cie Programu, 12 projektów stanowi?
podstawowe oraz 7 rezerwowe. Niemal wszystkie projekty z listy podstawowej
maj? zwi?zek z organizacj? turnieju fina?owego EURO 2012, którego
goszczenie zosta?o przyznane Polsce oraz Ukrainie. Inwestycjami tymi s?:
&#61607; modernizacja linii E65: odcinki Warszawa &#8211; Gdynia, Katowice - Czechowice
Dziedzice &#8211; Zebrzydowice oraz Czechowice Dziedzice - Bielsko Bia?a &#8211;
Zwardo?;
&#61607; modernizacja linii E20 na odcinku Warszawa &#8211; Pozna? (szlaki kolejowe);
pozosta?e projekty przeznaczone do realizacji obejmuj? wdro?enie ETCS na
odcinku granica Pa?stwa - Rzepin;
&#61607; modernizacja linii E59: zapewnienie sprawnego po??czenia Wroc?awia z
Poznaniem;
&#61607; modernizacja linii E75 Rail Baltica Warszawa &#8211; Bia?ystok;
&#61607; modernizacja linii E30: po??czenie Wroc?awia z Krakowem oraz usprawnienie
dojazdu do Polski z Niemiec i Ukrainy; w ramach modernizacji linii E30
przewidywane jest równie? pilota?owe wdro?enie ERTMS w Polsce na odcinku
Legnica - W?gliniec - Bielawa Dolna oraz wdro?enie ETCS na odcinku Legnica
- Wroc?aw &#8211; Opole;
&#61607; modernizacja linii Psary &#8211; Kraków: odcinki przewidziane do modernizacji:
Psary &#8211; Koz?ów oraz Kraków Batowice &#8211; Kraków G?ówny;
&#61607; modernizacja linii nr 8 na odcinku Warszawa &#8211; Kielce: w ramach projektu
przewidziane jest zako?czenie budowy ??cznicy do lotniska Ok?cie oraz
modernizacja odcinka Warszawa Ok?cie - Radom &#8211; Kielce;
&#61607; modernizacja linii Warszawa &#8211; ?ód?;
&#61607; budowa i modernizacja kolejowych po??cze? z portami lotniczymi w Krakowie
&#8211; Balicach oraz Katowicach &#8211; Pyrzowicach.

Ponadto, ze ?rodków przewidzianych w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
?rodowisko b?d? finansowane prace przygotowawcze do budowy linii du?ych
pr?dko?ci. Wsparciem obj?te b?d? równie? inwestycje maj?ce na celu
wdro?enie systemu ERTMS w Polsce na wybranych odcinkach linii kolejowych,
zgodnie z Narodowym Planem Wdra?ania ERTMS. Przewidywany termin realizacji
projektu okre?lono na lata 2007 &#8211; 2009.
Program Operacyjny Infrastruktura i ?rodowisko dopuszcza równie? mo?liwo??
wspó?finansowania rewitalizacji wybranych dworców kolejowych o
strategicznym dla gospodarki charakterze. W tym kontek?cie, rozpatrywana
jest mo?liwo?? przebudowy nast?puj?cych obiektów: Warszawa Centralna,
Wroc?aw G?ówny oraz Kraków G?ówny.
W zwi?zku z przyznaniem Polsce prawa do organizacji EURO 2012, nie
przewiduje si? poza Programem Operacyjnym Infrastruktura i ?rodowisko
2007-2013, innych mechanizmów finansowania zada? zwi?zanych z modernizacj?
infrastruktury kolejowej. W tym zakresie, ?rodki bud?etowe zostan? w
niektórych przypadkach uzupe?nione ?rodkami finansowymi pochodz?cymi z
Funduszu Kolejowego. W 2008 roku, z uwagi na wysoko?? ?rodków, przewiduje
si? dofinansowa? z Funduszu Kolejowego jedynie zadania inwestycyjne, w tym
kwot? ok. 230 mln z? modernizacje linii kolejowej E 65. Wst?pne szacunki
Banku Gospodarstwa Krajowego okre?laj? kwot? jak? b?dzie dysponowa? Fundusz
Kolejowy w 2008 roku na 430 mln z?. Pozosta?e ?rodki z Funduszu b?d?
przeznaczone na inwestycje na lokalnych liniach kolejowych, dla których
nie ma ?adnych innych ?róde? finansowania.


Plany rozwojowe infrastruktury kolejowej zarz?dzanej przez PKP PLK S.A.
zawarte s? przede wszystkim na li?cie projektów indywidualnych dla POIi?.
Plany te, dotycz? g?ównie rozwoju w zakresie krajowej sieci TEN-R, a
szczególnie obejmuj? modernizacj? linii E 65/C-E 65, E 30, E 59, jak
równie? linii nie b?d?cych w sieci TEN-R, takich jak linia nr 8 Warszawa &#8211;
Radom - Kielce.
Na realizacj? zada? ze zweryfikowanej listy projektów kluczowych POIi? na
lata 2007-2013 (stan na 31.01.2008r), przewiduje si? 6 849,09 mln euro.
W lipcu ubieg?ego roku PKP PLK S.A. przygotowa?a opracowanie pn. Program
modernizacji sieci PKP PLK S.A. na lata 2007-2013, w którym to dokumencie
m. in. oszacowano nak?ady finansowe niezb?dne do realizacji projektów
priorytetowych wyszczególnionych na li?cie indykatywnej. Zgodnie z
posiadan? wiedz? na temat cen rynkowych obowi?zuj?cych w tym czasie warto??
projektów z listy podstawowej zosta?a okre?lona na 11 mld euro.
Przedstawione wówczas wielko?ci kosztów inwestycji kolejowych w ramach
POIi? kszta?towa?y si? na poziomie oko?o 12 mld euro.
Z uwagi na to, ?e PKP PLK S.A. jest w stanie pozyska? w latach 2009 &#8211; 2015
na realizacj? projektów kluczowych ?rodki w?asne w wysoko?ci oko?o 1,25 mld
euro, kwesti? otwart? pozostaje finansowanie niedoboru w wysoko?ci oko?o 6
mld euro.
W ramach POIi?, PKP PLK S.A. planuje równie? wdro?enie systemu ERTMS w
cz??ci dotycz?cej ETCS. Natomiast ERTMS w cz??ci GSM-R zostanie wykonane
przez Telekomunikacj? Kolejow? sp. z o. o. Powy?sze prace b?d? zgodne z
przyj?tym Narodowym Planem Wdro?enia ERTMS w Polsce.
W zwi?zku z tym, ?e na li?cie projektów dla POIi? w poz.113 przewidziano
80 mln euro, na przygotowanie budowy linii du?ych pr?dko?ci, PKP PLK S.A.
przyst?pi?a do intensywnej realizacji tego? zadania. Spó?ka planuje
powo?anie Oddzia?u Linii Du?ych Pr?dko?ci i umieszczenie w planie 2014-2020
budowy linii Wroc?aw/Pozna? -?ód? -Warszawa.


Materia?y PKP PLK na posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury
Janusz Piechoci?ski WWW.piechocinski.pl janusz@piechocinski.plautor : piechocinski


mam pytanie2008--0-2- 27: 1


mam takie pytanko a w?a?ciwie 3...
szukam informacji na te tematy...zupe?nie sie na tym nie znam a obieca?am ze komu? pomog?...pomozecie???oto one:
bed? wdzi?czna
1. Elementy krajowego systemu logistycznego.
2. Omów role magazynu w ?a?cuchu logistyki.
3. Opakowania przy przewozie materia?ów niebezpiecznych i ich funkcje.autor : syla


"Logistyka a jako??" wersja cyfrowa 25 z?2008--0-2- 26: 1


"Logistyka a Jako??" to dwumiesi?cznik dla mened?erów logistyki i dyrektorów zarz?dzaj?cych w przedsi?biorstwach. Czasopismo prezentuje wiedz? z dziedziny zarz?dzania jako?ci?, analizy wykorzystywania narz?dzi logistycznych w ró?nych obszarach gospodarki, a tak?e zagadnienia zwi?zane z obs?ug? ?a?cucha dostaw w ró?nych bran?ach ?ycia gospodarczego proponuj?c sprawdzone rozwi?zania daj?ce wymierne korzy?ci po ich wdro?eniu.

cena 25 z? w prenumeracie 20 z?

oto link
http://net.kiosk.nexto.pl/e-prasa/logistyka_a_jakosc-1_2008_i4047.xmlautor : bombelek


logistyka miejska2008--0-2- 26: 1


Witam,
interesuja mnie bardzo materialy VIDEO na temat funkcjonowania miast ( niekoniecznie polskich ) ale musi byc to wersja z lektorem badz tlumaczeniem u dolu ekranu.

Wszystko to potrzebne do zawarcia w pracy na uczelni. Jesli Ktos posiada takiekolwiek materialy to prosilbym o pomoc - rowniez odplatnie.

pozdrawiam
Lukaszautor : dudix83


Barroso o strategii Lizbonskiej2008--0-2- 25: 2


Barroso o Strategii Lizbo?skiej

UTRZYMANIE TEMPA ZMIAN
Od odnowienia strategii lizbo?skiej w 2005 r. i jej nowego ukierunkowania na wzrost gospodarczy i zatrudnienie Europa przesz?a d?ug? drog?. Sposób funkcjonowania Unii uleg? znacz?cym i trwa?ym zmianom. ?cis?e partnerstwo mi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi i Komisj? oraz jasny podzia? odpowiedzialno?ci umo?liwi?y wykonanie du?ego kroku naprzód.
Rezultaty s? ju? widoczne. Gospodarka funkcjonuje du?o lepiej ni? w 2005 r. Wska?niki wzrostu s? bardzo dobre. W ci?gu ostatnich dwóch lat powsta?o prawie 6,5 mln miejsc pracy.
Oczekuje si?, ?e do 2009 r. powstanie kolejnych 5 mln miejsc pracy. Za tymi liczbami kryj? si? miliony Europejczyków, którym uda?o si? wyj?? z bezrobocia i zmieni? swoje ?ycie na lepsze.
Oczywi?cie niektóre elementy obecnej dobrej koniunktury maj? charakter cykliczny. Jednak reformy strukturalne przeprowadzone przez pa?stwa cz?onkowskie i Uni? w ramach strategii lizbo?skiej w ci?gu ostatnich kilku lat przyczyni?y si? do zmian, które s? najlepsz? ochron? przed cyklicznymi pogorszeniami koniunktury.
Strategia lizbo?ska jest instrumentem UE, który towarzyszy zmianom. Strategia jest przez to wa?n? cz??ci? odpowiedzi Unii na globalizacj?, pomagaj?c? Europejczykom kszta?towa? zwi?zane z globalizacj? nowe wyzwania i mo?liwo?ci.
Reformy mog? by? trudne, a czasami niepopularne. W obliczu obecnych potrzeb droga reform jest jednak jedynym rozwi?zaniem. Dotychczasowy sukces powinien zmobilizowa? nas do kontynuowania wysi?ków na nast?pnym etapie strategii.
Oznacza to konieczno?? utrzymania obecnego tempa reform. Zbyt wielu Europejczyków wci?? nie ma pracy. Nadal nie oferujemy jeszcze najlepszych warunków do prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej. Widoczne s? równie? ró?nice mi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi w zakresie wspierania bada?, rozwoju i innowacji, a wk?ad sektora prywatnego jest nadal niewystarczaj?cy. Dopiero zacz?li?my transformacj? UE w gospodark? niskoemisyjn?. Ze
wzgl?du na ryzyko zwolnienia tempa ?wiatowego wzrostu gospodarczego, konieczne jest kontynuowanie reform i zwi?kszenie odporno?ci naszej gospodarki.
Strategia lizbo?ska wymaga silnego przywództwa. Gdy Unia obejmuje to przywództwo, poci?ga to za sob? dzia?ania. Priorytetowe dzia?ania ustalone przez Rad? Europejsk? na szczycie wiosennym w 2006 r. sta?y si? ?ród?em prawdziwych impulsów. Obecnie w wi?kszo?ci pa?stw cz?onkowskich otworzenie firmy jest du?o ?atwiejsze i szybsze. Osi?gni?to porozumienie w sprawie wspólnych zasad stosowania flexicurity, czyli modelu polegaj?cego
na elastyczno?ci i pewno?ci zatrudnienia. Doda nam to nowego politycznego rozmachu. Musimy ten rozmach wykorzysta? i skoncentrowa? si? na kilku ambitnych dzia?aniach. Oto kilka przyk?adów mo?liwych wspólnych dzia?a?:
&#8211; ograniczenie liczby uczniów przedwcze?nie opuszczaj?cych szko?? i
zapewnienie, aby w dobie globalizacji nikt nie pozosta? w tyle;
&#8211; wyposa?enie Europy w &#8222;pi?t? swobod?&#8221; &#8211; swobodny przyp?yw wiedzy, aby
mog?a wykorzysta? swój kreatywny potencja?;
&#8211; rozbudowanie szybkiego internetu, aby stymulowa? innowacyjno?? i w dobie
internetu utrzyma? Europ? w czo?ówce w tej dziedzinie;
&#8211; wspieranie ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw przez przyj?cie Europejskiej
karty ma?ych przedsi?biorstw;
&#8211; znacz?ce poprawienie efektywno?ci energetycznej w naszych budynkach i
wykorzystanie olbrzymich bud?etów na zamówienia publiczne, aby
przeforsowa? konieczne zmiany;
&#8211; wzmocnienie trójk?ta wiedzy &#8222;edukacja-badania-innowacje&#8221;, np. przez
utworzenie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) oraz
podejmowanie wspólnych inicjatyw technologicznych (JTI).
Europa ma jedyn? w swoim rodzaju mo?liwo?? transformacji w kreatywn?, nowoczesn? i innowacyjn? gospodark? o niskiej emisji dwutlenku w?gla, z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami i wysokiej jako?ci systemem kszta?cenia, opart? na modelu socjalnym. Dzi?ki m.in. strategii lizbo?skiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Europejczycy b?d?
mogli ?y? w spo?ecze?stwie szans, dost?pu i solidarno?ci, w którym b?dziemy korzystali z naszej otwarto?ci na ?wiat i kszta?towali globalizacj? tak, aby uwzgl?dnia?a ona europejskie warto?ci.

José Manuel BARROSO
Bruksela, dnia 11 grudnia 2007 r.


Wst?p do :

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY EUROPEJSKIEJ
Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizbo?skiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpocz?cie nowego etapu (2008-2010)
Utrzymanie tempa zmian

autor : piechocinski


Info o ERTMS2008--0-2- 22: 2


Informacja Rz?du RP
na temat planu wdra?ania ERTMS w PolsceDzia?ania podj?te w zwi?zku z wdra?aniem ERTMS na polskiej sieci kolejowejZgodnie z decyzj? Komisji Europejskiej nr 964 z marca 2006 r. Polska przed?o?y?a, w marcu 2007 r., Komisji Europejskiej Narodowy Plan Wdra?ania Europejskiego Systemu Zarz?dzania Ruchem Kolejowym (NPW ERTMS).

NPW ERTMS zawiera szczegó?owy harmonogram wdra?ania ERTMS wraz z podzia?em na wdra?anie ETCS (Europejski System Sterowania Poci?giem) przez PKP PLK S.A. i systemu ??czno?ci cyfrowej GSM &#8211; R przez Telekomunikacj? Kolejow? (TK).
W zwi?zku z podzia?em odpowiedzialno?ci za wdro?enie systemu ERTMS w Polsce, ustalono i? projekty zapisane w Programie Operacyjnym Infrastruktura i ?rodowisko 2007-2013 (POIi?) jako synergiczne zostan? rozdzielone, tak, aby obie spó?ki (PKP PLK S.A. i TK sp. z o.o.) mog?y zosta? beneficjentami ?rodków unijnych w zakresie swojej odpowiedzialno?ci. W przypadku tych projektów nale?y zwróci? szczególn? uwag? na koordynacj? dzia?a? wdro?eniowych obu Spó?ek, gdy? uruchomienie systemu ETCS poziomu 2 jest ca?kowicie uzale?nione od dost?pno?ci systemu GSM-R.
W zakresie wdra?ania ETCS, w ramach POIi?, Priorytet VII Transport przyjazny ?rodowisku pn. Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Pilota?owe wdro?enie ERTMS w Polsce na odcinku Legnica &#8211; W?gliniec &#8211; Bielaw Dolna &#8211; w cz??ci ETCS II zosta?y podj?te przez PKP PLK S.A. nast?puj?ce dzia?ania (d?ugo?? odcinka pilota?owego wynosi
84 km) :
1. Wykonano Opisy Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na :
&#8226; projekt i wykonawstwo
&#8226; nadzór i zarz?dzanie projektem,
które stanowi? cz??ci dokumentacji przetargowych,
2. S? przygotowywane pozosta?e cz??ci dokumentacji niezb?dnych do wdro?enia procedur przetargowych,
3. Planowane og?oszenie przedmiotowych przetargów powinno nast?pi? przez PKP PLK S.A. w kwietniu 2008 r.
Szczegó?owy przewidywany harmonogram instalacji pilotowej na linii E-30 jest przedstawiony w za??czniku.

PKP PLK S.A. podj??a równie? dzia?ania maj?ce na celu wdro?enie systemu ETCS poziom 1 na CMK, dla podniesienia pr?dko?ci na tej linii do 200 km/h w horyzoncie czasowym do 2012 roku.


Zgodnie z zapisami NPW ERTMS w roku 2008 Telekomunikacja Kolejowa powinna wdro?y? system GSM-R na odcinku testowym na 84 km oraz na pozosta?ych odcinkach sieci kolejowej PKP PLK na 2645 km.
W zakresie wdra?ania systemu GSM-R na polskiej sieci kolejowej Telekomunikacja Kolejowa podj??a nast?puj?ce dzia?ania:
1. Uzyskano finansowanie dla realizacji projektu &#8222;Wst?pna i Ostateczna Analiza Wykonalno?ci wdro?enia systemu GSM-R na terenie Polski&#8221;. Projekt finansowany w ramach programu TEN-T Decyzja KE: K(2006)3312 z dnia 14.07.2006r.
a. Podpisanie Porozumienia Wykonawczego z MI na realizacj? projektu z dnia 19 pa?dziernika 2006r.
b. Przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawc? na wykonanie dokumentacji studialnej pt. Wst?pna i Ostateczna Analiza Wykonalno?ci wdro?enia systemu GSM-R na terenie Polski&#8221;
c. Wytypowanie i wizja lokalna miejsc proponowanych pod stacje bazowe dla pilota
d. Przygotowywanie przetargu na dostaw? i uruchomienie odcinka pilotowego GSM-R (10 stacji bazowych, ok. 50 km).
2. Wprowadzenie projektu GSM-R do POIi?
a. Wdro?enie ERTMS/GSM-R na odcinku granica Pa?stwa &#8211; Rzepin; beneficjenci: PLK+TK, bud?et 6,9 mln &#8364; (TK 1,72 mln &#8364;)) &#8211; lista podstawowa;
b. Pilota?owe wdro?enie ERTMS/GSM-R w Polsce na odcinku Legnica &#8211; W?gliniec - Bielawa Dolna i na odcinku Legnica &#8211; Wroc?aw - Opole beneficjenci: PLK+TK, bud?et 92,2 mln &#8364; (TK 19,5 mln &#8364;) &#8211; lista podstawowa;
c. Budowa sieci telekomunikacji GSM-R zgodnie z NPW ERTMS; beneficjent: TK, bud?et 40,5 mln &#8364; &#8211; lista podstawowa;
d. Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 1: na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS; beneficjent: TK, bud?et 250,0 mln &#8364;&#8211; lista rezerwowa;
e. Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 2: na pozosta?ych liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS; beneficjent TK, bud?et 250,0 mln &#8364; &#8211; lista rezerwowa.
3. Uzyskano od UKE przydzia? cz?stotliwo?ci radiowych GSM-R na 1 stacj? bazow? w ?migrodzie (Pozwolenie Radiowe Nr GSM-R/0/0001/1/07 z dnia 7 sierpnia 2007r.)
4. Zarezerwowano w UKE pul? numeracyjn? dla potrzeb GSM-R.
5. Rozpoznano infrastruktur? TK oraz PKP PLK S.A. mo?liw? do wykorzystania w projekcie GSM-R.
6. Przygotowano bazy danych dla lokalizacji stacji bazowych docelowych (dla 15 000 km sieci).
Zasadnicze bariery we wdra?aniu systemu GSM-R to bariery finansowe. Wobec niewystarczaj?cej ilo?ci ?rodków w POIi? rozwa?a si? pozyskanie ?rodków finansowych na budow? GSM-R z innych ?róde? np. poprzez wspó?dzielenie inwestycji.
Materia? przygotowany na posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury
Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury. pose? PSL

WWW.piechocinski.pl janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


Systemy klasy MES2008--0-2- 18: 1


Szukam materia?ów/informacji na temat wdro?e? systemów do zarz?dzania produkcj? w czasie rzeczywistym... najlepiej na konkretnym przyk?adzie. A s? mo?e jakie? szkolenia na ten temat?autor : Lejtnant


szukam materialow-logistyka na przyk?adzie Bahlsen sp. z o.o.2008--0-2- 15: 1


Witam poszukuje materialow do pracy dyplomowej natemat logistyki bahlsena?ma ktos cos?cokolwiek o tej firmie?plissssautor : mysza28


raport2008--0-2- 05: 2


Janusz Piechoci?ski Pose? na Sejm RP oraz Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej
Komisji Infrastruktury opracowa? kolejny raport transportowy. Tym razem
dotyczy on Informacji o stanie przygotowa? do Mistrzostw Europy w Pi?ce
No?nej EURO 2012. Jest to szczegó?owa informacja o pracach ju? rozpocz?tych
we wszystkich sektorach transportowych od planowania po realizacj?, z
terminami uko?czenia prac i bud?ecie. W celu zapoznania si? ze szczegó?ami
zapraszamy do lektury Raportu, który zamieszczamy w za??czniku poni?ej.

http://www.pisil.pl/
autor : piechocinski


Warszawa euro 20122008--0-2- 04: 2


WARSZAWA EURO 2012

Stan przygotowa? m. st. Warszawy do organizacji mistrzostw w zakresie realizacji niezb?dnej infrastruktury sportowej.

Zadania inwestycyjne:
1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. ?azienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacj? i rozbudow? stadionu pi?karskiego obiektów towarzysz?cych.
Stan Obecny: w trakcie przetargu na wybór wykonawcy projektu.
Plan: Planuje si? w latach 2008 - 2010 wykonie inwestycji polegaj?cej na modernizacji i rozbudowie stadionu pi?karskiego na 31 tys. miejsc siedz?cych, zadaszonych. Ponadto w nowym obiekcie przewiduje si? budow? zaplecza handlowo &#8211; gastronomicznego, budow? parkingu podziemnego na ponad 700 miejsc oraz parkingi naziemne, co ??cznie stanowi ponad 1500 stanowisk. Po przewidzianej przebudowie, obiekt b?dzie spe?nia? wszelkie wymagania czterogwiazdkowego obiektu FIFA i UEFA.
Modernizacj? obiektu uj?to w WPI na lata 2007 - 2010 na kwot? w wysoko?ci 365 000 000 z?.
2. Modernizacja obiektu KS Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6
Stan Obecny: Obiekt znajduj?cy si? przy ul. Konwiktorskiej 6 jest obiektem sportowym, jednym z najd?u?ej funkcjonuj?cych w Warszawie i ca?ym kraju. Na terenie obiektu Polonia znajduje si? budynek g?ówny z zapleczem sportowym, stadion sportowy do pi?ki no?nej, boisko treningowe ze sztuczn? nawierzchni? o wymiarach 105 x 60. Kibice maj? do dyspozycji dwie zadaszone trybuny: g?ówn? zachodni? i kamienn? wschodni?. Stadion posiada boisko o wymiarach 106 x 74,5 o nawierzchni naturalnej wraz z o?wietleniem 1600 luxów. Przez d?ugie lata funkcjonowania, obiekt by? do?? intensywnie eksploatowany, przez co uleg? znacznemu zu?yciu. W celu powstrzymania post?puj?cej degradacji obiektu, oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza sportowego i dostosowania obiektu do obowi?zuj?cych przepisów i wymogów, WOSiR jako gospodarz i zarz?dca, przeprowadza aktualnie modernizacj? obiektu polegaj?c? na: zadaszeniu trybuny zachodniej, modernizacji budynku g?ównego, modernizacji i przebudowie ci?gów pieszo-jezdnych oraz budowie pawilonu szatniowo-sanitarnego przy boisku bocznym. Realizacja przedmiotowego zadania stanowi pierwszy etap prac modernizacyjnych.
Plan: W kolejnych etapach planuje si? wykona?:
- modernizacj? trybuny g?ównej z gara?ami podziemnymi oraz cz??ci? socjaln? na oko?o 7 000 m&sup2;, Po przeprowadzeniu analizy, przyj?to koszt wykonania 1m&sup2;
- budow? nowej trybuny pó?nocnej, za?o?ono oko?o 3 000 miejsc
- budow? nowej trybuny wschodniej, za?o?ono oko?o 5 000 miejsc,
- budow? trybuny po?udniowej wraz z pawilonem administracyjnym, za?o?ono oko?o 3 000 miejsc
- modernizacj? istniej?cego basenu,
- budow? hali sportowej na oko?o 3 000 miejsc o powierzchni oko?o 7 000 m&sup2; wraz z infrastruktura towarzysz?c?.
Ca?kowity koszt I i II etapu inwestycji &#8211; 100 000 000 z?.
Stadiony przy ul. ?azienkowskiej i ul. Konwiktorskiej, s? obiektami zg?oszonymi w aplikacji jako strefy treningowe w ramach EURO 2012.

Obiekty przy ul. Marymonckiej &#8211; Hutnik

Obecnie: Przygotowanie studium zagospodarowania obiektu z wst?pn? wycen? dla II wariantów (I- 109 mln, II - 76 mln) &#8211; oczekiwanie na decyzje w?adz miasta.

Plan: Istnieje mo?liwo?? zakwalifikowania obiektów Hutnika, jako o?rodka pobytowego z 1 boiskiem g?ównym oraz 2 boiskami treningowymi, pod warunkiem wybudowania 2 boisk treningowych na terenie przyleg?ym do O?rodka.

4. Obiekty KS Marymont przy ul. Potockiej 1

Obecnie: Projekt zg?oszony do WPI m. st. Warszawy.

Plan: Istnieje mo?liwo?? wybudowania o?rodka pobytowego z pe?nowymiarowym boiskiem g?ównym oraz z 2 boiskami treningowymi. Zarz?d dzielnicy ?oliborz stworzy? koncepcje zorganizowania na przedmiotowym terenie Centrum Sportowo &#8211; Rekreacyjnego z nast?puj?c? infrastruktur?:
- pe?nowymiarowym boiskiem z trybunami i podgrzewan? muraw?,
- pe?nowymiarowym boiskiem treningowym ze sztuczna nawierzchni?,
- pe?nowymiarowego boiska treningowego wielofunkcyjnego z bie?ni? 400-metrow? na terenie boiska przy szkole,
- internat sportowy z rozbudowanymi funkcjami bioodnowy i rehabilitacji ruchowej,
- system parkingów podziemnych pod budynkiem internatu sportowego i hotelu,
- hotel z funkcjami bioodnowy i rehabilitacji ruchowej, pe?ni?cy funkcj? komercyjn?, turystyczn? oraz kongresowo &#8211; konferencyjn?,
- tor ?uczniczy wraz z zapleczem,
- korty tenisowe w miejscu likwidowanej trybuny po?udniowej,
- kryte lodowisko z zapleczem w miejscu dotychczasowych kortów tenisowych.

Prognozowane koszty wybudowania o?rodka pobytowego:
boisko g?ówne z trybun? zadaszon? 10 000 000
- lodowisko kryte 11 000 000
- boisko pe?nowymiarowe boczne 4 000 000
- korty tenisowe 2 000 000
- boisko pe?nowymiarowe boczne przy szkole 7 000 000
- internat sportowy i hotel z parkingiem 25 000 000
- hala wielofunkcyjna 15 000 000
- remont budynku OSiR 4 000 000
- ogrodzenie ca?o?ci terenu 1 500 000
Razem: 79 500 000 z?

5. Obiekty PKS &#8222;Rado??&#8221; &#8211; Wawer

Obecnie: Projekt zg?oszony do WPI m. st. Warszawy.

Plan: Inwestycje, jakie nale?y zrealizowa? dla powstania o?rodka pobytowego:
&#61485; uzbrojenie terenu podziemne (odwodnienie, kanalizacja, sie? energetyczna i informatyczna)
&#61485; boisko pe?nowymiarowe z nawierzchni? trawiast? i z o?wietleniem sztucznym
&#61485; boisko pe?nowymiarowe z nawierzchni? trawiast?
&#61485; boisko pe?nowymiarowe z nawierzchni? sztuczn? i z o?wietleniem sztucznym
&#61485; trybuna na 3000 miejsc siedz?cych
&#61485; budynek administracyjno- socjalny o powierzchni min. 600 m&sup2;
&#61485; pomieszczenia WC dla kibiców o powierzchni 100 m&sup2;
&#61485; wiaty magazynowe o powierzchni 300 m&sup2;
&#61485; ci?gi jezdne i piesze
&#61485; o?wietlenie terenu
&#61485; parking
&#61485; wyposa?enie boisk i budynku administracyjno &#8211; socjalnego
&#61485; ogrodzenie.

Inwestycje zewn?trzne:
- Wykonanie brakuj?cej nawierzchni drogowej ulicy Wielowiejskiej lub wykonanie innego dojazdu na teren Centra Treningowego,
- przy??cza zewn?trzne.


Prognozowane koszty wybudowania:
- Ogrodzenie 300 000
- uzbrojenie terenu podziemne 400 000
- boisko pe?nowymiarowe z nawierzchni? trawiast? i
sztucznym o?wietleniem 3 600 000
- boisko pe?nowymiarowe z nawierzchni? trawiast? 3 200 000
- boisko pe?nowymiarowe z nawierzchni? sztuczn?
i z o?wietleniem sztucznym 3 600 000
- trybuna na 3000 miejsc siedz?cych 2 500 000
- budynek administracyjno- socjalny o powierzchni min. 600 m 2 900 000
- pomieszczenia WC dla kibiców o powierzchni 100 m&sup2; 200 000
- wiaty magazynowe o powierzchni 300 m&sup2; 150 000
- ci?gi jezdne i piesze 1 100 000
- o?wietlenie terenu 300 000
- parking 200 000
- wyposa?enie boisk i budynku administracyjno &#8211; socjalnego 400000
- wykonanie brakuj?cej nawierzchni dróg ul. Wielowiejskiej
wraz z infrastruktur? zewn?trzn? 3 450 000 Razem 22 300 000 z?
6. Obiekty KS Drukarz

Obecnie: Projekt zg?oszony do WPI m. st. Warszawy.

Plan: Niezb?dne inwestycje, które nale?y wykona? dla dostosowania obiektu jako Centra Treningowego.
- rozbiórka istniej?cych obiektów 500 000
- ogrodzenie 300 000
- uzbrojenie terenu podziemne 400 000
- boisko z nawierzchni? trawiast? i z o?wietleniem sztucznym 3 600 000
- boisko z nawierzchni? sztuczn? i z o?wietleniem sztucznym 3 600 000
- trybuna na 3000 miejsc siedz?cych sta?a po??czona z budynkiem 4 500 000
- budynek administracyjno- socjalny o powierzchni min. 600 m&sup2; 2 900 000
- pomieszczenia WC dla kibiców o powierzchni 100 m&sup2; 200 000
- wiaty magazynowe o powierzchni 300 m&sup2; 150 000
- ci?gi jezdne i piesze 1 100 000
- o?wietlenie terenu 300 000
- parking naziemny 200 000
- wyposa?enie boisk i budynku administracyjno &#8211; socjalnego 400 000


Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury

WWW.piechocinski.pl janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


prezentacja transport kombinowany2008--0-2- 04: 2


podeslijcie maile i oczyscie skrzynki to WAM wysle prezentacj? przydatna do pracy m,agisterskjiej pozdrwiam jp wiceprzewodniczacy sejmowej komisji infrastrukturyautor : piechocinski


Platformy logistyczne2008--0-1- 29: 1


Witam. Zaczynam pisa? prac? dyplomow? dotycz?c? platform logistycznych i w zwi?zku z tym potrzebuje wszelkich informacji na ich temat, pocz?wszy od definicji platformy. Z góry dzi?kuj? za wszelk? pomoc.autor : RekiNN


Poszukiwany Logistyk praca w mi?dzynarodowej firmie logistycznej2008--0-1- 28: 1


Dla naszego klienta du?ej firmy dzia?aj?cej na terenie Unii Europejskiej poszukujemy osoby na
Stanowisko: Suplier

Wymagana znajomos? j?zyka angielskiego:


Miejsce pracy okolice Katowic
Experience: 1 to 3 years
Languages: written and spoken English requested + Polsich
Very good level Word and Excel requested

List of missions:
- recive, handle, answer to customers' request;
- consult, negotiate the delivery times with suppliers
- issue, fallow the suppliers' orders and the deliveries
- handle, settle the suppliers disputes;
- handle the administrative

aplikacje CV prosz? przesy?a? na adres
damian.baran@gmail.com
autor : Damian Baran


SKUTECZNA WINDYKACJA NALEZNOSCI2008--0-1- 26: 1


Skuteczna Windykacja naleznosci!!!
Masz problemy z dluznikami?
Skonczyly Ci sie pomysly na odzyskanie pieniedzy? NIC STRACONEGO!ZADZWON DO NAS!

Zadnych wstepnych oplat
Prowizja dopiero od efektu
Obsluga firm jak i klientow indywidualnych na terenie calego kraju. 100%skutecznosci.
Przy oddaniu do windykacji wiecej niz dwoch spraw - znizka w prowizji. Tanio, szybko i skutecznie!

Kontakt: 792055631
792991098
fax: 0-327492412
windykacjagryf@wp.plautor : windykacjagryf


Wska?nik DPM2008--0-1- 11: 1


Witam

Czo kto? móg?by poda? mi wzór na obliczanie wska?nika DPM (deliveries per month) z krótkim opisem?.autor : maciek


Zyczenia2007--1-2- 22: 2


Siano obrusem nakryte na stole-
Bia?e op?atki
-Ojca b?ogos?awione r?ce-Serdeczne rozrzewnienie Matki
-O, niepowrotne wzruszenia dzieci?ce
W rodzinnym kole&#8230;.

(W. Orkan Na Gody)


Weso?ych ?wi?t!

Bez zmartwie?, z barszczem, z grzybami, z karpiem

i z go?ciem, co szcz??cie niesie!

Weso?ych ?wi?t!

A w ?wi?ta, niech si? snuje kol?da

i ga??zki ?wierkowe niech Wam pachn? na zdrowie.

Weso?ych ?wi?t!

A z Gwiazdk?! - pod ?wieczek ?un? jasn? ,w dniu Bo?ego Narodzenia

- rado?ci wszelkiego stworzenia. Wi?c niech pe?nia tej rado?ci

zawsze w sercach Waszych go?ci.

Weso?ych ?wi?t!


Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury ,polityk PSL
WWW.piechocinski.pl janusz@piechocinski.pl

PS.

Wigilijny Kompot:

300 g suszonych ?liwek bez pestek,300 g suszonych fig,2 ?y?ki miodu gryczanego, otarta skórka i sok z 1 cytryny ,kawa?ek kory cynamonu.

Figi i ?liwki myjemy, osuszamy, wk?adamy do osobnych rondelków, zalewamy letni? przegotowana wod? (po oko?o 2 szklanki)tak ,aby woda przykry?a owoce. Zostawiamy na kilka godzin. Do ?liwek dodajemy ?y?k? miodu i cynamon, doprowadzamy do wrzenia, gotujemy na ma?ym ogniu ok. 20-30 minut. Oba wywary ??czymy i sch?adzamy.

autor : piechocinski


Troche o Schengen2007--1-2- 21: 1


Troch? info o uk?adzie z Schengen


Uk?ad Schengen z 1985 roku
W dniu 14 czerwca 1985 r. w pobli?u luksemburskiej miejscowo?ci Schengen podpisano porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach (tzw. Uk?ad z Schengen mi?dzy krajami Unii Gospodarczej Beneluksu, Francj? i RFN). Umowa ta, chocia? zawarta poza wspólnotowym porz?dkiem prawnym pomi?dzy wybranymi pa?stwami cz?onkowskimi, otwarta by?a dla pozosta?ych krajów WE.
Uk?ad z Schengen wyznaczy? swoim sygnatariuszom ambitny cel - ca?kowite zniesienie kontroli na granicach wewn?trznych Wspólnot oraz automatyczne kompensacyjne przeniesienie tej kontroli na granice zewn?trzne wraz ze wzmocnieniem ich ochrony. Spe?nienie warunku osi?gni?cia wysokiego poziomu bezpiecze?stwa wewn?trznego w ramach Wspólnot zale?a?o te? od skuteczno?ci wspó?dzia?ania s?u?b policyjnych, migracyjnych oraz administracji celnych Stron Umowy (tzw. krajów Schengen), zw?aszcza odno?nie przeciwdzia?ania i zwalczania przest?pczo?ci zorganizowanej.
Umowa ta, nazywana w skrócie Schengen I, mia?a wej?? w ?ycie 1 stycznia 1990 r., jednak?e w zwi?zku z konieczno?ci? wcze?niejszego przeprowadzenia kosztownych i starannych przygotowa? technicznych w pa?stwach Schengen, nast?pi?o to znacznie pó?niej. Dopiero 22 grudnia 1994 r. przedstawiciele pa?stw z?o?yli wspóln? deklaracj? o gotowo?ci wywi?zania si? z zobowi?za? wynikaj?cych z Uk?adu, który wszed? w ?ycie, w zwi?zku z konieczno?ci? ratyfikowania go przez wszystkie pa?stwa-strony, dopiero 26 czerwca 1995 r.

Konwencja Wykonawcza do Uk?adu z Schengen z 1990 roku
Nie uzgodnienie w Umowie z Schengen praktycznych aspektów wspó?pracy, spowodowa?o konieczno?? kontynuowania prac nad systemem Schengen.
Dlatego po pi?ciu latach od zawarcia pierwszego porozumienia, 19 czerwca 1990 r., podpisano Konwencj? Wykonawcz? do Uk?adu z Schengen, znosz?c? ostatecznie kontrole na wspólnych granicach wewn?trznych jej pa?stw-stron. Ten dokument niesie ze sob? praktyczne rozwi?zania w przedmiotowym zakresie, bowiem Uk?ad z 1985 r. odnosi? si? jedynie do u?atwie? w ruchu granicznym. Konwencja stanowi natomiast uszczegó?owienie podstawowego porozumienia i jest od niego znacznie obszerniejsza (142 artyku?y Konwencji wobec 33 Uk?adu). Zasadniczym celem Konwencji by?o zapewnienie bezpiecze?stwa i porz?dku publicznego na terytorium Schengen oraz urzeczywistnienie swobody przep?ywu osób.
Konwencja Wykonawcza wprowadzi?a szeroki wachlarz ?rodków kompensacyjnych, które mia?y na celu wyrównanie &#8222;deficytu&#8221; bezpiecze?stwa powsta?ego wskutek zniesienia kontroli osobowych na granicach wewn?trznych

?rodki kompensacyjne przewidziane w Konwencji Wykonawczej z 1990 roku:
&#8226; jednolity re?im przekraczania granic zewn?trznych (l?dowych, morskich i powietrznych) oparty o przepisy prawa wewn?trznego danego pa?stwa, lecz uwzgl?dniaj?cy równolegle interesy i bezpiecze?stwo pozosta?ych pa?stw Schengen &#8211; Tytu? II, Rozdzia? 2 Konwencji;
&#8226; ujednolicenie polityki wobec cudzoziemców w zakresie wiz &#8211; Tytu? II, Rozdzia? 3 (krótko i d?ugoterminowych), warunków ruchu turystycznego &#8211; Tytu? II, Rozdzia? 4, oraz prawa do odmowy wjazdu na terytorium Schengen &#8211; Tytu? II, Rozdzia? 5;
&#8226; uwspólnotowienie procedur azylowych w zakresie tzw. regu? w?a?ciwo?ci, wskazuj?cych, które pa?stwo powinno rozpatrywa? wniosek o udzielenie azylu, niezale?nie od tego, w którym kraju Schengen z?o?ono go &#8211; Tytu? II, Rozdzia? 7; regu?y te nie obowi?zuj? ju? w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie 1 wrze?nia 1997 r. Konwencji Dubli?skiej w sprawie azylu z 15 czerwca 1990 r.;
&#8226; zasady i ?rodki wspó?pracy policyjnej, w tym wymiana informacji policyjnych i oficerów ??cznikowych, obserwacja transgraniczna oraz po?cig transgraniczny &#8211; Tytu? III, Rozdzia? 1; przepis ten wyra?nie implikuje, ?e przepisy Konwencji mog? by? stosowane tak?e w ramach prac policyjnych prowadzonych wewn?trz kraju, a nie wy??cznie w odniesieniu do dzia?a? granicznych i nadgranicznych;

&#8226; wspó?praca s?downicza w sprawach karnych i ekstradycyjnych (uzupe?niaj?ca przepisy odno?nych konwencji Rady Europy z 1957 r. i 1959 r.), w tym u?atwienia procedur ekstradycyjnych, przekazywania dokumentów w trybie pomocy prawnej w ró?nych fazach post?powania karnego, rozci?gni?cie wspó?pracy na przest?pstwa podatkowe, wykonywanie zagranicznych orzecze? s?dowych oraz stosowanie zasady ne bis in idem &#8211; Tytu? III, Rozdzia?y 2-5;
&#8226; wspó?praca w zwalczaniu handlu narkotykami i ?rodkami odurzaj?cymi, w ramach której przewidziano powo?anie sta?ej grupy roboczej z?o?onej z przedstawicieli w?adz policyjnych i celnych z poszczególnych krajów Schengen, w celu wypracowania bardziej skutecznej polityki antynarkotykowej, a tak?e aby uwzgl?dni? praktyczne i techniczne aspekty wspó?pracy w tej dziedzinie &#8211; Tytu? III, Rozdzia? 6;
&#8226; wspólne zasady dotycz?ce posiadania, transportu oraz obrotu broni? paln? i amunicj? &#8211; Tytu? III, Rozdzia? 7, a tak?e transportu i obrotu towarami &#8211; Tytu? V; te pierwsze zosta?y uwzgl?dnione nast?pnie w dyrektywie Rady 91/477/EWG z 18 czerwca 1991 r., a te ostatnie przesta?y obowi?zywa? w zwi?zku uruchomieniem 1 stycznia 1993 r. wspólnotowego Rynku Wewn?trznego;
&#8226; stworzenie i funkcjonowanie Systemu Informacji Schengen &#8211; Tytu? IV, Rozdzia?y 1-2 oraz zasad ochrony danych osobowych &#8211; Tytu? IV, Rozdzia? 3 oraz Tytu? VI).

26 marca 1995 r. Konwencja wesz?a w ?ycie w stosunku do Belgii, Niemiec, Francji, Luksemburga, Holandii, Hiszpanii i Portugalii, w dniu 29 kwietnia 1998 r. wobec W?och i Austrii, nast?pnie 26 marca 2000 r. wobec Grecji oraz 25 marca 2001 r. w odniesieniu do Danii, Finlandii i Szwecji oraz stowarzyszonej z Schengen Islandii i Norwegii. Tym samym w ramach Schengen wspó?pracuje obecnie 15 krajów, w tym 13 pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej. Natomiast Irlandia i Wielka Brytania nie zdecydowa?y si? przyst?pi? ani do Uk?adu z Schengen, ani do Konwencji Wykonawczej Schengen.

Na mocy Traktatu Amsterdamskiego, który wszed? w ?ycie 1 maja 1999 r., acquis Schengen zosta?o w??czone do prawa Unii Europejskiej.autor : piechocinski


Stoisz przed wyborem dostawcy us?ug informatycznych?2007--1-2- 17: 1


Szanowni Pa?stwo,

U?atwiamy wybór dostawcy us?ug IT. Pomo?emy znale?? optymaln? ofert?.

Serdecznie zapraszamy na nowopowstaj?cy portal damprojekt.pl

Publikacja zapyta? ofertowych jest bezp?atna. Pomagamy w definiowaniu zapyta?.

Z powa?aniem,
Zespó? damprojekt.plautor : damprojekt.pl


projekt z ekologistyki2007--1-2- 17: 1


pomocy mam zrobic projekt z ekologistyki i nie wiem jak mam to ugryzc- moze ktos mi pomoze!!!autor : pisklazcek


Magazynier vs Kierowca - konfrontacja2007--1-2- 13: 0Witam,

Mam bardzo nurtujacy problem.
Mianowicie nie wiem jak wyjasnic kwestie sporna pomiedzy magazynierem a kierowca kiedy to kierowca mowi ze dana partia towaru NIE zosta?a za?adowana na samochód, z kolei magazynier upiera si? i? towar ZOSTA? wydany a tym samym za?adowany.
Suma sumarum, powtaje brak i nie wiem komu wierzy?! Jakie metody zastosowa? aby doj?? do sedna sprawy?

Bardzo prosze o podpowied?, je?li kto? wczesniej boryka? sie z ww problemem.

pozdrautor : maciek


Konsekwencje strajku kolejowego2007--1-2- 09: 1


Maszyni?ci kolejowi strzel? pa?stwowej kolei plecy ???

Tu? przed ?wi?tami mo?e stan?? kolej. Maszyni?ci gro?? strajkiem i ??daj? 50-procentowych podwy?ek. Je?li do pi?tku zarz?dy spó?ek kolejowych nie rozpoczn? negocjacji w sprawie p?ac podró? na ?wi?ta poci?giem mo?e by? bardzo d?uga.

Jak zwykle przy nowym rozk?adzie jazdy i w okresie przed?wi?tecznym zwi?zkowcy PKP chc? swoje kierownictwa i kolejny rz?d postawi? pod ?cian? a rachunek niepewno?ci czekania na poci?g wystawi? potencjalnym pasa?erom.

Mimo niezbyt wysokich p?ac na pa?stwowej kolei maszyni?ci to i tak p?acowa elita, maj? poczucie swej si?y i niezast?powalno?ci. Kolejowe spó?ki PKP po paru latach dzi?ki wi?kszym dotacjom pa?stwa i samorz?du poprawi?y nieco swoje finansowe wyniki ale w dalszym ci?gu strata na bie??cej dzia?alno?ci w Przewozach Regionalnych jest du?a a w Cargo wynik finansowy (niewielki plus) osi?gni?to przy braku inwestycji w tabor i spó?k?. Zapowiadany wzrost cen energii elektrycznej czy proponowana przez Cargo 40 % podwy?ka za lokomotywy przywróci wysok? nieefektywno?? w przewozach pasa?erskich.

Pasa?er wraca na kolej mimo obecnego fatalnego stanu dworców, taboru czy stanu szyn. Jednak s?ysz?c o znacz?cym wzro?cie publicznego wsparcia dla pa?stwowych kolejarzy coraz cz??ciej mówi przesta?cie nam s?u?y? we?cie si? wreszcie do roboty. Spo?eczna cierpliwo?? i przyzwolenie na nieefektywn? kolej si? ko?czy dlatego strajk maszynistów po prostu nie tylko nie uzyska spo?ecznego poparcia ale wr?cz w?ciek?o?? roz?alonych klientów. Czy?by liderzy zwi?zkowi nie czuli powagi sytuacji i pchali swoich cz?onków do samobójczych dzia?a??????

Pisz? te gorzkie pod adresem kolejarskich liderów s?owa maj?c pe?ne rozeznanie w stanie kolejowych spraw, wieloletnich zaniechaniach w?a?ciciela i niedostatecznym publicznym wsparciu dla procesów kolejowej przebudowy. Swego czasu by?em negocjatorem (skutecznym ) przy kolejarskich strajkach g?odowych i gro?bach strajków generalnych. Wy?sze p?ace na kolei mog? wynikn?? tylko z jednego : z wi?kszej jej ekonomicznej efektywno?ci i wydajno?ci ,wi?kszej konkurencyjno?ci. Ich ?ród?em nie mog? by? wi?ksze publiczne dotacje ani rezygnacja z inwestycji.

Chyba ,ze kolejowi liderzy chc? restrukturyzowa? PKP poprzez jej upad?o?? zapominaj?c ,ze taka ?cie?ka restrukturyzacji jest najboleszniejsza nie dla klientów kolei a jej pracowników.

Panowie ?ycie to nie piosenka ludzie nie chc? &#8222; wsi??? do poci?gu byle jakiego ,nie dba? o baga? nie dba? o bilet&#8230;.&#8221;.Nie zapomnijcie dla kogo jest kolej w gospodarce rynkowej jest dla klienta bez niego nie ma kolei&#8230;..A bez PKP nie b?dzie zwi?zkowców i ich liderów&#8230;Strajk generalny za?amie si? szybko a kolejarze zostan? rozjechani przez opini? publiczn? szczególnie w okresie przed?wi?tecznym. Jako przyjaciel i or?downik kolei apeluje : Przemy?lcie raz jeszcze ten protest i nierealistyczne oczekiwania. Na podwy?ki trzeba zarobi? a utrata dochodów (najwy?szych w roku) w okresie przed?wi?tecznym cofnie PKP do 2004 roku. Jeste?cie pewni ,ze o to WAM chodzi ????


Janusz Piechoci?ski wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury ,polityk PSL
autor : piechocinski


Outsourcing - dane firm.2007--1-2- 04: 1


Witam.
Potrzebowa?bym do pracy magisterskiej informacje o firmach wykorzystuj?ce outsourcing logistyczny.
Czy kto? zna jakie? linki w necie?
Pozdrawiam.autor : skorptom


Drogi Krajowe w budzecie 20082007--1-2- 01: 2


Janusz Piechoci?ski : Drogi Krajowe w bud?ecie

Dzia? 600 &#8211; Transport i ??czno??

Wydatki dla tego dzia?u zosta?y zaplanowane w kwocie 11.614.985 tys z? (tj. 236.9% ustawy bud?etowej na 2007r.), z tego na:
&#61656; krajowe pasa?erskie przewozy kolejowe - 610.000 tys. z?
&#61656; infrastruktur? kolejow? - 1.818.327 tys z?
&#61656; autostrady p?atne - 428.468 tys z?
&#61656; drogi publiczne krajowe - 8.177.072 tys z?
&#61656; Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad - 465.425 tys z?
&#61656; Urz?dy ?eglugi ?ródl?dowej - 3.596 tys z?
&#61656; G?ówny Inspektorat Transportu Drogowego - 13.543 tys z?
&#61656; Urz?d Lotnictwa Cywilnego - 56.422 tys z?
&#61656; pozosta?? dzia?alno?? - 42.132 tys z?
Drogi publiczne krajowe

W projekcie ustawy bud?etowej na 2008 rok na wydatki zwi?zane z budow?, modernizacj?, utrzymaniem, ochron?, zarz?dzaniem drogami krajowymi oraz finansowaniem projektów z udzia?em ?rodków UE zaplanowano kwot? 9.070.965 tys. z?, tj. 288,1% ustawy bud?etowej 2007r. (w tym z akcyzy &#8211; 2.800.395 tys. z?).
Z kwoty 9.070.965 tys. z? przypada na:
I. Autostrady p?atne - 428.468 tys. z?
z tego:
1) wykupy gruntów pod budow? autostrad p?atnych - 383.901 tys. z?
(w tym w ramach POIi? &#8211; 54.956 tys. z?)
2) prace przygotowawcze - 44.567 tys. z?
w tym na projekty w ramach:
&#61656; Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko - 30.240 tys. z?
&#61656; Funduszu Spójno?ci - 7.327 tys. z?
II. wydatki zwi?zane z budow?, przebudow?, remontem,
utrzymaniem i ochron? dróg oraz finansowaniem
projektów z udzia?em ?rodków UE - 8.177.072 tys. z?
z tego przypada na:
1) wydatki bie??ce - 1.954.520 tys. z?
z tego:
&#61656; bie??ce utrzymanie dróg i mostów - 782.200 tys. z?
&#61656; odnowy nawierzchni dróg i obiektów mostowych - 795.850 tys. z?
&#61656; prace przygotowawcze - 139.712 tys. z?
&#61656; nadzory, programy wsparcia pomocy technicznej oraz pozosta?e - 236.758 tys. z?
2) wydatki maj?tkowe - 4.038.992 tys. z?
z tego na:
&#61656; realizacj? inwestycji wieloletniej pn.
&#8222;Budowa obwodnicy Wroc?awia A-8&#8221; - 350.000 tys. z?
(zadanie przewidziane do realizacji w latach 2005 &#8211; 2010)
&#61656; pozosta?e zadania budowlane - 2.595.399 tys. z?
z tego:
&#61692; autostrady - 200.000 tys. z?
&#61692; drogi ekspresowe - 240.000 tys. z?
&#61692; obwodnice - 570.525 tys. z?
&#61692; wzmocnienia i przebudowy - 1.576.924 tys. z?
&#61692; budowa magazynów na sprz?t i sól - 5.000 tys. z?
&#61692; budowa obiektów kubaturowych - 2.950 tys. z?
&#61656; zakupy inwestycyjne - 1.093.593 tys. z?
z tego na:
&#61692; wykupy gruntów pod drogi krajowe - 1.081.093 tys. z?
&#61692; zakup maszyn i urz?dze? technicznych - 10.000 tys. z?
(sprz?t do prac interwencyjnych, p?ugi, solarki, sprz?t laboratoryjny)
&#61692; zakup ?rodków transportu - 2.500 tys. z?
(m.in. samochody dla brygad patrolowych oraz inspektorów nadzoru)

3) finansowanie projektów z udzia?em ?rodków UE - 2.183.560 tys. z?
z tego na realizacj?:
&#61656; Programu Operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko - 1.202.675 tys. z?
&#61692; wydatki bie??ce (dokumentacja i pomoc techniczna) - 67.560 tys. z?
&#61692; wydatki maj?tkowe - 1.135.115 tys. z?
&#61656; Projektów: SPO &#8211; Transport oraz Funduszu Spójno?ci - 947.734 tys. z?
&#61692; wydatki bie??ce (dokumentacja, programy wsparcia) - 15.305 tys. z?
&#61692; wydatki maj?tkowe - 932.429 tys. z?
&#61656; Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - 33.151 tys. z?
(wydatki maj?tkowe)
W 2008 r. w zakresie budownictwa drogowego przewiduje si?:
1. Budow? autostrad i dróg ekspresowych.
W budowie b?d?: autostrada A-1 na odc. od Nowych Marz do Strykowa oraz od Pyrzowic do Gorzyczek (gr. pa?stwa), autostrada A-4 odcinki: Zgorzelec &#8211; Krzy?owa oraz Wielicka &#8211; Szarów, przebudowa jezdni po?udniowej odcinka Olszyna Golnice autostrady A-18 a tak?e obwodnica Wroc?awia A-8
W budowie b?d? odcinki nast?puj?cych dróg ekspresowych S-1, S-2, S-3, S-5, S-7, S-8, S-10, S-11, S-17, S-19, S-22, S-69.
2. Dostosowanie dróg krajowych do normy naciskowej dla samochodów ci??arowych
115 kN/o?.
W ramach tego dzia?ania b?d? prowadzone w pierwszej kolejno?ci roboty na drogach stanowi?cych ci?gi mi?dzynarodowe o zwi?kszonym ruchu pojazdów ci??arowych.
Realizowane b?d? wzmocnienia na odcinkach dróg krajowych nr : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 20, 50, 61, 63 i 81. Wzmacniane drogi krajowe przebiegaj? w wi?kszo?ci w korytarzach transportowych I, II, III i VI.
3. Wyprowadzenie ruchu drogowego z obszarów miejskich.
Wyprowadzenie ruch drogowego z obszarów miejskich realizowane b?dzie przez budow? obwodnic miast i miejscowo?ci w ci?gach dróg krajowych. Projekty do realizacji wybierane s? w oparciu o kryteria ruchowe, uci??liwo?? ruchu dla mieszka?ców oraz wp?yw na zmniejszenie liczby wypadków drogowych.
W 2008 roku planowana jest realizacja mi?dzy innymi obwodnic nast?puj?cych miejscowo?ci:, Wroc?aw /A-8/, Grójec /S-7/, Stargard /S-10/,Wyrzysk /S-10/, Ostrów Wielkopolski /S-11/, Kowal /Nr 1/, Mi?dzyzdroje /Nr 3/, Nowa Sól /Nr 3/, S?upsk /Nr 6/, P?o?sk /Nr 7/, Augustów /Nr 8/, Pu?awy /Nr 12/, ??knica /Nr 12/, Wasilków /Nr 19/, Chojnice /Nr 22/, Nowe Skalmierzyce /Nr 25/, Konin /Nr 25/, Biecz /Nr 28/, My?lina /Nr 46/, Gostynin /Nr 60/.
4. Popraw? stanu odcinków dróg w miastach i miejscowo?ciach. Odcinki dróg przebiegaj?ce przez miasta s? cz?sto w z?ym stanie technicznym. Drogi te wymagaj? m.in. przebudowy skrzy?owa?, przebudowy sytemu odwodnienia, wzmocnienia nawierzchni i budowy ci?gów pieszych.
W 2008 roku planowane jest zako?czenie przebudowy odcinków dróg krajowych w miejscowo?ciach: Starogard Gda?ski /Nr 22/, Pisz /Nr 63/.
5. Zwi?kszenie i wzmocnienie istniej?cych obiektów mostowych oraz wiaduktów.
Mankamentem sieci dróg publicznych w Polsce jest niedostateczna liczba przepraw mostowych oraz z?y stan istniej?cych mostów i wiaduktów.
Kontynuowana b?dzie budowa mostów przez Wis?? w Che?mnie w ci?gu drogi krajowej nr 1, w Nagnajowie w ci?gu drogi krajowej Nr 9 oraz w Pu?awach w ci?gu drogi krajowej Nr 12, a tak?e wiaduktów w Legionowie w ci?gu drogi krajowej Nr 61. Istotne znaczenie dla transportu ma równie? wzmocnienie istniej?cych obiektów mostowych zapewniaj?cych popraw? warunków ruchu, zapewnienie bezpiecze?stwa u?ytkowników, wyd?u?enie trwa?o?ci, a tak?e niedopuszczenie do parali?u komunikacyjnego na najwa?niejszych kierunkach transportowych w kraju.
6. Popraw? bezpiecze?stwa ruchu drogowego.
Realizacja celu &#8222;bezpiecze?stwo ruchu drogowego&#8221; dotyczy miejsc szczególnie niebezpiecznych o du?ej ilo?ci wypadków. Przewiduje si? w tych miejscach przebudow? dróg i skrzy?owa?.

Janusz Piechoci?ski Wiceprzewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury
janusz@piechocinski.pl WWW.piechocinski.plKomisja infrastruktury przyj??a kilka poprawek zg?oszonych przez pos?ów.
W jednej z nich (zg?oszonej przez Janusza Piechoci?skiego z PSL) chodzi o to, by 4,4 mld z? przesun?? z puli ?rodków przeznaczonych na finansowanie projektów z udzia?em UE, na usprawnienie procesów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury z wykorzystaniem ?rodków unijnych.

Piechoci?ski zg?osi? równie? dwie poprawki, które zmierzaj? do zwi?kszenia kwot b?d?cych w dyspozycji Funduszu Kolejowego i Funduszu Drogowego. Fundusz Kolejowy ma pozyska? 300 mln z?, a Fundusz Drogowy 320 mln z?, w obu przypadkach poprzez emisj? obligacji. Uzyskane w ten sposób ?rodki maj? by? przeznaczone na popraw? bezpiecze?stwa w tych ga??ziach transportu.
pap

autor : Piechocinski


Komisja Infrastruktury o bud?ecie2007--1-1- 30: 2


Komisja infrastruktury zaakceptowa?a bud?et
na 2008 r.


Sejmowa komisja infrastruktury zaakceptowa?a w czwartek wydatki i dochody bud?etowe na 2008 r. le??ce w jej kompetencjach - chodzi przede wszystkim o budownictwo i transport. Komisja przyj??a równie? kilka poprawek do ustawy bud?etowej na 2008 r.


Komisje sejmowe pracuj? obecnie na projektem bud?etu na 2008 rok. Projekt zosta? przedstawiony w Sejmie w sobot? przez ministra finansów; zaplanowano w nim, ?e przysz?oroczne dochody wynios? 281,8 mld z?, wydatki - 310,4 mld z?, a deficyt 28,6 mld z?.

W cz??ci bud?etu dotycz?cej budownictwa, wydatki maj? wynie?? blisko 1 mld 264 mln z? (98,7 proc. wydatków na ten cel przewidzianych w ustawie bud?etowej na rok 2007). Dochody maj? wynie?? 210,3 mln z?, czyli 121,5 proc. dochodów tegorocznych.

G?ówne pozycje po stronie wydatków to refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszcz?dzanie (348 mln z?), wydatki na Krajowy Fundusz Mieszkaniowy (280 mln z?) oraz na Fundusz Termomodernizacji (270 mln z?).

Na utrzymanie i dzia?alno?? G?ównego Urz?du Nadzoru Budowlanego zaplanowano blisko 16,2 mln z?.

Na zadania z zakresu transportu bud?et ma wyda? w 2008 roku 11 mld 715 mln z?, czyli 235,1 proc. wydatków przewidzianych w bud?ecie na rok 2007. Dochody maj? wynie?? 73,8 mln z? i b?d? pochodzi?y g?ównie z Urz?du Lotnictwa Cywilnego.

Ponad 9 mld z? przypada na budowy i inne inwestycje na drogach. Chodzi tu o budow? autostrad i dróg ekspresowych, "wyprowadzenie" ruchu z obszarów miejskich (czyli budow? obwodnic), popraw? stanu dróg, budowy i remonty mostów.

PKP Polskie Linie Kolejowe maj? otrzyma? 500 mln z? na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz 1 mld 185 mln z? na inwestycje.

W krajowych pasa?erskich przewozach kolejowych 370 mln z? wynios? dotacje do ulg ustawowych, a 240 mln z? poch?onie dotacja do przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych.

Pozosta?e pozycje w tej rubryce to utrzymanie m.in. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o?miu Urz?dów ?eglugi ?ródl?dowej, G?ównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Urz?du Lotnictwa Cywilnego.

Wydatki bud?etowe na ??czno?? maj? wynie?? ponad 22,1 mln z? (101,5 proc. wydatków ustawy bud?etowej na 2007 rok), a dochody 50 tys. z?.

Do najwa?niejszych pozycji po stronie wydatków nale?? dop?aty do przesy?ek ustawowo zwolnionych od op?at, np. dla ociemnia?ych (1,7 mln z?), realizacja programu wieloletniego rozwoju telekomunikacji i poczty (3 mln z?). Na administracj? publiczn? w tej bran?y ma by? wydanych 16,4 mln z?.

W bud?etach województw przewidziano m.in. wydatek ponad 400 mln z? na finansowanie ulg ustawowych w przewozach autobusowych.

Komisja infrastruktury przyj??a kilka poprawek zg?oszonych przez pos?ów. W jednej z nich (zg?oszonej przez Janusza Piechoci?skiego z PSL) chodzi o to, by 4,4 mld z? przesun?? z puli ?rodków przeznaczonych na finansowanie projektów z udzia?em UE, na usprawnienie procesów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury z wykorzystaniem ?rodków unijnych.

Piechoci?ski zg?osi? równie? dwie poprawki, które zmierzaj? do zwi?kszenia kwot b?d?cych w dyspozycji Funduszu Kolejowego i Funduszu Drogowego. Fundusz Kolejowy ma pozyska? 300 mln z?, a Fundusz Drogowy 320 mln z?, w obu przypadkach poprzez emisj? obligacji. Uzyskane w ten sposób ?rodki maj? by? przeznaczone na popraw? bezpiecze?stwa w tych ga??ziach transportu.


PAP
autor : Piechocinski


Czy kto? mo?e pomóc / Sosnowiec shell gaz2007--1-1- 27: 0


Czy kto? wie jakie warunki pracy dla kierowców ma firma shell gaz w Sosnowcu na ul.Wopistów.Otó? dosta?em ofert? pracy ale nigdy nie je?dzi?em z paliwami i nie mam poj?cia co mnie mo?e spotka?.Druga sprawa to zarobki i czas pracy.Zastanawia mnie to bo nie mam adr i wymaganej praktyki wi?c albo jest cienko albo cierpi? na brak r?k do pracy.Je?li kto? mo?e co? napisa? b?d? wdzi?czny.autor : Ciekawy


SOP a planowanie nadrz?dne2007--1-1- 21: 1


Witam.

potrzebuj? pilnie ró?nice oraz podobie?stwa pomi?dzzy SOP a planowaniem nadrz?dnym.

z góry za ka?d? pomoc dzi?kuj?autor : Michal


prosze o pomoc2007--1-1- 18: 1


witam

pisze prace magistersk? o temacie "Projekt technologiczny l?dowego terminalu kolejowo-drogowego z uwzgl?dnieniem urz?dze? transportu bliskiego"

i nie moge sobie poradzic z kilkoma aspektami a mianowicie, chodzi mi o to co rozumiecie pod tymi haslami i co byscie zawrali w tych punktach:

1. Za?o?enia techniczne projektu l?dowego terminalu kolejowo-drogowego

2. Elementy i relacje wyst?puj?ce w zaprojektowanym zintegrowanym terminalu intermodalnym

a tak?e czy kto? posiada wzory do obliczenia doboru urz?dzen transportu bliskiego ??? ewentualnie gdzie moglbym taki wzor znalezc.

pozdrawiamautor : zyzu


Internetowe uwagi2007--1-1- 15: 0


Internetowe uwagi :

Ocena rynku

- post?puje konwergencja i zale?no?ci pomi?dzy ró?nymi segmentami rynku oraz oferowanie us?ug telekomunikacyjnych pakietach-coraz cz??ciej mamy do czynienia z kompleksow? obs?ug? zakresie us?ug telefonicznych, internetowych i telewizyjnych. .Ro?nie ?wiadczenie us?ug g?osowych przez operatorów telewizji kablowych tak?e wzrost zainteresowania operatorów komórkowych rynkiem telefonii stacjonarnej. Us?ugodawcy k?ad? coraz wi?kszy nacisk na utrzymanie klienta i jako?? ?wiadczonych us?ug tj. oferuj? coraz wi?cej za t? sam? cen?.
-miejsce w Europie:14 % gospodarstw domowych korzysta?o na pocz?tku 2007 roku z co najmniej dwóch us?ug u tego samego providera .?rednia dla krajów UE wynosi oko?o 20m %(najbardziej popularnym po??czeniem jest nadal kombinacja telefonii stacjonarnej i Internetu).W regionie dla porównania Estonia 35%,W?gry 22%, S?owacja 15%,Rumunia 14%, Czechy 13 %,Bu?garia 6%, Turcja 1 %.

-Najszybciej rozwijaj?cy si? segment rynku to rynek transmisji danych dzier?awy ??czy i dost?pu do Internetu. Szczególnie rosn? przychody firm telekomunikacyjnych z us?ug dost?pu do Internetu(ISP).szacuje si? ze 2006 roku dynamika wynios?a 12 % i osi?gn??y 2,29 mld z?otych. Dla porównania przychody w poprzednich latach 2001-0,74 2002 -1,08,2003- 1,50 2004- 1,82 2005- 2,05 2006- 2,29 mld z? ,szacunki na 2007- 2,64.Co zrozumia?e spada dynamika wzrostu rynku z 40% w 2001 do 15,5 % w 2006.W latach 2003-2006 ?rednioroczna stopa wzrostu warto?ci rynku wynios?a 39 %a liczba abonentów ze sta?ym dost?pem do Internetu wzros?? o prawie 3,5 miliona.

-w latach 2001-2005 ?rednio przybywa?o oko?o 1,4 mln u?ytkowników rocznie .Zdecydowana wi?kszo?? Internetu Polsce korzysta ze sta?ych ??czy. W po?owie 2007 roku szacuje si? ,?e blisko 3,9 mln gospodarstw domowych posiada sta?y dost?p do Internetu .Cieszy wysoka dynamika wzrostu ?rednio rocznie wynosi ona 30 %-w ci?gu ostatnich 12 miesi?cy odsetek gospodarstw ze sta?ymi ??czami wzrós? w Polsce z21 % do 26%.

Odsetek wszystkich ??czy szerokopasmowych do liczby ludno?ci w kraju:
2002-1,5% ,2003-2,7%,2004-4,9%,2005-7,9%,2006-10,4%szacunek na 2007-13,2 %

Janusz Piechoci?ski pose? PSL Sejmowa Komisja Infrastruktury
janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


Prosze o nakierowanie mnie jak napisa? na ten temat.2007--1-1- 13: 2


A temat brzmi nast?puj?co: "Logistyka w mojej firmie". Wie mo?e, kto? co wypada?o by napisa? na ten temat, jak zacz??? Z góry dzi?kuje.autor : Kieza


Uczelnie w Polsce czy za granic??2007--1-1- 10: 1


Witam.Jestem uczniem drugiej klasy liceum i zamierzam studiowa? logistyk?.W zwi?zku z tym mam pro?b? o udzielenie mi informacji na temat uczelni w kraju i za granic?.Je?eli mo?na to prosz? na meila.autor : Kris


podziekowania2007--1-0- 30: 1


Dzi?kuj? za ?yczliwo?? i udzia? w wyborach

Janusz Piechocinski PSL ,pose? z okr?gu XX 8 powiatów podwarszawskich,
www.piechocinski.pl ,janusz@piechocinski.plautor : piechocinski


poszukuje firmy transportowej2007--1-0- 22: 1


poszukuje firmy transportowej zajmujacej sie rowniez za?atwianiem formalnosci na granicyautor : wladek


raport EURO dla PGT2007--1-0- 19: 2


Janusz Piechoci?ski ,Zespól Doradców Gospodarczych TOR
janusz@piechocinski.pl ,www.piechocinski.pl

Raport dla PGT

EURO 2012, stan przygotowa?.

Sprawy organizacyjne.

"Zd??ymy ze wszystkim. Termin zapisany w umowie z UEFA (po?owa 2010 roku) jest nierealny, ale umowa podlega negocjacjom - to nie jest Pismo ?wi?te. B?d? stara?a si? doprowadzi? do urealnienia tych terminów, które nie s? mo?liwe do spe?nienia. Wybieramy si? do siedziby UEFA i licz?, ?e nasza prezentacja spodoba si? i b?dziemy mogli renegocjowa? termin oddania stadionu. By?o to mo?liwe w innych krajach, które organizowa?y turnieje. Licz? na rozs?dek i uznanie ju? poczynionych przygotowa?" -zapowiada minister sportu El?bieta Jakubiak.

W dniach 4 - 9 listopada delegacja UEFA odwiedzi Warszaw?, Gda?sk, Pozna? i Wroc?aw. B?dzie konfrontowa? dokumentacj? zg?oszeniow? z dokonaniami w sprawie budowy stadionów oraz transportu. Pó?niej przyjdzie kolej na hotele, bezpiecze?stwo i komunikacj? spo?eczn?.

Terminy goni? a dopiero wy?ania si? sk?ad zespo?ów odpowiedzialnych na szczeblu centralnym za poszczególne zadania.

Powo?ano koordynatorów ds. Euro:
- za bezpiecze?stwo odpowiada Ryszard Siewierski,
- za marketing, promocj? i komunikacj? spo?eczn? Marcin Roszkowski,
- za stadiony i centra pobytowe Micha? Borowski,
- za transport l?dowy i sie? dróg S?awomir Monkiewicz,
- za transport lotniczy Izabella Szymajda,
- za infrastruktur? kolejow? Ewa Kossakowska.

Minister sportu El?bieta Jakubiak powo?a?a spó?k? Narodowe Centrum Sportu, której zadaniem b?dzie budowa stadionu w Warszawie na Pi?karskie Mistrzostwa Europy w 2012 r. Prezesem zarz?du spó?ki zosta? Micha? Borowski.( Czy oznacza to, ze nast?pi zmiana koordynatora stadionów i obiektów pobytowych ?) a do Rady Nadzorczej weszli: Miros?aw Kochalski, Miros?awa Boryczka, Anna Siejda, Agata Miko?ajczyk i Adam B?dzio?.

Wida?, wi?c, ?e w politycznych decyzjach preferuje si? ludzi PiS i w oczekiwaniu na wyniki przedterminowych wyborów rodzi to powa?ne obawy o stabilno?? zespo?ów odpowiedzialnych za EURO.

Prawo.

Prezydent, RP Lech Kaczy?ski podpisa? ustaw? o przeprowadzeniu fina?owego turnieju mistrzostw Europy w pi?ce no?nej UEFA EURO 2012.
Ustawa okre?la m.in. podmioty wykonuj?ce przedsi?wzi?cia Euro 2012 i warunki u?atwiaj?ce organizacj? mistrzostw oraz sposób realizacji gwarancji rz?dowych, dotycz?cych turnieju.

Ustawa pozwala utworzy? przez Skarb Pa?stwa w Chorzowie, Gda?sku, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wroc?awiu spó?ki celowe z ograniczon? odpowiedzialno?ci?, które b?d? odpowiedzialne za realizacj? inwestycji, w tym budow? Stadionu Narodowego w stolicy. Do ich zada? nale?e? b?dzie równie? monitorowanie, kontrolowanie i zarz?dzanie przedsi?wzi?ciami Euro 2012. Uzyskaj? one status inwestycji celu publicznego, a finansowane b?d? z bud?etu pa?stwa, bud?etu jednostek samorz?du terytorialnego oraz ?rodków Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza u?atwienia przy realizacji przedsi?wzi??, zwi?zanych z Euro 2012. To skrócenie procedur administracyjnych, np. wprowadzenie natychmiastowej wykonalno?ci decyzji administracyjnych, wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym umowy dzier?awy lub najmu, rozpatrywanie odwo?a? od decyzji administracyjnych w terminie 14 dni.

Ustawa zak?ada równie? uproszczenia, dotycz?ce g?ównie procesu budowlanego, np. odnosz?ce si? do procedury wyw?aszczeniowej, zmiany trybu wydawania decyzji lokalizacyjnych w sprawie przedsi?wzi?? Euro 2012, sposobu powiadamiania stron post?powania, terminu rozpatrywania skarg od decyzji administracyjnych.

Stosuje te? rozwi?zania przyj?te w przepisach ju? obowi?zuj?cych, m.in. w ustawie o autostradach p?atnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W ustawie przewidziane jest tak?e wypowiadanie umów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niedotrzymywania terminów wykonania.

Du?e mo?liwo?ci dzia?ania daje m.in. przepis, umo?liwiaj?cy przekazanie nieodp?atnie w trwa?y zarz?d na czas nieokre?lony ministrowi sportu, na jego wniosek, nieruchomo?ci niezb?dnej do przygotowania i przeprowadzenia Euro 2012. Decyzja stanowi podstaw? do wy??czenia nieruchomo?ci z Zasobu W?asno?ci Rolnej Skarbu Pa?stwa oraz przyj?cie jej przez w?a?ciwy organ do zasobu nieruchomo?ci Skarbu Pa?stwa.

Zgodnie z ustaw? decyzja o zakwalifikowaniu projektu jako "przedsi?wzi?cia Euro 2012" nale?y do Rady Ministrów. Minister sportu b?dzie przedstawia? rz?dowi i pos?om cykliczne sprawozdania z realizacji przedsi?wzi?? Euro 2012.

stadiony.

Uwaga ju? na ko?cu stanowienia prawa UKIE zg?osi?o zarzut sprzeczno?ci niektórych rozwi?za? z prawem unijnym &#8211;kluczowy - odst?pstwo od pe?nej konkurencji w pracach przygotowawczych i wykonawczych poprzez ograniczenie dzia?ania ustawy o zamówieniach publicznych. W tej sprawie Komisja Europejska rzadko pozwala na ograniczenie pe?nej konkurencji z regu?y ze wzgl?du na stan kl?ski ?ywio?owej a stronie polskiej trudno b?dzie Brukseli uzasadni? ,?e tak? kl?sk? by?o przyznanie organizacji EURO 2012.

Po 1 listopada zostan? wybrane firmy, które zrealizuj? projekty architektoniczne, a w 2008 rozpisany zostanie przetarg na budow? stadionów. Zdaniem Minister Jakubiak to daje nam szanse na zrealizowanie tych projektów do po?owy roku 2011. (w umowie z UEFA jest 2010).
Minister Sportu El?bieta Jakubiak zapowiedzia?a, ?e b?dzie walczy?a, aby pi?karskie mecze Euro 2012 odbywa?y si? na sze?ciu, a nie na czterech polskich stadionach.

Wkrótce Jakubiak ma si? spotka? z szefem UEFA, Michelem Platinim i poruszy? po raz kolejny problem miast-organizatorów.

Czy wi?ksza liczba stadionów b?dzie skutkowa?a zwi?kszeniem pomocy bud?etu Pa?stwa na ich Budow? ??

W najbli?szym czasie spo?ród zg?oszonych ofert wybrana zostanie pracownia, która zaprojektuje stadion w Warszawie na 55 tys. widzów. Projektowanie zajmie ok. 8 miesi?cy, a prace budowlane rozpoczn? si? wiosn? 2009 r. Stadion ma by? gotowy do po?owy 2011 r.

Wybór wykonawców projektu architektonicznego b?dzie jawny i nast?pi w procedurze zamówie? publicznych, jak? jest &#8222;wolna r?ka&#8221;.

Koron? Stadionu Dziesi?ciolecia opu?cili ju? kupcy, którzy czekaj? teraz na wybudowanie nowej hali targowej.

Minister finansów zapowiedzia?a ,?e bud?et pa?stwa pokryje w 20 % koszty samorz?dom budowy czy modernizacji stadionów.

Infrastruktura transportowa.

Minister Polaczek przedstawi? kolejny w tym roku program drogowy zwi?zany potrzebami Euro .Do 2012 planuje wyda? 125 miliardów z?otych na inwestycje drogowe.

Wi?ziennictwo.

Ministerstwo Sprawiedliwo?ci chce pieni?dzy z bud?etu Euro 2012 na rozbudow? wi?zienia w Medyce, zwi?kszenie ilo?ci miejsc w aresztach ?ledczych zlokalizowanych w miastach lub w ich pobli?u, gdzie odbywa? si? b?d? Mistrzostwa Europy w Pi?ce No?nej. Ministerstwo Sprawiedliwo?ci przewiduje potencjalny znacz?cy wzrost ilo?ci wykrocze? i przypadków ?amania prawa i proponuje m.in. rozbudow? zak?adu karnego w Medyce za 20 mln euro; informatyzacj? wi?ziennictwa te? za 20 mln euro.Janusz Piechoci?ski janusz@piechocinski.pl www.piechocinski.pl
47 lat, absolwent i pracownik naukowy warszawskiej SGH, 1999-2002 Prezes WFO?IGW na Mazowszu, Przewodnicz?cy Komisji Bud?etu i Finansów Sejmiku Mazowieckiego, dwukrotnie w rankingu POLITYKI wybrany najlepszym parlamentarzyst?. Przewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury i dzisiaj Komisji Ochrony ?rodowiska w Sejmiku Mazowsza, ekspert ds. procesów inwestycyjnych i infrastruktury w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat PSL na Ministra transportu i Infrastruktury


autor : Piechocinski


Piechocinski Co zrobi?em dla powiatu gropdziskiego2007--1-0- 19: 2


Janusz Piechoci?ski Polskie Stronnictwo Ludowe

Co zrobi?em dla Miast i Gmin Powiatu Grodziskiego&#8230;

Gmina Baranów
&#8226; Modernizacja stacji uzdatniania wody dla wodoci?gu grupowego w Ceg?owie &#8211; kwota przyznana: 60 000 z?, umorzona; 30 000 z?,
&#8226; Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ciach Baranów, Drybus, Osiny, Pulapina &#8211; kwota przyznana: 300 000 z?: umorzona: 120 000 z?,
&#8226; Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ciach: Basin, Kopiska, Murowaniec, Holendry &#8211; kwota przyznana: 250 000 z?: umorzona 112 500 z?,
&#8226; Modernizacja kot?owni w?glowej na olejow? w O?rodku Zdrowia w Baranowie &#8211; kwota przyznana: 39 855 z?; umorzona: 17 934 z?.
&#8226; Zakup samochodu bojowego dla OSP Kaski 97 ty?

Gmina Grodzisk
&#8226; Budowa stacji zag?szczania i odwadniania osadów w oczyszczalni ?cieków w Grodzisku M. &#8211; kwota przyznana: 2 000 000 z?: umorzona: 700 000 z?.

&#8226; Budowa kolektorów sanitarnych w Grodzisku M. &#8211; kwota przyznana: 500 000 z?: umorzona: 175 000 z?.

&#8226; Rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji sanitarnych w Grodzisku M. &#8211; etap II &#8211; kwota przyznana: 650 000 z?: umorzona: 142 000 z?.

&#8226; Kompleksowa modernizacja istniej?cych kot?owni w Szko?ach Podstawowych w Grodzisku &#8211; kwota przyznana: 300 000 z?: umorzona: 120 000 z?.

&#8226; Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Grodzisku M. &#8211; kwota przyznana: 4 100 000 z?: umorzona: 1 230 000 z?.

&#8226; Termomodernizacja Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku M. &#8211; kwota przyznana: 300 000 z?: umorzona; 120 000 z?.

&#8226; Budowa boiska we wsi Krasicka Wola 30 ty?

Gmina Jaktorów
&#8226; Modernizacja kot?owni z koksowej na gazow? w adoptowanym budynku Szko?y Podst. na Gimnazjum &#8211; kwota przyznana: 147 000 z?: umorzona: 73 500 z?,

&#8226; Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa zbiornika wyrównawczego V-250 m3 Hozery &#8211; kwota przyznana: 220 000 z?: umorzona: 88 000 z?,

&#8226; Zakup samochodu marki Lublin 3 dla potrzeb Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Jaktorowie &#8211; kwota przyznana: 42 000 z?: umorzona: 16 800 z?,

&#8226; Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ciach: Budy-Grzybek, Stare Budy&#8230;- kwota przyznana: 600 000 z?: kwota umorzona: 300 000 z?,

&#8226; Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami w miejscowo?ciach: Budy Micha?owskie &#8230;- kwota przyznana: 775 000 z?; umorzona: 271 250 z?,

&#8226; Termomodernizacja budynku Szko?y Podstawowej w Jaktorowie ul. Warszawska 88 &#8211; kwota przyznana: 171 000 z?.

&#8226; OSP Mi?dzyborów zakupy sprz?tu po?arniczego

Miasto Milanówek
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wspólnej, Wylot, Piasta, Podgórnej &#8211; kwota przyznana: 750 000 z?: umorzona: 262 000 z?,
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krasi?skiego &#8211; kwota przyznana: 132 000 z?: umorzona: 52 800 z?,
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: S?owackiego i Ko?cielnej &#8211; kwota przyznana: 144 000 z?: umorzona: 50 400 z?,
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Czubi?skiej, Wiejskiej, Wójtowskiej, Falenckiej.. &#8211; kwota przyznana: 470 000 z?: umorzona: 170 000 z?,
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sosnowej i In?ynierskiej &#8211; kwota przyznana: 44 000 z?: umorzona: 15 400 z?,
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Naddawki, Zielona, Krasi?skiego &#8211; kwota przyznana: 296 000 z?: umorzona: 74 000 z?,
&#8226; Budowa wodoci?gu w ulicach: Brwinowskiej, Gradowskiej, Nadarzy?skiej i Wiatracznej &#8211; kwota przyznana: 145 215 z?: umorzona; 58 086 z?,
&#8226; Modernizacja przepompowni ?cieków przy ul. Piotra Skargi w Milanówku &#8211; kwota przyznana: 260 000 z?: umorzona: 91 000 z?,
&#8226; Zakup samochodu ratowniczo-ga?niczego dla Ochotniczej Stra?y Po?arnej &#8211; kwota przyznana: 130 000 z?,
&#8226; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Staszica, Jesionowa, Kasztanowa i Morwowa &#8211; kwota przyznana: 213 000 z?,
&#8226; Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Fiderkiewicza, Krótkiej, Charci Skok i Prostej &#8211; kwota przyznana: 312 600 z?,
&#8226; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krucza, Rzeczna, Kasprowicza &#8211; kwota przyznana: 137 800 z?,
&#8226; Walka ze szkodnikiem kasztanowców szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem &#8211; kwota przyznana: 6 000 z?,
&#8226; Piel?gnacja drzew - pomników przyrody &#8211; kwota przyznana: 15 000 z?.

Miasto Podkowa Le?na
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej &#8211; etap III i IV &#8211; kwota przyznana: 900 000 z?; umorzono: 300 000 z?
&#8226; Budowa automatycznej stacji uzdatniania wody w Podkowie Le?nej &#8211; kwota przyznana: 750 000 z?; umorzono: 149 000 z?
&#8226; Budowa kanalizacji sanitarnej &#8211; etap V i VI &#8211; kwota przyznana: 900 000 z?; umorzono: 210 000 z?
&#8226; Budowa wodoci?gu miejskiego &#8211; etap V i VI &#8211; kwota przyznana; 1 200 000 z?: umorzono; 171 500 z?


Gmina ?abia Wola
&#8226; Modernizacja stacji wodoci?gowej w Musulach: kwota przyznana: 250 000 z?, umorzona: 125 000 z?,
&#8226; Modernizacja kot?owni z w?glowo-koksowej na gazow? w Szkole Podstawowej w Józefowie &#8211; kwota przyznana: 100 000 z?; umorzona: 40 000 z?,
&#8226; Modernizacja i rozbudowa stacji wodoci?gowej z monta?em w obiekcie urz?dze? uzdatniania &#8211; kwota przyznana: 540 000 z?; umorzona: 216 000 z?,
&#8226; Termomodernizacja budynku Szko?y Podstawowej w Sku?ach i Ojrzanowie &#8211; kwota przyznana: 124 000 z?: umorzona: 43 400 z?,
&#8226; Budowa wodoci?gu wiejskiego wraz z przy??czami w miejscowo?ciach; - kwota przyznana: 296 000 z?: umorzona: 118 400 z?,
&#8226; Kompleksowe uregulowanie zaopatrzenia w wod? po?udniowej cz??ci gminy ?abia Wola &#8211; kwota przyznana: 300 000 z?.
&#8226; Rozbudowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego 2 252 ty?


Zadania w?asne powiatu GRODZISK MAZOWIECKI

&#8226; Zakup zestawu poduszek wysokoci?nieniowych i zestawu ratowniczego &#8211; dotacja 27.850 z?.
&#8226; Zakup ?redniego samochodu ratowniczo &#8211; ga?niczego dla KP PSP &#8211; dotacja 100.000 z?.
&#8226; Modernizacja kot?owni w Centrum Kszta?cenia Praktycznego w Grodzisku Maz. &#8211; po?yczka 100.000 z?.
&#8226; Modernizacja kot?owni w Domu Pomocy Spo?ecznej w Izdebnie Ko?cielnym &#8211; po?yczka 44.264 z?.
&#8226; Remont ulicy Jana Pao?a II w Podkowie Le?nej 500 ty?
&#8226; Przebudowa drogi Grodzisk -Siestrze? Ojrzanów 500 ty?

Jako przewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury 2001-2005 i radny wojewódzki 2006/7
Wprowadzenie do planu centralnego zada?:
&#8226; Budowa drogi S-2 Konotopa - Pu?awska wraz z budow? ??cznika z MPL Ok?cie i ul. Marynarsk? (S-79) &#8211; 21,5 km, warto?? kosztorysowa zadania &#8211; 2 347,7 mln z?, realizacja w latach 2006-2010, w roku 2006 i 2007 realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych.
&#8226; Budowa drogi S-8 gr. m.st. Warszawy - w?ze? Paszków wraz z drog? Nr 7 w w??le Magdalenka &#8211; 14,9 km, warto?? kosztorysowa zadania &#8211; 659,2 mln z?, realizacja w latach 2006-2009, w roku 2006 i 2007 realizowano zadanie w zakresie prac przygotowawczych.
&#8226; Wprowadzenie do planów Mazowsza Obwodnic Grodziska Mazowieckiego
&#8226; Wprowadzenie do planów Mazowsza jako priorytetu Paszkowianki
&#8226; Powstanie KM i zapewnienie ?rodków na zakup taboru
&#8226; Usamorz?dowienie WKD
&#8226; Zakup EN dla WKD
&#8226; Wniesienie udzia?ów do spó?ki PKP WKD - 3 700 tys. z?,
&#8226; Realizacja projektu Parkuj i Jed? - 2 185 tys. z?,
&#8226; Wydatki inwestycyjne na rzecz WKD - 6 500 tys. z?,
&#8226; Modernizacja infrastruktury PKP WKD - 4 000 tys. z?,
&#8226; Zakup u?ywanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych
&#8226; Zakup 11 sztuk poci?gów push-pull dla kolejowych przewozów regionalnych
Zabezpieczenie 166 mln z? na zakupy taborowe WKD i modernizacje infrastruktury
Janusz Piechoci?ski janusz@piechocinski.pl www.piechocinski.pl
47 lat, absolwent i pracownik naukowy warszawskiej SGH, 1999-2002 Prezes WFO?IGW na Mazowszu, Przewodnicz?cy Komisji Bud?etu i Finansów Sejmiku Mazowieckiego, dwukrotnie w rankingu POLITYKI wybrany najlepszym parlamentarzyst?. Przewodnicz?cy Sejmowej Komisji Infrastruktury i dzisiaj Komisji Ochrony ?rodowiska w Sejmiku Mazowsza, ekspert ds. procesów inwestycyjnych i infrastruktury w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, Wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydat PSL na Ministra transportu i Infrastruktury


autor : piechocinski


wdrozeniowiec systemów informatycznych2007--1-0- 19: 1


Quantum software S.A. http://www.quantum.pl

Podstawowym profilem dzia?alno?ci firmy Quantum software S.A. jest tworzenie oprogramowania komputerowego wspomagaj?cego procesy w logistyce dystrybucji oraz wdra?anie w tej dziedzinie kompletnych systemów obejmuj?cych równie? elementy sprz?towe. Sztandarowym produktem firmy jest system QGUAR, wspieraj?cy swoj? funkcjonalno?ci? wszystkie procesy zwi?zane z logistyk? magazynowania oraz spedycj?.
Firma dysponuj?c odpowiednio wykszta?conym i przygotowanym zespo?em specjalistów, oferuje swoim klientom us?ugi kompleksowe, które obejmuj? projektowanie, instalacje, szkolenia, wdro?enie, asyst? powdro?eniow?, jak równie? serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych produktów.

Szczegó?y oferty
Do obowi?zków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku nale?e? b?dzie:
analiza potrzeb i zg?osze? klientów, udzia? we wdro?eniach systemu informatycznego, asysta powdro?eniowa, obs?uga serwisowa systemu. Nale?y si? liczy? z du?? ilo?ci? wyjazdów s?u?bowych.

Wymagania:
- bieg?a znajomo?? przynajmniej jednego j?zyka obcego: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego
- bardzo dobra znajomo?? obs?ugi komputera
- znajomo?? zagadnie? logistyki b?d? gospodarki magazynowej poparta do?wiadczeniem w u?ywaniu jednego z programów do wspomagania gospodarki magazynowej przedsi?biorstwa
- do?wiadczenie w pracy z klientem
- energiczno?? i entuzjazm w dzia?aniu


Mile widziane:
- do?wiadczenie w pracy z systemami typu TMS i WMS,
- dobra znajomo?? zagadnie? magazynowychi transportowych
- znajomo?? podstaw programowania &#8211; SQL, Visual Basic

Oferujemy ciekaw? prac? w m?odym, dynamicznym zespole oraz mozliwosc nauki i rozwoju.
Nie szukamy idea?ów, tylko osób, dla których praca to cos wi?cej niz 8 godzin dziennie.

zainteresowanych, prosimy o przes?anie aplikacji na adres:
mjarczak@quantum.pl

pzdr
Magda Jarczak
autor : Quantum Software S.A.


mam samochód ch?odnie i szukam na to pracy...2007--1-0- 18: 1


szukam sta?ej wspó?pracy na samochody typu ch?odnia 20 i 22 palety. jestem z okolic miedzy ?odzi? a warszaw? dlatego tez tam by mnie interesowa?y za?adunkiautor : Jacek z Rawy


Praca: Specjalista ds. zarz?dzania aktywno?ciami2007--1-0- 18: 1


Grupa DANONE to ?wiatowy lider na rynku produktów ?ywno?ciowych, zatrudniaj?cy ponad 86.000 pracowników w 150 krajach na ca?ym ?wiecie. W Polsce w sk?ad koncernu DANONE wchodz? firmy: Danone Sp. z o.o. (Actimel, Activia, Danonki, Danio, Fantasia i inne) , LU Polska S.A. (Pieguski, Delicje, Petitki i inne) oraz ?ywiec Zdrój S.A.
W chwili obecnej poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:
Specjalista ds. zarz?dzania aktywno?ciami
(SdZA/10/07)

Oferujemy:
&#8226; Ciekaw?, pe?n? wyzwa? prac? w du?ej mi?dzynarodowej firmie
&#8226; Szans? sprawdzenia si? w firmie, której ?a?cuch dostawczy oplata ca?? Europ?
&#8226; Prac? w ciekawym, dynamicznym zespole

Zadania:
&#8226; Pe?nienie roli pierwszego kontaktu dla klientów eksportowych w kwestiach nowych produktów i promocji
&#8226; Koordynowanie dzia?a? zwi?zanych z wdro?eniem, wycofaniem produktów i opakowa?
&#8226; Inicjowanie procesów tworzenia nowych materia?ów i produktów gotowych
&#8226; Raportowanie stanu zapasów surowców i opakowa? produktów exportowych; wysy?anie bie??cych stanów do klientów, inicjowanie procesu likwidacji R&P w odpowiednim czasie
&#8226; Utrzymywanie i aktualizacja baz danych Exportu zawieraj?cych informacje dot. obs?ugiwanych Klientów, produktów, promocji, kontaktów
&#8226; Modyfikacja istniej?cych praktyk, okre?lanie priorytetów w celu sprawnego przep?ywu informacji

Wymagane kwalifikacje i umiej?tno?ci:

&#8226; Wykszta?cenie wy?sze (preferowane kierunki: ekonomia, prawo, mi?dzynarodowe stosunki gospodarcze, zarz?dzanie i marketing)
&#8226; Bardzo dobra znajomo?? j?zyka angielskiego
&#8226; Po??dana komunikatywna znajomo?? drugiego j?zyka obcego &#8211; francuski / niemiecki / rosyjski / w?oski
&#8226; Bardzo dobra znajomo?? pakietu MS Office (w szczególno?ci Excel)
&#8226; Znajomo?? systemu SAP &#8211; R3, APO
&#8226; Znajomo?? przepisów dotycz?cych transportu mi?dzynarodowego
&#8226; Umiej?tno?ci przekonywania i ?atwego nawi?zywania kontaktów
&#8226; Dobra organizacja pracy
&#8226; Bardzo szybka reakcja na powstaj?ce problemy
&#8226; Odporno?? na stres

Je?li jeste? zainteresowana/y nasz? ofert? prze?lij swoje CV i list motywacyjny, z numerem referencyjnym w tytule, na adres:

rekrutacja.warszawa@danone.com

Uprzejmie informujemy, ?e skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami.
Na dokumentach prosimy umie?ci? o?wiadczenie: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dn.29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych DU Nr 133 poz.883)
autor : Danone


UWAGA NA CARGO 692007--1-0- 17: 1


Ludzie uwa?ajcie na Cargo 69 to kr?tacze i oszu?ci!autor : humaj


zdjecia z imprezy transportowcow i spedytorow morskich2007--1-0- 13: 1Zdj?cia ze spotkania towarzyskiego biznesu morskiego "Wspólna Kaczka" 2007 dost?pne s? (tylko do ko?ca pa?dziernika) pod adresem:

ships.greenet.pl/duck_2007/

W galerii tej dost?pny jest te? link do znacznie obszerniejszego zestawu zdj?? z poprzedniej edycji imprezy, z 2006 roku.


"Wspólna Kaczka" w Gda?sku (podobnie, jak "Herring Szczecin") gromadzi licznych managerów i specjalistów z szeroko rozumianej gospodarki morskiej, w tym ?eglugowców, portowców, spedytorów i logistyków, commodity traders, brokerów, finansistów, ubezpieczycieli, etc.
Mo?e na zdj?ciach z tych galerii znajdziesz siebie lub swoich znajomych...

Bezp?atne u?ycie zdj?? dozwolone tylko dla celów prywatnych (wykonanie odbitek na w?asny, osobisty u?ytek, w pojedynczych kopiach).autor : - - -


Praca: M?odszy Specjalista ds. Planowania2007--1-0- 10: 1


Grupa DANONE to ?wiatowy lider na rynku produktów ?ywno?ciowych, zatrudniaj?cy ponad 86.000 pracowników w 150 krajach na ca?ym ?wiecie. W Polsce w sk?ad koncernu DANONE wchodz? firmy: Danone Sp. z o.o. (Actimel, Activia, Danonki, Danio, Fantasia i inne) , LU Polska S.A. (Pieguski, Delicje, Petitki i inne) oraz ?ywiec Zdrój S.A.

W chwili obecnej poszukujemy kandydatów / kandydatek na stanowisko:

M?odszy Specjalista ds. Planowania
(MSdP/10/07)

Oferujemy:
&#9679; Ciekaw?, pe?n? wyzwa? prac? w du?ej mi?dzynarodowej firmie
&#9679; Szans? sprawdzenia si? w firmie, której ?a?cuch dostawczy oplata ca?? Europ?
&#9679; Prac? w ciekawym, dynamicznym zespole
&#9679; Mo?liwo?? zdobycia pierwszego do?wiadczenia zawodowego &#8211; praca na zast?pstwo do ko?ca lipca 2008

Zadania:
&#9679; Zapewnienie pe?nej dost?pno?ci produktów gotowych w magazynach dystrybucyjnych poprzez:
- tworzenie tygodniowego planu produkcji
- tworzenie planów ?redniookresowych na podstawie prognozy sprzeda?y
- koordynacja przep?ywu informacji wewn?trz ?a?cucha Dostaw

&#9679; Bie??ce analizowanie sytuacji planistycznej poprzez:
- monitorowanie stanów magazynowych
- kontrol? i monitorowanie kluczowych wska?ników Dzia?u Planowania
- opracowywanie cyklicznych raportów dotycz?cych realizacji kluczowych wska?ników Dzia?u Planowania, przygotowywanie podsumowania wyników okresowych oraz dostarczanie innych raportów i analiz na potrzeby Dzia?u i prze?o?onego

&#9679; Utrzymywanie i aktualizacja danych w systemie SAP APO / R3

Wymagane kwalifikacje i umiej?tno?ci:

&#9679; Wykszta?cenie wy?sze (preferowane techniczne, na kierunkach zwi?zanych z analiz? danych)
&#9679; Bardzo dobra znajomo?? pakietu MS Office (w szczególno?ci Excel i Access)
&#9679; Podstawowa znajomo?? j?zyka angielskiego
&#9679; Umiej?tno?? pracy pod presj? czasu
&#9679; Dobre umiej?tno?ci komunikacyjne i pracy w zespole
&#9679; Mile widziane do?wiadczenie zawodowe w obszarze ?a?cucha Dostaw
&#9679; Mile widziana znajomo?? systemu zintegrowanego SAP/R3 oraz APO

Je?li jeste? zainteresowana/y nasz? ofert? prze?lij swoje CV i list motywacyjny, z numerem referencyjnym w tytule, na adres:

rekrutacja.warszawa@danone.com

Uprzejmie informujemy, ?e skontaktujemy si? tylko z wybranymi kandydatami.
Na dokumentach prosimy umie?ci? o?wiadczenie: Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw? z dn.29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych DU Nr 133 poz.883)
autor : Danone


PSL zniesie bariery2007--1-0- 04: 1


Polskie Stronnictwo Ludowe

Zlikwiduje bariery w rozwoju Transportu Drogowego


Bariery rozwoju polskiego transportu drogowego
:

1. Infrastruktura drogowa

&#8226; Z?y stan polskich dróg,
&#8226; Dopuszczalne naciski osi na drogach,
&#8226; Mo?liwo?? dojazdu ci??kich pojazdów do miejsc za i roz?adunku,
&#8226; Niedostosowanie sieci przej?? granicznych do aktualnego i przewidywanego nat??enia ruchu,
&#8226; Niewystarczaj?ca liczba bezpiecznych i dobrze wyposa?onych parkingów,
&#8226; Brak obwodnic miast, utrudniaj?cy p?ynny przejazd pojazdów ci??arowych oraz autokarów i autobusów,
&#8226; Okresowe ograniczenia ruchu,
&#8226; Zasady uzyskiwania zezwole? na przejazd pojazdów nienormatywnych niedostosowany do wymogów gospodarki.

Brak nowoczesnej sieci autostrad i dróg ekspresowych, powiazanych z siecia
europejska. pozwalaja na przejechanie w tym czasie pracy kierowców jedynie 400 km
na terenie Polski, w porownaniu z 800 km np na sieci europejskiej, co
znaczaco wplywa na koszty i zdolnosci konkurencyjne firm krajowych.


2. Nadmierny fiskalizm w stosunku do bran?y.
Transport drogowy obci??ony jest znacznie wi?ksz? liczb? op?at
i podatków ni? inne dziedziny gospodarki i konkurencja zagraniczna

3. Ceny paliwa.
Gwa?towny wzrost cen paliwa w Polsce, odczuwalny szczególnie po wej?ciu Polski do Unii Europejskiej, w sposób bardzo istotny wp?ywa na wysoko?? kosztów przewozów. Wiele krajów stosuje zasad? zwrotu cz??ci lub ca?o?ci podatku akcyzowego przewo?nikom wykonuj?cym przewozy mi?dzynarodowe, obni?aj?c im w ten sposób koszt paliwa.

4. Mo?liwo?? uzyskania zezwole? na przejazd do krajów spoza Unii Europejskiej.
W ostatnich 2-3 latach polscy przewo?nicy mi?dzynarodowi zaczynaj? bardzo powa?nie odczuwa? brak zezwole? na wykonywanie przewozów, szczególnie do Rosji i Bia?orusi, które to rynki s? w znacznym stopniu obs?ugiwane przez polskich przewo?ników drogowych. Zezwolenia takie s? wymieniane na zasadzie wzajemno?ci, niezb?dna jest zatem bardzo przemy?lana polityka wspó?pracy z Ministerstwami Transportu tych krajów, celem uzyskania zadawalaj?cej liczby takich zezwole? dla polskich przewo?ników drogowych.

5. Gestia transportowa.
W okresie ostatnich kilkunastu lat obserwuje si? oddawanie gestii transportowej zagranicznym firmom spedycyjnym i transportowym. Firmy te w konsekwencji i tak korzystaj? z polskich przewo?ników do wykonania tych przewozów, ale oczywi?cie po potr?ceniu nale?nej sobie prowizji od uzyskanej kwoty za zorganizowanie przewozu. Zwi?zane to jest mi?dzy innymi z niekorzystnymi uregulowaniami w Polsce dotycz?cymi stosowania podatku VAT.

6. Wysoko?? kursu polskiej waluty.
Wysoko?? kursu PLN w znacznym stopniu utrudnia dzia?alno?? polskich firm przewozowych, bowiem us?ugi transportu mi?dzynarodowego s? eksportem us?ug i w zdecydowanej wi?kszo?ci s? wyceniane w Euro, natomiast znaczn? cz??? kosztów przewo?nicy ponosz? w PLN.

7. Braki kierowców, szkolenie kierowców.
Wej?cie Polski do UE spowodowa?o znaczne braki na rynku kierowców zawodowych, którzy s? werbowani do pracy w ró?nych krajach unijnych równie? odczuwaj?cych braki kierowców, ale oferuj?cych wy?sze p?ace.
Stan ten wymusza potrzeb? zintensyfikowania szkolenia kierowców. Sytuacja zbieg?a si? z wprowadzeniem nowej Dyrektywy unijnej 2003/59 dotycz?cej szkolenia kierowców, która niebawem wejdzie w ?ycie a zak?ada wr?cz rewolucyjne zmiany w sposobach szkolenia. Problemem stanie si? finansowanie szkolenia.; uwa?amy, ze niezb?dne b?dzie zaanga?owanie si? pa?stwa w ten proces.8. Interpretacja prawa.
Bardzo cz?sto spotykamy si? z ró?n? interpretacja tych samych przepisów prawa przez ró?ne instytucje i ró?nych urz?dników. Problemy z niejednolit? interpretacj? wyst?puj? z jednej strony w ró?nych regionach kraju, z drugiej w zakresie interpretacji tych samych przepisów przez ró?ne instytucje.

9. Niewydolno?? przej?? granicznych szczególnie na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej

10. Transportowe bariery wokó? portów morskich i brak nowoczesnych terminali drogowo-kolejowych szczególnie na styku z kolejami szerokotorowymi

Janusz Piechoci?ski Polskie Stronnictwo Ludowe

WWW.piechocinski.pl , janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


Pomó?cie mi z referatem z logistyki2007--1-0- 01: 1


Mierniki oceny w gospodarce zapasami.Znaczenie wska?ników oceny,oceny ilo?ciowe-zapas ?redni-ró?ne sposoby wyznaczania,rotacja i stopie? pokrycia potrzeb zapasem,wska?niki i oceny na poziomie obs?ugi!Bardzo prosz? o pomoc w zwi?zku z tym tematem!Mój e-mail:siata18@o2.pl!Jestem z Technikum Logistycznego w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli!Licze na wasz? pomoc!Pozdrawiam!autor : piotr20


Referat z logistyki2007--1-0- 01: 1


Mierniki oceny w gospodarce zapasami.Znaczenie wska?ników oceny,oceny ilo?ciowe-zapas ?redni-ró?ne sposoby wyznaczania,rotacja i stopie? pokrycia potrzeb zapasem,wska?niki i oceny na poziomie obs?ugi!Bardzo prosz? o pomoc w zwi?zku z tym tematem!Mój e-mail:siata18@o2.pl!Jestem z Technikum Logistycznego w Zespole Szkó? Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Nowej Soli!Licze na wasz? pomoc!Pozdrawiam!autor : piotr20


pytanie2007--0-9- 29: 2


mam problem,musze sie dowiedziec co to jest ?a?cuch dostaw i zarzadzanie ?a?cuchem dostaw.prosze o pomoc na adres serena0@poczta.onet.pl dziekujeautor : serena


Nie tylko kontrolowa?...2007--0-9- 20: 1


Nie tylko kontrolowa? ale i pomaga?

Sejm na koniec swojej kadencji
g?osowa? legislacyjne poprawki Senatu do Ustawy o transporcie drogowym .

Do podpisu prezydenta trafi ustawa o transporcie drogowym zak?adaj?ca zwi?kszenie w 2008 roku liczby inspektorów kontroluj?cych kierowców i pojazdy.

Ustawa przewiduje, ?e G?ówny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) co dwa lata b?dzie przedstawia? rz?dowi jednolit? krajow? strategi? kontroli czasu jazdy, obowi?zkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców. Przy opracowywaniu strategii GITD ma wspó?pracowa? z policj?, stra?? graniczn?, s?u?b? celn? i inspekcj? pracy.

Po wej?ciu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2088 z pó?n. zm.) b?d? cz?stsze kontrole w firmach transportowych.

Od 1 maja 2006 r. kontrole obejmuj? jeden procent dni
przepracowanych przez kierowców. Zgodnie z ustaw?, odsetek ten ma wzrosn?? od 1 stycznia 2008 r. do co najmniej 2 proc., a od 1 stycznia 2010 r. do co najmniej 3 proc. W 2012 roku, po spe?nieniu pewnych warunków, odsetek ten ma wzrosn?? do 4 proc.

Nowelizacja zak?ada, ?e od 1 stycznia 2008 r. nie mniej ni? 30 proc. z ogólnej liczby skontrolowanych dni roboczych b?dzie podlega?o kontrolom drogowym, a nie mniej ni? 50 proc. odb?dzie si? na terenie przedsi?biorstw. Ponadto firmy transportowe b?d? musia?y przechowywa? przez rok protoko?y z wyników kontroli przeprowadzonych na ich terenie lub dotycz?cych ich kierowców.

Przyj?te rozwi?zania nie s? tylko kolejnym wdro?eniem unijnych dyrektyw ale te? konsekwencj? g?o?nych ostatnio wypadków szczególnie w zbiorowym transporcie autobusowym. Oczywi?cie nikt nie kwestionuje podj?cia skutecznych dzia?a? na rzecz ograniczenia wypadków drogowych ale niektóre proponowane szczególnie zakresie wzrostu kosztów administracyjnych w samych przedsi?biorstwach transportu drogowego nie wydaj? si? krokiem w dobrym kierunku.

Pa?stwo zbyt ma?o robi szczególnie w zakresie systemu edukacyjnego ,który powinien przygotowywa? odpowiedniej jako?ci i ilo?ci kierowców. W skali rynku europejskiego niedostatek kierowców w transporcie drogowym szacuje si? na ponad 200 tysi?cy a w Polsce ju? brakuje ponad 20 tysi?cy.
W ostatnich latach zniszczono szkolenie zawodowe kierowców w systemie edukacji publicznej a obecne starania przyuczenia do zawodu s? nie tylko spó?nione ale nie nad??aj?ce za popytem na rynku.

Nale?y nie tylko zwi?ksza? liczb? kontrolerów i kontroli, uzbraja? Inspekcj? Transportu Drogowego odpowiednie techniczne wyposa?enie ale te? poprzez kszta?cenie na potrzeby rynku, sprawniejsze funkcjonowanie terminali i odpraw granicznych, lepsz? infrastruktur? drogow? i oko?odrogow? wspiera? naszych coraz liczniejszych przewo?ników w ostrej walce na europejskim rynku przewozów.

Janusz Piechoci?ski Zespó? Doradców Gospodarczych TOR

Janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


Head of Transportation and Freight2007--0-9- 19: 1


Our client is a large international FMCG company with a well known brand of products. Due to their dynamic development and expansion in the CEE / EMEA region they are now expanding and consolidating their supply chain and distribution operation.

MISSION
Reporting the 3PL Relationship Manager, you will be responsible for running cost efficient and service oriented freight function within Group Supply Chain. Main tasks will include:

Acting as a main point of liaison inside and outside of the group on issues related to freight

Understanding and regular monitoring market rates for sea, air and road transportation

Negotiating and approval of the rates from existing freight service suppliers ( sea, air and road)

Investigating and establishment most cost effective freight contracts and solutions

Participation in and/or selection and approval of freight invoices and costs

Day to day supervision-control of freight contractors and TPL providers

Management ,control and approval of freight invoices and costs

Dissemination of the monthly carrier scorecards and monitor overall performance against scorecard goals and expectations

Budget preparation

Others tasks as required:REQUIREMENTS
Some of the requirements for this role include:

Degree level education in relevant area

At least 5 years of International and intermodal freight experience ( especially from dealing with shipping to/from Eastern Europe/CIS region)

Good knowledge of transportation operations, freight law and customs regulations

Experience in a dynamic environment (FMCG, cosmetics or likes)

Confident, good negotiation, presentation and leadership skills, able to think both strategically as well as do the details

Positive personality and attitude to develop close working relationships with both regional management and group management

Polish, Fluent English, other languages are additional assetCONDITIONS
The conditions offered to the right candidate correspond with the importance of this role. The successful candidate, will receive an unique opportunity to actively contribute to the dynamic growth of the client&#8217;s company.
APPLY ONLINE

Please apply in for this job in English to: cv@purcon.plFor 30 years Purcon has led the way in permanent recruitment and interim management for Procurement and Supply Chain, with offices in the UK, Belgium, Poland and operations across Europe.
autor : purcon


Head of Logistics - Warszawa2007--0-9- 19: 1


Our client is a large international FMCG company with a well known brand of products. Due to their dynamic development and expansion in the CEE / EMEA region they are now expanding and consolidating their supply chain and distribution operation.

MISSION
Reporting the 3PL Relationship Manager, you will be responsible for monitoring / supervising of daily operations in two main warehouses in Venlo (NL) and Warsaw. Main tasks will include:

Operations liaison with Third party Logistics Provider and Customer Service

Ensuring highest level of service and responsiveness to the markets regarding logistics

Generating monthly reports and assisting with claims

Establishing and maintaining quality relationships within the Supply Chain, Third Party Logistics provider, markets and suppliers

Ensuring compliance to service level agreements

Contribution to overall business support and process improvements

Support ongoing logistics projects including Pick & Pack operation

Updating and maintaining the logistics procedure

Others tasks as requiredREQUIREMENTS
Some of the requirements for this role include:

Degree level education in relevant area

At least 5 years of relevant International logistics experience , preferable running the logistics hubs and /or managing 3 PL preferably in CEE / EMEA regions

Proven administrative and people managing skills (over 1000 employees)

Experience in a dynamic environment (FMCG, cosmetics or likes)

Confident, good negotiation, presentation and leadership skills, able to think both strategically as well as do the details

Positive personality and attitude to develop close working relationships with both regional management and group management

Willingness to travel

Polish, Fluent English, other languages are additional assetCONDITIONS
The conditions offered to the right candidate correspond with the importance of this role. The successful candidate, will receive an unique opportunity to actively contribute to the dynamic growth of the client&#8217;s company
APPLY ONLINE

Please apply in for this job in English to: cv@purcon.plFor 30 years Purcon has led the way in permanent recruitment and interim management for Procurement and Supply Chain, with offices in the UK, Belgium, Poland and operations across Europe.autor : purcon


Potrzebuj? 10 ty? palet EURO2007--0-9- 12: 1


Potrzebuj? 10 ty? palet EURO , stan dostateczny ( mog? by? przebarwione ) . Transport w w?asnym zakresie na terenie ca?ej Polski . Czas realizacji do 28 dni czyli mo?na roz?o?y? to na partie . Obowiazkowo faktura Vat . Czekam na oferty cenowe . Prosz? pisac czy cena brutto czy nettoautor : baluciak


gie?dy transportowe - co wybra??2007--0-9- 11: 1


do tej pory pi?knie bazowa?em na sta?ych zleceniach ale wzi??em w leasing nowe zestawy i potrzeba mi wi?cej zlecen. badam temat gie?d transportowych. interesuje mnie g?ównie PL-UE-PL duzo dobrego s?ysza?em o TRANSIE, ?e smiesznie tani, mnóstwo ?adunków i ma darmowy komunikator. Czy kto? mo?e mi powiedzie? wiecej o tej gie?dzie?a moze polecacie inne?autor : ksander


gdzie w 3miescie robic kurs agenta celnego?2007--0-9- 08: 2


tak jak w temacie: jak sadzicie gdzie najlepiej w 3mie?cie zrobic kurs agenta celnego? moze ktos z was korzysta? z tego typu kursów? czy sa gdzies opracowane aktualne odpowiedzi do tego egzam?
dzieki z góautor : autorka:)


gdzie w 3miescie robic kurs agenta celnego?2007--0-9- 08: 2


tak jak w temacie: jak sadzicie gdzie najlepiej w 3mie?cie zrobic kurs agenta celnego? moze ktos z was korzysta? z tego typu kursów? czy sa gdzies opracowane aktualne odpowiedzi do tego egzam?
dzieki z góautor : autorka:)


Programy u?atwiaj?ce prace w logistyce2007--0-9- 08: 1


Szukam pomys?ów na ma?e, proste programy, które w znacznym stopniu mog? pomóc w pracy logistyka/spedytora/dysponenta.... Kto? potrzebuje ma?ego programiku, ?ci?ga i ju? ma u?atwion? prac? - kto? ma jakie? pomys?y albo ?yczenia/marzenia? :)
Chodzi mi np. o co? takiego:
http://www.logistics.nazwa.pl/boxesmaksymalize.phpautor : Tomasz ?osek


Zapraszamy na bezp?atne szkolenie w Warszawie - Aukcje elektroniczne2007--0-9- 06: 1


Aukcje elektroniczne w procesach zakupowych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do
samodzielnego organizowania zakupowych i sprzeda?owych aukcji
elektronicznych oraz korzystania z elektronicznych zapyta?
ofertowych.

Miejsce: Szko?a Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa
79, 02-008 Warszawa, sala 211.

Termin szkolenia:

19.09.2007 (zg?oszenia przyjmowane do 14.09.2007)

Program szkolenia:

1. Co mo?e by? przedmiotem aukcji elektronicznej?
2. Elementy determinuj?ce powodzenie aukcji.
3. Aukcje elektroniczne z punktu widzenia sprzedawcy.
4. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem platformy Opti-Buy easyRFX.

Czas trwania: ok. 4 godziny

Rejestracja: aby zg?osi? swój udzia? w szkoleniu, prosimy o
przes?anie na adres easyrfx@opti-buy.com e-maila z
tytu?em &#8222;Zg?oszenie&#8221; oraz nast?puj?cymi danymi:

1. Imi? i Nazwisko
2. Data szkolenia
3. Miejsce zatrudnienia
4. Stanowisko
5. Adres e-mail
6. Telefon kontaktowy

Uwaga!!! Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu
decyduje kolejno?? zg?osze?. W przypadku du?ej liczby ch?tnych
zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z danej
firmy do dwóch osób.

W razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontakt mailowy lub
telefoniczny.

Szczegó?owych informacji udziela:

Katarzyna Kami?ska
Tel. kom. 880 79 24 65
Tel. 022 868 32 70
k.kaminska@opti-buy.com
autor : purcon


Zapraszamy na bezp?atne szkolenie w Warszawie - Aukcje elektroniczne2007--0-9- 06: 1


Aukcje elektroniczne w procesach zakupowych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do
samodzielnego organizowania zakupowych i sprzeda?owych aukcji
elektronicznych oraz korzystania z elektronicznych zapyta?
ofertowych.

Miejsce: Szko?a Biznesu Politechniki Warszawskiej, ul. Koszykowa
79, 02-008 Warszawa, sala 211.

Termin szkolenia:

19.09.2007 (zg?oszenia przyjmowane do 14.09.2007)

Program szkolenia:

1. Co mo?e by? przedmiotem aukcji elektronicznej?
2. Elementy determinuj?ce powodzenie aukcji.
3. Aukcje elektroniczne z punktu widzenia sprzedawcy.
4. Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem platformy Opti-Buy easyRFX.

Czas trwania: ok. 4 godziny

Rejestracja: aby zg?osi? swój udzia? w szkoleniu, prosimy o
przes?anie na adres easyrfx@opti-buy.com e-maila z
tytu?em &#8222;Zg?oszenie&#8221; oraz nast?puj?cymi danymi:

1. Imi? i Nazwisko
2. Data szkolenia
3. Miejsce zatrudnienia
4. Stanowisko
5. Adres e-mail
6. Telefon kontaktowy

Uwaga!!! Liczba miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie w szkoleniu
decyduje kolejno?? zg?osze?. W przypadku du?ej liczby ch?tnych
zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z danej
firmy do dwóch osób.

W razie jakichkolwiek pyta? prosimy o kontakt mailowy lub
telefoniczny.

Szczegó?owych informacji udziela:

Katarzyna Kami?ska
Tel. kom. 880 79 24 65
Tel. 022 868 32 70
k.kaminska@opti-buy.com
autor : purcon


Job: Head of Logistics - FMCG - Poznan2007--0-9- 06: 1


Our client is one of the traditional Polish FMCG manufacturers, with a number of very well known brands. The group have several manufacturing sites in Poland and is expanding rapidly so they are now looking for an experienced Head of Logistics of the group.

MISSION
Reporting directly to the group CEO you will responsible for:
Optimization of the overall SCM processes in the group

Supervision and optimization of subordinate units: Customer Service , Warehouse Management, Warehouse of Ready Products and Transportation Departments

Deployment of modern logistics solutions in the company and coordination of the relevant processes

Negotiations and liaison with partner companies

Other tasks as requiredREQUIREMENTS
Some of the requirements you may need for this job: University Degree in relevant area (European Logistics Certificate is an additional asset)

Minimum 3 years experience on managerial post in logistics in large FMCG manufacturing company

Very good experience in planning, organization of distribution and transport

Experience in managing stock and warehouse processes

Good knowledge of logistics and transportation market

SAP (WM) implementation experience

Good Project Management skills

Mobility and availability

Fluent English, other languages are additional assetCONDITIONS Very attractive salary depending on experience

Independent and responsible position in a dynamically developing company

Possibility of participation in realization of big projects

Participation in building company's strategy
APPLY ONLINE

Please apply in for this job in English to: cv@purcon.pl


autor : purcon


Ratunku! Camping 3m x 7m lub 9m. Co z tym zrobi??2007--0-9- 05: 1


Mam zamiar kupi? domek holenderski o wymiarach szer. 3m x dlug. 7m lub 9m x wys. 2,5. nie mam poj?cia jak to traktowa? w transporcie drogowym, czy jako zwyk?y towar czy jak towar ponadgabarytowy? Jakie s? stawki za transport ponadgabarytowy na terenie Polski?autor : Grzegorz ?.


SPELOG.PL nowy portal spedycyjno - logistyczny2007--0-9- 01: 1


Serdecznie zapraszam do odwiedzin nowego portalu www.spelog.plautor : spelog.pl


studia w krakowie2007--0-8- 31: 1


witam:) poszukuj? uczelni z kierunkiem logistyka w Krakowie. Nie musi to by? uczelnia pa?stwowa (chocia? takowa mile widziana). W interneie ogólnie nie mog? nic znale??. to pilne. z góry dzi?ki za pomoc:) pozdrawiamautor : animula


gie?da dla hurtowników/ spedytorów?2007--0-8- 30: 1


czy kto? korzysta? z gie?dy www.logintrans.com.pl?

jakie? uwagi? Dzia?a rzeczywi?cie na ca?? Europ??autor : aktion


Logistyka w UK ?2007--0-8- 24: 0


Witam!
Pisze w dosc nietypowej sprawie. Mianowicie od przyszlego roku zamierzam rozpoczac studia na kierunku logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw w UK. Moje pytanie jest nastepujace czy jako znawcy tematu logistyki uwazacie ze to sie oplaca? Mam na mysli nieporownywalnie wieksze koszta calej edukacji w UK niz w PL czy sadzicie ze przyszle profity wynikajace z nauki za granica beda tego warte. Dodam ze na chwile obecna planuje powrot do PL po studiach.
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
oraz pozdrawiam wszystkich forumowiczowautor : :)


Logistyka w Uk?2007--0-8- 24: 0


Witam!
Pisze w dosc nietypowej sprawie. Mianowicie od przyszlego roku zamierzam rozpoczac studia na kierunku logistyka i zarzadzanie lancuchem dostaw w UK. Moje pytanie jest nastepujace czy jako znawcy tematu logistyki uwazacie ze to sie oplaca? Mam na mysli nieporownywalnie wieksze koszta calej edukacji w UK niz w PL czy sadzicie ze przyszle profity wynikajace z nauki za granica beda tego warte. Dodam ze na chwile obecna planuje powrot do PL po studiach.
Z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
oraz pozdrawiam wszystkich forumowiczowautor : :)


Praca w Gda?sku: Kierownik ds. operacji2007--0-8- 23: 1


Poszukujemy:


KIEROWNIKA CENTRUM DYSTRYBUCYJNEGO
(miejsce pracy: Trójmiasto)


Do obowi?zków wybranej osoby nale?e? b?dzie m.in.:
- planowanie, organizacja i kontrola pracy centrum prze?adunkowego
- wspó?praca z przewo?nikami wspó?pracuj?cymi i kurierami
- zarz?dzanie dostawami, przechowywaniem, dystrybucj?
- nadzór nad bezpiecze?stwem materia?ów i produktów
- zarz?dzanie podleg?ym zespo?em pracowników
- przygotowywanie instrukcji i opracowywanie procedur
- zapewnienie odpowiedniej wysokiej obs?ugi klienta


Idealny Kandydat powinien posiada?:

- wykszta?cenie minimum ?rednie,
- kilkuletnie do?wiadczenie na podobnym stanowisku,
- zdolno?ci przywódcze i organizacyjne
- do?wiadczenie w zarz?dzaniu zespo?em pracowniczym,
- komunikatywn? znajomo?? j. angielskiego
- umiej?tno?? pracy w sytuacjach stresowych


Wybranej osobie nasz Klient oferuje prac? w pr??nie rozwijaj?cej si? firmie, stabilno?? i wysokie standardy pracy oraz mo?liwo?? rozwoju zawodowego.

Prosimy o przes?anie CV oraz LM wraz ze zdj?ciem poczt? elektroniczn? na adres:

kcdtrojmiasto@personality.plautor : Mariola


wysy?ka maszyn do krajów rosyjskojezycznych2007--0-8- 21: 1


Witam:0
Potrzebuje informacji na temat wysy?ki maszyn do krajówrosyjskojezycznych.Jak? trzeba miec dokumentacje, system wysy?ki a przede wszystkim namiarów na firme spedycyjn?.
B?d? bardzo wdzieczna.

Pozdrawiam.autor : AGATA


?a?cuch dostaw cz??ci samochodowych-specyfika2007--0-8- 19: 1


Jesli ktos jest w posiadaniu materia?ów na temat specyfiki ?a?cucha dostaw czesci dyplomowych to prosze o pomoc. PRACA DYPLOMOWAautor : tonec


Specjalista ds. LOGISTYKI2007--0-8- 14: 1


Do du?ej firmy produkcyjnej z woj. lubuskiego poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. LOGISTYKI.
Mile widziane wykszta?cenie wy?sze kierunkowe oraz do?wiadczenie w pracy w dziale logistyki.
Wymagana jest min. komunikatywna znajomo?c j. angielskiego.
Zainteresowanych prosz? o kontakt z naszym biurem 095 735 17 17 lub barbara.korebko@audit.com.plautor : AUDIT


Polityka ale inna2007--0-8- 06: 2


Polityka ale inna..czyli stan prac nad Masterplanem

Dzisiaj mieli?my kolejne spotkanie w Ministerstwie Transportu w sprawie prac nad Masterplanem dla polskiego rynku kolejowego do 2030 roku.
Po oddaniu Diagnozy (dokumentu ponad 400-stronicowego) omawiali?my g?ówne za?ozenia kluczowych rozdzia?ów Drugiego -Prognoza rozwoju Rynku i Trzeciego
Proces inwestycji i modernizacji szlaków kolejowych.

Szczególnie z?o?ony jest problem budowania prognozy szczególnie na tak d?ugi okres.

Nie mo?e to by? przecie? proste przed?uzenie dotychczasowych trendów skoro:

-proces restrukturyzacji polskiej gospodarki nie zosta? zako?czony
-g?owny surowiec energetyczny Polski w?giel wraca do ?ask,pytanie czy pod koniec prognozowanego okresu mo?liwe b?dzie inne jego wykorzystanie (gazyfikacja)
-jak na potrzeby transportowe w zakresie surowców energetycznych wp?ynie wolny rynek energii elektrycznej,energetyka jadrowa czy odnawialne zród?a energii
-na ile wzrosn? ceny paliw p?ynnych i zmieni? si? kierunki i sposób przesy?u
-Polska jest dopiero 3 lata w UE i proces otwarcia sie nowych mo?liwo?ci rynkowych jeszcze nie ujawni? do ko?ca wszystkich zale?no?ci
-czy mo?liwy jest dalszy prawie niczym nie skr?powany dotychczas rozwój motoryzacji i transportu drogowego
-czy w prognozowanym okresie nast?pi poszerzenie UE na wschód i jak daleko
-czy i jakie nastapi? zmiany w technice kolejowej ,organizacji ruchu szczególnie na styku kolei europejskich i azjatyckich
-czy utrzymaj? si? tendencje wzrostu konteneryzacji przesy?ek
-coraz bardziej inwestycje zagraniczne w Polsce to inwestycje w przemys?,logistyk? a nie jak dotychczas w system bankowy czy ubezpieczenia
-jakie zjawiska demograficzne wyst?pi? i jak prze?o?? si? na transport w tym kolejowy (przesuwanie si? ludno?ci do kilku, kilkunastu du?ych aglomeracji,wzrost mobilno?ci,starzenie si? spo?eczenstwa spadek mobilno?ci etc.)
-któr?dy pójdzie ruch tranzytowy Azja Europa Zachodnia.

Wymieni?em tylko z grubsza cz??? pyta? na które staramy si? odpowiedzie? i do modeli ekonometrycznych przypisa? poszczególne czynniki i nada? im okre?lon? wag?.
Wielka szkoda,?e w debacie publicznej przynajmniej cz??c tych problemów nie znajduje zainteresowania cho?by w kontek?cie zmian klimatycznych czy dost?pu do surowców,jako?ci ?ycia etc.

zapraszam do dyskusji Janusz Piechocinski, ZDG TOR, janusz@piechocinski.pl,www.piechocinskitransport.fora.plautor : piechocinski


COO (Logistyka) do Rosji poszukiwany2007--0-7- 16: 2


Poszukujemy wybitnego menedzera logistyki do ciekawej pracy w Rosji. Szczegoly oferty pod ponizszym linkiem:

http://purcon.pl/jobs/oferty/RU-160-01.htmautor : purcon


Poszukiwani Spedytorzy Mi?dzynarodowi - Warszawa2007--0-7- 16: 1


Dla naszego klienta, firmy z bran?y TSL, specjalizuj?cej si? w spedycji mi?dzynarodowej, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Spedytor mi?dzynarodowy

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowi?zków:

Obs?uga istniej?cych klientów firmy
Samodzielne pozyskiwanie klientów oraz utrzymywanie relacji z nimi
Prowadzenie negocjacji z przewo?nikami
Kontrolowanie przebiegu transportów dla poszczególnych klientów


Wymagania:

Wykszta?cenie min. ?rednie (preferowane wy?sze)
Min. 2 letnie do?wiadczenie na samodzielnym stanowisku spedytora mi?dzynarodowego
Znajomo?? pakietu MS Office
Komunikatywna znajomo?? j?zyka obcego (angielski, francuski, niemiecki b?d? inny)
Do?wiadczenie w pozyskiwaniu klienta
Wysoko rozwini?te zdolno?ci interpersonalne
Operatywno??

Klient oferuje stabiln? prac? w dobrej atmosferze.

Zainteresowane osoby uprzejmie prosz? o przes?anie CV wraz z o?wiadczeniem o ochronie danych osobowych na adres: mbudzynska@s-project.pl umieszczaj?c w tytule wiadomo?ci nazw? stanowiska.
autor : MB


Firma Windykacyjna Partner2007--0-7- 12: 1


KANCELARIA PARTNER- D?bica tel. 014 670 41 26, dlugi@dlugi.net.pl. Jeste?my Kancelaria, która zajmuje si? wierzytelno?ciami ró?nych bran?y od 6 lat. Dzi?ki du?emu do?wiadczeniu i d?ugoletniej wspó?pracy z innymi kancelariami mo?emy zapewni? Pa?stwo skuteczne dzia?ania na ka?dym etapie prowadzenia sprawy. P?ATNE PO ODZYSKANIU!!! Bezp?atnie sprawdzimy Twoich kontrahentów! W przypadku zainteresowania prosz? o kontakt. Bogdan Lenart Pozdrawiam.

http://www.dlugi.net.pl/strona.php?strona=oferta&oferta=windykacja_wniosek

darmowe sprawdzenie kontrachentówautor : Joanna Janik


kurier na wlasnej dzialalnosci2007--0-7- 10: 1


chcialbym sie dowiedziec czy to prawda co pisza w artykule na stronie internetowej stolica,ze kurier na wlasnej dzialalnosci z wlasnym vanem moze wyciagnac w ciagu miesiaca do 9000pln nie wliczajac paliwa.poza tym dzwoniac po wiekszych firmach takich jak opek,dhl,tnt,ups wydaje sie ze nie sa zaiteresowane taka wspolpraca.czy ktos wie czy istnieja na rynku polskim firmy ktore gotowe bylyby podjac taka wspolprace czy tez bardziej oplacalne jest oglosic sie na necie?autor : maro


zaproszenie2007--0-7- 04: 1


Zapraszam na nowe Forum Transportowe WWW.piechocinskitransport.fora.pl

W dzia?ach Transport kolejowy, transport drogowy, Lotnictwo i Porty Lotnicze. Drogi Krajowe, Drogi Wojewódzkie ,Komunikacja aglomeracji warszawskiej, Proces inwestycyjny
zamie?ci?em moje artyku?u i analizy (cz?sto razem z A. Furgalskim z ZDG TOR ).

W dzia?ach Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska ,Komisja Ochrony ?rodowiska Sejmiku Mazowieckiego ,Komisja Bud?etu i Finansów Sejmiku Mazowieckiego ,Sejmik Województwa Mazowieckiego zamieszczam informacje na temat ich pracy .Podejmowane decyzje ,mo?liwo?ci wspierania samorz?dów gminnych i powiatowych.

Zapraszam do dyskusji i wspó?pracy w redagowaniu forum .

Pozdrawiam Janusz Piechoci?ski radny Sejmiku Mazowieckiego ,dyrektor ds. procesów inwestycyjnych ZDG TOR
autor : piechocinski


Walka czy wspólpraca2007--0-6- 26: 1


Walka czy wspó?praca

Walka czy wspó?praca &#8211;koleje pa?stwowe wobec konkurencji operatorów niezale?nych konferencja zorganizowana przez Rynek Kolejowy i Railway Market Central and European Review z udzia?em uczestników I Srodkowouropejskiego Kongresu Niezale?nych Przewo?ników Kolejowych.

Tezy do mojego wyst?pienia :

I Czy w trzy lata po poszerzeniu UE o kraje Europy ?rodkowowschodniej mamy ju? zintegrowany ,nowy rynek kolejowy czy tylko sum? rynków narodowych poszerzonych o regulacj? ich wzajemnych relacji? Czy na tym poszerzonym rynku miedzy kolejami pa?stwowymi wyst?puje walka czy konkurencja i wspó?praca ? Jak na objawy walki reaguje Komisja Europejska ,jakie narz?dzie polityki transportowej i regulacji stosuje ? Jak w ko?cu ma wygl?da? docelowy model rynku kolejowego przy ekspansji transportu drogowego ?Jak rynek kolejowy ma reagowa? na popyt zg?aszany przez potencjalnych klientów a jak kreowa? now? ofert? zapotrzebowanie na kolejowe us?ugi transportowe ?

II .Jakiej regulacji rynku kolejowego potrzebujemy patrz?c chocia?by na rozwi?zania polskie i dotychczasowe rozwi?zania ? Czy regulacji w?skiej sprowadzonej do zasad dost?pu do infrastruktury i dopuszczenia do rynku techniki ? Czy tak jak przypadku rynku telekomunikacyjnego czy w mniejszym stopniu energetycznego g??bokiego ??cznie w weryfikacj? taryf &#8211;praktyki dumpingowe ,post?powania monopolistycznego dla ca?ego rynku ,czy relacji mi?dzy operatorami i operatorami a zarz?dc? infrastruktury ? Czy najbli?szej przysz?o?ci widzimy potrzeb? obok regulatorów narodowych powo?anie ogólnounijnego ?

III. Aspekt ludzki nie tylko w?ród zwi?zkowców w kolejach pa?stwowych. Czy kszta?cimy zawodowo i mentalnie dla potrzeb rynku kolejowego mened?erów ,którzy zamiast walki proponuj? rywalizacj? i wspó?prac? ? Czy jeste?my gotowi do wspó?pracy mi?dzy kolejami narodowymi czy wewn?trz grupy przewo?ników niezale?nych ? Czy w ko?cu potrafimy nie tylko walczy? ale i mie? realn? ofert? wspó?pracy dla rywali transportu kolejowego tj. transportu drogowego ,morskiego ,rzecznego czy lotniczego ?


janusz@piechocinski.plautor : piechocinski


logistyka miedzynarodowa...2007--0-6- 24: 1


Mam napisac prace z log miedzynarodowej na temat infrastruktyka trasnposrtowa.Jak sie za ot zabrac,bo brak pomyslu!autor : studentka


logityk poszukiwany2007--0-6- 22: 1


Poszukujemy osób do pracy na stanowisko Logistic Specialist (Kalingrad, ?yrardów) oraz Industrial Quality Leader (Kwidzyn, Kalingrad, ?yrardów). Zainteresowanych prosz? o kontakt pod adresem: iza.sak@philips.com.


autor : iza


Wyksztalcenie w DE a mozliwosci pracy w Polsce..2007--0-6- 17: 2


Witam mam pytanie.
Moj moj maz jest obywatelem De, tam tez zdobyl wyksztalcenie jako specjalista spedycji i logistyki. Wyksztalcenie jest poparte praktyka i praca w zawodzie. Dokladna nazwa zawodu brzmi - " Kaufmann für Spedition und Logistik".
Orientujecie sie moze Panstwo, na jaim stanowisku moglby pracowac w Pl i na jakie zarobki liczyc?
Dziekujeautor : Tofi111


Jakie macie sposoby na redukcj? kosztów w firmowej flocie?2007--0-6- 12: 1


Korzystacie z jaki? programów lojalno?ciowych? Szkolicie pracowników? Czy mo?e uwa?acie, ?e najtaniej jest w outsourcingu? Jakie macie patenty na redukcje kosztów? I co w waszym przypadku stwarza najwi?ksze koszty?
autor : MarcinZ


prace na drogach Mazowsza prezentacja2007--0-6- 11: 1


Zainteresowanych informacj? o pracach na drogach województwa mazowieckiego ( ponad 1,5 mega ) prosz? o nades?anie maila pod adres janusz@piechocinski.pl ,pro?ba podawanie miasta ,gminy czy powiatu to mo?e dorzuc? troch? bardziej szczegó?owych informacji pozdrawiam Janusz Piechocinskiautor : piechocinski


Ministrowie listy pisz?...2007--0-6- 11: 1


Ministrowie listy pisz? :

Kilka dni temu z inicjatywy samego Wicepremiera Rz?du RP Przemys?awa Gosiewskiego Rada Ministrów zapowiedzia?a podj?cie skutecznych dzia?a? na rzecz obni?enia cen materia?ów budowlanych. Zapewne w ramach realizacji tego szczytnego zadania Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Budownictwa rozsy?a do organizacji pozarz?dowych pismo nast?puj?cej tre?ci :

W zwi?zku z podj?ciem prac zwi?zanych z przeciwdzia?aniem negatywnemu wp?ywowi wzrostu kosztów inwestycji wspó?finansowanych ze ?rodków publicznych ,uprzejmie prosz? &#8230;&#8230;o przygotowanie i przes?anie do 14 bm. materia?ów analitycznych obejmuj?cych :

-analiz? sytuacji w zakresie dynamiki cen wyrobów budowlanych i kosztów realizacji inwestycji w latach 2004-2006 z prognoz? na 2007 ,
-analiz? podstawowych przyczyn wywo?uj?cych zmiany cen wyrobów budowlanych i kosztów realizacji inwestycji w latach 2005-2007 wraz ze wskazaniem mo?liwych rozwi?za? i dzia?a? zapobiegawczych
-analiz? najwa?niejszych czynników mog?cych mie? wp?yw na zmiany cen wyrobów budowlanych i kosztów realizacji inwestycji w latach 2008-2013 wraz ze wskazaniem mo?liwych rozwi?za? i dzia?a? zapobiegawczych

Jednocze?nie informuj?, ?e problematyka wzrostu cen wyrobów budowlanych b?dzie przedmiotem obrad najbli?szego posiedzenia Trójstronnego Zespo?u do Spraw Budownictwa przy Ministrze Budownictwa ,a powy?sze analizy b?d? wykorzystane do opracowania stanowiska w tym zakresie.


W li?cie bez ?adnych ceregieli Pani Minister informuje o bezradno?ci Resortu ,braku informacji zawartych cho?by w rocznikach Statystycznych ,niemo?no?ci przygotowania przez resort analiz i propozycji rozwi?za?. Pani Minister proponuj? audiotele z wysok? nagrod? dla uczestników zbiorowa m?dro?? zbierze propozycje dla Nieudolnej i Leniwej W?adzy
autor : piechocinski


tankowanie2007--0-6- 01: 2


Witam

O to moje pytanie:

Czy jest jaki? logiczny powód, aby tankowa? samochody z floty firmowej jak najbli?ej miejsca zarejestrowania firmy? Wygl?da to tak: kierowca wyje?d?a w tras? i ma np 1000km do pokonania a w baku ma paliwa na jeszcze 300km a mimo tego wymaga si? aby zatankowa? jak najszybciej od wyjazdu z bazy (i nie chodzi tu przypadkiem o zaprzyja?nion? stacj? paliw).

mam nadziej? ?e kto? mi odpowie rzetelnie.autor : Piolas


EURO 2012 Co zrobi? by nie by?o transportowej kompromitacji2007--0-5- 31: 0


EURO 2012 Co zrobi? by nie by?o transportowej kompromitacji

( na przyk?adzie warszawskiego w?z?a komunikacyjnego - z Audytu warszawskiego w?z?a transportowego-Wyzwania -EURO 2012 ,Raport sporz?dzony przez ZDG TOR pod kierownictwem Janusza Piechoci?skiego ).

Celem stworzenia warunków dla realizacji do ko?ca 2011 roku deklarowanych przez GDDKiA, PLK, Województwo Mazowieckie i Samorz?d Warszawy inwestycji kolejowych i drogowych, niezb?dnych dla zabezpieczenia sprawnej komunikacji w obr?bie województwa mazowieckiego, a zw?aszcza w aglomeracji warszawskiej i tym samym sprawnego obs?u?enia EURO 2012, konieczne jest spowodowanie:

I. Powo?anie Mazowieckiej Sta?ej Grupy Roboczej w sk?adzie :

Wiceprezydent Warszawy ds. inwestycji ,Wicewojewoda Mazowiecki, Wicemarsza?ek Województwa Mazowieckiego ds. transportu ,pe?nomocnik Prezydenta Warszawy ds. Euro2012,pe?nomocnik Marsza?ka ds. Euro 2012,reprezentant Ministerstwa Transportu, Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.


II. Wspólna weryfikacja planowanych zada? przez agendy pa?stwowe ,samorz?du wojewódzkiego i miasta sto?ecznego Warszawy. Podzia? zada? ,harmonizacja poszczególnych inwestycji. Rozpisanie zada? dla uczestników procesu i okresowa analiza ich wykonania.

III. Do ko?ca czerwca weryfikacja tegorocznych bud?etów i dokonanie zmian w wieloletnich planach inwestycyjnych w zwi?zku z organizacj? EURO


IV. Decyzje Rz?du w sprawie przesuni?? w podziale ?rodków unijnych.

V. Maksymalna indywidualizacja odpowiedzialno?ci i kompetencji poprzez powo?anie Mened?erów poszczególnych projektów inwestycyjnych.VI Zmiany w ustawodawstwie

Niezw?ocznego ustanowienia nadzwyczajnych regulacji prawnych w zakresie:
&#61485; nabywania nieruchomo?ci za s?usznym i natychmiastowym odszkodowaniem,
&#61485; finansowania prac przygotowawczych, w szczególno?ci nabywania gruntów,
uzyskiwania decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,&#61485; w szczególno?ci okre?lenia terminu wydawania decyzji maksymalnie w ci?gu 2-3 miesi?cy od z?o?enia stosownego wniosku,
uzyskiwania uzgodnie?, opinii, odpowiedzi na wnioski i&#61485; korespondencj? kierowan? przez GDDKiA (przez PLK dla linii kolejowych ) w sprawie budowy i rozbudowy dróg krajowych niezw?ocznie po otrzymaniu odpowiedniego wyst?pienia, w terminie nie d?u?szym ni? 2 tygodnie,
rozpatrywania odwo?a? zwi?zanych z lokalizacj? i budow? dróg&#61485; krajowych i kolejowych przez odpowiednie organy administracyjne w terminie 2 tygodni, a przez s?dy w terminie 1 miesi?ca,
zobowi?zania w?a?ciwych instytucji do ?cis?ego wspó?dzia?ania na&#61485; rzecz stworzenia warunków dla szybkiego uzyskiwania lokali i nieruchomo?ci zamiennych,
przeprowadzania egzekucji decyzji administracyjnych w terminie&#61485; przyspieszonym, nie d?u?szym ni? 2 tygodnie od daty odpowiedniego wyst?pienia,
&#61485; nadawania wszystkim decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalno?ci (bez mo?liwo?ci jego uchylania),
wprowadzenia wymaga? dotycz?cych odwo?a? takich jak konieczno??&#61485; przedstawienia konkretnych zarzutów przeciw decyzji, okre?lenia istoty i zakresu ??dania b?d?cego przedmiotem odwo?ania oraz wskazywania mocnych dowodów uzasadniaj?cych sk?adane ??danie, ustanowienia kaucji zwi?zanych z wnoszonymi odwo?aniami.

VII . Zmiany organizacyjne i kadrowe w administracji drogowej GDDKiA, MZDW ,ZDM i ZTM

Zreorganizowania powy?szych jednostek w Warszawie poprzez:
&#61485; utworzenie dodatkowego pionu przygotowania i realizacji zada? priorytetowych, a w nim nowego:
Wydzia?u Nieruchomo?ci
Wydzia?u Dokumentacji
Wydzia?u Realizacji
oraz zwi?kszenie zatrudnienia w istniej?cych wydzia?ach: Planowania, Zamówie?, ?rodowiska i Zespole Technologii oraz In?ynierii Ruchu, powo?anie Mened?erów poszczególnych inwestycji
&#61485; zapewnienie odpowiedniej liczby wysokop?atnych etatów z pensj? w wysoko?ci ok. &#8230;&#8230;./osob? dla ok. 300 osób,
&#61485; zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla zwi?kszonej za?ogi (pomieszczenia, samochody, komputery).

Rozbudowa istniej?cych komórek nie przyniesie oczekiwanych efektów, gdy? zakres zada? i ich specyfika przekraczaj? ich zdolno?ci koordynacyjne . Pami?ta? nale?y o przeprowadzeniu w zak?adanym okresie szerokiego frontu odnów i modernizacji ju? istniej?cej infrastruktury.

1. Zapewnienia dost?pno?ci na rynku odpowiednich ilo?ci:
&#61485; materia?ów budowlanych,
&#61485; wykonawców robót,
&#61485; biur projektowych,
&#61485; biur konsultingowych,
&#61485; do?wiadczonych kadr.

2. Zapewnienia odpowiedniego do potrzeb poziomu finansowania w/w inwestycji zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji. W przypadku finansowania inwestycji z tzw. rezerwy integracyjnej, niezb?dne by?oby uproszczenie procedur uruchamiania tych ?rodków oraz skrócenie czasu, w jakim te ?rodki by?y dost?pne.
autor : piechocinski


SZKOLENIA DGR I ADR2007--0-5- 31: 0


Szanowni Pa?stwo, cz?onkowie forum "Transport & Logistyka"
W imieniu Lot Ground Services Sp. z o.o. pragn? poinformowa? Was o ofercie Dzia?u Szkole?, który specjalizuje si? w szkoleniach z zakresu:
-Dangerous Goods Regulations - kat. 1-12
-DGR- kat. 6 (kurs akceptacyjny materia?ów niebezpiecznych)
-Live Animals Regulation
-Szkolenie magazynowe WH-A
-ADR- transport materia?ów niebezpiecznych w warunkach drogowych- szkolenie stanowiskowe i doradcze.

Programy wszystkich szkole? s? zgodne z wymaganiami i uznane przez Urz?d Lotnictwa Cywilnego, posiadaj? równie? aprobat? o?rodka szkoleniowego IATA i Lufthansa Cargo.
Bogato wyposa?one zaplecze szkoleniowe pozwala w sposób profesjonalny przekazywa? wiedz?, przez w?a?ciwie wykwalifikowanych instruktorów. Najwi?kszym atutem szkole? jest wysoka warto?? merytoryczna, przyjazna atmosfera w czasie zaj?? oraz przyst?pna cena.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej strony internetowej,
www.lgs.com.pl
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Pa?stwo informacj? zarówno o prowadzonych przez nasz szkoleniach, które w najbli?szym czasie b?d? realizowane, jak i o programach, które mog? by? zrealizowane na Pa?stwa ?yczenie.autor : tomrudolf


Ró?ne systemy zamówie?.2007--0-4- 27: 0


Witam wszystkich serdecznie
Jestem studentem I roku LiT i mam pytanie. Licze na szybkie odpowiedzi znawców tematu. Oto moje pytanie: Jakie mamy ststemy zamówie? w Polsce.
Przynajmniej prosze o to by mnie koto? nakierowa? na to.
Dzi?kuje i pozdrwiam.autor : XwiaT


prezentacja o transporcie kombinowanym2007--0-4- 27: 0


zainteresowanych prezentacj? 12 mega o transporcie kombinowanym prosz o kontaktautor : piechocinski


Szansa na rozwini?cie zainteresowa? !!!2007--0-4- 21: 2


Witam.
Poszukuje osób ch?tnych do wspó?pracy przy Tworzeniu 'Internetowe Centrum Informacji Logistycznej ' e-logistics.pl . Wszystkie osoby których interesuje i pasjonuje logistyka a tak?e tematyka pokrewna zapraszam do wspó?pracy. Chce stworzy? siln? grup? osób wraz z któr? rozwiniemy i osi?gniemy sukces. Pozdrawiamautor : e-logistics.pl


System dystrybucji s?odyczy. Pomoc potrzebna :)2007--0-4- 17: 1


Pisz? prac? na temat systemu dystrybucji s?odyczy. Szczególnie interesuj? mnie strategie dystrybucji, ale wszelkie info dotycz?ce tematu mile widziane.
Zainteresowana jestem zarówno namiarami na materia?y jak i informacjami bazuj?cymi na waszym do?wiadczeniu.

Z góry dzi?ki za pomoc :))autor : Mila


Zaproszenie do wspó?pracy2007--0-4- 17: 1


ZAPRASZAM DO WSPÓ?PRACY
www.spelog.pl

Nadrz?dnym celem naszego serwisu jest przedstawienie wielu rozwi?za? z dziedzin szeroko poj?tej logistyki.

Pragniemy przedstawia? Wam wiele dobrych i sprawdzonych porad które mo?liwe, ?e pomog? Wam w rozwi?zaniu problemu. Spelog.pl ma charakter poradnika w którym zawarte s? lub b?d? materia?y, teorie, prezentacje, filmy, animacje, poj?cia, zdj?cia i wszelkiego rodzaju multimedia zwi?zane z tak szerok? ga??zi? rynku jakim jest logistyka. Nasz portal to tak?e kompleksowe ?ród?o wiedzy o mo?liwo?ciach transportowych (transport l?dowy, morski, powietrzny), spedycyjnych i magazynowych.

Portal spelog.pl stworzyli?my z my?l? o wszystkich u?ytkownikach, jednak szczególnie zwracamy uwag? na to aby informacje by?y dost?pne, zrozumia?e dla pocz?tkuj?cych &#8222;logistyków&#8221; . Dlatego w miar? Naszych mo?liwo?ci b?dziemy si? starali si? pomaga?, wyja?nia? skomplikowane poj?cia, a tak?e rozwi?zywa? inne problemy zwi?zane z i korzystaniem z naszego serwisu.

W portalu znajduje si? równie? przegl?d najpopularniejszych czasopism takich jak &#8222;Gazeta Wyborcza&#8221;, &#8222;Dziennik&#8221;, &#8222;Rzeczypospolita&#8221;, &#8222;Kurier Poranny&#8221; czytanych przez ludzi interesuj?cych si? ekonomia, ?yciem codziennym, sytuacj? gospodarcz? pa?stwa itp.

Dlatego b?dziemy starali si? na bie??co tworzy? dla Was przegl?d najwa?niejszych informacji zawartych w w/w gazetach.

Mamy nadziej?, ?e na naszym portalu znajdziecie wszystkie poszukiwane przez Was informacje i b?dziecie z przyjemno?ci? go odwiedza?. B?dzie nam bardzo mi?o, je?eli przyczynicie si? do rozwoju portalu. Czekamy na Wasze opinie, sugestie i konstruktywn? krytyk? ;-)

Oczywi?cie wszystkie dost?pne materia?y na Naszym portalu s? darmowe, poniewa? tworzone s? przez m?odych, ch?tnych do pomocy ludzi dla których logistyka jest pasj?,
autor : SPELOG.PL


problemy z kosztami inwestycji2007--0-4- 11: 1


Problemy z kosztami inwestycji

Pisa?em o tym ,ze wszystkie koszty w procesach inwestycyjnych gwa?townie id? do góry. Kosztorysanci wst?pnie oszacowali koszty budowy II linii metra na centralnym odcinku &#8211;wysz?o im ju? o miliard wi?cej ni? to oceniano za rz?dów w Stolicy Kazimierza Marcinkiewicza. Prasa przytomnie pyta?a sk?d bra? dodatkowe i to du?e pieni?dze. Podobne niebezpiecze?stwa pojawi?y przy przetargu na modernizacj? linii Warszawa Zachodnia do przystanku kolejowego Ok?cie na linii numer 8 Warszawa -Kielce -Kraków wraz z budow? ??cznicy linia kolejowa - Terminal II na Lotnisku Ok?cie

Do przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) zg?osi?y si? dwa konsorcja: pierwszemu przewodzi czeska firma Tchas Polska, a liderem drugiego jest Trakcja Polska. Po otwarciu kopert okaza?o si?, ?e oczekiwania oferentów zupe?nie rozmijaj? si? z propozycjami PKP PLK. PKP PLK zamierza?o wyda? na roboty modernizacyjne niewiele ponad 130 mln z?. Tymczasem oferta Trakcji Polskiej opiewa na 173 mln z?, natomiast Tchas zaproponowa? 179 mln z? (obie kwoty netto).
Powtórzenie przetargu oznacza nie zrealizowanie inwestycji planowanym terminie.


WWW.piechocinski.blog.onet.pl janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


Zaproszenie2007--0-4- 10: 2


Zapraszam serdecznie do udzia?u w pot??niej inwestycji jak? jest Forum Logistyczne - "Centrum Informacji Logistycznej" jest to inwestycja stworzona na potrzeby studentów, przedsi?biorców jak i osób z poza bran?y TSL. Wszystkich zainteresowanych wspó?prac? prosz? o kontakt mailowy piotr.e-mail@wp.pl. Pozdrawiamautor : Peter


VAT dla wybranych2007--0-4- 04: 1


VAT dla wybranych

Od 1 stycznia 2008 r. preferencyjna 7-proc. stawka VAT b?dzie dotyczy?
mieszka? o powierzchni do 120 mkw. i domów jednorodzinnych do 220 mkw.,
kupowanych od deweloperów czy spó?dzielni mieszkaniowych. Ka?dy metr ponad
wspomniany limit b?dzie opodatkowany stawk? 22 proc .Rz?d przyj?? definicj?
budownictwa spo?ecznego pomijaj?cego najpopularniejszy dot?d w Polsce
system budowania systemem gospodarczym.

W Polsce szacuje si? ,?e 50 proc. domów jest budowanych systemem
gospodarczym. Po wielu miesi?cach deliberowania Rz?d proponuje definicj? ,
która znaczn? cz??? obywateli pozostawia z wy?szym budowlanym Vatem albo
zmusza do kombinowania jak tu zdoby? faktur? na fikcyjne us?ugi .Panie i
Panowie Pos?owie poprawcie to rozwi?zanie bo inaczej Ziobrze zabraknie
prokuratorów a Urz?dom Skarbowym kontrolerów. Gdzie tu prawo gdzie tu
sprawiedliwo?? ?

WWW.piechocinski.blog.onet.pl Janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


HELP!!!2007--0-3- 30: 1


Witam! Mam pytanie odno?nie kierunku zwi?zanego z logistyk?.. chodzi mi konkternie czym sie rózni specjalno?? 'logistyka' od 'procesy i projekty logistyczne'?? i gdzie najlepiej podj?c studia na tym kierunku?? AE POzna?? Ae Wroc?aw? czy mo?e politechnika wroc?awska?? Prosz? o opinie i pomoc:) z góry dzi?kuj?autor : paulina


zdezorientowana kandydatka na studia;/2007--0-3- 29: 1


Witam! Mam pytanie odno?nie kierunku zwi?zanego z logistyk?.. chodzi mi konkternie czym sie rózni specjalno?? 'logistyka' od 'procesy i projekty logistyczne'?? i gdzie najlepiej podj?c studia na tym kierunku?? AE POzna?? Ae Wroc?aw? czy mo?e politechnika wroc?awska?? Prosz? o opinie i pomoc:) z góry dzi?kuj?autor : paulina;)


WalkingFloor / Schubboden / Ruchoma pod?oga2007--0-3- 25: 2


Transport z wykorzytsaniem naczep typu WalkingFloor / Schubboden / Ruchoma pod?oga.
Ciekawa alternatywa dla plandek.
Film prezentuj?cy zasad? dzia?ania na stronie www.WalkingFloor.plautor : ForWay


Nowy portal spedycyjno-logistyczny SPELOG.PL2007--0-3- 25: 1


Je?li jeste? zainteresowany zarówno poszerzeniem swojej wiedzy logistyczno - spedycyjnej jak i podzielenie si? ni?, ta wiadomo?? skierowana jest do Ciebie!
Mamy zaszczyt przedstawi? Tobie portal o tematyce Logistycznej http://www.spelog.pl.

Logistyka jest bardzo rozga??zion? dziedzin?, któr? nie sposób wyczerpuj?co zdefiniowa?. Dlatego te? spelog.pl zaprasza do wspó?pracy osoby zainteresowane tematyk?: logistyki, transportu, spedycji, magazynowania, sk?adowania, oraz nowoczesnych technologii.
autor : spelog.pl


Pytanie o ?adunki na nowej gie?dzie2007--0-3- 21: 1


Czy kto? korzysta? z tej gie?dy? - www.spedpharm.pl.
Zarejestrowa?em si? ale nie wiem czy warto. S? jakie? sensowne zlecenia?autor : sebbar


FlotaAutoBiznes 11 edycji za 22pln, albo szt. za 4pln2007--0-3- 14: 1


FlotaAutoBiznes
strona czasopisma i zawarto?? :

http://www.fab.com.pl/archiwum.php

Posiadam nast. pozycje (stan b.dobry):
nr 5/2004 list-gru
nr 1/2005 sty-lut
nr 2/2005 marz-kwi
nr 3/2005 maj-czer
nr 4/2005 sie-wrz
nr 6/2005 gru-sty
nr 1/2006 lut-marz
nr 2/2006 kwi-maj
nr 3/2006 czer-sie
nr 4/2006 wrz-paz
nr 5/2006 list-gru

Kontakt na mart.theunborn@wp.pl, lub ewentualnie tel. 0224065814. Mo?liwy odbiór osobisty w Warszawie, lub wysy?ka. ZAPRASZAM!
autor : Marcin


EuroFlota 16 numerów za 35pln albo szt. za 5pln2007--0-3- 14: 1


EuroFlota
strona miesi?cznika i opisy numerów :

http://www.euroflota.pl/archiwum.php

Posiadam nast. numery (stan b.dobry) :
Numer 10, lipiec/sierpie? 2003
Numer 14, grudzie?-stycze? 2003-2004

Numer 16, marzec 2004
Numer 4 (19), kwiecie? 2004
Numer 6 (21), czerwiec 2004

Numer 4 (31), kwiecie? 2005
Numer 9 (36), wrzesie? 2005
Numer 10 (37), pa?dziernik 2005
Numer 12/1 (39/40), grudzie? 2005/stycze?2006

Numer 3 (42), marzec 2006
Numer 5 (44), maj 2006
Numer 6 (45), czerwiec 2006
Numer 7/8 (46/47), lipec/siepie? 2006
Numer 9 (48), wrzesie? 2006
Numer 10 (49), pa?dziernik 2006
Numer 12/1 (51/52), grudzie? 2006 / stycze? 2007

Kontakt na mart.theunborn@wp.pl, lub ewentualnie tel. 0224065814. Mo?liwy odbiór w osobisty w Warszawie, lub wysy?ka. ZAPRASZAM!autor : Marcin


EuroFlota 16 numerów za 35pln albo szt. za 5pln2007--0-3- 14: 1


EuroFlota
strona miesi?cznika i opisy numerów :

http://www.euroflota.pl/archiwum.php

Posiadam nast. numery (stan b.dobry) :
Numer 10, lipiec/sierpie? 2003
Numer 14, grudzie?-stycze? 2003-2004

Numer 16, marzec 2004
Numer 4 (19), kwiecie? 2004
Numer 6 (21), czerwiec 2004

Numer 4 (31), kwiecie? 2005
Numer 9 (36), wrzesie? 2005
Numer 10 (37), pa?dziernik 2005
Numer 12/1 (39/40), grudzie? 2005/stycze?2006

Numer 3 (42), marzec 2006
Numer 5 (44), maj 2006
Numer 6 (45), czerwiec 2006
Numer 7/8 (46/47), lipec/siepie? 2006
Numer 9 (48), wrzesie? 2006
Numer 10 (49), pa?dziernik 2006
Numer 12/1 (51/52), grudzie? 2006 / stycze? 2007

Kontakt na mart.theunborn@wp.pl, lub ewentualnie tel. 0224065814. Mo?liwy odbiór w osobisty w Warszawie, lub wysy?ka. ZAPRASZAM!

PS> te same dane kontaktowe do wczesniejszego posta (FlotaAutoBiznes)autor : Marcin


FlotaAutoBiznes 11 edycji za 22pln, albo szt. za 4pln2007--0-3- 14: 1


FlotaAutoBiznes
strona czasopisma i zawarto?? :

http://www.fab.com.pl/archiwum.php

Posiadam nast. pozycje (stan b.dobry):
nr 5/2004 list-gru
nr 1/2005 sty-lut
nr 2/2005 marz-kwi
nr 3/2005 maj-czer
nr 4/2005 sie-wrz
nr 6/2005 gru-sty
nr 1/2006 lut-marz
nr 2/2006 kwi-maj
nr 3/2006 czer-sie
nr 4/2006 wrz-paz
nr 5/2006 list-gru
autor : Marcin


transport miejski w aglomeracji trójmiejskiej2007--0-3- 13: 1


Witam!!!!!!!!!!
potrzebuj? informacji na temat Trójmiejskiej komunikacji miejskiej- materia?y s? mi potrzebne do pracy magisterskiej. Z góry dziekuj?. Prosz? o kontakt na e`mail: madzia1104@op.plautor : Madzia


Dyspozytor2007--0-3- 13: 1


hej!
Moja kole?anka z Poznania szuka w?a?nie dyspozytora. Je?li znacie kogo?, kto by?by tak? prac? zainteresowany, to dajcie zna?. Dzi?ki za pomoc!
Micha?
autor : Sobi


zagrozone inwestycje2007--0-3- 12: 1


materia?y id? go góry czyli zagro?enia procesu inwestycyjnego
na drogach i szlakach kolejowych
od czerwca 2005 :

kruszywa
- ceny wzros?y od 14 do 23 % w zale?no?ci od asortymentu
-mniejsza poda? na rynku ni? popyt
-brak pokrycia potrzeb w poszczególnych klasach
-wzrost o 13 % cen transportu kolejowego
-ograniczone mo?liwo?ci dostaw limituj? tempo robót i zwi?kszaj? koszty
realizacji
-?redni czas obrotu poci?gu z kruszywem- 143 godziny w tym :
a.za?adunek-9 godzin
b. jazda z kruszywem 25
c .roz?adunek 77
d. jazda pod za?adunek 32

asfalt
-wzrost cen o 28-40 % w zale?no?ci od gatunku
-zagro?enia w pe?nym pokryciu potrzeb w miesi?cach szczytu inwestycyjnego
-zagro?enia w rytmiczno?ci dostaw -ograniczony potencja? firm
transportowych

cement ,sprzeda? cementu w Polsce 2006- 14.5 mln ton 2005-12.2
-wzrost ceny o ponad 25 %
-s? rezerwy w krajowych mocach wytwórczych

beton
-wzrost ceny o oko?o 50 %
-ograniczone moce firm transportowych

stal zbrojeniowa
-wzrost o 70 %
-poda? krajowa przy du?ym eksporcie gwarantowanym d?ugoterminowymi umowami
nie pokrywa popytu
-ograniczone mo?liwo?ci importu

praca operatorów sprz?tu ci??kiego
-wzrost o 67 %
-brak pracowników na rynku krajowym
-wielka presja na wzrost p?ac
pozosta?a robocizna ?rednio wzrost o 30 %

paliwo wzrost o 20 %

Janusz Piechoci?ski ZDG TOR ,WWW.Piechocinski.blog.onet.pl ,janusz@piechocinski.pl
autor : piechocinski


ruchoma pod?oga / walkingfloor / schubboden2007--0-3- 11: 2


Co raz wi?cej naczep typu ruchoma pod?oga / walkingfloor / schubboden. ciekawe rozwiazanie. warto o tym porozmawia?. zapraszam na forum
www.walkingfloor.pl
www.walkingfloor.pl
www.walkingfloor.plautor : rubber


Szkolenia/studia z logistyki2007--0-3- 09: 2


Pracuj? w duzym magazynie, ktory obluguje ok. 140 sklepow firmowych na stanowisku obslugi dostaw do tych sklepow.

Czy mozecie mi polecic jakis dobry kurs lub studia z dziedziny logistyki w wojewodztwa lodzkie/slaskie. Dziekiautor : Pawe?


family-frost2007--0-3- 09: 0


Czy ta firma która traktuje wszystkich tak samo,tego z paroletnim sta?em i tak samo pocz?tkujacego swie?aka jest w porz?dku?? Bo mi sie wydaje ze cos jest nie tak!!!autor : Bati


oddluzenie kolei2007--0-3- 05: 1


Brak reformy grozi utrat? ?rodków unijnych.

Konieczne odd?u?enie przewozów regionalnych.

Od pocz?tku funkcjonowania rz?dów PiS nie zdo?ano wypracowa? zgodnego stanowiska co do kierunków zmian na polskiej kolei i wielko?ci niezb?dnego zaanga?owania Pa?stwa. Spór pomi?dzy resortami transportu i finansów blokuje od pó?tora roku przyj?cie &#8222;Strategii dla transportu kolejowego do 2009 roku&#8221;. Decydenci zajmuj? si? wi?c g?ównie krytyk? i blokowaniem prywatyzacji oraz mamieniem opinii publicznej has?em kolei narodowej, która ma by? remedium na obecne bol?czki, cho? w?a?ciwie nie wiadomo co autorzy maj? na my?li. Jak za? opinia publiczna postrzega kolej i jak rozwi?za?aby problem PKP wystarczy poczyta? na forach internetowych. Spór toczy si? oczywi?cie o pieni?dze i odd?u?enie spó?ki PKP Przewozy Regionalne. Jakiegokolwiek problemu by nie dotkn??, w wi?kszo?ci przypadków, dochodzimy do sprawy 2,2 mld z?. d?ugów tego przewo?nika.

Dobrze by?oby jednak krótko przyjrze? si? genezie powstania tego d?ugu. Twierdzenie, ?e na ca?ej linii zawinili kolejarze jest krzywdz?ce i mocno uproszczone. Oczywi?cie mo?na w tym miejscu ponarzeka? na bród i smród poci?gów podmiejskich, likwidowane wci?? po??czenia kolejowe (ponad 500 w ostatnich 3 latach) i rozk?ad jazdy wielokro? bardziej przyjazny doje?d?aj?cym do pracy kolejarzom ni? pasa?erom. Mo?na i trzeba krytykowa? ?eby wyrwa? kolej z nicnierobienia. Trzeba jednak dostrzec i pozytywne zmiany, bo nie sposób oprze? si? wra?eniu, ?e kolej w Polsce jedzie po dwóch, wyra?nie oddalaj?cych si? od siebie torach. Po nowym torze jad? prywatne firmy towarowe, dzi?ki którym Polska jest jednym z najbardziej zliberalizowanych rynków kolejowych w Unii, kolej samorz?dowa oraz te spó?ki z Grupy PKP gdzie menagement (nie rz?d) wzi?? si? do roboty jak np. w Intercity. Po ?lepym torze wlok? si? przewozy regionalne, które jako jedyne w ub. roku kolejny raz traci?y pasa?erów czy PKP Cargo z coraz dotkliwszym brakiem kapita?u i utrat? rynku.

G?ównym winowajc? sytuacji finansowej PKP Przewozy Regionalne jest jednak Pa?stwo. W my?l powiedzenia, ?e o polityku mo?na powiedzie?, i? jest idiot?, kiedy wydaje mu si?, ?e jest Napoleonem lub kiedy zabiera si? za zmiany na kolei, Pa?stwo postanowi?o jaki? czas temu nie przyznawa? si? do tego, ?e jest w?a?cicielem tej spó?ki doprowadzaj?c j? na skraj bankructwa. W roku 2003 wykaza?a strat? netto 1,24 mld z?., w 2004 r. 862 mln z?. Obni?enie starty wynika?o z podpisania ugody restrukturyzacyjnej, na mocy której cz??? zad?u?enia zosta?a anulowana (762 mln z?). W 2005 r. strata 600 mln z?. Ubieg?y rok &#8222;tylko&#8221; 200 mln z?. w plecy, dzi?ki wi?kszemu wpompowaniu ?rodków bud?etowych i samorz?dowych. W latach 2002 i 2003 rz?d nowelizuj?c ustaw? rozporz?dzeniem(!), nie przekaza? spó?ce nale?nych refundacji z tytu?u ulg przejazdowych (281 mln z?.) jak równie? zapisanych ustawowo kwot na dofinansowanie deficytu przewozów wykonywanych w ramach s?u?by publicznej (990 mln z?.). Potem ?eby pozby? si? odpowiedzialno?ci za funkcjonowanie regionalnego transportu kolejowego w Polsce i za deficyt przewozów, zrzucono problem na nieprzygotowane samorz?dy wojewódzkie przeznaczaj?c im wraz z dodatkowymi kompetencjami, jak zazwyczaj w takich przypadkach bywa?o, niewystarczaj?ce ?rodki. Ponadto w 2003 r. Sejm w dziwnych okoliczno?ciach, pracuj?c nad zupe?nie inn? ustaw?, wykre?li? z ustawy o transporcie kolejowym zapis o dofinansowaniu z bud?etu pa?stwa przewozów mi?dzywojewódzkich, w zwi?zku z czym ich funkcjonowanie a? do ub. roku powi?ksza?o deficyt spó?ki (500 mln z?.). Doda? do tego przewinienia samej spó?ki i mamy gotowe 2,2 mld z?. d?ugów.

?eby doko?czy? reform? kolei trzeba si? z tymi d?ugami upora?. I musi to zrobi? Pa?stwo. Mimo, ?e w spo?ecze?stwie kolejarzy nie za bardzo si? lubi, do sprawy trzeba podej?? uczciwie. Kolej to jedyny du?y sektor gospodarki, któremu kazano si? zrestrukturyzowa? za w?asne pieni?dze. Górnicy, g?ównie na ulicach, wywalczyli sobie 40 mld z?. pomocy. Gdyby Bruksela odrzuci?a program restrukturyzacji stoczni i kaza?a zwróci? nielegaln? pomoc publiczn?, rz?d jest przygotowany na zastrzyk gotówki. Wina Pa?stwa w powstaniu d?ugów kolejowych zosta?a wykazana, wci?? jednak s?ycha? uparte nie ministra finansów dla bezpo?redniego odd?u?enie z bud?etu czy poprzez emisj? obligacji. Ostatnio minister transportu postanowi? odda? chyba mecz walkowerem, proponuj?c wykorzystanie na ten cel ?rodków na modernizacj? infrastruktury kolejowej. To niedopuszczalne ograbienie kolei na grube miliardy z?otych. To rz?d ma odkupi? swoje winy, a nie zmusza? zarz?dc? infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe do ograniczenia inwestycji na torach.

Oczywi?cie nie mo?na da? pieni?dzy ot tak. Odd?u?enie musi mie? charakter jednorazowy, dlatego trzeba wprowadzi? mechanizmy, które jego spirali nie rozkr?c? za jaki? czas od nowa. Koncepcja przekazania odpowiedzialno?ci za organizowanie przewozów regionalnych na samorz?dy województw sprawdzi?a si? na Mazowszu. Wi?cej po??cze?, odnawiany tabor, wzrost bezpiecze?stwa podró?nych. Oczywi?cie pada argument, ?e Mazowsze jest bogate i sta? je na wysokie dop?aty i inwestycje. Dlatego s?uszny jest pomys? aby nowo powstaj?ce spó?ki powstawa?y na skutek porozumienia wi?cej ni? jednego województwa. Rz?d musi jednak zastosowa? tutaj nie metod? kija, ale marchewki. Po 3 latach finansowania przewozów regionalnych z dochodów w?asnych samorz?du, osi?gniemy w tym roku 100% pokrycie kosztów. Samorz?d nauczy? si? kolei. Problemem w przypadku utworzenia spó?ek i przej?ciu taboru by?by wi?c przede wszystkim jego dramatyczny stan i potrzeby inwestycyjne szacowane na 10 mld z?. Jest na ten cel 446 mln euro w Programie Infrastruktura i ?rodowisko. Jest 500 mln euro w programach regionalnych. Ale to wci?? za ma?o, dlatego warto pomy?le? nad systemem wsparcia czy to w postaci dotacji bud?etowej czy preferencyjnych kredytów gwarantowanych przez Pa?stwo. Kolejnym krokiem porz?dkuj?cym rynek powinna by? likwidacja centrali spó?ki PKP Przewozy Regionalne i przekazanie reszty po??cze? pozostaj?cych w jej r?kach &#8211; czyli po??cze? miedzywojewódzkich &#8211; do Intercity w ramach Tanich Linii Kolejowych albo porozdzielanie ich pomi?dzy spó?ki samorz?dowe.

Na razie jednak trwa chocholi taniec pomi?dzy ministrami finansów i transportu, blokowanie decyzji o odd?u?eniu i odsuwanie w czasie problemu d?ugów, a tym samym odsuwanie reformy ca?ej kolei i pog??bianie jej finansowej zapa?ci. Trzeba ostrzec, ?e najpowa?niejsz? konsekwencj? takiej polityki b?dzie katastrofa wykorzystania pomocy unijnej na inwestycje w infrastruktur? kolejow? co ma tak?e negatywne konsekwencje dla gospodarki narodowej w ogóle. Zaleg?o?ci w remontach nawierzchni kolejowej wyceniane s? na 18 mld z?., a w wymianie urz?dze? sterowania ruchem na 20 mld z?. Gdyby utrzyma? dotychczasowe tempo wymiany torów, aby dokona? pe?nej ich wymiany nale?a?oby po?wi?ci? 167 lat. W momencie kiedy istnieje szansa na zmniejszenie dystansu do kolei zachodnich dzi?ki ponad 4,2 mld euro funduszy, Polskie Linie Kolejowe maj? ca?? list? problemów mog?cych za?ama? ich p?ynno?? finansow? i wywróci? plany inwestycyjne. Brakuje ?rodków na wk?ad w?asny nierozwi?zany jest problem d?ugów przewozów regionalnych, które nie zap?aci?y ponad 1,2 mld z?. za korzystanie z torów kolejowych. Za ma?e jest wsparcie z bud?etu Pa?stwa w porównaniu z wydatkami na drogi. Po wej?ciu do Unii nikt nie pomy?la? nad niepodwy?szaniem VAT na inwestycje. Przetargi blokowane s? przez u?omn? ustaw? o zamówieniach publicznych. Niewyja?nione s? granice obszarów Natura 2000. Brakuje biur projektowych, które w ostatnich latach pad?y na skutek posuchy inwestycyjnej. Dro?ej? materia?y i koszty robocizny.

Problemów nie brakuje. Jednak ten najwa?niejszy zwi?zany z pieni?dzmi utkn?? w martwym punkcie. Brak szybkiej reakcji Premiera i rozstrzygni?cie sporu pomi?dzy ministrami oraz uznanie, ?e naprawa systemu kolejowego w Polsce jest dla rz?du takim samym priorytetem jak ?apanie przest?pców czy likwidowanie uk?adów - prawdziwych b?d? wyimaginowanych &#8211; oznacza? b?dzie zmarnowanie cywilizacyjnej szansy liczonej w miliardach euro i pora?k? programu poprawy bezpiecze?stwa na drogach poprzez przerzucenie na tory wi?kszej ilo?ci ?adunków. Kolej nie mo?e czeka? bo jej dni bez autentycznych zmian s? policzone.Adrian Furgalski &#8211; Dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR
Janusz Piechoci?ski &#8211; b. Przewodnicz?cy sejmowej komisji infrastruktury ,radny sejmiku mazowieckiegoautor : piechocinski


komiwoja?er2007--0-3- 04: 2


Cze??,
poszukuj? materialow do pracy odnosnie problemu komiwojazera. Bede wdzieczna za wszelka pomoc.autor : erunda


Relax and enjoy now while women day coming2007--0-3- 04: 0


Relax and enjoy now while women day coming

<a href=http://levitra.rxenj.info>levitra </a>
<a href=http://webraindor.info/wiki/phentermine><b>phentermine</b></a>
<a href=http://viagra.rxencstore.info><b>try VIAGRA</b></a>autor : RLLFIAT


budowa systemu zarz?dzania flot? samochodow?2007--0-3- 03: 2


hejka;) mam problem...musze napisa? prace o budowie- strukturze systemów zarz?dzania flot? samochodow?. czy mozecie mi pomóc?moze jakis link, sk?d bym mog?a wzi?c informacje?z góry wielkie dzieki:)autor : martusia


Logistyka dystrybucji energii cieplnej w energetyce przemys?owej2007--0-3- 02: 0


Czy kto? ma mo?e materia?y na podobny temat?? Chocia? mo?e co? na temat energii cieplnej?B?d? bardzo wdzi?czna je?li kto? si? nimi podzieli...autor : Binka


spedpharm2007--0-2- 28: 1


Witam!
Czy kto? z Szanownych forumowiczów korzysta? ju? mo?e z gie?dy na stronie www.spedpharm.pl?
Z tego co tam wyczyta?em to inicjatywa bardzo ciekawa - chcia?bym pozna? opini? osób, które korzystali z ich us?ug.autor : sebbar


stolice wojewodztw dochody z PiT2007--0-2- 25: 1


Stolice województw:

Dochody z PiT na jednego mieszka?ca planowane w 2007 roku

Warszawa 1407
Pozna? 850
Katowice 812
Wroc?aw 741
Kraków 732
Gda?sk 731
Olsztyn 711
Opole 703
Zielona Góra 664
?ód? 611
Szczecin 605
Lublin 589
Kielce 588
Bydgoszcz 581
Rzeszów 562
Bia?ystok 540

Mamy wi?c prawie trzykrotn? ró?nic? w dochodach osobistych miedzy stolicami województw dla porównania najni?sze dochody na mieszka?ca z PiT
W grupie gmin miejsko-wiejskich na ko?cu listy Jedwabne pow. ?om?y?ski -99 z?otych, w gminach wiejskich Chrzanów w powiecie janowskim 64 z?ote.

Wi?cej na WWW.samorzad.pap.pl


WWW.Piechocinski.blog.onet.pl janusz@piechocinski.plautor : piechocinski


Firmy posiadaj?ce flot? ponad 100 pojazdów - PILNIE!2007--0-2- 24: 1


Cze??,

Poszukuj? firm, które posiadaj? flot? ponad 100 pojazdów osobowych lub do 3,5 tony.

Je?eli kto? z Was pracuje w takiej firmie lub ma namiary na tak? baz? w Internecie, to prosz? o kontakt.

W ramach rewan?u mog? w??czy? gratisowo na 1 miesi?c obs?ug? w zakresie dostarczania og?oszonych w Polsce przetargów z dowolnej bran?y!

Pozdrawiam,
Arek
awolski@tai.com.plautor : Arek


Barbarzyncy czyli kto2007--0-2- 23: 2


Barbarzy?cy czyli kto &#8230;..

Premier Kaczy?ski traci instynkt ,w ci?gu tygodnia przesy?a opinii
publicznej sprzeczne sygna?y .W konflikcie o estakad? w dolinie Rospudy na
pocz?tku powiedzia? twardo &#8222; je?li ust?pimy mo?emy si? po?egna? z programem
autostradowo-drogowym rz?du &#8222; , potem poleci? kontrol? dokumentów
przetargowych w Oddziale Bia?ostockim GDDKiA ,dla równowagi policja dosta?a
polecenie zgromadzenia informacji o ekologach i organizacjach ekologicznych ,
w ko?cu chce przeprowadzi? referendum w tej sprawie. Obok mundurków
Giertycha ,tarczy Leppera silna dot?d w?adza ,która prze do IV RP nie
bacz?c na ewidentne wpadki proponuje nam referendum .Zamiast powstrzymywa?
eskalacj? napi?cia i wprowadzanie sprawy przebiegu obwodnicy Augustowa w
wysokie stany emocji ,zamiast dostarczenia kompetentnych ocen i stanowisk
idziemy na konfrontacj?. Media zr?cznie dla podsycania nastrojów ka?? nam
wybiera? mi?dzy racjami ekologów zawieszonych na sosnach mówi?cych o
barbarzy?skim ?amaniu europejskiego prawa a mieszka?cami miasta najlepiej
umieszczonych na tle przydro?nych krzy?y upami?tniaj?cych ofiary wypadków
drogowych. W zale?no?ci od wra?liwo?ci i pogl?dów przy??czamy si? to do
jednej to do drugiej strony a najlepiej chcemy powiedzie? zróbcie tak aby
by?o dobrze. Na mapkach z dok?adno?ci? do 10 kilometrów prezentuje si?
alternatywne pono? nieszkodz?ce nikomu przebiegi. Powstaje wysoce szkodliwy
obraz w którym barbarzy?cy nie zwa?aj?c na prawo i przyrod? chc? z niecnych
powodów zabetonowa? ka?dy listek, ro?link? i zwierz?tko a ka?dy ekolog czy
kandydat na ekologa jest wyroczni? sprawie lokalizacji dróg ,oddzia?ywania
inwestycji na ?rodowisko ,retencji ,prawodawstwa, technologii ,ochrony
gatunkowej prawa wodnego etc. Z drugiej strony na protestuj?cych ekologów
próbuje si? patrze? jak na emisariuszy wrogich si? które w ekosystemie nie
widza miejsca dla cz?owieka a ju? na pewno mieszka?ca Augustowa. Có? daje
inicjatywa referendum w podlaskim kiedy wi?kszo?? zdecydowana ludzi
postawiona jest przed fa?szywym wyborem bez dost?pu do wiarygodnych
nietendencyjnych informacji .Je?li to ma by? skuteczny sposób na
rozwi?zywania trudnych spraw to proponuj? audiotele w sprawie oczyszczalni
?cieków Czajka w Warszawie. Czy chcesz aby dalej do Królowej polskich rzek
p?yn??o ponad jedna trzecia ?cieków surowych produkowanych przez
mieszka?ców stolicy czy te? chcesz wys?uchania ruchów ekologicznych i
mieszka?ców okolicznych osiedli którzy sprzeciwiaj? si? rozbudowie i
modernizacji. T? drog? do niczego nie dojdziemy. Na naszych oczach wida?
jak wielki wysi?ek w latach 1990-2006 ,który zrobili?my pada w ruiny. W
przestrze? publiczn? nie tylko do Polskiej opinii publicznej p?ynie fatalny
sygna?. Jeste?my oto barbarzy?skim krajem w którym nie przestrzega si?
europejskich standardów w dziedzinie ochrony ?rodowiska ,?amie si? nie
tylko prawo ale i procedury. Lider we wdro?eniu unijnych dyrektyw
?rodowiskowych ,kraj który mi?dzy innymi poprzez skuteczny system funduszy
ekologicznych dokona? i dokonuje imponuj?cego wysi?ku inwestycyjnego w
ramach profesjonalnej polityki ekologicznej realizowanych przez
administracj? rz?dow? i samorz?dow? ,organizacje obywatelskie zostaje
napi?tnowany .Nie jeste?my barbarzy?cami jeszcze przed wej?ciem do Unii
mieli?my solidne prawo ,mocne instytucje i mechanizmy. Co wa?ne w ramach
procesów przygotowuj?cych ka?dy proces inwestycyjny na ka?dym etapie
stosuje si? analogiczne albo wr?cz te same procedury i wymagania .Dlaczego
w tym krzyku o Dolin? w okolicach Augustowa nie s?ycha? g?osu fachowców ,
których Polska posiada ,tych którzy prowadzili czasoch?onn? i kosztown?
analiz? oddzia?ywania na ?rodowisko. Dlaczego nikt nie mówi o odwo?aniach
na kolejnych etapach post?powania do niezawis?ych s?dów i ich wyrokach
?Dlaczego g?osu nie udziela si? najwybitniejszym znawcom ?Dlaczego zamiast powa?nej publicznej analizy tej trudnej sprawy mamy nakr?canie emocji ?autor : piechocinski


Lepiej nie znaczy dobrze2007--0-2- 23: 1


Lepiej nie znaczy dobrze

12 lutego Ministerstwo Transportu skierowa?o do konsultacji
mi?dzyresortowych projekt uchwa?y Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia
programu rzeczowo-finansowego wykorzystania ?rodków kolejowych w latach
2007-2008.W roku poprzednim uruchomienie Funduszu Kolejowego powo?anego
ustaw? z dnia 16 grudnia 2005 i dzia?aj?cego jako wyodr?bniony rachunek
bankowy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nast?pi?o faktycznie
w drugiej po?owie roku.

Ustawa o Funduszu Kolejowym wesz?a w ?ycie w dniu 09 lutego 2006 r. Zasady
wydatkowania ?rodków Funduszu wynikaj? zgodnie z artyku?em 9 ustawy z
programu rzeczowo-finansowego wykorzystania ?rodków Funduszu ,
zatwierdzonego przez Rade Ministrów. Ze wzgl?du na termin wej?cia w ?ycie
ustaw o Funduszu Kolejowym , fakt, i? rok 2006 by? pierwszym rokiem
funkcjonowania Funduszu ,a tak?e brak do?wiadcze? w wykorzystywaniu tego
rodzaju ?róde? finansowania infrastruktury kolejowej ,pierwszy program
obejmowa? zadania ,które realizowane b?d? w ci?gu jednego roku. Ponadto w
zwi?zku z tym ,i? szacowane w wp?ywy z op?aty paliwowej na rachunek
Funduszu w roku 2006 zosta?y pomniejszone o wp?ywy za miesi?ce stycze?
i luty ,a tak?e nie wykorzystano ?adnych ?adnych innych ?róde? wp?ywów na
rachunek Funduszu (
np. kredyty ,obligacje ) .

.Po wprowadzonych zmianach w roku 2006 ,zgodnie z Programem ,?rodki z
Funduszu Kolejowego wydatkowane b?d? w nast?puj?cy sposób :
-9.861,3 ty?. z? na inwestycje w infrastrukturze
-71.947,2 ty? z?. na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej
-127.741,5 ty? . na pokrycie utraconych przez przewo?ników kolejowych
przychodów latach 2002 -2003 z tytu?u obowi?zuj?cych ustawowych ulg
taryfowych krajowych przewozach pasa?erskich
-5.450 ty? z? .pozostawiono w rezerwie.

Prace nad uruchomieniem Programu rzeczowo-finansowego ??cznie na lata 2007
i 2008 nale?y oceni? pozytywnie. Ministerstwo transportu planuje w roku
2007 podzieli? Fundusz Kolejowy nast?puj?co :inwestycje 181,2 mln z? ( w
tym 171,2 na zadania inwestycyjne PLK,10 mln dla SKM w Trójmie?cie,12 mln
na remonty i utrzymanie infrastruktury,152 ,2 mln na pokrycie utraconych
przez przewo?ników kolejowych przychodów w latach 2002-2003 z tytu?u
obowi?zuj?cych ustawowych ulg taryfowych w krajowych przewozach
pasa?erskich) .Planuje si? zachowanie 5,8 mln z?otych w rezerwie. Taki plan
oznacza ,?e w rozdysponowane b?d? w ca?o?ci ?rodki pochodz?ce z udzia?ów
Funduszu Kolejowego z op?aty paliwowej (szacowane w 2007 roku na 351 mln)
.Tym bardziej dziwi? musi projektowana w roku 2008 kwota wydatków z FK
przy uwaga za?o?eniu mniejszych ( brak uzasadnienia z jakich powodów
wp?ywów z op?aty paliwowej -325 mln z?).Do konsultacji skierowano bowiem
projekt nast?puj?cego podzia?u ?rodków w 2008 roku. Inwestycje 306 mln
z?otych w tym 297 dla PLK i 9,1 dla SKM w Trójmie?cie. Rz?d wi?c kolejny raz
nie planuje si?gni?cia do innych ?róde? ,z których mo?na zasili? FK przy
dramatycznie du?ych potrzebach zakresie remontów i modernizacji .Deklaruje
si? zaci?gni?cie kredytu w Banku ?wiatowym czy EBI na te cele ale rynek
kolejowy wielokrotnie ju? mia? okazj? negatywnie zweryfikowa? te ?yczenia
Resortu Transportu.
Zastanawiaj?ce jest ,ze po zesz?orocznych do?wiadczeniach Rz?d nie
zdecydowa? si? aby projekt rozporz?dzenia by? do??czony do projekty ustawy
bud?etowej i równolegle z post?pem prac nad ustaw? matk? dla finansów
pa?stwa trwa?y konsultacje w sprawie Programu rzeczowo finansowego dla
Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego. Szybkie bowiem
udost?pnienie ?rodków z tych funduszy celowych przy?piesza i u?atwia
administracji drogowej i kolejowej proces modernizacji infrastruktury
transportowej pa?stwa. Jak pokaza?y bolesne do?wiadczenia drogowców braku
elastyczno?ci rozwi?za? prawnych i nie podj?cie decyzji Rz?du w grudniu
2006 roku w sprawie nowelizacji Programu tak?e w tym obszarze aktualne jest
powiedzenie kto szybko daje dwa razy daje.

WWW.piechocinski.blog.onet.pl janusz@piechocinski.pl
Janusz Piechoci?ski ,radny Sejmiku województwa Mazowieckiego Zespo? Doradców Gospodarczych TOR
autor : piechocinski


Piszcie Ludzie!!!2007--0-2- 20: 1


jestem studentem, trafi?em na to forum przypadkowo, przeczyta?em wszystkie zamieszczone tu posty i stwierdzam ?e to do?? ciekawa lektura (lecz krótka i tylko autorstwa jednej osoby). Aczkolwiek pomys? jest bardzo dobry. Dlatego dzielcie si? swoimi do?wiadczeniami szanowni logistycy!!! Na wyk?adzie nikt mi takiej wiedzy nie przeka?e!!!autor : ecconomicus


oprogramowanie dla transportu (faktury itp.)2007--0-2- 20: 0


Poszukuje prostego oprogramowania do fakturowania i obs?ugi taboru w firmie transportowej.autor : hedo


co po 1 stycznia2007--0-2- 16: 1


Co po 1 stycznia w przewozach towarowych piszczy&#8230;.

Spe?ni?y si? nasze oceny co do procesu liberalizacji rynku po 1 stycznia 2007 .Z dnia na dzie? nie pojawili si? nowi gracze ,nie zala?y nas nowe firmy walcz?ce o rynek przewozów dumpingow? ofert? .
W wieloletnich procesach gospodarczych daty graniczne nie wywo?uj? od razu
konsekwencji. Pami?tajmy o tym ,ze w Niemczech po 10 LAT REFORM
FUNKCJONUJE OKO?O 330 PRZEWOZNIKÓW KOLEJOWYCH A WYST?PUJE PORÓWNYWALNY UDZIA? W RYNKU FIRMY DOMINUJ?CEJ ( przewo?nicy prywatni maj? oko?o 18 procent w rynku) .
W Polsce prywatni przewo?nicy dzia?aj? krócej ,w 2003 roku mieli udzia? 3,6
(2004 -8 %,2005-13 ) procent w pracy przewozowej ,w roku 2006 wed?ug
wst?pnych wylicze? zanotowali poziom 17-18 %. W Zespole Doradców
Gospodarczych TOR szacujemy ,ze przewo?nicy prywatni osi?gn? ponad 20
procentowy udzia? w pracy przewozowej w roku 2007. Dynamicznym procesom
zmian na rynku sprzyja wzrost przewozów ,w 2006 przewieziono o 8 %
towarów wi?cej. Nowi gracze na rynku staraj? si? o przej?cie udzia?ów w polskiej
firmie transportowej lub co obserwujemy wyst?puje najcz??ciej szukaj? na
naszym rynku strategicznego sojusznika. Firmy przewozowe dotychczas
funkcjonuj?ce na polskim rynku zako?czy?y chyba ju? w podstawowym
asortymencie taborowym sprowadzanie starego ,u?ywanego taboru z zagranicy
a zamawiaj? na skal? dot?d niespotykan? nowe lokomotywy i wagony. Wzrasta
te? liczba zg?osze? na remonty i modernizacje u?ywanego taboru co znacz?co
poprawia sytuacj? zak?adów zaplecza technicznego polskiego kolejnictwa .W
nowy rok zak?ady naprawcze taboru kolejowego wesz?y z rekordowymi w
ostatnich latach zamówieniami chocia? po okresie wieloletniego zastoju ich
mo?liwo?ci i zdolno?ci ( stan za?ogi ,sytuacja finansowa ,relacje z
dostawcami materia?ów ) s? poni?ej rzeczywistych potrzeb rynku. Najwi?kszy
prywatny przewo?nik CTL zwi?kszy? liczb? posiadanych lokomotyw do 170 a
liczb? wagonów do 5000.PTK Rybnik 110 lokomotyw 1600 wagonów , Zabrze 110 lokomotyw 1800 wagonów . Lotos Kolej 2000 cystern .To ju? nawet na rynku
europejskim zaczynaj? by? istotni gracze Wielu krajowych przewo?ników
nawi?zuje wspó?prac? z firmami transportowymi z Europy. Kilka przyk?adów
PCC Rail wspólnie z brytyjsk? Arriva PLC og?osi?y zamiar powo?ania spó?ki
zajmuj?cej si? przewozami pasa?erskimi a z niemieckim DB Raillon towarowej
spó?ki logistycznej ,do której partner niemiecki wniós?by m.in. 50 lokomotyw. CTL planuje przej?cia na rynku niemieckim. Wszyscy szukaj? najta?szych form finansowania i pracuj? nad planami inwestycyjnymi .CTL i Zabrze rozwa?aj? wej?cie na gie?d? .Po pierwszym okresie kiedy powstaj?ce firmy przewo?ników powo?ywa?y spó?ki córki dla realizacji przewozów w kolejnych segmentach rynku nast?puje konsolidacja kolejowych firm .Konsolidacja cz??ci przewozowej w jeden organizm organizacyjny ma na celu zwi?kszenie operatywno?ci dzia?ania ,
ograniczenia kosztów i tak?e przygotowania do wchodzenia na gie?d? czy te?
przej?? na rynku. Przyk?adem takich dzia?a? jest po??czenie Spó?ek Kopalnia
Piasku Kuznia War??y?ska s.a. z Przedsi?biorstwem Transportu Kolejowego I
Gospodarki Kamieniem w Zabrzu w Przedsi?biorstwo Transportu Kolejowego
Holding .Kolejnym mo?liwym etapem konsolidacji jest po??czenie PTK Zabrze
i Rybnika. Rozmowy w tej sprawie s? prowadzone. Korzy?ci z procesów
zachodz?cych na rynku maj? tak?e i klienci. Lepsza jako?ciowo oferta i co wa?ne spadek cen. Do?? powiedzie?, ze w ubieg?ym roku marze tylko na przewóz w?gla spad?y niekiedy nawet o 30% .Umacnianie si? rynkowej krajowej alternatywy dla przechodz?cego powa?ne k?opoty ,dominuj?cego na rynku PKP Cargo jest dla klientów kolei dobr? wiadomo?ci?.


Janusz Piechoci?ski WWW.Piechocinski.blog.onet.pl

autor : piechocinski


POlska w funduszu TEN-T2007--0-2- 14: 1


Polska w funduszu TEN-T

Polska otrzyma 24,2 mln Euro na realizacj? 7 projektów z zakresu transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, wybranych w ramach procedury konkursowej przeprowadzonej przez Komisj? Europejsk? w 2006 r.
?rodki zosta?y przyznane z bud?etu UE przeznaczonego na wspó?finansowanie projektów rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej (bud?et TEN-T), który w 2006 r. wyniós? 126,35 mln Euro.

W 2006 roku Polska po raz trzeci uczestniczy?a w corocznym naborze wniosków na wspó?finansowanie projektów stanowi?cych przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej z bud?etu Unii Europejskiej TEN-T (Trans-European Network &#8211; Transport). W konkursie bior? udzia? podmioty pa?stwowe i prywatne ze wszystkich pa?stw cz?onkowskich UE realizuj?ce projekty u?yteczno?ci publicznej w dziedzinie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i ?ródl?dowego.

Polska z?o?y?a w ramach konkursu 9 wniosków aplikacyjnych na realizacj? projektów o ??cznej warto?ci 55,156 milionów euro, wnioskuj?c o dofinansowanie w wysoko?ci 27,577 milionów euro. Komisja Europejska pozytywnie oceni?a 7 ze z?o?onych projektów i zadecydowa?a o przyznaniu Polsce ?rodków finansowych w ??cznej kwocie 24,2 milionów euro. Polska, w porównaniu z innymi krajami cz?onkowskimi, otrzyma najwi?ksz? cz??? bud?etu TEN-T w ramach programu rocznego z 2006 r. (19,2% ogólnie dost?pnych ?rodków). Projekty zaakceptowane do wspó?finansowania reprezentuj? sektory drogowy, kolejowy i lotniczy i b?d? realizowane w latach 2006-2009.

Polska realizuje dotychczas 9 projektów wspó?finansowanych z bud?etu TEN-T, które otrzyma?y pomoc finansow? w latach 2004-2005. W 2005 r. dofinansowanie w ??cznej wysoko?ci 22,637 milionów euro przyznano 6 projektom z przekazanych Komisji Europejskiej 7 wniosków aplikacyjnych . W 2004 r. Polska otrzyma?a dofinansowanie w ??cznej wysoko?ci 4,25 milionów euro przyznane na realizacj? 3 projektów.

Wszystkie polskie projekty dotycz? przygotowania dokumentacji projektowej dla przysz?ych inwestycji. Projekty opracowania dokumentacji przygotowawczej s? wspó?finansowane z bud?etu TEN-T do wysoko?ci 50% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami projektów s? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o. oraz Mi?dzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Paw?a II Kraków-Balice Sp. z o. o.


W latach 2007-2013 bud?et TEN-T zosta? ustalony na poziomie 8 013 milionów euro. Polska mo?e (jednocze?nie z uczestnictwem w konkursach rocznych) korzysta? ze ?rodków przewidzianych na wieloletnie wspó?finansowanie w tym okresie du?ych projektów infrastrukturalnych (przede wszystkim projektów priorytetowych zgodnie z Decyzj? nr 884/2004/WE).

Wykaz projektów, którym przyznano wspó?finansowanie z bud?etu TEN-T w 2006 r.

1. &#8222;Projekt budowlany, wykonawczy oraz materia?y przetargowe dla autostrady A-4 na odcinku Tarnów &#8211; Rzeszów&#8221;, projekt nr 2006-PL-92603-S
Warto?? projektu: 12 mln EUR; warto?? wspó?finansowania TEN-T: 6 mln EUR

2. &#8222;Projekt budowlany i wykonawczy oraz materia?y przetargowe dla Obwodnicy Po?udniowej Miasta Gda?ska (odc. Obwodnica Zachodnia Trójmiasta - Koszwa?y) wraz ze studium techniczno &#8211; ekonomiczno &#8211; ?rodowiskowym, dokumentacj? programowo - lokalizacyjn? dla drogi S-7 na odcinku Koszwa?y &#8211; Kazimierzowo&#8221;, projekt nr 2006-PL-92604-S Warto?? projektu: 3,5 mln EUR; warto?? wspó?finansowania TEN-T: 1,5 mln EUR

3. &#8222;Kompleksowa dokumentacja studialna, programowo - lokalizacyjna, budowlana i przetargowa dla budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko Bia?a - ?ywiec - Zwardo?, odcinek Przyb?dza - Milówka (obej?cie W?gierskiej Górki)&#8221;, projekt nr 2006-PL-92605-S
Warto?? projektu: 4,9 mln EUR; warto?? wspó?finansowania TEN-T: 2,4 mln EUR

4. &#8222;Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-4 na odcinku Przeworsk &#8211; Korczowa&#8221;, projekt nr 2006-PL-92606-S
Warto?? projektu: 4 mln EUR; warto?? wspó?finansowania TEN-T: 2 mln EUR

5. &#8222;Podstawowa dokumentacja techniczna, dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji o ?rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj? przedsi?wzi?cia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady A-2 na odcinku Warszawa - Kukuryki&#8221;, projekt nr 2006-PL-92607-S
Warto?? projektu: 10 mln EUR; warto?? wspó?finansowania TEN-T: 5 mln EUR

6. Przygotowanie przedsi?wzi?cia &#8222;Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego W?z?a Kolejowego&#8221;, projekt nr 2006-PL-92608-S
Warto?? projektu: 9,8 mln EUR; warto?? wspó?finansowania TEN-T: 4,9 mln EUR

7. &#8222;Dostosowanie Mi?dzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Paw?a II w Krakowie &#8211; Balicach, w?z?a sieci TEN-T, kluczowego portu Ma?opolski do obecnych i przysz?ych potrzeb w zakresie ruchu z uwzgl?dnieniem wymogów ochrony i bezpiecze?stwa oraz wymogów ochrony ?rodowiska&#8221;, projekt nr 2006-PL-92609-S
Warto?? projektu: 4,95 mln EUR; warto?? wspó?finansowania TEN-T: 2,4 mln EUR

janusz@piechocinski.pl WWW.Piechocinski.blog.onet.pl
autor : piechocinski


usamorzadowienie przewozow kolejowych2007--0-2- 09: 1


Usamorzadowienie kolejowych przewozów pasa?erskich.

Proces usamorz?dowienia kolejowych przewozów pasa?erskich rozpocz?? si? z dniem 1 stycznia 2004 roku kiedy to finansowanie przewozów przeniesiono do bud?etów samorz?dowych województw po podniesieniu ich udzia?ów w podatkach PIT i CIT .Przez kilka pierwszych miesi?cy samorz?dowcy nie przyst?pili do podpisania umów .Kolejarze wozili pasa?erów bezumownie ,sytuacja finansowa PKP PR pogorszy?a si?.Co prawda w ci?gu roku i w kolejnych latach sytuacja kontraktowania przewozów poprawia?a si? ale dopiero w kontraktowaniu us?ug na nowy rozk?ad jazdy w 2007 roku mamy do czynienia ze skokiem jako?ciowym. Poni?ej przegl?d dotychczas (stan na koniec stycznia ) zawartych

W styczniu 2007 roku zosta?y podpisane umowy o dofinansowanie kolejowych przewozów regionalnych w 5 województwach. W grudniu umowy podpisa?y Ma?opolska i ?wi?tokrzyskie.
W styczniu podpisano umowy w nast?puj?cych województwach:
1) Kujawsko - pomorskim. Umowa zapewniaj?ca dofinansowanie na poziomie 50 mln PLN zabezpiecza kursowanie 231 poci?gów regionalnych w województwie. Umowa zosta?a podpisana 5 stycznia.
2) Podlaskim. Umowa zapewnia dofinansowanie na poziomie 10,5 mln PLN co zabezpiecza kursowanie 69 poci?gów regionalnych. Umowa zosta?a podpisana 16 stycznia
3) Zachodniopomorskim. Umowa zapewnia dofinansowanie na poziomie 35 mln PLN, co zabezpiecza kursowanie 198 poci?gów regionalnych. Umowa ta pozwoli?a na dalsze polepszanie oferty przewozowej na wielu liniach w województwie zachodniopomorskim, w tym na reaktywacj? 1 lutego po??cze? kolejowych pomi?dzy Pi?a a Wa?czem. Umowa zosta?a podpisana 16 stycznia.
4) Wielkopolskim. Umowa zapewnia dofinansowanie na poziomie 36 mln PLN i zapewnia kursowanie 346 poci?gów regionalnych. Umowa ta pozwoli?a na wspóln? z woj. Zachodniopomorskim reaktywacj? po??cze? kolejowych Pi?a - Wa?cz. Zosta?a podpisana tylko na okres 6 miesi?cy, gdy? 1 lipca planowane jest rozpocz?cie dzia?alno?ci przez spó?k? samorz?dow? Koleje Wielkopolskie
5) ?odzkim. Umowa zapewnia dofinansowanie na poziomie 35 mln PLN i zabezpiecza kursowanie 231 poci?gów regionalnych. Zosta?a podpisana 31 stycznie 2007 roku.

W wi?kszo?ci województw niestety wyst?pi?o kolejny raz pogorszenie oferty przewozowej.

WWW.Piechocinski.blog.onet.pl

autor : piechocinski


uslugi publiczne w transporcie2007--0-2- 07: 2


Rozporz?dzenie w sprawie us?ug publicznych w zakresie transportu pasa?erskiego

Rada Unii Europejskiej obraduj?ca w sk?adzie ministrów ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w czasie obrad 11 i 12 grudnia 2006 roku przyj??a wspólne stanowisko w sprawie przyj?cia Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie us?ug publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasa?erskiego oraz uchylaj?cego rozporz?dzenia Rady nr 1191/69/EWG i 1107/70/EWG (dokumenty Rady - 13736/06 oraz 15864/06 ADD1). Delegacja Republiki Czeskiej wstrzyma?a si? od g?osu. Komisja Europejska po raz pierwszy przedstawi?a projekt ju? w 2000 roku. Liczne poprawki Parlamentu i opór pa?stw cz?onkowskich spowodowa?, ?e wstrzymano prace nad nim do czasu a? 22 lipca 2005 roku Komisja przekaza?a Parlamentowi i Radzie poprawiony wniosek. Komitet Regionów wyda? opini? na jego temat 16 lutego 2006 roku a Komitet Ekonomiczno-Spo?eczny odniós? si? projektu Komisji 17 maja 2006 roku. Parlament Europejski zajmie si? zmienionym wnioskiem Komisji, ??cznie ze wspólnym stanowiskiem Rady Unii Europejskiej dopiero w drugim czytaniu.

Rada zgadza si? z Komisj? Europejsk?, ?e konieczne jest stworzenie nowych ram prawnych w zwi?zku z otwieraniem si? i coraz wi?ksza konkurencyjno?ci? europejskiego rynku pasa?erskich us?ug publicznych. Obecnie obowi?zuj?ce przepisy dla zobowi?za? z tytu?u ?wiadczenia us?ug publicznych pochodz? z 1969 roku (Rozporz?dzenie Rady nr 1191/69/EWG), które zmieniono po raz ostatni w 1991 roku (Rozporz?dzenie Rady nr 1893/91/WE).

Dzisiejszy europejski rynek publicznych us?ug transportowych, gdzie operatorzy nie s? ju? tylko narodowi, regionalni, czy lokalni, wymaga nowych uregulowa?. Musz? one zredukowa? zaburzenia konkurencji poprzez wi?ksz? przejrzysto??, wprowadzenie jasnych, niedyskryminuj?cych warunków konkurencji pomi?dzy operatorami oraz poprzez zagwarantowanie pewno?ci prawa tak dla operatorów jak i w?adz zaanga?owanych w publiczny transport pasa?erów.

Podstawowymi zagadnieniami wspólnego stanowiska Rady Unii Europejskiej s?:
&#8226; zakres stosowania - rozporz?dzenie ma obejmowa? te publiczne us?ugi transportowe ?wiadczone kolej? lub transportem drogowym, w przypadku których w?a?ciwe organy, nak?adaj?c zobowi?zania do ?wiadczenia us?ug publicznych lub udzielaj?c kontraktu na wykonanie tych zobowi?za?, rekompensuj? podmiotom sektora transportu poniesione koszty lub przyznaj? wy??czne prawa w zamian za realizacj? zobowi?za? z tytu?u ?wiadczenia tych us?ug. Rada nie zgodzi?a si? ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, i? nale?y ograniczy? rozumienie transportu publicznego tylko do transportu lokalnego. Pa?stwa cz?onkowskie b?d? mog?y zadecydowa?, czy rozporz?dzenie b?dzie dotyczy?o tak?e przewozów pasa?erskich na wodnych drogach ?ródl?dowych.
&#8226; przejrzysto?? - Rada zgodzi?a si? ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, ?e nale?y zobligowa? w?a?ciwe organy do zawierania kontraktu na us?ugi publiczne, gdy przyznawane s? rekompensaty lub wy??czne prawa w zamian za realizacj? zobowi?za? z tytu?u ?wiadczenia us?ug publicznych. Z my?l? o dalszym zwi?kszeniu przejrzysto?ci w sektorze transportu publicznego oraz jako rozwi?zania równowa??ce rozszerzenie mo?liwo?ci bezpo?redniego przyznawania kontraktów na ca?y wysokotona?owy transport kolejowy, Rada wprowadzi?a m.in. nakaz przedstawiania przez organy na wniosek jakiejkolwiek zainteresowanej strony decyzji wraz z uzasadnieniem odnosz?cych si? do bezpo?redniego przyznania kontraktu na us?ugi publiczne. Wprowadzenie tego zapisu do rozporz?dzenia by?o przyczyn? wstrzymania si? od g?osu delegacji czeskiej. Przedstawiciele Republiki Czeskiej o?wiadczyli, ?e takie sformu?owanie mo?e doprowadzi? do podwa?ania uzasadnionych decyzji przez poszkodowane strony i wymuszania dokonania porównania pomi?dzy kontraktem przyznanym bezpo?rednio, a w?asn? alternatywn? ofert? przetargow?.
&#8226; przyznawanie kontraktów - Rada uwa?a, ?e system oferuj?cy w?a?ciwym organom swobod? wyboru pomi?dzy konkurencyjnym przetargiem, a bezpo?rednim przyznaniem kontraktu jest najlepsz? gwarancj? lepszej jako?ci i sprawno?ci transportu publicznego. Zgodnie z propozycj? Komisji Rada podtrzyma?a (cho? z lekk? modyfikacj?) cztery wyj?tki, które pozwalaj? w?a?ciwym organom przyznawa? kontrakty bezpo?rednio.
o tzw. podmioty wewn?trzne czyli strony, nad którymi organy sprawuj? bezpo?redni? kontrol? - organy mog? nie og?osi? przetargu, ale same, w?a?nie za po?rednictwem owych podmiotów wewn?trznych, ?wiadczy? us?ugi publiczne. Rada uznaj?c krajow? odpowiedzialno?? za organizacj? transportu publicznego chce umo?liwi? pa?stwom cz?onkowskim prawne zakazanie organom lokalnym korzystania z mo?liwo?ci bezpo?redniego przyznawania kontraktów na swoim obszarze;
o mniejsze kontrakty - Rada przychyli?a si? do zaproponowanych progów, zezwalaj?cych na rezygnacj? z przetargu, wynosz?cych do 1 miliona euro lub do 300 tysi?cy kilometrów (odpowiednio do 1,7 miliona euro i 500 tysi?cy kilometrów dla ma?ych przedsi?biorstw, tj. eksploatuj?cych do 20 pojazdów);
o sytuacje nadzwyczajne - ten wyj?tek zosta? wprowadzony przez Komisj? Europejsk? pod wp?ywem pierwszego czytania w Parlamencie Europejskim. Kontrakty mog? by? przyznawane bezpo?rednio w przypadku zak?ócenia us?ug lub bezpo?redniego niebezpiecze?stwa takiej sytuacji. Rada rozszerzy?a dopuszczalny okres stosowania tego odst?pstwa z jednego (zaproponowanego przez Komisj?) do dwóch lat;
o wysokotona?owy transport kolejowy, w tym kolej podmiejska - Rada uzna?a, ?e zbyt problematyczne by?oby okre?lanie, które przewozy s? dalekobie?ne albo regionalne, miejskie albo podmiejskie; dosz?a do wniosku, ?e nale?y zezwoli? organom na bezpo?rednie przyznawanie kontraktów na us?ugi publiczne w przypadku ca?ego wysokotona?owego transportu kolejowego, o ile nie zabrania tego prawo krajowe.
&#8226; okres wa?no?ci kontraktów - Rada we wspólnym stanowisku popar?a propozycj? Komisji Europejskiej, aby w przypadku przewozów kolejowych (oprócz tramwajów i metra) ograniczy? d?ugo?? trwania kontraktów do 10 lat; podobnie rzecz ma si? do przewozów autobusowych. W wyj?tkowych okoliczno?ciach dopuszczalne jest wyd?u?enie tych okresów czasu o 50 procent.
&#8226; standardy socjalne i jako?? us?ug - Rada Unii Europejskie wspar?a Komisj? w d??eniu do tego, aby w?adze by?y odpowiedzialne za ustalanie kryteriów socjalnych i jako?ciowych.
&#8226; okresy przej?ciowe - Rada upro?ci?a i wyd?u?y?a ustalenia przej?ciowe zaproponowane przez Komisj?, aby umo?liwi? operatorom i w?adzom na przystosowanie si? do nowych zasad. Rozporz?dzenie wejdzie w ?ycie w trzy lata po opublikowaniu w Dzienniku Urz?dowych UE, a okres przej?ciowy b?dzie trwa? do 12 lat.
Rada przekaza?a swoje stanowisko Parlamentowi Europejskiemu i oczekuje na rozpocz?cie drugiego czytania. Debata w Parlamencie zaplanowana jest na trzeci? dekad? kwietnia 2007 roku. Komisja Europejska, odnosz?c si? do przyj?tego przez Rad? wspólnego stanowiska, stwierdzi?a, ?e nie wywiera ono wp?ywu na cele i podej?cie przedstawione przez Komisj? i mo?e ona je poprze?.


www.Piechocinski.blog.onet.plautor : piechocinski


III pakiet kolejowy2007--0-2- 05: 1


Liberalizacja pasa?erskiego transportu kolejowego

Parlament Europejski przyj?? w drugim czytaniu pakiet trzech sprawozda? w sprawie projektów przewiduj?cych liberalizacj? pasa?erskiego transportu kolejowego, praw i obowi?zków pasa?erów oraz kwalifikacji personelu. Nie uzyska?y wymaganej wi?kszo?ci poprawki Komisji Transportu, które otwiera?y na konkurencj? rynek przewozów pasa?erskich nie tylko w transporcie mi?dzynarodowym, ale tak?e krajowym.


Liberalizacja przewozów

W przyj?tym sprawozdaniu pos?a Georga JARZEMBOWSKIEGO (EPP-ED, DE) dotycz?cym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady liberalizuj?cej rynek przewozów pasa?erskich, pos?owie uznali, ?e otwarcie sieci dla mi?dzynarodowych przewozów pasa?erskich od 1 stycznia 2010 r. jest nie tylko zasadne, ale i w pe?ni wykonalne. Zapisy przewiduj?ce liberalizacj? tak?e przewozów krajowych (w tym regionalnych i lokalnych) w 2017 roku, ale nie uzyska?y wymaganej w drugim czytaniu bezwzgl?dnej wi?kszo?ci g?osów. Do propozycji liberalizacji transportu krajowego niech?tnie odnosi?a si? Rada. Teraz kwestia ta nie b?dzie ju? przedmiotem negocjacji w procedurze pojednawczej.

W marcu 2004 r. Komisja przedstawi?a w ramach tzw. &#8222;trzeciego pakietu kolejowego&#8221; wniosek w sprawie przyj?cia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniaj?cej dyrektyw? 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (COM(2004)139). Kluczowe elementy wniosku, którego podstaw? stanowi pierwszy i drugi pakiet kolejowy to:

- Otwarcie krajowych sieci kolejowych pa?stw cz?onkowskich dla mi?dzynarodowego transportu pasa?erskiego z mo?liwo?ci? korzystania w sposób niedyskryminuj?cy przez wszystkie przedsi?biorstwa kolejowe,

- Zagwarantowanie przewo?nikom prawa do zapewnienia podró?nym mo?liwo?ci wsiadania i wysiadania na ka?dej stacji znajduj?cej si? na trasach mi?dzynarodowych, w tym na stacjach znajduj?cych si? w tym samym pa?stwie cz?onkowskim (kabota?),

- Ograniczenie otwarcia sieci w przypadku, gdy zagra?a?oby to równowadze ekonomicznej us?ug przewozowych okre?lonych w umowie dotycz?cej ?wiadczenia us?ug publicznych.

W przypadku pa?stw cz?onkowskich, w których mi?dzynarodowe kolejowe przewozy pasa?erskie stanowi? ponad po?ow? obrotu w ruchu pasa?erskim przedsi?biorstw kolejowych, otwarcie sieci mia?oby nast?pi? dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r.

Prawa pasa?erów

W kolejnym sprawozdaniu wchodz?cym w sk?ad tzw. trzeciego pakietu kolejowego autorstwa Dirka STERCKX (ALDE, BE) pos?owie opowiadaj? si? za obj?ciem pasa?erów korzystaj?cych z transportu krajowego tymi samymi prawami i obowi?zkami, jakie posiadaj? pasa?erowie w przewozach mi?dzynarodowych.

Kwestie, które reguluje projekt rozporz?dzenia dotycz?cego praw i obowi?zków pasa?erów obejmuj? zakres informacji udzielanych pasa?erom, odpowiedzialno?? w przypadku odniesionych obra?e? lub ?mierci oraz pomoc pasa?erom niepe?nosprawnym.

Dobr? wiadomo?ci? dla pasa?erów b?dzie przyj?cie zapisów, w których Parlament przyznaje prawo do rekompensat za opó?nienia poci?gów w ruchu pasa?erskim. Pos?owie proponuj? rekompensaty w wysoko?ci 25% ceny biletu w przypadku opó?nienia o 60 minut lub wi?cej i 50% ceny biletu w przypadku opó?nienia o 120 minut lub wi?cej, o ile win? za opó?nienie ponosi przewo?nik.

Operator sieci kolejowej musi zapewni? dost?p do stacji, peronów i ?rodków transportu eliminuj?c wszelkie bariery utrudniaj?ce wsiadanie lub opuszczanie poci?gu. W przysz?o?ci w poci?gach obowi?zkowe b?dzie tworzenie specjalnych miejsc lub stref do przewozu wózków dzieci?cych, rowerów i sprz?tu sportowego.

Personel poci?gów

Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przyznawania ?wiadectw cz?onkom personelu poci?gów zajmuj?cym si? prowadzeniem lokomotyw i poci?gów w sieci kolejowej Wspólnoty wzbudza? najmniej kontrowersji cz?onków Komisji Transportu.

Dyrektywa wprowadza system certyfikacji personelu poci?gów potwierdzaj?cy posiadanie umiej?tno?ci, a tak?e wiedzy technicznej oraz uprawnie? do prowadzenia poci?gów. Rada chce, aby postanowienia dyrektywy odnosi?y si? tylko do osób kieruj?cych poci?gami (maszynistów),. Pos?owie chcieliby natomiast, aby obowi?zywa?a wszystkich cz?onków personelu, którzy wykonuj? czynno?ci mog?ce wp?ywa? na bezpiecze?stwo pasa?erów.

Wyst?pienia polskich pos?ów w debacie

Bogus?aw LIBERADZKI przemawiaj?c w imieniu grupy PSE przekonywa? jak istotna jest rewitalizacja kolei, która "oznacza lepsze wykorzystanie potencja?u i wykorzystywanie zalet kolei z punktu widzenia europejskiego systemu transportowego." W swym wyst?pieniu pose? zgodzi? si? z potrzeb? liberalizacji przewozów mi?dzynarodowych w roku 2010 akceptuj?c stanowisko i propozycj? Rady odno?nie roli regulatorów narodowych oraz ochrony wype?nienia funkcji u?yteczno?ci publicznej. Pose? Liberadzki powiedzia?, ?e akceptuje "liberalizacj? jako instrument, jako ?rodek - tak, ale nie jako cel sam w sobie". Przypomnia? tak?e o poprawkach, które jego grupa wnios?a, dotycz?cych propozycji opracowania w 2012 roku sprawozdania oceniaj?cego skutki liberalizacji z roku 2010. Pose? odwo?a? si? tak?e do kwestii liberalizacji przewozów krajowych. "Mo?liwo?? liberalizacji w latach 2017-2022 proponujemy jako du?y kompromis do rozwa?enia" - stwierdzi?.

Leopold Józef RUTOWICZ (UEN) poruszy? kwesti? rozwoju kolei wspólnotowych oraz alokacji zdolno?ci przepustowej infrastruktury kolejowej i op?at, która powinna "zale?e? od okre?lenia funkcji i potrzeb na jej us?ugi, które determinuje gospodarka i podró?uj?cy." Zdaniem pos?a rozwój kolei powinien wi?za? si? z "kooperacj? z innymi ?rodkami transportu". Wa?n? spraw? jest subwencjonowanie inwestycji szybkich kolei osobowych, a tak?e rozwój trakcji towarowej. Pose? przywo?a? przyk?ad Polski, która ma niewykorzystane linie szerokotorowe, na ko?cu których mog?yby powsta? suche porty kontenerowe. "Odci??y?yby one niewydolny system drogowy i mia?y korzystny wp?yw na ?rodowisko" - powiedzia? pose?.

Pose? Stanis?aw JA?OWIECKI (PPE-DE) wyrazi? zadowolenie z rezultatów osi?gni?tych w trakcie negocjacji prowadzonych w sprawie trzeciego pakietu kolejowego. W swej wypowiedzi deputowany poda? przyk?ad wzrostu przewozów pasa?erskich w po?udniowo-zachodniej Polsce i zwróci? uwag?, ?e do tej pory na terenie ca?ego kraju notowano wy??cznie spadki. "Mo?e jest to w?a?nie symptom tego, ?e linie kolejowe powoli staj? si? konkurencyjne wobec przewozów samochodowych" - powiedzia? i zaznaczy?, ?e nale?y "uwa?a?, aby tej tendencji nie zepsu?". W dalszej cz??ci swego wyst?pienia pose? Ja?owiecki mówi?, ?e kolej powinna by? konkurencyjna i by taka by?a musi by? tania i dobrze zarz?dzana. "Koleje bardzo powoli wychodz? z d?ugiej zapa?ci [...] nie mo?emy im narzuca? nowych ci??arów, które znowu je przygniot?" - zako?czy?.

WWW.Piechocinski.blog.onet.plautor : piechocinski


Hello, very interesting site!2007--0-2- 04: 2


hi 2 all.
hello world! It is nice site. Keep working!
best regards
i found you here http://google.com ^^autor : sarumzilo


prosba o porade/pomoc2007--0-2- 03: 2


witam
jestem zdesperowana bo szukam jakiegos rankingu firm kurierskich zajmujacych sie przewozem miedzynarodowym albo chociaz opini
siedze w dublinie a potrzebuje lekow (na uzytek wlasny) z polski(wroclawia) i musze w jakis sposob przetransportowac laptopa
nie chce zaplacic za przesylke wiecej niz 100 euro(bo taniej wyszlo by jechac po to osobiscie)
chcialabym zeby przesylka nie zostala uszkodzona albo co gorsza zagubiona gdzies po drodze(a w razie ... zeby wyplacili 100% wartosci zniszczonego/zagubionego towaru)
doradzcie prosze jaka firme mam wybrac bo mam zle doswiadczenia z opkiem i siudemka i wiem ze dhl i ups maja kosmiczne ceny

bardzo dziekuje za wszelka pomocautor : Renata


plny rozwojowe km2007--0-2- 01: 1


Plany rozwojowe Kolei Mazowieckich

Spó?ka &#8222;Koleje Mazowieckie &#8211; KM&#8221; sp. z o.o. prowadzi dzia?alno?? w oparciu o maj?tek oddzia?u Mazowieckiego &#8222;PKP Przewozy Regionalne&#8221; spó?ka z o.o., s? to przede wszystkim 184 Elektryczne Zespo?y Trakcyjne. Ponadto Spó?ka dzier?awi od Samorz?du Województwa Mazowieckiego 11 autobusów szynowych oraz od Spó?ki &#8222;PKP Przewozy Regionalne&#8221; 8 wagonów czterocz?onowych typu Bhp.

Do kursowania w rozk?adzie jazdy 2006/07 na terenie woj. mazowieckiego wprowadzono 656 poci?gów osobowych regionalnych (dla porównania w rozk?adzie 2005/06 wprowadzono 650 poci?gi). Rozk?ad Jazdy 2006/2007 planowany jest na poziomie poprzedniego rozk?adu. Wyj?tek stanowi tutaj linia nr 6 Warszawa - Ma?kinia, gdzie za?o?ono dodatkowo 4 pary poci?gów w szczytach przewozowych oraz linia nr 7 Warszawa - D?blin gdzie ze wzgl?dów obiegowych wycofano par? poci?gu relacji Warszawa - Otwock - Warszawa. Spó?ka w 2007 roku nadal prowadzi ruch poci?gów na 11 liniach

:
Dla zapewnienia ci?g?o?ci dzia?a? operacyjnych Spó?ka w latach 2007-2010 planuje przeprowadzenie dzia?a? utrzymaniowo-naprawczych w zakresie:

&#8226; taboru
rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010
ilo?? szt. ilo?? szt. ilo?? szt. ilo?? szt.
Naprawy rewizyjne 58 46 42 21
Naprawy g?ówne 2 12 16 38
Modernizacje 60 58 58 59

&#8226; budynków i budowli
&#61656; remont kas &#8211; ujednolicenie wygl?du,
&#61656; remont lokomotywowni wraz z infrastruktur?,
&#61656; naprawy rozjazdów i torów na stacjach postojowych,
&#61656; wybudowanie profesjonalnych myjni dla taboru (W-wa Grochów i W-wa Ochota).

&#8226; maszyn i urz?dze?
&#61656; doposa?enie warsztatów w komplety kluczy pneumatycznych,
&#61656; zakup stacjonarnych agregatów spr??arkowych,
&#61656; zakup kompletnych przyrz?dów pomiarowych,
&#61656; zakup pulpitów do badania generatorów SHP ,
&#61656; remonty maszyn i urz?dze? parku warsztatowego,
&#61656; zakup automatów do sprzeda?y biletów,
&#61656; zakup kasowników do zainstalowania na stacjach i przystankach osobowych po?o?onych na obszarze m st. Warszawy (I strefa),
&#61656; instalacje bramek na stacjach Warszawa ?ródmie?cie, Warszawa Powi?le, Warszawa Ochota.

Spó?ka KM planuje modernizacj? wszystkich EZT (wymiana spr??arek na ?rubowe, wymiana przetwornic na statyczne, wymiana klocków hamulcowych na kompozytowe, nowa malatura, wymiana siedze?, wymiana WC, zmiana wystroju wewn?trznego, instalacja monitoringu). Realizacja przedsi?wzi?? inwestycyjnych b?dzie mo?liwa dzi?ki wsparciu finansowemu ze strony wi?kszo?ciowego udzia?owca Spó?ki, czyli Samorz?du Województwa Mazowieckiego oraz finansowaniu zewn?trznemu w postaci kredytów bankowych.


Planowana do wykonania praca przewozowa na rzecz ZTM w roku 2007 wyniesie 2 542 243 pockm, a w latach 2008-2013 b?dzie si? sukcesywnie zwi?ksza?a, do osi?gni?cia warto?ci 3 265 601 pockm. Stawka odp?atno?ci b?dzie zbli?ona do obowi?zuj?cej obecnie czyli 2,68 z? za pockm.


autor : piechocinski


Hello, nice site and domain name.2007--0-1- 29: 1


hi 2 all.
hello world! It is nice site. Keep working!
best regards
i found you here http://google.com ^^autor : marionxlx


Jak to zrobi?a DB2007--0-1- 26: 1


Wa?ne spotkanie&#8230;czyli jak to zrobi?o DB

Prezes Deutsche Bahn w Warszawie
W pi?tek, 26 stycznia w Warszawie Prezes Deutsche Bahn AG, Hartmut Mehdorn
rozmawia? Prezesem PKP S.A. Andrzejem Wachem, Podsekretarzem Stanu w
Ministerstwie Transportu prof. Miros?awem Chaberkiem, pos?ami polskiego
parlamentu i prezesami zarz?dów spó?ek Grupy PKP. Na zaproszenie prezesa
PKP S.A. mia?em okazj? bra? udzia? w spotkaniu i bardzo interesuj?cej
dyskusji.
Prezes DB przedstawi? w Polsce niemieckie do?wiadczenia w procesie
restrukturyzacji kolei ,planów jej prywatyzacji oraz omówi? dzia?alno??
jednostek organizacyjnych DB na przyk?adzie DB Logistik jako zintegrowanego
us?ugodawcy z zakresu transportu i logistyki.
Mój komentarz na gor?co po spotkaniu na stronach internetowych Rynku
Kolejowego
WWW.Rynek-kolejowy.pl

autor : piechocinski


transport kombinowany czyli jedna jaskolka wiosny nie czyni2007--0-1- 21: 1


Jaskó?ka wiosny nie czyni&#8230;.

&#8222;Ci??arówki rozje?d?aj?ce polskie drogi b?d? przewo?one kolej?. Kilkana?cie
tysi?cy ci??arówek przemknie po torach na trasie pomi?dzy Litw? a Niemcami&#8221;.
Takie komentarze obieg?y pras? w po?owie grudnia ubieg?ego roku .powo?uj?c si? na przyk?ady Szwajcarii czy Austrii w ramach ministerialnego programu "Tiry na tory" zapowiedziano do 2013 roku w Polsce uruchomienie kilka po??cze? kolejowych
pomi?dzy polskimi granicami. To po nich specjalnymi wagonami
niskopod?ogowymi b?d? przewo?one ca?e zestawy samochodów. Pierwsza taka linia zostanie
uruchomiona w po?owie 2007 roku. Na pocz?tek na 700-kilometrowej trasie
Rzepin - Suwa?ki b?dzie kursowa? w obie strony jeden poci?gi PKP Cargo.
Zabierze ze sob? w jedn? stron? ok. 40 ci??arówek. Rocznie b?dzie mo?na
przewie?? w ten sposób kilkana?cie tysi?cy ci??arówek.
W uchwalonym w bud?ecie na 2007 rok na realizacj? programu Rz?d przeznaczy? 50 mln z?. W kolejnych latach nak?ady dofinansowania maj? wzrosn?? nie tylko o kolejne dotacje bud?etowe ale i o ?rodki unijne. Rozgorza?a kolejna dyskusja nad realizacj? powszechnie akceptowanego przes?ania &#8222;tirów na tory &#8222;.Rz?dowi i s?usznie przypomniano ,?e dop?ata do przewozów kombinowanych odb?dzie si? po cz??ci kosztem samego rynku przewo?ników i klientów kolei Bo jak inaczej skomentowa? fakt podwy?szenia ceny dost?pu do torów dla towarowego transportu kolejowego ,zabrak?o bowiem oko?o 100 milionów z?otych dla zarz?dcy narodowej infrastruktury kolejowej &#8211; Polskich Linii Kolejowych na utrzymanie dotychczasowych taryf mimo , ?e nale?? one obok S?owacji do najwy?szych w Europie. B?dziemy wi?c mieli eksperymentalny kolejny raz start dla tej formy przewozów przy spadku atrakcyjno?ci przewozów kolejowych wzgl?dem transportu drogowego w ogóle. Có? znaczy wi?c kilkana?cie tysi?cy samochodów przewiezionych mi?dzy Rzepinem a Suwa?kami gdy kolej utraci kolejn? cz??? udzia?u w przewozach towarowych.


W Polsce przewozy kombinowane stanowi? zaledwie 1,5 proc. przewozów kolejowych, podczas gdy w wi?kszo?ci krajów unijnych ?rednio 10-15 proc. To efekt niskiej jako?ci naszych us?ug kolejowych ,wieloletnich zaniedba? w infrastrukturze oraz braku ?rodków finansowych w remontach i modernizacji linii kolejowych ,portów i terminali a tak?e dramatyczna sytuacja taborowa.

Troch? definicji :
Transport multimodalny - przewóz towarów przez co najmniej dwie ró?ne ga??zie transportu
Transport intermodalny - g?ówna cz??? trasy wykonywana jest za po?rednictwem kolei, ?eglugi ?ródl?dowej lub morskiej, a pocz?tkowy i/lub ko?cowy odcinek jest wykonywany mo?liwie na jak najkrótszym odcinku przez transport drogowy.

Transport kombinowany - wg dyrektywy Unii Europejskiej 92/106/EEC z 7 grudnia 1992 roku to "przewóz towarów (..) gdzie samochód ci??arowy, przyczepa, naczepa, z lub bez jednostki ci?gn?cej, nadwozie wymienne lub kontener korzysta z drogi w pocz?tkowym i ko?cowym odcinku podró?y a na innym odcinku o d?ugo?ci powy?ej 100 km w linii prostej - z us?ug transportu kolejowego lub wodnego ?ródl?dowego lub morskiego, a w pocz?tkowym i ko?cowym odcinku wykonywany jest przez transport drogowy w nast?puj?cy sposób:
&#8226; pomi?dzy punktem, gdzie towary s? za?adowane i najbli?sz? odpowiedni? kolejow? stacj? za?adunkow? dla odcinka pocz?tkowego oraz pomi?dzy najbli?sz? odpowiedni? stacj? wy?adunkow? a punktem, gdzie towary s? wy?adowane dla ko?cowego odcinka, lub
&#8226; w promieniu nie przekraczaj?cym 150 km w linii prostej od portu ?eglugi ?ródl?dowej lub portu morskiego za?adunku lub wy?adunku"


Nadzieje zwi?zane z Uni?&#8230;.Tabela Projekty intermodalne ubiegaj?ce si? o wsparcie finansowe (2005 - 2008). ?ród?o: Ministerstwo Transportu &#8222;Stan i warunki rozwoju przewozów intermodalnych/kombinowanych w Polsce&#8221;.

Nazwa projektu ??czna kwota projektu w tys. z? ?rodki w?asne w tys. z? Bud?et pa?stwa w tys z?. UE (EFRR) w tys. z?
Budowa Mi?dzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w S?awkowie 50 686,10 28 008,07 5 669,51 17 008,52
Budowa terminala kontenerowego Pozna?- Franowo 36 768,03 25 737,62 2 757,60 8 272,81
Modernizacja i rozbudowa kolejowego terminalna kontenerowego w Ma?aszewiczach 19 241,15 10 120,58 2 280,14 6 840,43
Budowa kolejowego terminala kontenerowego w ?oso?nej 12 143,50 6 882,15 - 5 261,35
RAZEM 118 838,78 70 748,42 10 707,25 37 383,11
Budowa centrum prze?adunkowego w Dorohusku 10 029,48 5 527,43 1 125,51 3 376,54
Modernizacja terminala prze?adunkowego stacja Wólka ko?o Ma?aszewicz 3 775,85 1 963,92 452,98 1 358,94
RAZEM 13 805,33 7 491,35 1 578,49 4 735,48

Komisja Europejska na pocz?tku 2003 r. uruchomi?a program o nazwie Marco Polo na lata 2003-2006 z bud?etem 100 mln euro dla 25 krajów cz?onkowskich, którego g?ównym celem jest wspieranie tej formy transportu. W po?owie lipca 2004 r. komisja zaproponowa?a utworzenie drugiego programu Marco Polo na lata 2007-2013 z jeszcze wi?kszym bud?etem wynosz?cym 740 mln euro i z rozszerzeniem ma kraje granicz?ce z Uni?. Ten drugi wspiera? ma przede wszystkim tzw. autostrady morskie. To ogromne wyzwanie dla polskiego transportu, który móg?by przej?? znaczn? cz??? z tych ?rodków finansowych.

Unia uregulowa?a w specyficzny sposób finansowanie rozwoju transeuropejskiej sieci transportu kombinowanego, zaliczaj?c do niej nie tylko infrastruktur? terminalow?, ale równie? wyposa?enie i sprz?t oraz zezwalaj?c pa?stwom na finansowanie tego wszystkiego. W Austrii np. firma zajmuj?ca si? transportem kombinowanym mo?e liczy? na finansowe wsparcie rz?du nawet do 30 proc. kosztów inwestycji, tak?e na dotacje do przewozów oraz zwolnienia od podatku.

W wielu krajach Unii pomoc pa?stwa obejmuje wk?ady inwestycyjne na sprz?t i wyposa?enie terminali prze?adunkowych w formie subwencji, nieoprocentowanych po?yczek, sp?at leasingowych przy zakupie taboru czy przyspieszonej jego amortyzacji. Je?li przewozy kombinowane na?o?one s? jako obowi?zek s?u?by publicznej (Szwajcaria), rz?d rekompensuje ewentualne straty, jakie poniós? przewo?nik lub jak w przypadku po??czenia z Czech do Drezna w?adze niemieckiego landu.


Prognoza przewiduje, ?e w 2013 r. udzia? transportu kombinowanego w przewozach kolejowych wyniesie u nas 6 proc. Do licz?cych si? firm zajmuj?cych si? tego rodzaju transportem nale??: PKP Cargo S.A., Spedcont, Polcont, Polzug, Trade Trans, Cargosped oraz porty morskie.
autor : piechocinski


mazowsze w po infrastruktura i srodowisko2007--0-1- 08: 1


Mazowsze w Programie Operacyjnym Infrastruktura i ?rodowisko 2007-2013

-autostrada A 2-zako?czenie budowy odcinka ?ód? &#8211;Warszawa &#8211; Siedlce
-droga ekspresowa S 2 &#8211;budowa odcinka Konotopa &#8211;Pu?awska oraz Lotnisko &#8211;Marynarska w Warszawie
-droga ekspresowa S 17 budowa odcinka Warszawa Zakr?t &#8211; Garwolin
-linia kolejowa E65 zako?czenie modernizacji odcinka Warszawa &#8211;Gdynia
-linia E 20 CE 20 modernizacja odcinek warszawa &#8211;Pozna? (zako?czenie prac )
-linia Warszawa - ?ód? zako?czenie modernizacji na ca?ej linii
-linia kolejowa nr 8 modernizacja odcinka Warszawa Radom &#8211;Kielce wraz z budow? ??cznicy do lotniska Ok?cie
-linia kolejowa E 75 modernizacja linii Warszawa Bia?ystok I etap Warszawa Rembertów &#8211;Zielonka &#8211;T?uszcz
-budowa sieci telekomunikacyjnej GSM-R dla ERTMS
-zakup i modernizacja taboru


Janusz@piechocinski.pl WWW.Piechocinski.blog.onet.pl
autor : piechocinski


drogowa wpadka rz?du2006--1-2- 28: 1


Drogowa wpadka Rz?du

Rz?d mia? znowelizowa? rozporz?dzenie o drogowych wydatkach, by wykorzysta?
pieni?dze z Krajowego Funduszu Drogowego.
Projekt rozporz?dzenia trafi? nawet do Komitetu Rady Ministrów, ale pod
obrady rz?du nie uda?o si? go wprowadzi?. By? mo?e jeden z
najaktywniejszych ministrów odpowiedzialnych za przygotowanie posiedze?
Rz?du Przemys?aw Gosiewski odbywaj?c 52 grudniow? konferencj? prasow? w
sprawie budowy lotniska pod Kielcami i nie znalaz? czasu aby zapozna? si?
z problemami drogownictwa.

Jeszcze dwa tygodnie temu, kiedy okaza?o si?, ?e uda?o si? wykorzysta?
zaledwie 65 proc planowanych ?rodków z KFD., resort transportu obiecywa?
gruntown? popraw? w ko?cu roku. Urz?dnicy Ministra Transportu Jerzego
Polaczka zapewniali, ?e stopie? wykorzystania zwi?kszy si? a? do 92,5 proc.
Oczywi?cie pod warunkiem ?e rz?d jeszcze w grudniu na ostatnim w tym roku
posiedzeniu zmieni plan wydatków z KFD.
W rezultacie albo 1 mld z? z KFD nie zostanie wykorzystany, albo cz???
nieuj?tych w planie p?atno?ci dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad (GDDKiA) zostanie przesuni?ta na przysz?y rok.

Oznacza to, ?e drogowa dyrekcja wykorzysta w tym roku ponad 83 proc.
?rodków z funduszu i tylko dlatego ,?e rz?d nie mia? czasu na dokonanie
zmian w planie rzeczowo-finansowym KFD w wielu województwach nie zap?aci
si? wielu w?a?cicielom za przekazane pod drogi krajowe nieruchomo?ci. No
có? mo?e na kolejnym Kongresie Drogowym premier jeszcze raz i to dobitniej
potwierdzi ,?e infrastrukturalne inwestycje to absolutny priorytet Rz?du.
Dla Gosiewskiego priorytetowe s? ?wi?tokrzyskie obiecanki &#8230;..nawet wbrew
Rz?dowym Strategiom.


autor : janusz piechocinski


Praca licencjacka - przewozy lotnicze CARGO potrzebne materia?y2006--1-2- 27: 0


Szukam materia?ów na temat lotniczych przewozów CARGO problemow zwiazanych z tym transportem itp. Gdyby ktos cos mial prosze o kontakt Z gory dziekuje.autor : Tehboy


Tabore Problemy KM2006--1-2- 19: 1


Informacja o potrzebach taborowych Spó?ki &#8222;Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. i mo?liwo?ciach ich zaspokojenia.


Spó?ka &#8222;Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. wykonuje pasa?erskie przewozy kolejowe na obszarze województwa mazowieckiego elektrycznymi zespo?ami trakcyjnymi -typu EN-57. Spó?ka u?ytkuje 184 takich pojazdów. Ka?dy zespó? trakcyjny dysponuje 212 miejscami siedz?cymi i 200 miejscami stoj?cymi.

U?ytkowany tabor jest zlokalizowany w czterech stacjach postojowych, gdzie jest utrzymywany i s? dokonywane bie??ce naprawy. Stacje te le?? na terenie dzia?ania Spó?ki, w tym dwie na terenie Warszawy (stacja Warszawa Grochów i stacja Warszawa Ochota) oraz na stacji T?uszcz odleg?ej od Warszawy o 39 km i stacji Sochaczew odleg?ej od Warszawy o 51 km.

Tabor za pomoc? którego &#8222;Koleje Mazowieckie-KM" sp. z o.o. realizuje przewozy jest przestarza?y i nie odpowiada w pe?ni wspó?czesnym standardom ?rodka transportowego czy oczekiwaniom pasa?erów. ?redni wiek u?ytkowanego taboru to ponad 18 lat, z czego znaczna cz??? zespo?ów trakcyjnych ma ju? powy?ej 25 lat. Nale?y jednak podkre?li?, ?e u?ytkowany tabor w pe?ni odpowiada wymogom w zakresie bezpiecze?stwa podró?owania.

Elektryczne zespo?y trakcyjne wymagaj? du?ych nak?adów na bie??c? eksploatacj?, na naprawy okresowe i g?ówne. Na obecn? chwil? nie ma mo?liwo?ci zast?pienia eksploatowanego taboru innymi, nowszymi pojazdami. Bardzo kosztowna jest modernizacja. Pomimo tego, w najbli?szych planach Spó?ki &#8222;Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. jest przewidziana modernizacja ca?ego taboru. Plany modernizacyjne id? w trzech zasadniczych kierunkach:

1. Poprawa stanu technicznego elektrycznych zespo?ów trakcyjnych w zakresie ograniczenia czy wyeliminowania awaryjno?ci.

W tym celu zostan? m.in. wykonane nast?puj?ce prace:
- monta? przetwornicy statycznej,
- monta? spr??arki ?rubowej zasilanej napi?ciem AC,
- zamontowanie zmodernizowanych p?ytek steruj?cych wa?em k?akowym,
- zabudowa pró?niowego wy??cznika szybkiego,
- zabudowa ogrzewanej szyby przedniej maszynisty,
- zamontowanie elektrycznych wycieraczek szyb czo?owych w kabinie maszynisty,
- wymiana wózków nap?dowych i tocznych,
- zamontowanie z??cz mi?dzy wagonowych u?atwiaj?cych ??czenie i roz??czenie wagonów,
- monta? nowej izolacji termicznej i akustycznej pud?a wagonu polegaj?cej na zastosowaniu we?ny mineralnej jednostronnie foliowanej i past g?usz?cych,
- przemieszczenie rur os?onowych przewodów elektrycznych biegn?cych wzd?u? ca?ego zespo?u trakcyjnego z dachu wagonu do wn?trza.

2. Poprawa stanu wn?trz wagonowych, estetyki dla podniesienia wygody podró?owania i podniesienia jako?ci ?wiadczonych us?ug przewozowych.

W tym celu zostan? m. in. wymienione siedzenia, kabiny WC, wyk?adzina pod?ogowa, wszystkie elementy aluminiowe wyposa?enia wn?trz na stalowe powlekane lub z tworzyw sztucznych. Zostanie wykonany nowy wystrój wn?trz ?cian zaprojektowany z laminatów poliestrowych. B?d? wymieniane drzwi, okna, ogrzewanie, itd. Zamontowane zostan? elektroniczne tablice z nazwami relacji poci?gów. Wszystkie elektryczne zespo?y trakcyjne zostan? pomalowane z zewn?trz farbami poliuretanowymi w barwach Kolei Mazowieckich.

3. Poprawa stanu bezpiecze?stwa u?ytkowanego taboru i podró?owania w zakresie wyeliminowania przypadków zwi?zanych z dewastacj? taboru, tak w jego wn?trzu jak i z zewn?trz.

W tym celu w modernizowanych EZT montowany jest monitoring przy zastosowaniu kamer telewizyjnych zainstalowanych na pok?adach elektrycznych zespo?ów trakcyjnych.
Modernizacja eksploatowanego taboru to jeden z g?ównych aspektów planów inwestycyjnych Spó?ki.

U?ytkowane ilo?ci taboru s? jednak niewystarczaj?ce do pe?nej realizacji aktualnego rozk?adu jazdy poci?gów. Spó?ka wykorzystuje tak?e dodatkowy tabor typu EN 57, który odp?atnie jest udost?pniany przez &#8222;PKP Przewozy Regionalne" spó?ka z o.o.

Potrzeby Spó?ki w tym zakresie s? du?e i mo?na je podzieli? wed?ug nast?puj?cych zada?:

1. Zakup nowych, elektrycznych zespo?ów trakcyjnych do prowadzenia ruchu na zelektryfikowanych liniach województwa mazowieckiego.

Chodzi g?ównie o obs?ug? poci?gów w takich relacjach jak: Warszawa - Grodzisk Mazowiecki, Warszawa - T?uszcz, Warszawa - Siedlce, Warszawa - Sochaczew, Warszawa - Radom, Warszawa - Nasielsk, Warszaw - Pilawa. Spó?ka planuje stopniowe wprowadzanie nowego taboru. Zosta? ju? wy?oniony dostawca 10 nowoczesnych EZT. Pierwsze pojazdy pojawi? si? na Mazowszu na prze?omie 2007/2008 roku.

Taka ilo?? dodatkowych sk?adów poci?gów b?dzie znacz?cym uzupe?nieniem istniej?cej floty pojazdów trakcyjnych. Jednak w dalszym ci?gu potrzeby taborowe Spó?ki KM nie zostan? zaspokojone. Do realizacji obecnie obowi?zuj?cego rozk?adu jazdy poci?gów potrzeba 234 elektrycznych zespo?ów trakcyjnych, co oznacza, ?e dodatkowe potrzeby taborowe Spó?ki si?gaj? poziomu 50 sztuk (234-184). Spó?ka &#8222;Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. zak?ada sta?? popraw? oferty przewozowej m.in. poprzez zwi?kszenie cz?stotliwo?ci kursowania poci?gów na niektórych liniach, wzmacnianie zestawie? sk?adów poci?gowych itd..

2. Zakup i wprowadzenie do eksploatacji pi?trowych poci?gów typu &#8222;push - puli".

Ma to na celu:
- polepszenie obs?ugi przewozów o du?ych potokach podró?nych w obr?bie aglomeracji warszawskiej,
- uzupe?nienie oferty przewozowej na liniach o du?ych potokach podró?nych, szczególnie w godzinach porannego i popo?udniowego szczytu przewozowego,
- zwi?kszenie przychodów,
-popraw? stanu po??cze? pomi?dzy Warszaw?, a najwi?kszymi miastami województwa mazowieckiego,
- uzyskanie bezpo?rednich po??cze? poci?gami Spó?ki &#8222;Koleje Mazowieckie -KM" ze stolicami niektórych o?ciennych województw;
Do realizacji powy?szego potrzebny jest tabor typu &#8222;push - puli". S? to wagony pi?trowe, ekonomiczne zapewniaj?ce wysoki komfort podró?owania, o du?ej pojemno?ci. Poci?g typu &#8222;push - puli" sk?adaj?cy si? z trzech wagonów pi?trowych ma 360 miejsc siedz?cych.

Ze wzgl?du na swoje zestawienie (lokomotywa + wagony, gdzie z drugiej strony poci?gu skrajny wagon wyposa?ony jest w kabin? sterownicz?), takie poci?gi nie wymagaj? na stacjach zwrotnych przy zmianie kierunku jazdy czasoch?onnej i kosztownej pracy manewrowej. Spó?ka &#8222;Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. planuje wykorzystanie takiego taboru w poci?gach nast?puj?cych relacji:
- Warszawa - Siedlce,
- Warszawa - Radom,
- Warszawa - P?ock,
- Warszawa - Dzia?dowo
- Warszawa - Bia?ystok,
- Warszawa - Lublin,

Do wykonania przewozów w jednym z ww. wariantów potrzeba 11 sk?adów pi?trowych typu &#8222;push - puli" (pchaj - ci?gnij) zestawionych z trzech wagonów ka?dy wraz z lokomotywami typu EU 07 lub nowych lokomotyw. Trwa post?powanie przetargowe na wy?onienie dostawcy taboru.

2. Zakup i wprowadzenie do eksploatacji na niektórych liniach lub odcinkach linii lekkich pojazdów szynowych tzw. autobusów szynowych.

Spó?ka &#8222;Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. potrzebuje do prowadzenia ruchu na liniach o niewielkim potoku podró?nych 20-25 autobusów szynowych. W tej chwili Spó?ka KM dysponuje 11 u?ywanymi autobusami szynowymi typu YT-627 i YT-628. U?ytkowanie
tego typu pojazdów zapewnia dost?p do us?ug kolejowych tam, gdzie ze wzgl?dów ekonomicznych (ma?a frekwencja, niskie przychody, wysokie koszty eksploatacji), uruchomienie klasycznego poci?gu jest niecelowe.

Spó?ka &#8222;Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. planuje prowadzi? ruch poci?gów za pomoc? autobusów szynowych na nast?puj?cych liniach (odcinkach linii):
&#8226; T?uszcz - Ostro??ka,
&#8226; T?uszcz - Legionowo - Nasielsk - Sierpc,
&#8226; Siedlce - Czeremcha (teren woj. podlaskiego),
&#8226; Radom - Drzewica,
&#8226; Radom - D?blin,
&#8226; T?uszcz - Ma?kinia,
&#8226; T?uszcz - Warszawa Gda?ska,
&#8226; Warszawa Gda?ska - Radzymin
&#8226; Warszawa - Ok?cie (lotnisko)

Do realizacji tych zamierze? potrzebne s? szynobusy, których pojemno?? waha si? w przedziale 120 - 130 miejsc siedz?cych. Spó?ka podejmuje starania o zakup kolejnych 10-15 szynobusów spalinowych.

Spó?ka KM jest zainteresowana zakupem w 2007 roku szynobusów typu VT-670 na kolejach austriackich lub typu YT-628 na kolejach du?skich. Tabor ten jest stosunkowo nowy bo kilkunastoletni. Istnieje mo?liwo?? pozyskania takich pojazdów po naprawach rewizyjnych i modernizacji.
Cena jednej sztuki szynobusów spalinowych oscyluje wokó? kwoty 2,5 min z?. Reasumuj?c, na zakup u?ywanych szynobusów w 2007 roku potrzebna jest kwota 30-35 min z?. Tabor taki mo?na pozyska? najszybciej, za stosunkowo nie du?e ?rodki i szybko wdro?y? do eksploatacji.

Informuj? ,ze w I czytaniu projektu bud?etu Województwa Mazowieckiego zaproponowa?em istotne zwi?kszenie wydatków bud?etowych na modernizacj? i zakup taboru.


Janusz Piechoci?ski ,radny Sejmiku Mazowieckiego , Klub radnych PSL

WWW.piechocinski.pl ,WWW.Piechocinski.blog.onet.pl ,janusz@piechocinski.pl

autor : piechocinski


spolki drogowego opoznienia2006--1-2- 14: 1


Spó?ki drogowego opó?nienia.

Na pocz?tku tego roku, przy marnym zainteresowaniu parlamentarzystów, przeprowadzono w Sejmie wa?n? debat? nad stanem polskiego transportu drogowego i kolejowego po 16 latach przemian gospodarczych. Pretekstem by?a mia?d??ca krytyka dotychczasowej polityki kolejnych rz?dów, zawarta w raporcie Najwy?szej Izby Kontroli. Trudno si? dziwi?, skoro zajmujemy si? g?ównie pisarstwem. Co rz?d to nowy program, nowa koncepcja i kolejne obiecanki ile? to kilometrów autostrad i dróg ekspresowych powstawa? b?dzie ka?dego roku. Warto by?oby chyba zg?osi? ministrów transportu do jakiej? zbiorowej nagrody literackiej i to koniecznie w dziedzinie science fiction, bo jeszcze nikomu obietnic nie uda?o si? zrealizowa?. W Polsce ko?czy si? wszystko na prezentacji kolorowych mapek. W innych krajach zamiast programów, po prostu si? buduje. W latach 1990 &#8211; 2002 w Hiszpanii wybudowano 5217 km autostrad, we Francji 3399, w Niemczech 1228. Tylko ?e tam kwestie rozwoju infrastruktury wy??czone s? z politycznych rozgrywek. ?rednio w pa?stwach Unii, tak?e tych nowych, wydaje si? na infrastruktur? 1,1% PKB, w Polsce 0,3%. Gdy dodatkowo wzi?? pod uwag? wielko?? naszego PKB i skal? zapó?nie?, prawda jest dramatyczna. Zreszt? widzi j? ka?dy kierowca. Dotychczas gdy przychodzi?o do konieczno?ci dokonania ci?? w wydatkach bud?etowych, na pierwszy ogie? sz?y ?rodki na drogi, kolej... oszcz?dzano za? wydatki socjalne, w sporej cz??ci ?le adresowane, a przez to marnotrawione.
Warto wiedzie?, ?e poprzedni rok drogowcy zako?czyli wykonaniem bud?etu na poziomie 40% i nie wykorzystali 2,7 mld z?. Program rz?dowy zak?ada? na 2005 rok wydatki Krajowego Funduszu Drogowego na poziomie 4837 mln z?, z czego uda?o si? zrealizowa? 2645 mln z?. W tym roku zaplanowano, ?e wydatki z Funduszu na wynios? 5.846 mln z?. W I pó?roczu wydano 1100 mln z?. a wi?c o ponad 28% wi?cej ni? analogicznie w 2005 roku. Na finansowanie wydatków na rz?dowy program budowy dróg i autostrad wydano w I pó?roczu 840 mln czyli znacznie wi?cej ni? w tym samym okresie 2005 roku (706 mln z?.). Statystycznie mo?na wi?c powiedzie?, ?e nie jest ?le. Niestety, jednocze?nie na kontach KFD le?a?o w po?owie roku bezu?ytecznie a? 1800 mln z? i realizacja zak?adanego programu jest powa?nie zagro?ona na wy?sz? kwot? ni? w roku poprzednim. Nie powinny wi?c nas uspakaja? zapewnienia, ?e w tym roku wydatkowano ju? z KFD na inwestycje realizowane z wykorzystaniem ?rodków unijnych o 8% wi?cej ni? w 2005 roku. Na prefinansowanie Funduszu Spójno?ci i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wydano ??cznie 250 mln z?. Szczególnie niepokoi? musz? informacje, ?e na realizacj? autostrad i nowych obwodnic wydatki w pierwszym pó?roczu by?y ni?sze ni? rok temu. Autostrady w 2006 r. -295 mln. z?. podczas gdy w 2005 r. - 361 mln z?. Obwodnice analogicznie 82 i 102 mln z?. Same wi?c zakl?cia polityków nawet w randze premiera niczego tu nie zmieni?. W najbli?szych dwóch latach jedynie mo?emy pomarzy?, ?e oddanie zostanie jaki? d?u?szy kawa?ek autostrady, bowiem na dramatycznie niskim poziomie utrzymuj? si? wydatki na prace przygotowawcze. Zmiana planu rzeczowo finansowego jest wi?c wymuszona i przesuni?cie ?rodków ma na celu popraw? rocznego, ju? dzi? nie satysfakcjonuj?cego wykonania.
Nie stawiamy tego jednak jako zarzutu, który w ca?o?ci ma obci??y? Generaln? Dyrekcj? Dróg Krajowych i Autostrad. Nie bez znaczenia s? tutaj bariery, na które nara?ony jest ca?y proces inwestycyjny, a które wynikaj? z wadliwych ustaw o zamówieniach publicznych, zagospodarowaniu przestrzennym czy o ochronie ?rodowiska. Pami?ta? bowiem nale?y, ?e tylko w wyniku wadliwych i niejasnych przepisów zamówie? publicznych zablokowanych zosta?o w 2005 roku 98 inwestycji GDDKiA. Nie zmieni?a nic w zakresie procesu inwestycji infrastrukturalnych tegoroczna nowelizacja ustawy. Przygotowuj?cy materia?y przetargowe w dalszym ci?gu skar?? si? na: nadmierny formalizm przy ocenie kwalifikacji i ocenie ofert, przeci?gaj?ce si? procedury, brak elastyczno?ci w opisie przedmiotu zamówienia. Do najbardziej kuriozalnych powodów uniewa?nienia przetargów mo?na zaliczy? u?ycie w jednej cz??ci dokumentacji wyrazu &#8222;most&#8221; a w innej &#8222;obiekt mostowy&#8221;.
Ze wzgl?du na niejasne zapisy i odmienne cz?sto ich interpretacje w ustawie Prawo Ochrony ?rodowiska zablokowanych zosta?o w 2005 roku 65 wa?nych inwestycji na drogach krajowych. Powodem by?a dowolno?? w interpretacji zapisów ustawy, nieokre?lone terminy uzgadniania i wydawania decyzji ?rodowiskowych czy zakres raportów o oddzia?ywaniu inwestycji na ?rodowisko. Je?li dodamy do tego brak wystarczaj?cych danych o systemie Natura 2000 i na?o?enie go na ju? zaawansowane inwestycje oraz brak precyzji w zapisach co do ochrony potencjalnych obszarów Natura 2000, a tak?e powszechne protesty nie tylko organizacji ekologicznych to wy?ania si? nam tylko cz??? inwestorskiej drogi przez m?k?.
Problemem jest tak?e post?puj?ca s?abo?? administracji drogowej, zdziesi?tkowanej kolejnymi reorganizacjami oraz s?abo?? i niewydolno?? ca?ej administracji publicznej zajmuj?cej si? opiniowaniem i wydawaniem decyzji w tym zakresie. Rz?dowy program budowy i modernizacji dróg i szlaków kolejowych jest realny tylko przy powszechnej mobilizacji, a warunkiem jego realizacji jest zniesienie barier w procesie przygotowania i realizacji inwestycji poprzez uporz?dkowanie systemu prawno finansowego polskiej administracji drogowej i Polskich Linii Kolejowych S.A. Pakietu ustaw proinwestycyjnych niestety nie ma, a projektem poselskim o wyd?u?eniu dzia?ania specustawy drogowej z 2003 r. i obj?ciem jej mechanizmów pozosta?ych kategorii dróg czy te? przyj?ciem rz?dowego pomys?u o drogowych spó?kach specjalnego przeznaczenia, zasadniczej zmiany na lepsze nie oszukujmy si? nie b?dzie.
Wg ministra Polaczka jednak to system koncesyjny, który w polskich warunkach nie sprawdzi? si?, w g?ównej mierze jest przyczyn? aktualnego stanu drogownictwa. Nie jest to prawd?. Na ca?ym ?wiecie jako? si? sprawdza. Problemem w Polsce by?o i jest polityczne traktowanie tej sprawy. U nas mo?na budowa? zarówno na podstawie ustawy autostradowej jak i ustawy o partnerstwie prywatno - publicznym, jednak IV RP zdecydowa?a, ?e chce wszystko robi? sama i centralizowa?. Pytanie tylko czy Pa?stwo jest od tego, czy podo?a i czy nie za du?o bierze na siebie? W ko?cu aktywny udzia? zapowiadany jest tak?e w innych bran?ach gospodarki? Ca?a rozs?dna Europa buduje drogi na podstawie prostej recepty: tam gdzie mo?liwy jest zwrot kapita?u anga?uje si? inwestora prywatnego, tam gdzie ten zwrot jest trudny do osi?gni?cia lub od?o?ony daleko w czasie, ci??ar inwestycji bierze na siebie Pa?stwo. W Polsce oczywi?cie ta idea zosta?a wypaczona, zw?aszcza w ostatnim roku funkcjonowania poprzedniej ekipy. Najlepszym przyk?adem jest autostrada A1. Nie ulega w?tpliwo?ci, ?e jest konieczna z punktu widzenia politycznego i gospodarczego, bowiem je?li chcemy zaktywizowa? porty Trójmiasta, musimy zapewni? im w??czenie w system komunikacyjny tej cz??ci kontynentu, poprzez powi?zanie z uk?adem drogowym i kolejowym. Ruch na pó?nocnym odcinku autostrady b?dzie jednak niewystarczaj?cy, aby spe?ni? za?o?enia dotycz?ce zwrotu kapita?u, dlatego powinien on by? budowany przez Pa?stwo, które oszcz?dzi?oby chocia?by na odszkodowaniach dla koncesjonariusza. Trudno, odcinek buduje prywatna firma, mleko si? ju? rozla?o. Z kolei na odcinku A2 Stryków k. ?odzi &#8211; Konotopa pod Warszaw? obecny ma by? prywatny inwestor. I bardzo dobrze, bo uzasadnia to spore nat??enie ruchu. Jak jednak pogodzi? w takim razie g?oszone na konferencjach prasowych zapowiedzi odej?cia od systemu koncesyjnego, ba zerwania umów koncesyjnych i potencjalne przej?cie przez Pa?stwo wybudowanych w tym systemie kawa?ków autostrad, z trwaj?cymi przetargami na wy?onienie koncesjonariuszy na odcinki A1 i A2 w centralnej Polsce? Decyzja w tej sprawie powinna zapa?? jak najszybciej bo jej brak czy odwlekanie to strata czasu, a jego nawet za pieni?dze, których przecie? ci?gle brakuje, te? si? nie kupi. W programie ministra Pola autostrada A2 mia?a dotrze? pod Warszaw? na prze?omie 2006/2007 r. No i gdzie jest? W Strykowie pod ?odzi? gdzie mieszka?cy ju? dzi? maj? jej po dziurki w nosie, bo ko?czy si? w ?rodku miasta. Je?li do tego dodamy ci?gle nierozwi?zany problem rekompensat dla koncesjonariuszy za bezp?atny wjazd na autostrady tirów, które w tym roku kosztowa? b?d? bud?et ponad 400 milionów, a szacunki na rok kolejny zapowiadaj? wydatki rz?du 700 mln z?. to pomimo tego, i? to poprzednia w?adza pod?o?y?a min? obecnemu rz?dowi, rz?d Jaros?awa Kaczy?skiego nie mo?e ju? udawa? i próbowa? przeczeka? podj?cie jednoznacznych decyzji w tym zakresie. Ujawnione, dopiero dzi?ki kontroli NIK wielko?ci ?rodków, jakie lekk? r?k? Pa?stwo przeka?e dwóm prywatnym firmom w ci?gu najbli?szych 20-30 lat wywo?a?y szok. Polscy kierowcy mog? czu? si? oszukani, gdy? przynajmniej 22 mld z?. zamiast trafi? na remonty dróg i budow? nowych, pow?druje w?a?ciwie za nic do GTC lkopolskiej S.A. W takim przypadku Trybuna? Stanu dla pomys?odawców takich rozwi?za? prawnych to za ma?o! strzegamy póki nie jest za pó?no, ?e w Funduszu Drogowym za 3 lata mo?e zabrakn?? ?rodków na inwestycje, gdy? wi?kszo?? nich poch?onie odszkodowanie dla GTC buduj?cej nieop?acalny odcinek A1 oraz wyp?aty dla koncesjonariuszy z tytu?u bezp?atnych przejazdów ci??arówek. Jednym z pilnych rozwi?za?, które rz?d odk?ada nie wiedzie? czemu do 2010 r. jest szybkie wprowadzenie elektronicznego systemu liczenia pojazdów na bramkach autostradowych, bo obecny manualny, sprawia, ?e liczb? ci??arówek bierze si? z sufitu.
Jaki wi?c mamy w Polsce system budowy dróg? Z udzia?em prywatnego kapita?u pot?pianego w czambu?? Bez niego? Czy mo?e, co by?oby najw?a?ciwsze rzecz jasna, system mieszany? Istotna jest narastaj?ca (i znów wkracza tutaj polityka) niech?? rz?dz?cych do wspó?pracy sektora publicznego z prywatnym, uzasadniana licznymi patologiami i korupcj?, która l?gnie si? na styku ich dzia?alno?ci. Przypadki oczywi?cie liczne nie s?, za to mocno nag?a?niane przez media, które szukaj?c sensacji, nie s? zainteresowane promowaniem o wiele liczniejszych pozytywnych przyk?adów w tej dziedzinie. Tymczasem stoj?c u progu nowej unijnej perspektywy finansowej na lata 2007 &#8211; 2013 i konieczno?ci sprawnego wykorzystania wielokrotnie wi?kszych ?rodków na infrastruktur? transportow? oraz pami?taj?c o ograniczonych mo?liwo?ciach bud?etu, a zw?aszcza bud?etów samorz?dowych, a? prosi si? o nawi?zanie dobrej wspó?pracy z kapita?em prywatnym, tak?e zagranicznym, który móg?by zosta? zwabiony do Polski tak?e dobrymi prognozami ekonomicznymi. Zaanga?owanie kapita?u prywatnego pos?u?y? by mog?o ponadto efektywniejszemu wykorzystaniu ?rodków publicznych.
Jakie s? zatem pomys?y ministerstwa? Drogowe spó?ki specjalnego przeznaczenia. Wiadomo , ?e mia?yby one przej?? od GDDKiA przedsi?wzi?cia w zakresie budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i zarz?dzania drogami krajowymi. Pomys? na ich powo?anie wynika z kolejnej b??dnej diagnozy ministerstwa, ?e blokada procesu inwestycyjnego tkwi w strukturze rz?dowego organu odpowiedzialnego za drogi. Co w takiej sytuacji wymy?la urz?dnik? Jest problem, wi?c powo?ajmy kolejne twory i zróbmy administracyjn? reorganizacj?. Typowe dla minionych 16 lat. Te spó?ki, w liczbie nieokre?lonej, b?d? przyczyn? zwi?kszenia ba?aganu w administracji drogowej, stan? si? dla niej konkurencj? a nie uzupe?nieniem, powoduj?c liczne konflikty kompetencyjne. Dzi? aby prze?ama? s?abo?? GDDKiA trzeba usamodzielni? oddzia?y regionalne i zwi?kszy? wynagrodzenia pracownikom, bo fachowcy przychodz? do administracji pa?stwowej albo dlatego ?e s? nawiedzeni (w pozytywnym znaczeniu tego s?owa) albo ?eby przez rok popracowa? i móc sobie wpisa? tak? przygod? do cv a nast?pnie uciec do firm prywatnych, w których zarobki s? wielokrotnie wi?ksze.

W przypadku spó?ek specjalnego przeznaczenia, nie wiemy tak?e, którymi inwestycjami mia?yby si? zaj??. Pewne jest, ?e przekazywanie inwestycji odb?dzie si? na zasadzie wyjadania rodzynek z ciasta. Skoro inwestycje za po?rednictwem spó?ek maj? mie? priorytet w za?atwianiu spraw formalnych, przy wykupach gruntów etc. cho? nie za bardzo wiadomo na jakiej podstawie nale?y tak s?dzi?, ka?dy samorz?dowiec, parlamentarzysta b?dzie chcia? ?eby inwestycje realizowane na jego terenie wpad?y w?a?nie pod zakres nowej ustawy. Dojdziemy wi?c do niebezpiecznej sytuacji, w której Polska b?dzie upstrzona kilkudziesi?cioma spó?eczkami, nad którymi bardzo szybko stracimy kontrol?. Z drugiej strony zostanie nam twór wydmuszka czyli Generalna Dyrekcja, pozbawiona kadry, która ucieknie na lepiej p?atne posady w spó?kach. To na pewno nie b?dzie system zarz?dzania drogownictwem w Polsce. To b?dzie jeden wielki chaos. Pó? biedy je?li spó?ka zostanie powo?ana do zrealizowania jakiej? inwestycji dopiero projektowanej. Gorzej je?li b?dzie przejmowa? od obecnej administracji trwaj?c? budow?. Stracimy czas i pieni?dze na wykonanie wszelkiej papierkowej roboty z tym zwi?zanej. I ma sta? si? to w sytuacji kiedy ze ?rodków unijnych przeznaczonych Polsce na transport w latach 2004-2006, zdo?ali?my wykorzysta? jak na razie ?enuj?ce 0,7%. Nie ok?amujmy opinii publicznej, nie da si? tego nadrobi? i realna jest utrata kilkuset milionów euro.

W debacie w czasie prac nad projektem Ustawy o drogowych spó?kach specjalnego przeznaczenia przedstawiciele ?rodowiska celnie wypunktowali b??dy nie tylko ustawy ale te? i ca?ej koncepcji. Jednym g?osem mówili o konieczno?ci powo?ania lub zatrudnienia nowego podmiotu do nadzoru ?rodków finansowych przekazywanych z bud?etu, o tym ,ze powo?ane spó?ki prawa handlowego koncentrowa? si? b?d? na zakresie finansowym. Ustawa nie precyzuje kryteriów w oparciu o które powo?ywane b?d? kolejne spó?ki. Wytykali wiar? w sukces DSSP bez eliminacji barier procesu inwestycyjnego. Krytykowali przekazanie zada? zarz?dcy drogi publicznej poza administracj? drogow? co na przyk?ad w opinii Polskiej Izby In?ynierów Budownictwa mo?e spowodowa? pogorszenie stanu technicznego u?ytkowanych dróg i obiektów mostowych. W swojej opinii prof. Antoni Szyd?o oceni? ze utworzenie silnej równoleg?ej struktury niezale?nej od GDDKiA nie tylko os?abi rol? administracji drogowej ale mo?e doprowadzi? w przysz?o?ci do ca?kowitego parali?u dzia?ania w zakresie administrowania drogami ,ich utrzymaniu i ewidencjowaniu itp. Oraz do zachowa? korupcjogennych.
Powo?ane ustaw? spó?ki mog? wymkn?? si? nadzorowi i kontroli koniecznej przy gospodarowaniu ?rodkami publicznymi. Pami?ta? te? nale?y ,ze spó?ki b?d? musia?y si? utrzyma? samodzielnie co mo?e oznacza? wzrost op?at pobieranych za korzystanie z dróg. Projekt ustawy z wymienionymi zagro?eniami znalaz? si? w Senacie. Warto jeszcze dopracowa? zapisy i ograniczy? niejasno?ci czy ewidentne b??dy. Oby tylko ustawa w ci?gu najbli?szych dwóch lat nie skutkowa?a rozdaniem pomi?dzy powo?ane spó?ki zada? drogowych za które s?ono zap?ac? w przysz?o?ci u?ytkownicy dróg a politycznym nast?pcom dzisiejszych ministrów pozostanie tylko skierowa? wnioski do prokuratury i ABW z zarzutem niegospodarno?? i nara?enia skarbu pa?stwa na wielkie straty.
Nie pozostaje nic innego jak zaapelowa? do decydentów by nie grz??li w projektach i rozwi?zaniach, które nie prze?ami? ?adnych blokad inwestycyjnych a tylko skupiaj? nadzieje w nowych rozwi?zaniach organizacyjnych.. Nie tra?my czasu na tematy poboczne, skoro inwestorzy, projektanci, wykonawcy jednym g?osem podpowiadaj? od wielu miesi?cy co trzeba zmieni?. ?rodowiska spo?eczne przygotowa?y nawet projekty zmian w wadliwie napisanych ustawach, bo to w nich dzisiaj skupione s? najwa?niejsze blokady rozwoju polskiej infrastruktury. Pami?tajmy tak?e, ?e autostrady nie s? cudownym rozwi?zaniem problemów sieci drogowej w Polsce, mimo ?e przecinanie na nich wst?g przez polityków jest doskona?ym show medialnym. Brakuje nam na gwa?t 200 obwodnic, samorz?dy musz? mie? wi?ksze ?rodki na remonty ulic. ?rodki z Unii s? dla Polski ogromn? szans?, ale nie mo?na uwa?a?, ?e rozwi??? wszystkie problemy. Nie pozwólmy jednak, by zmarnowane zosta?o cho? jedno euro!

Adrian Furgalski, Janusz Piechoci?ski
autor : Furgalski i Piechocinski o drogach


mazowieckie plany drogowe2006--1-2- 11: 1


Wieloletni program inwestycyjny Samorz?du Województwa Mazowieckiego
na lata 2006-2009 ( w ty? z? )

Drogi wojewódzkie

Droga wojewódzka nr 719 Warszawa &#8211;Pruszków-Grodzisk Mazowiecki
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2008-2010
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 10 650 ,fundusze strukturalne :31 950

Droga wojewódzka nr 637 warszawa - W?grów
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2008-2010
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 14 509 ,fundusze strukturalne :43 504

Droga wojewódzka nr 718 Borz?cin &#8211;Pruszków
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2007-2010
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 7 973 ,fundusze strukturalne :23 920

Droga wojewódzka nr 575 P?ock- Kazu? Nowy
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2008-2010
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 34 821 ,fundusze strukturalne :104 463

Droga wojewódzka nr 634 gr. Warszawy-Zielonka-Wo?omin-T?uszcz-Wólka K.
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur? oraz budowa nowego odcinka drogi Wo?omin Duczki oraz budowa nowego mostu na rz. Czarna
Realizacja 2005-2010
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 14 372 ,fundusze strukturalne : 43 116

Droga wojewódzka nr 724 Warszawa-Góra Kalwaria
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2006-2009
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 29 002

Droga wojewódzka nr 801 Warszawa - gr. województwa
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2008-2011
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 15 186 ,fundusze strukturalne :45 559

Droga wojewódzka nr 631 Nowy Dwór -Marki
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2005-2010
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 52 634 ,fundusze strukturalne :250


Droga wojewódzka nr 630 Nowy Dwór &#8211; Jab?onna
Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, chodniki ,odwodnienie
Realizacja 2005-2006
Finansowanie : ?rodki w?asne 10 305 ,fundusze strukturalne 14 955

Droga wojewódzka nr 898 obej?cie Starych Babic
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2008-2009
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 1250,fundusze strukturalne :3750

Droga wojewódzka nr 721 od przejazdu PKP w Starej Iwiczne do ?niadeckich
w Piasecznie
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2008-2010
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 4000 ,fundusze strukturalne :12 000

&#8222;Paszkowianka&#8221; droga ??cz?ca DK nr 8 z planowan? A2 oraz drog? woj.nr 579 w B?oniu wraz z odga??ziami do drogi woj.nr 718
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2007-2011
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 61 750 ,fundusze strukturalne :185 250

Droga wojewódzka nr 579 Obwodnica ?ródmiejska B?onia
Rozbudowa drogi z obiektami in?ynierskimi i towarzysz?c? infrastruktur?
Realizacja 2008-2009
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 250 ,fundusze strukturalne :750

Droga wojewódzka nr 579 Kazu? - B?onie przebudowa
Wzmocnienia konstrukcji ,chodniki ,odwodnienie
Realizacja 2006-2007
Finansowanie : ?rodki w?asne bud?etowe 11 121 ,fundusze strukturalne :31 500


Oczywi?cie trzeba te kwoty traktowa? orientacyjnie bo s? to szacunki przed przetargiem dla zada? ,które si? jeszcze nie rozpocz??y .Porz?dkowanie spraw geodezyjnych ,wykupy gruntów ,czy te? protesty mog? inwestycje powy?ej przesuwa? w czasie.


Janusz Piechoci?ski Radny Sejmiku ,janusz@piechocinski.pl ,WWW.Piechocinski.blog.onet.pl ,WWW.piechocinski.pl

autor : janusz piechocinski


wydatki na transport2006--1-2- 05: 1


Wydatki na transport i ??czno?? w projekcie bud?etu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok.Rozdzia? 60001 - Krajowe pasa?erskie przewozy kolejowe - kwota 290.700.000 z?

Kwot? 290.700.000 z? przeznacza si? na:
- dotacje w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasa?erskich &#8211; kwota 140.200.000 z?, w tym dla spó?ki:
&#8226; &#8222;Koleje Mazowieckie &#8211; KM&#8221; Spó?ka z o.o. &#8211; kwota 136.700.000 z?,
&#8226; &#8222;WKD PKP&#8221; Spó?ka z o.o. &#8211; kwota 3.500.000 z?,
- wydatki bie??ce w zakresie pasa?erskich przewozów kolejowych - kwota 500.000 z?,
- wydatki inwestycyjne &#8211; kwota 150.000.000 z?, w tym na:
&#8226; Zakup nowego taboru oraz modernizacja u?ytkowanego, remont infrastruktury oraz budowa nowych linii kolejowych Samorz?dowej Spó?ki WKD - kwota 1.500.000 z? (zadanie WPI),
&#8226; Zakup 11 sztuk poci?gów typu push-pull dla kolejowych przewozów regionalnych &#8211; kwota 124.000.000 z? (zadanie WPI),
&#8226; Zakup u?ywanego taboru dla kolejowych przewozów regionalnych &#8211; kwota 23.000.000 z? (zadanie WPI),
&#8226; Projekt &#8222;Parkuj i jed?&#8221; &#8211; kwota 1.500.000 z?.

Rozdzia? 60003 - Krajowe pasa?erskie przewozy autobusowe - kwota 69.393.900 z?

Kwot? 69.393.900 z? przeznacza si? na dop?aty do ulg w przewozach autobusowych (69.292.000 z?) oraz opracowanie analizy sytuacji rynkowej dotycz?cej przewozu osób (101.900 z?).

Rozdzia? 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie &#8211; kwota 368.030.000 z?

Kwota 368.030.000 z? przeznaczona jest na potrzeby drogownictwa
w Województwie Mazowieckim, realizowane przez Mazowiecki Zarz?d Dróg Wojewódzkich, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze? &#8211; 22.190.000 z?,
- remonty dróg oraz pozosta?e wydatki bie??ce &#8211; 136.580.000 z?,
- inwestycje drogowe i zakupy inwestycyjne &#8211; 209.260.000 z?, w tym realizacja projektów w ramach ZPORR.
?rodki w kwocie 510.000 z? pochodz? z dotacji celowej bud?etu pa?stwa na podstawie porozumie? z organami administracji rz?dowej.
?rodki w kwocie 250.000 z? pochodz? z pomocy finansowej Gminy Piaseczno.

Rozdzia? 60053 &#8211; Infrastruktura telekomunikacyjna &#8211; kwota 3.334.998 z?

Kwota 3.334.998 z? przeznaczona jest na pomoc finansow? na wydatki inwestycyjne dla jednostek samorz?du terytorialnego z przeznaczeniem na realizacj? zadania &#8222;Rozbudowa infrastruktury dost?pu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich&#8221;, w tym dla:
- Gminy Osieck &#8211; kwota 1.082.000 z?,
- Gminy ?abia Wola &#8211; kwota 2.252.998 z?.
Pomoc finansowa przyznana odr?bn? Uchwa?? Nr 167/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 wrze?nia 2006 r. w sprawie przyj?cia listy beneficjentów i maksymalnych kwot dotacji celowych w latach 2006 i 2007 na realizacj? projektów pilota?owych dotycz?cych rozbudowy infrastruktury dost?pu szerokopasmowego do Internetu na terenie gmin wiejskich.

Rozdzia? 60095 &#8211; Pozosta?a dzia?alno?? &#8211; kwota 45.000.000 z?

Kwota 45.000.000 z? przeznaczona jest wydatki inwestycyjne zwi?zane z obj?ciem udzia?ów w spó?kach prawa handlowego, w tym:
- Lotnisko Modlin &#8211; kwota 30.000.000 z?,
- Lotnisko Sochaczew &#8211; kwota 15.000.000 z?.


Janusz Piechoci?ski radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego

janusz@piechocinski.pl,www.piechocinski.pl, www.piechocinski.blog.onet.pl


autor : janusz piechocinski


JAKIE SZKOLENIA POTRZEBNE NAJBARDZIEJ?2006--1-2- 01: 1


drodzy Spedytorzy i Kierowcy! Jestem przedstawicielem firmy szkoleniowej, która przygotowuje w?asnie programy dla bran?y transportowej (do?? szeroko poj?tej) Zwracam si? z pytaniem, które zapewne najbardziej Was dotyczy. W jakich szkoleniach najch?tniej braliby?cie udzia? i jakie braki z zakresu transportu, spedycji i logistyki najbardziej przeszkadzaj? Wam w codziennej pracy??? Wiem, ?e trudno si? mówi o czym?, czgo si? nie umie ale... tylko "alfa i omega" umie wszystko. Prosz? wi?c o wskazówki, które pomog?yby naszej firmie stworzy? programy, które z kolei pomog? Wam. Pozdrawiam i czekam z niecierpliwo?ci? na sugestie i opinieautor : karolina


Licencjat z Logistyki w turystyce2006--1-1- 30: 1


czy kto? mo?e mi pomóc w tym temacie????????????????????autor : roisinn


stawki dost?pu jako instrument...2006--1-1- 30: 1


G?os w dyskusji na konferencji Stawki dost?pu do infrastruktury kolejowej jako instrument rozwoju rynku kolejowego organizowanej przez Urz?d Transportu Kolejowego ,Forum Kolejowe RBF i Centrum Komunikacji Medialnej


S? w polskich warunkach dwie polityki transportowe deklarowana i realizowana. W deklarowanej infrastruktura i transport s? niekwestionowanym priorytetem ,w realizowanej przygotowane i przedstawiane koncepcje przez ?rodowisko i resort transportu s? pomijane czy wr?cz lekcewa?one przez reszt? Rz?du. Na rozwi?zanie kluczowych problemów transportu kolejowego nigdy nie ma dobrego czasu. Mówimy o tym od lat ,nikt w powa?nej debacie publicznej temu nie zaprzecza ,?e odd?u?enie Przewozów Regionalnych jest kluczow? kwesti? w procesie naprawy PKP i umo?liwia pozytywne zmiany na rynku kolejowym. W przedstawianych dokumentach strategicznych wnosi o to do Rz?du Ministerstwo Transportu .I co ? Ano i nic. Nie ma rozwi?zania tego problemu w projekcie bud?etu na 2007 rok nad którym trwaj? prace w komisjach sejmowych a Strategia dla rynku kolejowego do 2009 roku nie znajduje poparcia w ca?ym Rz?dzie. Minister finansów kolejny raz wymusza przed?o?enie kolejnej wersji rozwi?zania tej kwestii tym razem poprzez Fundusz Kolejowy z pe?n? premedytacj? maj?c ?wiadomo?? ,?e oznacza to przesuniecie dop?ywu gotówki do realnych procesów gospodarczych w pa?stwowej cz??ci rynku kolejowego o ca?y rok. Jest to wyrok na Przewozy Regionalne spó?k? w Grupie PKP, oznacza odsuni?cie i przekre?lenie usamorz?dowienia regionalnych przewozów publicznych i spowoduje katastrof? w procesie inwestycyjnym realizowanym przez PLK. Nie jest przecie? ?adn? tajemnic? ,ze w wyniku finansowej niewydolno?ci Przewozów Regionalnych Zarz?dca narodowej infrastruktury kolejowej Polskie Linie Kolejowe utraci?a p?ynno?? w procesach gospodarczych.

Szacujemy ,?e na dzie? dzisiejszy PLK aby realizowa? ambitny program modernizacji sieci kolejowej ,w pe?ni wykorzysta? ?rodki unijne ,na bie??co pokrywa? p?atno?ci wobec wykonawców ,nie zalega? ze zwrotem VAT ,wyp?aca? zaliczki przewidziane w zawartych umowach wykonawcom w procesie inwestycyjnym potrzebuje minimum oko?o 1,5 mld z?. Zwracam si? wi?c do ministra Jerzego Polaczka nie dajcie si? dalej zwodzi? ,czas powiedzie? na posiedzeniu Rady Ministrów dosy? .Nie da si? zrealizowa? ambitnych programów na polskich drogach i liniach kolejowych nie zasilaj?c infrastruktury w potrzebne na to ?rodki.

Bez rozwi?zania tego problemu nasza dyskusja o polityce dost?pu do infrastruktury i kosztach jej utrzymania b?dzie tylko kolejn? akademick? debat? w cyklu jest a powinno by? urozmaicon? o do?wiadczenia niemieckie .To oczywiste ,?e dla prezesa PLK najlepiej by by?o by stawki dost?pu dla przewozów pasa?erskich by?y jak najni?sze bo wiadomo ,?e prawdopodobie?stwo ba pewno?? wr?cz ,?e tak jak dot?d Przewozy Regionalne nie zap?ac? .Dla ruchu towarowego z punktu widzenia PLK stawki powinny by? wy?sze bo oni jeszcze p?ac?. W tej filozofii mierzonej bie??cymi wp?ywami realnymi do kasy PLK nie ma miejsca na g?oszon? zasad? zrównowa?onego rozwoju czy te? skuteczn? rywalizacj? z transportem drogowym .Przy znanych ograniczeniach w zakresie bud?etowego wsparcia dla utrzymania infrastruktury kolejowej nie mo?emy dalej tolerowa? faktu ,?e to polskie stawki dost?pu do infrastruktury kolejowej nale?? do najwy?szych w Europie. Ba nowy cennik i regulamin dost?pu zdaniem przewo?ników te stawki podwy?sza. Niestety resort transportu i UTK kwestionuj?c opinie przewo?ników nie chce na konkretnych przyk?adach wzrostu stawek dyskutowa? sk?d bior? si? te skrajnie odmienne wyliczenia. Podniesienie wi?c cen dost?pu do infrastruktury kolejowej dokonane w szczególnym momencie kiedy to pierwszy raz od lat na rynku wida? jednoznaczne sygna?y o?ywienia mo?e by? dla tego o?ywienia zabójcze. Nie tylko bowiem infrastruktura wymaga modernizacji tak?e przewo?nicy aby sprosta? mi?dzyga??ziowej konkurencji bez wzgl?du na to z której cz??ci rynku pochodz? musz? poprzez wymian? taboru zmniejsza? koszty i poszerza? ofert?. Przewo?nicy pa?stwowi i prywatni inwestuj? lub musz? inwestowa? na niespotykan? w dotychczasowej historii skal? a realia gospodarcze nie pozwol? na przeniesienie kosztów tego procesu na klientów kolei bo os?abi?oby to konkurencyjno?? wielu dziedzin polskiej wytwórczo?ci .

W ci?gu najbli?szych lat musimy osi?gn?? podobn? do wi?kszo?ci krajów europejskich struktur? podzia?u kosztów utrzymania infrastruktury pomi?dzy przewo?ników pasa?erskich i towarowych. Wzrost stawek w przewozach pasa?erskich musi by? rekompensowany zgodnie z regu?ami unijnymi dozwolonym wy?szym znacz?co ni? dot?d wsparciem finansów publicznych (rz?dowych lub samorz?dowych ) stawki dla ruchu towarowego musz? znacz?co by? obni?ane w celu przesuwania towarów z zat?oczonych dróg na niewykorzystane linie kolejowe. Ju? dzisiaj przewo?nicy towarowi pa?stwowi ze zrozumia?ych wzgl?dów ciszej , ?eby nie narazi? si? swoim politycznym szefom a prywatni z ca?? moc? mówi? nie godzimy si? p?aci? dodatkowych kosztów z powodu tego , ze w?a?ciciel pa?stwo reprezentowany przez Rz?d nie dba nale?ycie o swój maj?tek czyli infrastruktur? kolejow?. Nie chcemy ponosi? dodatkowych ci??arów tak?e za to ?e sektor publiczny nie wywi?zuje si? ze swoich obowi?zków organizacji i finansowania przewozów publicznych.
Dla wszystkich rodzajów przewozów kolejowych stawki i ich zmiany musz? by? klarowne i obliczalne a dokonana przez ekspertów RBF analiza nowego cennika i regulaminu pokazuje ,?e tak nie jest.

W ko?cu chcia?bym zwróci? uwag? na now? sytuacj? formalno- prawn? po wdro?eniu dyrektyw unijnych w omawianym zakresie. Teraz jeste?my przy realnie najbardziej liberalnym i konkurencyjnym rynku kolejowym w Europie w okresie po?rednim mi?dzy administrowaniem a regulacj? rynku. Dla wszystkich uczestników rynku administracji rz?dowej ,zarz?dcy infrastruktury czy przewo?ników musi by? jasne. Urz?d Transportu Kolejowego nie jest reprezentantem administracji publicznej ale regulatorem ,który w swoich decyzjach nie tylko ma realizowa? bie??ce elementy polityki transportowej wynikaj?ce cho?by z decyzji bud?etowych ale sta? na stra?y prawa i uczciwej konkurencji. Oczywi?cie i o tym tak?e mówimy konsekwentnie musi on otrzyma? pe?ni? narz?dzi regulacyjnych ,solidne wsparcie finansowe aby móg? skutecznie sprosta? stawianych mu zadaniom. Mówi?c wprost UTK nie mo?e realizowa? dora?nych interesów jednego z uczestników rynku kosztem innych a jego decyzje podlegaj? weryfikacji w post?powaniu administracyjnym czy te? w procedurach ochrony konkurencji i konsumentów. Nie wolno si? wi?c obra?a? na to ?e uczestnicy rynku b?d? wi?c broni? swoich racji tak?e nie nale?y wykluczy? i tego ,partykularnych interesów korzystaj?c ze swoich przyznanych prawem mo?liwo?ci.


Janusz Piechocinski

autor : janusz piechocinski


windykacja2006--1-1- 30: 0


PARTNER KANCELARIA - Jeste?my firm?, która zajmuje si? zarz?dzaniem wierzytelno?ciami wszystkich bran? od 6 lat. Dzi?ki du?emu do?wiadczeniu i d?ugoletniej wspó?pracy z innymi kancelariami mo?emy zapewni? Pa?stwu skuteczne dzia?ania na ka?dym etapie prowadzenia sprawy. P?ATNE PO ODZYSKANIU!!! Bezp?atnie sprawdzimy Twoich kontrahentów! W przypadku zainteresowania prosz? o kontakt.
Pozdrawiam, tel. 014 676 50 10, www.dlugi.net.pl, dlugi@dlugi.net.pl,
autor : mecenas


18392006--1-1- 27: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Odpowiedzialno?? przewo?nika w mi?dzynarodowym przewozie drogowym towarów


Poszukuje programu do projektowania rega?ów magazynowych2006--1-1- 27: 1


witam,jestem w trakcie pisania magisterki z projektu magazynu i transportu wew. Szukam oprogramowania do projektowania rega?ów magazynowych, 3D, z mo?liwo?ci? wstawiania obiektów i wizualizacji. Dzi?ki za jakiekolwiek namiaryautor : Cuba


nowa pazdziernikowa strategia2006--1-1- 26: 1


Nowa pa?dziernikowa strategia rynku kolejowego do 2009 roku

Kolejny raz po resortach ,spó?kach kolejowych i ?rodowisku kr??y nowa ( na marginesie stawiam dobre piwo w kompanii piwnej na Starym Mie?cie w Warszawie na ulicy Podwale osobie ,która nie pomyli si? i wymieni miesi?ce 2006 roku w których nie og?oszono nowej wersji tego dokumentu , do tego dorzuc? porcj? goloneczki , ?e palce liza? ) Strategia dla rynku kolejowego ,sygnowana przez Resort Transportu. Pierwsza wersja zaprezentowana w styczniu spotka?a si? z du?? krytyk? (sam zrobi?em jej jak my?l? dog??bn? analiz? umieszczon? na pocz?tku lutego na przyjaznych stronach WWW.siskom.waw.pl &#8211; zobacz Janusz Piechoci?ski Uwagi do dokumentu Strategia dla transportu kolejowego do 2009 roku ) z której Resort wyci?gn?? wnioski i ju? w marcu przedstawi? wersj? kolejn? , poprawion? .Kolejne uzupe?niane i pog??bione wersje Strategii kierowano i zdejmowano z obrad Rady Ministrów a decyzji jak nie by?o tak nie ma. Wydawa?o si? ,?e do decyzji tylko ma?y krok ale by?o to jeszcze za ministra finansów Stanis?awa Kluzy .Powrót wicepremier Zyty Gilowskiej nie tylko oddali? przyj?cie Strategii ale te? spowodowa? ,?e kluczowa decyzja o odd?u?eniu Przewozów Regionalnych cofni?ta zosta?a z kierownictwa Rz?du na robocze spotkania przedstawicieli Resortu Transportu i Finansów. Zamiast odpowiedzi na pytanie kiedy i ile wracamy do uzasadniania w ogóle potrzeby tej decyzji i to najlepiej poprzez Fundusz Kolejowy bo to znowu na kilka miesi?cy zamrozi dop?yw bud?etowej , tak potrzebnej na kolei gotówki. A czas sobie p?ynie ,odd?u?enia nie ma przecie? w projekcie bud?etu Pa?stwa nad którym trwaj? prace w sejmowej Komisji Finansów Publicznych . Katastrofa w przewozach regionalnych za progiem , p?ynno?? finansowa Polskich Linii Kolejowych powa?nie zagro?ona, zobowi?zania wobec wykonawców zaczynaj? zagra?a? ci?g?o?ci procesów inwestycyjnych tak?e na kontraktach unijnych .Zapowiadane w pierwszych wersjach i projektach Strategii usamorz?dowienie przewozów regionalnych od 1 stycznia 2007 mamy ju? dawno za sob? ,w pa?dziernikowej wersji mowa ju? o najwcze?niej utworzeniu Kompanii samorz?dowych do 1 pazdziernika 2007 a start nowych bytów realizuj?cych ten rodzaj przewozów planuje si? na pocz?tek 2008 roku. Zmuszanie Resortu Transportu do sk?adania nowych dokumentów na posiedzenia Rz?du jest zwyk?? gr? na zw?ok?. Powtarzanie wi?c zakl?? i mieszanie w kolejowej herbatce bez wsypania cukru niczego nie zmieni. Trudno bowiem kolejny raz nie zgadza? si? z powtarzanym uzasadnieniem o tym ,?e &#8222;przewozy kolejowe w Polsce realizowane s? na podstawie udzielanej przez UTK licencji na wykonywanie przewozów osób, rzeczy i udost?pnianie pojazdów trakcyjnych. Wed?ug stanu na koniec grudnia 2005 roku, licencj? na przewóz osób posiada?o 27 przewo?ników, na przewóz rzeczy 65 przewo?ników, za? licencj? na udost?pnianie pojazdów trakcyjnych 44 przewo?ników. Nale?y podkre?li?, i? funkcjonowanie przewo?ników w Polsce realizowane jest z zachowaniem zasady równego dost?pu do infrastruktury. Dotychczasowy przebieg dzia?a? restrukturyzacyjnych realizowanych w obr?bie PKP oraz osi?gni?te rezultaty wskazuj? ,i? wyznaczony przez: -Ustaw? z dnia 8 wrze?nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji
Przedsi?biorstwa Pa?stwowego &#8222;Polskie Koleje Pa?stwowe&#8221;,
-Program dalszej restrukturyzacji i prywatyzacji spó?ek Grupy PKP do 2006 roku,
przyj?ty przez Rad? Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r.,
-Strategi? restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A., przyj?t? przez Rad?
Ministrów w dniu 22 lutego 2005 r. obejmuj?c? lata 2005 &#8211; 2007, zakres zmian w funkcjonowaniu PKP wyczerpa? si? w swojej formule. &#8222;
Od lat mówi? o tym , ?e chowanie problemów polskich kolei pod dywan sko?czy si? kosztownym krachem dla ca?ej gospodarki szczególnie jej surowcowo &#8211;energetycznej cz??ci. Potwierdza to cho?by niemoc Cargo w przewozach w?gla w ostatnich tygodniach czy te? gigantyczne k?opoty przewozach kruszyw dla programu drogowego. Panie ministrze Polaczek czas ju? najwy?szy na posiedzeniu Rady Ministrów powiedzie? - dosy?. Panie i panowie Ministrowie co naprawd? jest grane ?Czy infrastruktura jest bezwzgl?dnym czy tylko pozorowanym priorytetem ? Czy chcemy co? w tym obszarze zmieni? czy tylko szukamy pretekstu do od?o?enia problemów dróg i kolei na nieklarowne potem i pó?niej ? Apeluj? do ca?ego kierownictwa resortu Transportu czas albo postawi? na swoim albo powiedzie? premierowi prawd?. Tak nie da si? zrealizowa? g?oszonego ambitnego programu .Nie dajcie si? ju? wi?cej wmanewrowa? w pisanie kolejnych zmian i propozycji ,có? to bowiem za strategia pisana pod koniec 2006 roku z perspektyw? do 2009 skoro wiele rozstrzygni?? przetargów na roboty projektowe czy budowlane w infrastrukturze trwa dwa i wi?cej lat. Nie czekamy na nowe Strategie czekamy na konkretne finansowe decyzje bez których kryzys na rynku kolejowym i inwestycyjnym zachwieje polsk? gospodark?.


Janusz Piechoci?ski Zespó? doradców gospodarczych TOR , janusz@piechocinski.pl

autor : janusz piechocinski


44652006--1-1- 24: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nowy operator pocztowy w Polsce


wynajecie magazynu2006--1-1- 24: 1


Witam wszystkich,
mam pytanie,mam na wynaj?cie magazyn 450 m2 z dzia?ka w pe?ni uzbrojona i utwardzon? blisko autostrady i przy zje?dzie z niej. Czy orientuje sie kto? gdzie musia?bym to og?osi? zeby znalezc jakiegos najemc? lub firme chc?c? zleci? przechowanie towaru.
dzieki z góry za jakies informacie
Pozdrawiam
marceliautor : marceli


45202006--1-1- 23: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Deutsche Bahn uruchamia morskie po??czenie z Rosj?


Kierownik Filii (Szczecin)-PRACA2006--1-1- 22: 1


Kierownik Filii - Szczecin

naszym klientem jest mi?dzynarodowa firma specjalizuj?ca si? w us?ugach TSL. Firma posiada sie? oddzia?ów w Polsce i Europie. W chwili obecnej poszukuje dynamicznej i zorientowanej na cel osoby na stanowisko:

Kierownika Filii

Do z?o?enia aplikacji zach?camy osoby, które:
- posiadaj? kilkuletnie do?wiadczenie i umiej?tno?ci w zarz?dzaniu zespo?em,
- do?wdczenie w pracy w firmie o wysokich standardach pracy i raportowania,
- do?wiadczenie w sprzeda?y us?ug, nie koniecznie transportowych,
- umiej?tno?? w nawi?zywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z klientami,
- wysok? kultur? osobist?,
- ceni? dynamizm w dzia?aniu,
- dobrze pos?uguj? si? j. angielskich.

Aplikacje prosz? sk?ada? na adres: m.habrajska@personality.pl
Z przyjemno?ci? skontaktujemy si? z wybranymi osobami

Personality Doradztwo Personalne


--------------------------------------------------------------------------------


Mariola Habrajska
Konsultant

Personality Doradztwo Personalne
ul. S?omi?skiego 17 lok. 9
00-195 Warszawa
tel. 022 637 52 95
fax 022 637 52 94
http://www.personality.pl

autor : SIENIEK


strategie zarz?dzania zapasami2006--1-1- 17: 1


witam,

Jednym z rozdzia?ow jest analiza strategii zarz?dzania zapasami, wybra?em takie oto mozliwo?ci:
porównanie just in time, quick response manufacturing i tradycyjnych metod.
startegie firm japonskich w oparciu o system kanban(opis kart kanban).

czy takie porownanie jest mozliwe do przeprowadzenia?

pzdr. Mariusz
autor : mariusz


Kronika IV RP2006--1-1- 14: 2Zajrzyjcie --> http://wiertarka.fotolog.pl/autor : na_zdrowie


34082006--1-1- 12: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Na A4 rozpoczynaj? si? remonty


Spedpol-Schenker-JednaWielkaTragedia2006--1-1- 11: 1


Czy kto? jeszcze pracuje z t? firm?? Przecie? to tragednia. Oni nie odbieraj? paczek w wyznaczonym terminie, nie dor?czaj? na czas ale zawsze maj? jaki?? wymówk?. Znacie ich has?o? Na czas Na miejsce Na pewno!!!!!
NA PEWNO WAM NIE DOWIOZ?. Odradzam korzystanie z tej firmy a je?li ju? kto? si? wkopa? to nie wachajcie sie dochodzi? swoich praw.autor : Johny


logistyka dystrybucji ( problem komiwoja?era). Czy ktos zna jak?? literature na ten temat????? dziek2006--1-1- 10: 1


Poszukuje jakiejkolwiek literatury na ten temat do napisanai pracy!! za pomoc dziekuje!!!autor : kriss


1652006--1-1- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wirtualne przedsi?biorstwo w praktyce gospodarczej


WINDYKACJA2006--1-1- 07: 1


KANCELARIA PARTNER- D?bica tel. 014 670 41 26, dlugi@dlugi.net.pl. Jeste?my Kancelaria, która zajmuje si? wierzytelno?ciami ró?nych bran?y od 6 lat. Dzi?ki du?emu do?wiadczeniu i d?ugoletniej wspó?pracy z innymi kancelariami mo?emy zapewni? Pa?stwo skuteczne dzia?ania na ka?dym etapie prowadzenia sprawy. P?ATNE PO ODZYSKANIU!!! Bezp?atnie sprawdzimy Twoich kontrahentów! W przypadku zainteresowania prosz? o kontakt. Bogdan Lenart Pozdrawiam.autor : KANCELARIA PARTNER


Poszukujemy spedytora mi?dzynarodowego2006--1-1- 07: 1


Niemiecka firma w Cz?stochowie szuka spedytora mi?dzynarodowego z do?wiadczeniem w bran?y i znajomo?ci? j?zyka. mo?e macie kogo? poleci??autor : ?ukasz


Jak wygl?da mapa procesu dostaw2006--1-1- 05: 0


Witam!
Mam opisa? proces logistyczny ,czyli dostaw?, dokona? analizy tego procesu czyli przedstawic ca?? mape procesu dostaw np. drewna,m?ki itp.
Je?eli mo?e mi kto? pomóc to ja bardzo z góry dzi?kuje.
Pozdrawiam,?ycze mi?ego dniaautor : lola


36432006--1-1- 03: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Czechy: Drastyczne kary za brak winiety


15672006--1-0- 31: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Ci??arówki wyjecha?y na Jedwabny Szlak


40422006--1-0- 31: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Z?oto dla polskich mened?erów - kolejny awans Marka Ró?yckiego


42092006--1-0- 30: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Metro b?dzie zaprojektowane przez Czechów.


21782006--1-0- 29: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Elektroniczny list przewozowy


kolej w projekcie budzetu2006--1-0- 26: 1


Kolej w projekcie bud?etu na 2007 rok

Dotacje przedmiotowe do ustawowych ulg taryfowych- 371.000.ty?.z? (99,3 % ustawy bud?etowej na 2006 rok )

Dotacje do przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych -240.000 ty?. z?.
(96 % ustawy bud?etowej na rok 2006 )

Dotacje podmiotowe dla PLK na dofinansowanie kosztów remontu i utrzymania infrastruktury kolejowej 380.000 ty?. z? (tj.146,2 % ustawy bud?etowej na rok 2006 )

Dotacje dla PLK na realizacj? zada? inwestycyjnych &#8211; 591.049 ty?. z? (to jest sto szesna?cie, 9 procent ustawy bud?etowej na 2006 rok)
W tym na wspó?finnsowanie projektów z udzia?em UE &#8211; 203.529 ty? z?.

Z kwoty 591.049 ty? z? przypada na: dwie inwestycje wieloletnie:
modernizacje linii kolejowej E-59 Wroc?aw-Pozna?, etap drugi: odcinek Wroc?aw-granica &#8211; 150 tysi?cy.
Modernizacja linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia etap drugi &#8211; 36.334 ty? z?

Pozosta?e zadania inwestycyjne 554.565 ty? z? z przeznaczeniem na :

-modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinkach: Mi?sk Mazowiecki-Siedlce , Rzepin-granica, Siedlce-Terespol, etap pierwszy-49.572 ty? z?.
-modernizacja pozna?skiego w?z?a kolejowego na linii E-20 &#8211; 21.291 ty? z?.
-odbudowa i modernizacja linii kolejowej E-30 i C-E30 na odcinku Legnica- Wroc?aw-Opole &#8211; 87.499 ty? z?
-modernizacja linii kolejowej E-30 na odcinku Legnica -W?gliniec &#8211; 22.028 ty? z?.
-modernizacja linii kolejowej E-30 odcinek W?gliniec -Zgorzelec i C-E30 odcinek W?gliniec-Bielawa Dolna-granica &#8211; 4.719 ty? z?.

-Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce &#8211; 39.995 ty? z?.
-modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie &#8211; 83.561 ty? z?
-modernizacja linii kolejowej nr 401 Szczecin D?bie-?winouj?cie etap drugi &#8211; 43.490 ty? z?
-modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszow?, etap drugi &#8211; 2.083 ty? z?
- modernizacja linii kolejowej Warszawa-?ód? Fabryczna etap pierwszy odcinek Skierniewice-?ód? Widzew &#8211; 31.527 ty? z?
-udro?nienie podstawowych ci?gów wywozowych w ruchu towarowym na terenie ?l?ska, etap trzeci &#8211; 94.492 ty? z?
-modernizacja uk?adu towarowego na linii nr 276 i elektryfikacja linii C-E59 na odcinku Mi?dzylesie-granica &#8211; 51.583 ty? z?.
-modernizacja linii kolejowej nr 8 etap pierwszy, odcinek Warszawa Zachodnia-Warszawa Ok?cie oraz budowa ??cznicy Warszawa S?u?ewiec -Lotnisko Ok?cie, roboty budowlane na ??cznicy &#8211; 22.725 ty? z?


Dotacje na inwestycje dla PKP CARGO na wspó?finansowanie projektów: budowa kontenerowego terminala kolejowego Pozna?-Franowo oraz modernizacja i rozbudowa kolejowego terminala na stacji Ma?aszewicze - 6.969 ty? z?

Dotacje celowe dla PLK na pomoc techniczna dla przygotowania projektów w ramach funduszu spójno?ci 35.878 ty? z?

W dziale &#8222;Obrona Narodowa&#8221; 900 ty? z? na utrzymanie linii kolejowych o znaczeniu wy??cznie obronnym i 15.100 ty? z? na wydatki maj?tkowe przewidziane na modernizacj? linii kolejowych o znaczeniu wy??cznie obronnym.

Opracowa? Janusz.Piechocinski@tor.net.pl


autor : piechocinski


39962006--1-0- 24: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Minister Jerzy Polaczek otworzy? odcinek autostrady A4 Wroc?aw - Krzywa


41992006--1-0- 20: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Mocne wej?cie, czyli ?wiatowej klasy deweloper w Polsce


16702006--1-0- 19: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : ROHLIG POLAND POSZERZA OFERT? DROBNICOW?


42592006--1-0- 19: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : A4 b?dzie remontowana do 2009 r.


19832006--1-0- 18: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Eurinpro


przewoznicy kolejowi w Polsce2006--1-0- 18: 1

Przedsi?biorstwa prowadz?ce przejazdy na sieci PLK wed?ug umów w I po?owie 2006 roku

Prowadz?cy &#8211;IR Warszawa
&#8226; CTR Rail sp. z o.o.
&#8226; PCC Rail COALTRAN sp .z o.o.
&#8226; ORLEN KolTrans sp. Z o.o.
&#8226; PKN Orlen S.A.
&#8226; Szybka Kolej Miejska sp. z o.o. w Warszawie
IR Lublin
-ZIK Le?kiewicz & Kosmala & Albera sp. Jawna
-Lubelski W?giel Bogdanka S.A.
-Zak?ad Napraw Infrastruktury Radom sp .z o.o.
-Freightliner PL sp. Z o.o.
IR Kraków
-NZTK sp .z o.o. w Bieruniu
-PCC Rail Szczakowa S.A. (przewóz rzeczy )
-Rail Polska sp. z o.o.
-Euronaft Trzebinia sp. Z o.o.
-PRK Kraków S.A.
-KOLHUT sp. z o.o. jeszcze nie prowadzi przejazdów
-Przedsi?biorstwo Transportu KOLTAR sp .z o.o.
IR Gda?sk
-Lotos Kolej sp. Z o.o.
-Transoda sp .z o.o.
-PPMT sp. z o.o.
-PKP SKM w Trójmie?cie s .z o.o.
IR Wroc?aw
-Pol-Miedz Trans sp .z o.o.
-PRKiL Wroc?aw S.A.
-STK sp. z o.o.
-PCC KOLCHEM sp. z o.o.
-Dolno?l?skie Linie Autobusowe sp . z o.o.
-Connex Ceska ?eleznicni s.r.o.
-Connex Sachsem GmbH
- Rail Trans s.r.o.
-Ceske Drahy a.s.
IR Pozna?
-GATX Rail Poland sp .z o.o.
-CTL Logistics S.A.
-CTL Train International sp .z o.o. jeszcze nie prowadzi przewozów
-CTL Reggio sp .z o.o.
-CTL Express sp .z o.o.
IR Katowice
-KP Ku?nica War??y?ska S.A.
-PTKiGK Rybnik S.A.
-PTKiGK Zabrze sp .z o.o.
-PCC Spedkol sp .z o.o.
-KP Kotlarnia S.A.
- PUK KOLPREM sp .z o.o.
-CTL Train sp. z o.o.
-PCC RAIL Szczakowa S.A. &#8211; przewóz osób
-Maczki Bór S.A. jeszcze nie prowadzi przejazdów
IR Szczecin
-Kolej Ba?tycka S.A.
-Zak?ad Napraw Infrastruktury w Stargardzie Szczeci?skim sp o.o.
-RCO S.A.

IUS Warszawa
-Koleje Mazowieckie-KM sp z o.o.
-PKP Cargo (przewóz osób i rzeczy )
-PKP Przewozy Regionalne sp . z o.o.
-PKP Intercity sp .z o.o.
autor : piechocinski


Gdzie lepiej?2006--1-0- 15: 2


...Gdzie lepiej pracowa??-transport w firmach pa?stwowych czy prywatnych??
jak my?licie???autor : Logis


prosze o pomoc w sprawie koncepcji ECR2006--1-0- 15: 1


Witam. Mam pewien problem, a mianowicie choidzi mi o prace domowa z Podstaw Logistyki. Nie wiem jak sie do tego zabrac, to ma byc wypracowanie na temat : okre?l mo?liwo?ci adaptacji rozwi?za? koncepcji ECR w dowolnym sektorze gospodarki. Bardzo prosze o pomoc i serrdecznie dziekuje za odpowiedz. Pozdrawiamautor : damian16


36192006--1-0- 14: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Firma odzyska niemiecki VAT od zakupu samochodu


Pollog 2006 k?amstwo, k?amstwo, k?amstwo2006--1-0- 13: 1


"W ramach PolLog 2006 przewidziane jest zaprezentowanie oko?o 15 oryginalnych, zamówionych specjalnie na forum, niekomercyjnych wyst?pie? merytorycznych podporz?dkowanych g?ównemu tematowi imprezy. Prezentacje b?d? mia?y miejsce w ramach czterech sesji." - czytamy w zaproszeniu. A co jest ? jest 100% wystapie? sponsorów. Pan Rutkowski po raz kolejny oszuka? nas wszystkich. Piszcie kochani co my?licie na temat bo hipokryzja "elit logistycznych" jest ju? posuni?ta do granic mo?liwo?ci i przypomina chlew. Brawo "Menedzerowie Logistycy" jesli tak pracujecie jak si? spotykacie to fajne piekie?ko.autor : Nemo


Charakterystyka wybranych funkcji logistycznych w przedsi?biorstwie logistycznym2006--1-0- 10: 2


Witam!
Je?eli ktos wie gdzie moge znale?? konkretne informacje zwi?zane z tym tematem prosze o pomoc!
Dzi?kuj?!!!autor : Anka


20822006--1-0- 10: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Transfennica: nowe po??czenie liniowe ro - ro Gdynia - porty fi?skie


raport o stanie rynku kolejowego2006--1-0- 05: 1


do pobrania na stronie www.rynek-kolejowy.plautor : janusz piechocinski


8432006--1-0- 04: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Vos Logistics Polska w ocenie mened?erów firm logistycznych


S?yszeli?cie Pa?stwo o aferze w transporcie?2006--0-9- 28: 2


http://mafiavos.wordpress.com

Chcia?bym podyskutowa?autor : Pawe? Fridman


PHARE w transporcie2006--0-9- 28: 1


PHARE


Program PHARE (Poland and Hungary Assistance In Restructuring Economies ) zosta? powo?any w 1989 z inicjatywy Komisji Europejskiej celu wsparcia przemian gospodarczych i ustrojowych w Polsce i na W?grzech potem rozszerzony na pozosta?e kraje Europy ?rodkowo &#8211;Wschodniej. W Polsce dzia?a od 1990 roku i by? g?ównym instrumentem w przygotowaniu krajów kandyduj?cych do cz?onkowstwa w UE. W roku 1997 przekszta?cony zosta? w instrument pomocy akcesyjnej dla 10 krajów kandyduj?cych. Pod koniec lat dziewiedziesiatych sta? si? programem ukierunkowanym na bezpo?rednie wsparcie procesów integracyjnych dlatego tez wszystkie projekty zg?aszane do dofinansowania z PHARE musia?y mie? odniesienie do priorytetów zawartych w Narodowym Programie Przygotowania do Cz?onkostwa w UE.W oparciu o te zasady Polska i KE co roku podpisywa?a memoranda finansowe zawieraj?ce zobowi?zania finansowe unii na wskazane cele. W bud?ecie Unii Europejskiej na lata 2000-2006 wysoko?? funduszy zosta?a ustalona na sum? 1,56 mld EUR rocznie dla wszystkich krajów. W momencie wej?cia do Unii Europejskiej program PHARE zosta? zast?piony przez fundusze strukturalne ale do ko?ca 2006 roku b?d? realizowane projekty które zosta?y zaakceptowane przez Uni? Europejsk? przed terminem przyst?pienia Polski do UE.W ramach ?rodków na lata 2000-2006 PHARE s? wspó?finansowane projekty dotycz?ce dostosowania polskiego prawodawstwa do prawa wspólnotowego ,wzmocnienia administracji pa?stwowej, umocnienia instytucji demokratycznych. Pomoc inwestycyjna koncentruje si? na wzmocnieniu infrastruktury niezb?dnej z punktu widzenia przyjmowania prawa wspólnotowego oraz zmniejszaniu dystansu gospodarczego i spo?ecznego. W wielu przypadkach inwestycyjnych PHARE zapewnia? niewielk? cz??? niezb?dnych funduszy ale odgrywa? kluczow? rol? w procesie pozyskania ?rodków z mi?dzynarodowych instytucji finansowych (EBOR ,Bank ?wiatowy ,EBI )

Projekty PHARE w obszarze infrastruktury komunikacyjnej

Projekty drogowe :

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Szczuczyn &#8211; Grajewo
Projekt rozpocz?to 11.09.2003
Projekt zako?czono 03.12.2004
Czas realizacji : 15 miesi?cy
Warto?? kontraktu 4 457 471 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 285 022

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Grabowo- Szczuczyn
Projekt rozpocz?to marzec 2004
Projekt zako?czono 12.12.2004
Czas realizacji : 9 miesi?cy
Warto?? kontraktu 4 569 936 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 018 769

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Grajewo &#8211; Rajgród
Projekt rozpocz?to 02.05.2002
Projekt zako?czono 02.09.2003
Czas realizacji : 15 miesi?cy
Warto?? kontraktu 8 485 004 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 800 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 61 odc. Barszcze &#8211; Netta
Projekt rozpocz?to 17.11.2004
Czas realizacji : 15 miesi?cy
Warto?? kontraktu 6 489 222 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 900 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 8 odc .Budzisko &#8211; Szypliszki
Projekt rozpocz?to 1992
Projekt zako?czono 1995
Czas realizacji : 36 miesi?cy
Warto?? grantu PHARE 2 500 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 8 odc. Szypliszki &#8211; Suwa?ki
Projekt rozpocz?to 1999
Projekt zako?czono 2000
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? grantu PHARE 6 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 19 Przej?cie przez Ku?nic?
Projekt rozpocz?to 1995
Projekt zako?czono 1998
Czas realizacji : 36 miesi?cy
Warto?? grantu PHARE 1 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 65 Grabówka &#8211; Wid?y
Projekt rozpocz?to 1998
Projekt zako?czono 1999
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 170 604 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 65 odc . Bia?ystok &#8211; Bobrowniki &#8211;gr. pa?stwa
Projekt rozpocz?to 2003
Projekt zako?czono 30.11.2003
Czas realizacji : 9 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 683 196 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 650 331 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 65 Projekt rozpocz?to 11.09.2003 cz II
Projekt rozpocz?to 2002
Projekt zako?czono 2003
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 123 891EUR
Warto?? grantu PHARE 2 349 668

Budowa po?udniowej obwodnicy Torunia w ci?gu drogi S-1
Projekt rozpocz?to 14 04 2004
Projekt zako?czono 31 10 2005
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 14 665 531 EUR
Warto?? grantu PHARE 10 561 687


Remont drogi krajowej nr 6 obwodowa Trójmiasta
Projekt rozpocz?to 2000
Projekt zako?czono 2002
Czas realizacji : 24 miesi?cy
Warto?? kontraktu 41 990 206 EUR
Warto?? grantu PHARE 20 000 000

Modernizacja drogi krajowej nr 1 odc. drogi do lotniska
Projekt rozpocz?to 2002
Projekt zako?czono 2004
Czas realizacji : 22 miesi?ce
Warto?? grantu PHARE 15 173 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 944 ?ywiec- Zwardo? etap III
Projekt rozpocz?to 1999
Projekt zako?czono 2000
Czas realizacji : 22 miesi?cy
Warto?? grantu PHARE 5 mln EUR

Budowa odcinka A-4 od w?z?a Batorego do w?z?a Miko?owska
Projekt rozpocz?to 1998
Projekt zako?czono 2002
Czas realizacji : 43miesi?ce
Warto?? grantu PHARE 33 mln EUR

Budowa Autostrady A 4 Po?udniowe Obej?cie Krakowa odc. II
Projekt rozpocz?to 10.2000
Projekt zako?czono czerwiec 2003
Czas realizacji : 36 miesi?cy
Warto?? kontraktu 42 500 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 19 896 000

Przebudowa drogi krajowej nr 12 odc. Biskupice &#8211; Bezek
Projekt rozpocz?to 09.04.2002
Projekt zako?czono 30.11.2003
Czas realizacji : 20 miesi?cy
Warto?? kontraktu 4 666 600 EUR
Warto?? grantu PHARE 4 200 000

Przebudowa drogi krajowej nr 63 odc. Wisznice &#8211;S?awatycze
Projekt rozpocz?to 2001
Projekt zako?czono 2002
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 28 217 000 z?
Warto?? grantu PHARE 4 mln EUR

Budowa wschodniej obwodnicy Kutna
Projekt rozpocz?to 23.12.2003
Projekt zako?czono 30.06 2005
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 10 142 780 EUR
Warto?? grantu PHARE 6 668 361 EUR

Budowa Pó?nocnej obwodnicy Rawy Mazowieckiej
Projekt rozpocz?to 18.05.2004
Projekt zako?czono 18 11 2005
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 6 069 800 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 628 122EUR


Budowa obwodnicy m. Lubrza na drodze krajowej nr 40
Projekt rozpocz?to 20.04.2004
Projekt zako?czono 15.12.2005
Czas realizacji : 20 miesi?cy
Warto?? kontraktu 4 348 700 EUR

Budowa Autostrady A - 4,odc .Nogawczyce &#8211; Kleszczów
Projekt rozpocz?to 24 10 2001
Projekt zako?czono24 11 2003
Czas realizacji : 25 miesi?cy
Warto?? kontraktu 20 mln EUR

Budowa obwodnicy miasta Prudnik w ci?gu drogi krajowej nr 41
Projekt rozpocz?to 12 .2001
Projekt zako?czono 25 08 2003
Czas realizacji : 20 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 416 410 EUR


Przebudowa drogi krajowej nr 16 odc .Naglady Olsztyn &#8211;Wójtowo
Projekt rozpocz?to 15 09 2002
Projekt zako?czono 28 11 2004
Czas realizacji : 22 miesi?ce
Warto?? kontraktu 13 363 600 EURPrzebudowa w?z?a Elbl?g Wschód droga krajowa nr 22
Projekt rozpocz?to 11 03 2004
Projekt zako?czono 15 11 2005
Czas realizacji : 22 miesi?ce
Warto?? kontraktu 6 063 500 EUR


Budowa obej?cia drogowego m. Pniewy na drodze krajowej nr 2
Projekt rozpocz?to 20 11 1999
Projekt zako?czono 11 12 1998
Czas realizacji : 13 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1 561 826 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 561 826EUR

Budowa obej?cia drogowego m .Pniewy na drodze krajowej 24
Projekt rozpocz?to 22 07 1998
Projekt zako?czono 21 07 1999
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 006 498 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 515 000 EUR


Modernizacja drogi krajowej nr 24 odc .Pniewy &#8211;Skwierzyna
Projekt rozpocz?to 25 08 1999
Projekt zako?czono 26 08 2000
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1 054 186 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 054 186 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 24 Pniewy &#8211; Skwierzyna odc. Pniewy &#8211; Orzeszkowo
Projekt rozpocz?to 28 07 2000
Projekt zako?czono 27 07 2001
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 896 679 EUR
Warto?? grantu PHARE 686 813 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 871 Radymno &#8211; Korczowa
Projekt rozpocz?to 1999
Projekt zako?czono 2000
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 006 498 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 mln EUR


Przebudowa drogi krajowej nr 9 Miejsce Piastowe &#8211; Barwinek
Projekt rozpocz?to 2002
Projekt zako?czono 2004
Czas realizacji : 24 miesi?ce
Warto?? kontraktu 1 600 000 EUR


Modernizacja drogi krajowej A-6 ,I odcinek granica pa?stwa &#8211; Ko?baskowo
Projekt rozpocz?to 22 03 1996
Projekt zako?czono 02 10 1997
Czas realizacji : 19 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 441 841 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 441 841 EUR


Modernizacja drogi krajowej A &#8211; 6 ,III odcinek
Projekt rozpocz?to 05 11 1997
Projekt zako?czono 31 08 1999
Czas realizacji : 22 miesi?ce
Warto?? kontraktu 3 853 076 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 737 741 EURBudowa mostu przez rzek? Odr? Zachodni?
Projekt rozpocz?to 07 11 1996
Projekt zako?czono 30 06 1998
Czas realizacji : 19 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 995 574 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 449 319 EUR


Budowa mostu przez rzek? Odr? Wschodni?
Projekt rozpocz?to 07 11 1996
Projekt zako?czono 09 10 1998
Czas realizacji : 23 miesi?ce
Warto?? kontraktu 2 924 454 EUR
Warto?? grantu 2 432 432 EUR


Budowa autostrady A &#8211; 6 ,odc. .II
Projekt rozpocz?to 07 11 1996
Projekt zako?czono 06 05 1998
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 6 291 615 EUR
Warto?? grantu PHARE 5 111 247 EUR


Przebudowa dróg krajowych nr 124 i 126 (obecnie drogi wojewódzkie )na przej?ciu
Granicznym w Osinowie Dolnym
Projekt rozpocz?to 20 01 1997
Projekt zako?czono 15 10 1997
Czas realizacji : 9 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1 254 807 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 200 000 EUR


Modernizacja drogi krajowej numer 22 Kostrzyn &#8211; Gorzów Wielkopolski
Projekt rozpocz?to 09 09 1997
Projekt zako?czono 08 06 1999
Czas realizacji : 21 miesi?cy
Warto?? kontraktu 6 380 514 EUR
Warto?? grantu PHARE 6 380 514 EUR


Modernizacja drogi krajowej nr 13 Szczecin - Ko?baskowo
Projekt rozpocz?to 20 06 1997
Projekt zako?czono 30 06 1999
Czas realizacji : 24 miesi?ce
Warto?? kontraktu 2 665 872 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 mln EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 13
Projekt rozpocz?to 15 09 1998
Projekt zako?czono 30 06 1999
Czas realizacji : 9 miesi?cy
Warto?? kontraktu 441 844 EUR
Warto?? grantu PHARE 441 844 EUR

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 120 (obecnie droga wojewódzka )Gryfice &#8211; Mescherin
Projekt rozpocz?to 08 07 1998
Projekt zako?czono 20 03 1999
Czas realizacji : 8 miesi?cy
Warto?? kontraktu 349 528 EUR
Warto?? grantu PHARE 300 702 EUR


Przebudowa drogi krajowej nr 6 odc. Goleniów &#8211; Nowogard III etapy
Etap I kontrakt I

Modernizacja drogi krajowej nr 6 Goleniów &#8211; Bodz?cin
Projekt rozpocz?to 07 05 2002
Projekt zako?czono 17 11 2003
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 143 515 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 072 458 EUR
Etap I kontrakt II

Modernizacja drogi krajowej nr 6 Goleniów &#8211; Nowogard
Projekt rozpocz?to 30 01 2003
Projekt zako?czono 29 10 2003
Czas realizacji : 9 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 825 636 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 395 864 EUR
Etap II

Modernizacja drogi krajowej nr 6 Bodz?cin &#8211; Redostowo
Projekt rozpocz?to 13 02 2004
Projekt zako?czono 13 02 2005
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 358 378 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 865 404 EUR

Etap III
Kontrakt I Modernizacja drogi krajowej nr 6 Redostowo &#8211; Nowogard
Projekt rozpocz?to 12 11 2004
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 594 460 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 693 328 EUR

Kontrakt II ci?g dalszy modernizacji drogi krajowej nr 6 na odcinku Redostowo &#8211; Nowogard
Projekt rozpocz?to 03 06 2004
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 10 073 606 z?

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 60 Raci?? &#8211; Glinojeck &#8211; Ciechanów
Projekt rozpocz?to pa?dziernik 2004
Projekt zako?czono 30 06 2006
Czas realizacji : 16 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 948 445 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 574 543 EUR

Rekonstrukcja drogi krajowej Luba? &#8211; Le?na &#8211; Mi?oszów &#8211; Serbska
Projekt rozpocz?to 04 1998
Projekt zako?czono 11 .1999
Czas realizacji : 19 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 062 200 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 623 900 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 5 odc. Kamienna Góra &#8211; Lubawka
Projekt rozpocz?to 04 1999
Projekt zako?czono 01. 2000
Czas realizacji : 9 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1288 500 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 200 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 5 odc. Bolków &#8211; Kamienna Góra
Projekt rozpocz?to 04 2000
Projekt zako?czono 12 2000
Czas realizacji : 8 miesi?cy
Warto?? kontraktu 745 600 EUR


Budowa obwodnicy Boles?awca na drodze krajowej nr 4 etap I
Cz??? I projektu
Projekt rozpocz?to 02.1999
Projekt zako?czono 12 1999
Czas realizacji : 10 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 732 300 EUR

Cz??? II projektu odnowa
Projekt rozpocz?to 04 2000
Projekt zako?czono 12 2000
Czas realizacji : 8 miesi?cy
Warto?? kontraktu 384 900 EUR

Droga odci??aj?ca centrum miasta Boles?awca od ruchu tranzytowego II etap
Cz??? I projektu &#8211; obwodnica
Projekt rozpocz?to 12. 2000
Projekt zako?czono 05 2002
Czas realizacji : 17 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 832 400 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 526 600 EUR

Cz??? II projektu &#8211; odnowa
Projekt rozpocz?to 04.2001
Projekt zako?czono 11.04
Czas realizacji : 7 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1 260 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 990 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 30 odc. Olszyna &#8211; Luba?
Projekt rozpocz?to 03. 2000
Projekt zako?czono 05 2001
Czas realizacji : 10 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 790 100 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 578 800 EUR

Obej?cie m. Olszyna na drodze krajowej 30
Cz??? I obwodnica
Projekt rozpocz?to 10. 2000
Projekt zako?czono 10. 2001
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 653 600 EUR

Cz??? II &#8211; odnowa
Projekt rozpocz?to 03.2001
Projekt zako?czono 10.2001
Czas realizacji : 7 miesi?cy
Warto?? grantu PHARE 894 500 EUR

Budowa wiaduktu drogowego w m. K?obuczyn na drodze krajowej nr 3
Projekt rozpocz?to 11.1999
Projekt zako?czono 11. 2000
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 416 700 EUR
Warto?? grantu PHARE 756 000 EUR

Budowa wiaduktu w m. K?obuczyn &#8211;przebudowa przejazdów
Projekt rozpocz?to 09. 2000
Projekt zako?czono 11. 2000
Czas realizacji : 2 miesi?ce
Warto?? kontraktu 241 400 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 4 J?drzychowice ?arska Wie? I
Projekt rozpocz?to 03. 2003
Projekt zako?czono 06 2004
Czas realizacji : 15 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 mln EUR
Warto?? grantu PHARE 1 479 200 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 4 J?drzychowice &#8211; ?arska Wie? II
Projekt rozpocz?to 10. 2003
Projekt zako?czono 06 2005
Czas realizacji : 20 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 087 800 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 564 600 EUR

Budowa obej?cia m. Radoniów na drodze krajowej nr 30
Projekt rozpocz?to 10. 2003
Projekt zako?czono 04 2005
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 550 600 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 275 300 EUR

Budowa obwodnicy Kamiennej Góry na drodze krajowej nr 5
Projekt rozpocz?to 02. 2004
Projekt zako?czono 08 2005
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 698 400 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 023 800 EUR


Budowa pasa ruchu powolnego przy drodze krajowej nr 8 Lewin K?odzki &#8211;Duszniki Zdrój
Projekt rozpocz?to II kwarta? 2005
Projekt zako?czono 2006
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 200 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 300 000 EUR

Modernizacja drogi krajowej nr 4 etap III Przesieczany &#8211; Godziszów
Projekt rozpocz?to II kwarta? 2005
Projekt zako?czono 2006
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 mln EUR
Warto?? grantu PHARE 2 600 000 EUR

Obwodnica Sulechowa
Projekt rozpocz?to 01.12.. 2004
Projekt zako?czono 31.12.2005
Czas realizacji : 13 miesi?cy
Warto?? kontraktu 8 173 000EUR
Warto?? grantu PHARE 4 781 300 EUR

Obwodnica ?agania
Projekt rozpocz?to 08.05.2003
Projekt zako?czono 31.10.2005
Czas realizacji : 30 miesi?cy
Warto?? kontraktu 6 853 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 mln EUR

Obwodnica Wilkanowa
Projekt rozpocz?to 07.10.2003
Projekt zako?czono 31.10.2005
Czas realizacji : 23 miesi?ce
Warto?? kontraktu 3 699 500 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 mln EUR

Obwodnica ?ar na drodze krajowej nr 12
Projekt rozpocz?to 20.10.2004
Projekt zako?czono 30.09.2005
Czas realizacji : 11 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1 872 300 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 386 800 EUR

Przebudowa drogi krajowej nr 29 Krosno &#8211; S?ubice
Projekt rozpocz?to 08.09.2004
Projekt zako?czono 07.03.2006
Czas realizacji : 18 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 819 500 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 735 000 EUR

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni na dojazdach do Le?niowa Wielkiego
Projekt rozpocz?to 19.08.1998
Projekt zako?czono 19.06.1999
Czas realizacji : 10 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 385 200 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 207 200 EUR

Modernizacja drogi Gubin &#8211; Po?upin
Projekt rozpocz?to 14.05.1997
Projekt zako?czono 30.09.1999
Czas realizacji : 28 miesi?cy
Warto?? kontraktu 7 211 700 EUR
Warto?? grantu PHARE 3 mln EUR

Dojazdy do przej?cia granicznego w Gubinku
Projekt rozpocz?to 08.05.1997
Projekt zako?czono 30.05.1999
Czas realizacji : 24 miesi?ce
Warto?? kontraktu 7 758 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 6 814 700 EUR

Budowa obej?cia m. Po?upina
Projekt rozpocz?to 15.09.1997
Projekt zako?czono 12.10.1998
Czas realizacji : 13 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 479 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 500 000 EUR

Przebudowa w?z?a autostradowego Olszyna
Projekt rozpocz?to 20.08.1997
Projekt zako?czono 27.10.1998
Czas realizacji : 14 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1 463 200 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 463 200 EUR

Budowa trasy XXX &#8211; lecia w ?arach
Projekt rozpocz?to 28.07.1997
Projekt zako?czono 26.10.1998
Czas realizacji : 15 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 334 600 EUR
Warto?? grantu PHARE 900 000 EUR


Budowa obwodnicy w Szprotawie na drodze krajowej 12
Projekt rozpocz?to 15.02. 2000
Projekt zako?czono 21.11.2001
Czas realizacji : 21 miesi?cy
Warto?? kontraktu 2 831 800 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 270 000 EUR

Budowa obwodnicy Wolsztyna
Projekt rozpocz?to 04.08.1998
Projekt zako?czono 04.08.2000
Czas realizacji : 24 miesi?ce
Warto?? kontraktu 2 936 300 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 130 000 EUR

Budowa obwodnicy ?ar
Projekt rozpocz?to 26.05.1999
Projekt zako?czono 26.05.2001
Czas realizacji : 24 miesi?cy
Warto?? kontraktu 4 394 500 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 500 000 EUR

Budowa obwodnicy ?ar II etap
Projekt rozpocz?to 19.11.1999
Projekt zako?czono 19.11.2000
Czas realizacji : 12 miesi?cy
Warto?? kontraktu 1 788 700 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 613 000 EUR

Modernizacja ci?gu drogi Kostrzyn &#8211; Gorzów Wielkopolski
Projekt rozpocz?to 26.01.2001
Projekt zako?czono 26.05.2002
Czas realizacji : 16 miesi?cy
Warto?? kontraktu 11 340 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 5 500 000 EUR

Modernizacja dróg na odcinku przej?cie graniczne Kostrzyn &#8211; Gorzów W.
Projekt rozpocz?to 23.10.2001
Projekt zako?czono 30.10.2003
Czas realizacji : 24 miesi?ce
Warto?? kontraktu 2 959 300 EUR
Warto?? grantu PHARE 2 959 300 EUR

Modernizacja dróg na odcinku przej?cie graniczne Kostrzyn &#8211; Gorzów W. zadanie II
Projekt rozpocz?to 07.03.2002
Projekt zako?czono 15.11.2003
Czas realizacji : 20 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 560 000 EUR
Warto?? grantu PHARE 1 005 000 EUR

Budowa mostu granicznego w Rubinku
Projekt rozpocz?to 28.10.1996
Projekt zako?czono 28.12.1998
Czas realizacji : 26 miesi?cy
Warto?? kontraktu 3 655 700 EUR
Warto?? grantu PHARE 562 800 EUR

Projekty kolejowe i inne

PHARE 1995-1999

1.PL 9505 Modernizacja pi?ciu stacji na odcinku E 20 Kunowice Warszawa
2.PL 9606 Modernizacja wschodniego odcinka linii kolejowej E 20 Warszawa Mi?sk
Mazowiecki
3.PL 9703 Modernizacja kolejowego przej?cia granicznego w Mi?dzylesiu
4. PL 9906.03 Modernizacja dwóch stacji Opole zachodnie i Lewin Brzeski oraz siedmiu
obiektów in?ynieryjnych


Dla wymienionych projektów zako?czy? si? okres wydatkowania ?rodków PHARE. Zgodnie z ustawodawstwem UE dla zako?czonych projektów konieczny jest nadzór Pe?nomocnika ds. Realizacji Projektów przez 5 lat od daty zako?czenia.

PHARE 2002
PL 2002/000 196-01.02 Wdra?anie prawa UE w dziedzinie lotnictwa cywilnego i sektora
kolejowego ,3,543 mln EUR

PHARE 2003
PL 2003/004-379-01.09 Wzmocnienie zdolno?ci struktur zarz?dzaj?cych ERDF i Funduszem
Spójno?ci w sektorze transportu 2,4 mln EUR

Pozosta?e :

PL 0103.04 Kolejowe przej?cie graniczne w Terespolu

Opracowa? Janusz Piechoci?ski Zespó? Doradców gospodarczych TORautor : janusz piechocinski


Katalog cz??ci zamiennych2006--0-9- 26: 1


Witam
Poszukuj? informacji dotycz?cych zasad tworzenia katalogu cz??ci zamiennych. Czy s? mo?e jakie? przepisy, normy itp.By?bym wdzi?czny gdyby kto? wiedzia? gdzie mo?na znale?? jakie? materia?y na ten temat, mo?e poda? jakie? linki.
Pozdrawiam wszystkich na forum i czekam na pomoc.autor : grzesiek pol


39052006--0-9- 23: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : TEKST POLSKI KONWENCJI O MI?DZYNARODOWYM PRZEWOZIE KOLEJAMI (COTIF)


praca dyplomowa pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2006--0-9- 22: 2


wp?yw ustawy o czasie pracy kierowców na dostawy w trybie just in time? czy kto? wie co? na ten temat?autor : micha?


praca dyplomowa pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1112006--0-9- 22: 2


wp?yw ustawy o czasie pracy kierowców na dostawy w trybie just in time? czy kto? wie co? na ten temat?autor : micha?


praca dyplomowa pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1112006--0-9- 22: 2


wp?yw ustawy o czasie pracy kierowców na dostawy w trybie just in time? czy kto? wie co? na ten temat?autor : micha?


15642006--0-9- 22: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : TAROPAK 2006


nowe stawki dost?pu2006--0-9- 22: 1


Janusz Piechoci?ski i Adrian Furgalski ZDG TOR

Uwagi do cennika cennika regulaminu op?at PLK na RJ 2006/2007 za korzystanie z infrastruktury kolejowej
1. Termin, w którym PLK przedk?ada Cennik na 2006/2007 do zatwierdzenia Prezesowi UTK powinien by? zgodny z postanowieniami Ustawy o transporcie kolejowym (art. 32, ust. 2), jako wype?nienie warunku o którym mówi § 15.1 Rozporz?dzenia MT z 30.05.2006.
Tak wi?c, przekazanie cennika do zatwierdzenia dopiero 12 wrze?nia 2006 r. oznacza, ?e nie dope?nione s? wymagania wyra?one w omawianych aktach prawnych. Zaznaczy? nale?y, i? na etapie sk?adania przez przewo?ników zamówie? na RJ 2006/2007, przewo?nicy nie znali warunków, na jakich ma by? prowadzony proces udost?pniania w trakcie trwania RJ 2006/2007.
Cennik, który nie spe?nia warunku co do terminu publikacji, a który jednocze?nie radykalnie zmienia zasady kszta?towania stawek i op?at, stawia jedn? ze stron umowy o udost?pnianie (a wi?c przewo?nika) w sytuacji niekorzystnej. Niekorzystne warunki w tym zakresie stworzy?a m.in. pó?na publikacja Rozporz?dzenia MT z 30.05.2006 i brak w tej regulacji rozstrzygni?? co do sposobu post?powania w okresie przej?ciowym.
Przewo?nicy maj? prawo oczekiwa?, ?e nie dojdzie do &#8222;zmieniania warunków&#8221; w trakcie prowadzonego ju? procesu (trwa on od momentu rozpocz?cia sk?adania zamówie? na rozk?ady jazdy). Je?eli nawet do takiej zmiany dochodzi, to konieczne jest wprowadzenie szczególnych rozstrzygni?? umo?liwiaj?cych dostosowanie si? do nowych warunków wszystkim uczestnikom procesu udost?pniania, a nie wy??cznie jednemu, tj. zarz?dcy.
2. Cennik na 2006/2007, jak i cenniki wcze?niej obowi?zuj?ce, PLK tworzy wg zasady równowa?enia kosztów zarz?dcy przychodami z op?at za udost?pnianie i pozyskanymi dotacjami.

Rz?d i Resort Transportu na etapie budowania bud?etu pa?stwa na 2007 rok postawi? przed kierownictwem PKP PLK sprzeczne oczekiwania (zwi?kszy? wydatki na utrzymanie linii kolejowych ,obni?y? stawki dost?pu dla wszystkich przewo?ników ,obni?y? koszty bez zwolnie? grupowych i zamykania nieczynnych linii kolejowych ,stacji i bocznic ,zwi?kszy? inwestycje ze ?rodków w?asnych ,zapewni? ?rodki finansowe na prefinansowanie inwestycji UE ,nie ?ci?ga? nale?no?ci od d?u?ników z Grupy PKP ).Efektem zbyt ma?ego finansowania bud?etowego jest zadanie znalezienia dodatkowych wed?ug ró?nych szacunków 200 &#8211; 400 milionów z? zdj?tych z rynku od przewo?ników .

Cennik na RRJ 2006/2007 opracowany przez PLK i przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi UTK, przenosi na przewo?ników wi?ksz? cz??? kosztów PLK ni? cennik obecnie obowi?zuj?cy.
?wiadczy to o odchodzeniu od deklaracji i zobowi?za? sk?adanych w 2005 i 2006 r. zarówno przez ówczesne Ministerstwo Infrastruktury jak i zawartych chocia?by w deklaracjach w Strategii Rozwoju Transportu Kolejowego z?o?onej przez Resort Transportu do zatwierdzenia Radzie Ministrów .Przypominam ?e Polska ma jedn? z najni?szych wielko?ci pomocy publicznej w wydatkach na utrzymanie infrastruktury w Europie. W tysi?cach euro na 1 kilometr linii kolejowych w po?owie lat dwutysi?cznych w Polsce przeznaczano 2 ,w Czechach 36 ,we Francji 52, Wielkiej Brytanii &0 ,Niemczech 91 a we W?oszech 309 .Oczywi?cie znaj?c problemy bud?etowe kraju nikt nie wymaga nak?adów na poziomie liderów tej klasyfikacji ale w porównaniu cho?by do Czech skala pomocy publicznej jest na skandalicznym poziomie i oznacza nic innego jak polityczn? zgod? na likwidacj? sieci kolejowej w Polsce. Udzia? procentowy kosztów ca?kowitych pokrywanych przez op?aty za dost?p do infrastruktury wynosi? w Polsce 92 procent i obok Litwy i Estonii by? najwy?szy w Europie. ( dla porównania Niemcy 60 % Francja 62 % Holandia 12 %Dania 66 % Czechy 60 % )Jednocze?nie polskie stawki dost?pu cho?by w 2004 roku do infrastruktury kolejowej liczone bez kosztów energii trakcyjnej w EUR/poc.km obok Litwy i S?owacji nale?a?y do najwy?szych w Europie .Dla porównania DB Railion p?aci?a w 2004 roku 3,8 EUR /poc.km a PKP Cargo 5,8 EUR/poc.km .
Koszt ??czny PLK, pokrywany op?atami podstawowymi za dost?p w RRJ 2006/2007 to 2800 mln z?. Do budowy cennika obecnie obowi?zuj?cego przyj?to 2802 mln z?. Tym samym odst?piono od wcze?niejszych deklaracji o obni?ce kosztów w?asnych PLK.

Równocze?nie, dotacja ze strony Rz?du, uj?ta przez PLK w procedurach tworzenia cennika na RRJ 2006/2007 to 380 mln z?, co w porównaniu do dotacji uj?tej w obecnie obowi?zuj?cym cenniku (340 mln z?) wydaje si? by? popraw? sytuacji. W rzeczywisto?ci na RRJ 2005/2006 PLK obni?y?a koszt, który op?atami za dost?p pokrywaj? przewo?nicy o ponad 460 mln z?. Dodatkowych obni?e? tego kosztu dla cennika 2006/2007 nie przewidziano.
Tym samym, obci??enia przewo?ników op?atami podstawowymi za udost?pnianie, zwi?kszaj? si? wg cennika 2006/2007 o 82 mln z?, co stanowi w stosunku do obecnych wzrost o 3,5 %.
Praca eksploatacyjna, b?d?ca drugim z elementów wa??cych w sposób zasadniczy na ceny udost?pniania, dla obecnego cennika to 225,3 mln pockm, dla cennika 2006/2007 przedk?adanego Prezesowi UTK do zatwierdzenia &#8211; 228,1 mln pockm.
Uj?cie przez PLK jedynie wzrostu o nieca?e 3 mln pockm ?wiadczy o zachowawczo?ci PLK w planowaniu pracy eksploatacyjnej, co niestety przek?ada si? na wielko?ci wynikowe cen jednostkowych. Jednocze?nie stwierdzi? trzeba, ?e zmiany systemowe zainicjowane utworzeniem przez PLK cennika 2005/2006 zaprocentowa?y wyra?nym zahamowaniem spadku pracy eksploatacyjnej. Obserwowane jest wr?cz systematyczne odwrócenie z?ych tendencji i np. wg &#8222;Rynku Kolejowego nr 6/2006 przewozy towarowe w drugim kwartale 2006 r. wzros?y o 9,5 % i narastaj?co o 6,8 % w pierwszym pó?roczu.
Tak wi?c &#8211; nominalne, wynikaj?ce z za?o?e? PLK dla budowy cennika &#8211; obci??enie przewo?ników w RRJ 2006/2007 w relacji do RRJ obecnie obowi?zuj?cego, wzrasta o 3,5 %, co stanowi równowarto?? ok. 36 gr/pockm. W rozdzieleniu na poszczególne rodzaje ruchu zmiany s? ju? zdecydowanie inne. W przewozach pasa?erskich stawka ?rednia zmniejsza si? wyra?nie. W towarowych przewozach intermodalnych &#8211; bardzo. W pozosta?ych przewozach towarowych i dla przejazdów lokomotyw luzem zwi?ksza si?. Wida? wi?c, ?e obci??enie skutkiem wprowadzenia cennika przygotowanego przez PLK jest wyra?nie zró?nicowane i przeniesione zosta?o w znakomitej cz??ci na przewo?ników rzeczy. Jest to skutek wybranej przez PLK opcji promuj?cej przewozy osób i przewozy intermodalne. Jednak trzeba pami?ta? ?e ta uwaga dotyczy op?at podstawowych. Nie przenosi te? na przewo?ników towarów rezultatów dzia?a? poprawiaj?cych zaanga?owanie kolei w ca?kowitym wolumenie przewozów towarów.
Gdyby wi?c np. uwzgl?dniono fakt i? mamy do czynienia z zahamowaniem negatywnych trendów rozwojowych dla pracy eksploatacyjnej, za? wysoce prawdopodobne jest ich utrzymanie, na co znacz?cy wp?yw ma przecie? cena udost?pniania, to &#8211; przy tych samych kosztach do pokrycia op?atami przez przewo?ników &#8211; np. tylko uj?cie zwi?kszenia pracy przewo?ników towarów o 1 mln pockm zapewni obni?k? ceny proponowanej przez PLK dla tych przewozów o 0,20 z?/pockm.
3. Rozdzia? obci??e? op?atami podstawowymi za dost?p na przejazdy poci?gów pasa?erskich i towarowych, zastosowany w konstrukcji cennika 2006/2007, wskazuje jednoznacznie, ?e zdecydowano si? na powrót do praktyki &#8222;ukrytego finansowania skro?nego&#8221; ruchu pasa?erskiego przez ruch towarowy. Tym samym cennik jest wyra?nym odst?pstwem od przyj?tej przez Polsk? strategii akcesyjnej do UE, burzy tworzone z ogromnym trudem fundamenty rozwojowe firm dla przewozów towarów, przechodzi &#8222;do porz?dku&#8221; nad nieefektywnymi ci?gle przewozami osób wykonywanymi np. przez PKP, a poprzez przyj?cie antysamorz?dowych rozwi?za? zwi?zanych z cennikiem dla autobusów szynowych hamuje je?li nie wr?cz przerywa tak oczekiwany proces usamorz?dowienia przewozów publicznych.
Jest oczywi?cie zrozumia?y &#8222;kolejny uk?on&#8221; w stosunku do przewozów osób, ale nie mo?na w ?aden sposób zaakceptowa? formu? zapewniaj?cych jego ?ród?o finansowania w postaci &#8222;op?at krzy?owych&#8221;. Je?eli ?ród?em finansowania by?yby ?rodki bud?etu pa?stwa lub samorz?dowe, to by?oby to prawid?owe. Je?eli jednak finansowanie tych przewozów odbywa si? &#8222;skro?nie, przez ruch towarowy&#8221;, to naruszona zostaje zasada równoprawno?ci dost?pu (równie? nie dyskryminuj?cego pod wzgl?dem finansowym) wszystkich podmiotów do rynku. Jednocze?nie oznacza to istotne pogorszenie konkurencyjno?ci transportu kolejowego wzgl?dem transportu drogowego .
4. Op?ata za przejazd poci?gu towarowego dla przewozów intermodalnych ma charakter promocyjny. Nast?puje wyra?na obni?ka ceny jednostkowej, nawet w stosunku do cen obecnie obowi?zuj?cych. To bardzo dobrze.
?ród?o finansowania pokrycia obni?ki ceny nie mo?e jednak znale?? akceptacji, jako ?e kosztem przejazdu takiego poci?gu obci??any jest równie? przewo?nik towarów, który przejazdów takich nie realizuje, gdy? cena innych przewozów towarowych ro?nie aby wygenerowa? pokrycie obni?ki ceny przewozów intermodalnych. Fakt, ?e planowana praca eksploatacyjna poci?gów intermodalnych na RRJ 2006/2007 zwi?ksza si? z 1,8 do 3,4 mln pockm, a jednocze?nie stawka dla tych poci?gów znacznie spada, powoduje i? obci??enie przewo?ników nie realizuj?cych tego rodzaju przewozów za ka?dy przejechany kilometr ro?nie o kilkana?cie groszy.
Poniewa? mechanizm zastosowany jest do wszystkich podmiotów dzia?aj?cych na rynku kolejowych przewozów towarowych, to ma miejsce naruszenie zasady równoprawno?ci dost?pu. Przewo?nik realizuj?cy ca?opoci?gowe przewozy intermodalne nie mo?e pozyskiwa? korzy?ci dla siebie kosztem innych podmiotów przy akceptacji ze strony zarówno regulatora rynku jakim jest Prezes UTK, jak nadzoruj?cego poprawno?? ca?ej dzia?alno?ci transportowej w kraju &#8211; Ministra Transportu.
Oczywi?cie jest mo?liwe promocyjne potraktowanie ceny przejazdów dla transportu intermodalnego, ale wy??cznie wtedy, gdy pokrycie obni?ki ceny odbywa si? wprost z bud?etu pa?stwa lub z innych ?róde?. Zawsze wi?c bez naruszenia zasady równoprawno?ci podmiotów dzia?aj?cych na rynku przewozowym.
5. Cennik na RRJ 2006/2007, w my?l zasad wyra?onych w Rozporz?dzeniu MT z 30 maja 2006 r., odst?puje od wydzielenia jako odr?bnych grup:
&#61485; poci?gów towarowych dla przewozów realizowanych w systemie rozproszonym w pojedynczych wagonach i grupach wagonów (poci?gi TN, TL, TO, TK),
&#61485; lokomotyw luzem,
&#61485; poci?gów s?u?bowych,
&#61485; autobusów szynowych dla przewozów osób.
Przyj?te rozwi?zania powoduj?, ?e budowane na podstawie wcze?niejszych zapewnie? o trwa?o?ci przyj?tych rozwi?za?, strategie rozwojowe przedsi?biorstw przewozowych staj? si? bezu?yteczne i chybione nie z winy tych przedsi?biorstw. Co zdecydowanie gorsze &#8211; stawiaj? wielki znak zapytania nad sensem obs?ugi kolejowej pojedynczych punktów ?adunkowych s?u??cych ma?ym miejscowo?ciom czy wcze?niejszymi decyzjami samorz?dowymi o zakupach autobusów szynowych, dzia?aniami na rzecz reaktywowania linii kolejowych przewidzianych do likwidacji ze wzgl?dów ekonomicznych, uzbrajaniem w narz?dzia systemowego rozwijania przewozów itd.
Sprawa cen dost?pu za przejazdy poci?gów realizuj?cych przewozy w pojedynczych wagonach jest niezmiernie wa?na. Wprowadzone w obowi?zuj?cym obecnie cenniku wyró?nienie poci?gów dla przewozów w pojedynczych wagonach i s?u??cych przewozom jednolitych sk?adów pomi?dzy poszczególnymi stacjami manewrowymi, zaskutkowa?o obni?eniem cen dla poci?gów TN, TL o prawie 53 %, a dla poci?gów TK &#8211; o prawie 37 %. Cennik na RJ 2006/2007 w wersji zaproponowanej przez PLK takiej formu?y nie zawiera. Nie zach?ca te? przewo?ników do uruchamiania takich poci?gów (bardzo wa?nych ze wzgl?dów spo?ecznych i makrogospodarczych), jako ?e koszty jednostkowe tych?e s? wy?sze ni? koszty przesy?ek ca?owagonowych gdy? wynikaj? z konieczno?ci dodatkowego ich przemieszczania, u?ycia wagonów, lokomotyw, dodatkowych czasów i nak?adów pracy na dodatkowe formowania sk?adów.
Konsekwencj?, g?ównie dla przewo?ników realizuj?cych takie przewozy, a wi?c przede wszystkim dla PKP CARGO S.A., spó?ek grupy CTL, PCC, Lotos-Kolej, Pol-Mied? Trans, mo?e sta? si? niemo?no?? wykonywania przewozów pojedynczych wagonów ze wzgl?dów czysto ekonomicznych.
Negatywne skutki braku rozwi?za? w omawianym zakresie ponios? nie tylko przewo?nicy. Przenios? si? one na funkcjonowanie ca?ego transportu kolejowego, w tym na spedytorów, producentów, w?a?cicieli taboru itd. W pierwszej fazie prze?o?y si? to, nie tylko z tych wzgl?dów, na przejmowanie przewozów kolejowych przez samochody. Stwierdzi? jednak trzeba, ?e transport drogowy raczej nie b?dzie w stanie przej?? tak wielkiej masy towarowej (stan techniczny i dost?pno?? dróg, ich przepustowo??), za? wynikiem ostatecznym mog? by? wr?cz niewyobra?alne zak?ócenia w ca?ej gospodarce. Na to wszystko trzeba na?o?y? konsekwencje spo?eczne, czyli m.in. zwolnienia pracownicze, a co za tym idzie wzrost bezrobocia, wzrost obci??e? socjalnych bud?etu, wzrost zagro?e? ekologicznych.
Kolejne problemy wyst?pi? przy planowaniu i rozliczaniu przejazdów s?u?bowych, lokomotyw luzem, autobusów szynowych. Przewo?nicy zwracali uwag? na te kwestie wielokrotnie. Niestety, praktycznie rzecz ujmuj?c dyskusja jest nie podejmowana, a jedyny argument ze strony PLK i UTK (zupe?nie niemerytoryczny, a wy??cznie formalny), to konieczno?? stosowania zapisów Rozporz?dzenia.
Szczególnie istotny, ze wzgl?dów spo?ecznych jest problem autobusów szynowych. Cennik przygotowany przez PLK nie wydziela odr?bnej tablicy dla autobusów szynowych. Traktuje je praktycznie tak samo jak poci?gi pasa?erskie wielowagonowe, a wi?c odst?puje od promocyjnego ich traktowania. Do?wiadczenia wskazuj?, ?e wcze?niejsze i obecne promocyjne traktowanie tych przejazdów nie tylko zaskutkowa?o zmianami w postrzeganiu kolei przez spo?ecze?stwo i reprezentuj?ce je samorz?dy oraz pa?stwowe w?adze terenowe, ale przede wszystkim reaktywowaniem przewozów pasa?erskich na liniach ma?oobci??onych
6. Zasada zapisana w Ustawie z 22.07.2006 r. o zmianie ustawy o transporcie z 2003 r. obejmuj?ca poprawk? do Za??cznika, kwalifikuj?ca udost?pnianie sieci trakcyjnej jako us?ug? stanowi?c? tzw. minimalny dost?p do infrastruktury kolejowej, zosta?a przez PLK potraktowana w ten sposób, ?e przewo?nik korzystaj?cy z linii zelektryfikowanych &#8211; niezale?nie od tego czy wykonuje przejazd trakcj? elektryczn? czy spalinow? &#8211; wnosi op?at? za udost?pnianie wyliczon? wg cen zawieraj?cych koszt sieci trakcyjnej i jej wyposa?enia. W przypadku wi?c, gdy przewo?nik wykonuje spalinowozem przejazd na linii zelektryfikowanej, po?rednio staje si? finansuj?cym dzia?alno?? przewo?nika, który równie? korzysta z tej linii ale przy u?yciu trakcji elektrycznej.
Opisana wy?ej zasada, zastosowana w cenniku na RJ 2006/2007 jest naruszeniem podstawowej zasady równoprawno?ci dost?pu, tworz?c skro?ne finansowanie dzia?alno?ci przewo?ników wykonuj?cych przewozy trakcj? elektryczn?. Je?eli nawet przyj??, ?e przyj?te rozwi?zanie ma promowa? wykonywanie przewozów trakcj? elektryczn?, to nie mo?na zaakceptowa? formu?y, która tak? promocj? wprowadza.
7. Tworzenie ceny przez PLK nie jest mobilizuj?ce dla tych, którzy rozszerzaj? swoj? dzia?alno??. Zastosowane zasady przenosz? wr?cz skutki zmniejszenia wielko?ci pracy przewozowej powsta?ej u jednych przewo?ników na tych, którzy z roku na rok ten wolumen zwi?kszaj?.
8. Zasada wynikaj?ca z postanowie? Rozporz?dzenia MT z 30 maja 2006 r., ?e cena jednostkowa zawiera w sobie element pokrycia sta?ego zarz?dcy, kosztu obs?ugi kredytów na rozwój i narzutu naprawczego oraz kosztu zmiennego, nie budzi sprzeciwu.
Problemem jest jednak sk?adnik ceny jednostkowej oparty o koszt zmienny, uzale?niony od ?redniej pr?dko?ci rozk?adowej poci?gu. Pr?dko?? ta bowiem znana jest przewo?nikowi dopiero na etapie uzyskania rozk?adu jazdy od zarz?dcy. W praktyce ma to miejsce ok. 0,5 roku i wcze?niej ni? wyznaczony przez PLK termin z?o?enia przez przewo?nika zamówienie na ten rozk?ad, a wi?c podj?tego przez przewo?nika zobowi?zania do zrealizowania przejazdu lub poniesienia kosztu op?aty rezerwacyjnej.
Cena us?ugi powinna by? znana na etapie podejmowania zobowi?zania. Tak nie jest i to nie z winy przewo?nika.
Tym samym nie jest spe?niona podstawowa zasada zapewnienia w?a?ciwej relacji pomi?dzy sprzedaj?cym us?ug? (PLK) a kupuj?cym j? (przewo?nikiem).
Gdy wprowadzaj?cy i zatwierdzaj?cy cennik sankcjonuje tak? zasad?, automatycznie proponuje/wymusza jej wprowadzenie dla kolejnych ogniw ?a?cucha transportowego. Zak?ada przecie?, ?e i w relacji pomi?dzy zamawiaj?cym przewóz i przewo?nikiem b?dzie zgoda na usankcjonowanie takiej z?ej praktyki. Z oczywistych powodów nie jest to mo?liwe, gdy mamy do czynienia z konkurencj? mi?dzyga??ziow?, a np. przewo?nik samochodowy ma znajomo?? sk?adników swojej ceny, które mo?e odpowiedzialnie przedstawi? swojemu klientowi.
Powy?sze przes?dza, ?e cennik, w którym cena ma charakter wy??cznie hipotetyczny nie powinien w ogóle wyst?powa?. Konieczne s? w tym zakresie rozstrzygni?cia, zapewniaj?ce zachowanie zasady pewno?ci w wyznaczaniu ceny i jej sta?o?ci.
9. Cennik na RRJ 2006/2007 wyró?nia ceny us?ug podstawowych wg masy poci?gu. Zauwa?alne jest jednak &#8211; co jest skutkiem doboru przez PLK kryteriów dla wyró?nienia poszczególnych mas &#8211; ?e mamy do czynienia z niemo?liwymi do wyt?umaczenia konfiguracjami cen jednostkowych.
Na przyk?ad, cena jednostkowa dla przejazdu lokomotywy o masie 100 ton po 1 km odcinku zelektryfikowanym, o technicznej pr?dko?ci linii 65 km/h, ze ?redni? pr?dko?ci? rozk?adow? 60 km/h wyznaczona wg cennika 2006/2007 wynosi 11,56 z?, za? poci?gu pasa?erskiego np. o masie > 300 ton (ci?gnionego te? przez tak? sama lokomotyw?) i z takimi samymi parametrami przejazdu wynosi 3,74 z?. Tak wi?c, gdy trzeba dokona? jazd lokomotyw dla obs?ugi poci?gów pasa?erskich, to ich samodzielna jazda b?dzie kosztowa? prawie 3 razy wi?cej ni? jazda takiej samej lokomotywy ci?gn?cej poci?g.
Czy formu?a ta ma oznacza?, ?e &#8211; aby zap?aci? mniej &#8211; przewo?nik ma do lokomotywy jad?cej luzem do??cza? wagon do przewozu osób (nawet pusty), aby zmieni? kwalifikacj? przejazdu na pasa?erski?
Ka?d? promocj? mo?na próbowa? wyt?umaczy?, ale t? któr? opisano traktowa? trzeba jako wr?cz niewyt?umaczaln?.
10. Na obecnym etapie, wyliczenie precyzyjne cen przejazdów poci?gów bez znajomo?ci warunków stworzonych przez rozk?ad jazdy sporz?dzany przez zarz?dc? nie jest mo?liwe. Tym samym nie mo?na dokona? sprawdzenia, czy rzeczywi?cie zmiany ceny wg cennika 2006/2007 w stosunku do cen obecnych wykazuj? zmiany zbli?one do warto?ci u?rednionych, o których informuje PLK.
Wybrano jednak kilka, zupe?nie przypadkowo przyk?adów przejazdów i wyznaczono relacje pomi?dzy cenami obecnymi i wynikaj?cymi z cennika 2006/2007 przedstawionego do zatwierdzenia Prezesowi UTK. Ju? tylko pobie?ne zapoznanie si? z wynikami oblicze? wskazuje, ?e przewo?nicy realizuj?cy swoje przejazdy na trasach o relatywnie dobrych parametrach technicznych i z pr?dko?ciami rozk?adowymi wy?szymi, co nie zawsze jest wynikiem zg?aszanych przez nich potrzeb, a konieczno?ci? prowadzenia przejazdu wg warunków PLK, ponosi? b?d? koszty znacznie wy?sze, a wielko?? zwi?ksze? przekracza? b?dzie dla nich (a tym samym ich klientów) mo?liwe do zaakceptowania w relacji do bran?y samochodowej.
By? mo?e przej?cie niektórych ?adunków przez samochody nie b?dzie mo?liwe natychmiast i przewo?nicy kolejowi stan? wy??cznie przed problemem obni?enia rentowno?ci poni?ej granicy op?acalno?ci. Z pewno?ci? jednak jest to sygna? wskazuj?cy jednoznacznie na stosowan? w Polsce polityk? transportow? wy??cznie nastawion? na promowanie i rozwój bran?y samochodowej ze wszystkimi konsekwencjami przez ni? wywo?ywanymi (zat?oczenie dróg, obni?enie poziomu bezpiecze?stwa, zagro?enia ?rodowiskowe, utrudnienia w komunikacji spo?ecze?stw &#8222;przedzielonych drog?&#8221; itd.). Nie ma za? w tej polityce impulsów do racjonalnej wspó?pracy na linii kolej drogi w celu zwi?kszenia efektywno?ci transportu .
Przeprowadzono kilka symulacji. Ich wyniki przedstawiono poni?ej.
o poci?g towarowy masowy dla relacji Cz?stochowa Stradom &#8211; Warszawa ?era?, masa M = 3200 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 292,016 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 46,6 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 5931,78 z?, w 2007 r. = 5819,63 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 20,31 z?/pockm, sj2007 = 19,93 z?/pockm.
Zmniejszenie ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi wi?c 1,9 %. Jednocze?nie jednak dla poci?gu wymagaj?cego obróbki na trasie, spe?niaj?cego wymagania jak dla poci?gu TN (i tak traktowanego przez PLK w obecnym RRJ 2005/2006) stawka obecna, to 0,47457*5931,78 = 2814,67 z?, co oznacza, ?e w takim przypadku mamy do czynienia ze wzrostem ceny/stawki a? o 106,76 % w odniesieniu do us?ugi podstawowej. Nale?y jeszcze zaznaczy?, ?e PLK w nowym cenniku, zgodnie z jego cz??ci? B dotycz?c? us?ug o charakterze dodatkowym, za ka?dy poci?g wymagaj?cy przeformowania na trasie przejazdu pobra? zamierza 120 z?. Za ka?dy kilometr przejazdu po torach PLK do punktu ?adunkowego zlokalizowanego poza torami na których odbywa si? formalne rozwi?zanie poci?gu, zamierza pobra? 8,30 z? liczone od osi stacji do granicy swego obszaru. Powy?sze wi?c oznacza w praktyce, ?e nominalna cena poci?gu kwalifikowanego obecnie jako TN ro?nie jeszcze wi?cej,
o poci?g towarowy masowy dla relacji Cz?stochowa Stradom &#8211; Warszawa Praga, masa M = 3200 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 286,184 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 45,6 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 5839,13 z?, w 2007 r. = 5715,46 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 20,40 z?/pockm, sj2007 = 19,97 z?/pockm.
Zmniejszenie wi?c ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi 2,12 %, jednak dla poci?gu &#8222;z obróbka na trasie&#8221;, czyli poci?gu TN &#8211; cena/stawka us?ugi podstawowej ro?nie o 106,3 %,
o poci?g towarowy intermodalny dla relacji P?ock Trzepowo &#8211; Gubin (GR), masa M = 2100 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 427,589 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 44,1 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 4789,94 z?, w 2007 r. = 2155,05 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 11,20 z?/pockm, sj2007 = 5,04 z?/pockm,
o poci?g towarowy intermodalny pró?ny dla relacji Gubin (GR) &#8211; P?ock Trzepowo, masa M = 900 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 429,306 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 46,4 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 3630,40 z?, w 2007 r. = 1129,07 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 8,46 z?/pockm, sj2007 = 2,63 z?/pockm,
o poci?g towarowy intermodalny dla relacji Szczecin Port Centralny &#8211; Brzeg Dolny, masa M = 1000 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 321,802 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 45,4 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 2215,82 z?, w 2007 r. = 846,34 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 6,89 z?/pockm, sj2007 = 2,63 z?/pockm,
o jw. w relacji odwrotnej, masa M = 2300 t, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 42,3 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 3081,16 z?, w 2007 r. = 1621,88 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 9,57 z?/pockm, sj2007 = 5,04 z?/pockm
o 1 lokomotywa BR-231 w je?dzie luzem dla relacji Sosnowiec J?zor &#8211; P?ock Trzepowo, masa M = 100 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 348,526 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 46,0 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 1320,79 z?, w 2007 r. = 3927,61 + 142,58 = 4070,19 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 3,79 z?/pockm, sj2007 = 11,68 z?/pockm.
Wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. si?ga wi?c 208,2 %,
o poci?g towarowy masowy &#8222;bez obróbki&#8221;, pró?ny, relacja Warszawa Praga &#8211; Cz?stochowa Stradom, masa M = 800 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 286,471 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 51,8 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 4893,20 z?, w 2007 r. = 4755,11 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 17,08 z?/pockm, sj2007 = 16,60 z?/pockm.
Gdy jest to poci?g &#8222;z obróbk?&#8221;, wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. si?ga 105 %,
o lokomotywa w je?dzie luzem dla relacji ZPMW D?browa Górnicza &#8211; Sosnowiec J?zor, masa M = 100 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 27,97 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 30,0 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 95,17 z?, w 2007 r. = 276,08 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 3,40 z?/pockm, sj2007 = 9,87 z?/pockm.
Wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi wi?c 190,1 %,
o poci?g towarowy &#8222;bez obróbki&#8221;, relacja Petrovice Karvine &#8211; D?browa Górnicza ZPMW, masa M = 2000 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 117,50 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 30,0 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 1931,67 z?, w 2007 r. = 1900,33 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 16,44 z?/pockm, sj2007 = 16,17 z?/pockm.
Gdy jest to poci?g &#8222;z obróbk?&#8221;, wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. si?ga 110,7 %,
o poci?g towarowy &#8222;bez obróbki&#8221;, relacja Szczecin Glinki &#8211; Zabrze Makoszowy, masa M = 400 t, d?ugo?? trasy przejazdu L = 558,517 km, ?rednia rozk?adowa pr?dko?? techniczna vt = 47,0 km/h &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 5585,17 z?, w 2007 r. = 6880,57 z?. Stawki jednostkowe odpowiednio sj2006 = 11,83 z?/pockm, sj2007 = 12,32 z?/pockm.
Wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi 4,14 %,
o typowy poci?g towarowy &#8222;z obróbk?&#8221;, relacja Gda?sk Olszynka &#8211; Czechowice, masa M > 3200 t &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 6452 z?, w 2007 r. = 12422 z?. Wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi 92,5 %,
o jw. masa M < 1500 t &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 5641 z?, w 2007 r. = 9572 z?. Wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi 69,7 %,
o jw., relacja Gda?sk Olszynka &#8211; Jas?o, masa M > 3200 t &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 9007 z?, w 2007 r. = 17092 z?. Wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi 89,80 %,
o jw. masa M < 1500 t &#8211; cena 1-go przejazdu w 2006 r. = 7910 z?, w 2007 r. = 13115 z?. Wzrost ceny/stawki 2007 r. w stosunku do ceny 2006 r. wynosi 65,8 %.
11. Cennik szeroko omawia spraw? op?at dodatkowych. Ci?gle zaskakuj? jednak stawki przyj?te w cz??ci B cennika, tym bardziej, ?e na problem przewo?nicy zwracali uwag? zarówno UTK jak i PLK.
Wyró?nienie w sposób zaproponowany przez PLK us?ug dodatkowych skutkowa? b?dzie kolejnym wzrostem ca?kowitej ceny dost?pu.
Przewo?nicy nie dysponuj? szczegó?owymi za?o?eniami do omawianego wy?ej cennika. Z otrzymanych wcze?niej dla II-giej jego wersji (nie przyj?tej przez UTK) wynika jednak, ?e wzrost kosztów us?ug dodatkowych PLK b?dzie olbrzymi. Np. dla PKP CARGO S.A. a? o 285 %. Jest to wzrost, którego nigdy nie mo?na zaakceptowa?.
Nie jest te? wystarczaj?co jasne, jak interpretowa? zastosowane przez PLK nazwy us?ug, tym bardziej, ?e regulamin udost?pniania na RRJ 2006/2007 który jest obecnie poddany przez PLK konsultacjom, nie daje wyja?nie? tych kwestii. Istnieje obawa o stosowanie dowolno?ci w tym wzgl?dzie. Na dzisiaj nie ma zachowanej zgodno?ci postanowie? regulaminu z omawianym cennikiem, szczególnie w zakresie dot. us?ug dodatkowych.
12. W opiniach do wcze?niej przedk?adanych UTK wersji cennika, przewo?nicy wyra?nie wskazywali, ?e ceny przejazdów wg cennika na RRJ 2006/2007 w stosunku do cennika RRJ 2005/2006 rosn? i to raczej przypadkowo je?eli chodzi o ich skorelowanie z mas? poci?gu. Nierównomierno?ci wzrostów cen jednostkowych mia?y te? miejsce je?eli si? porówna ceny obecne z zaproponowanymi, bior?c pod uwag? odcinki z ró?nymi pr?dko?ciami dopuszczalnymi.
&#8222;Na gor?co&#8221; bardzo trudno stwierdzi? jak problem ten rozstrzyga nowy cennik, jako ?e przewo?nicy nie uzyskali do tej pory stanowiska do wniesionych przez siebie wcze?niejszych uwag i zastrze?e?.
13. Bardzo istotna jest kwestia trwa?o?ci zasad udost?pniania. Trwa?o?? tych zasad zapewnia bowiem prawid?owo?? ca?ego procesu i jest decyduj?ca dla stworzenia w?a?ciwych warunków dzia?ania wszystkich jego uczestników, a wi?c zarz?dcy, przewo?nika, organizatora przewozów, ale przede wszystkim &#8211; klienta kolei, tj. korzystaj?cego z us?ugi przewozowej nadawcy i odbiorcy przewo?onego towaru b?d? pasa?era.
Wprowadzenie udost?pniania jako zasady w prowadzeniu przejazdów kolejowych po sieci PKP nast?pi?o ju? w III kwartale 1998 r. dla przewo?ników PKP-owskich, a w marcu 2001 r. &#8211; dla pozosta?ych koncesjonowanych/licencjonowanych przewo?ników krajowych.
Od samego pocz?tku, zmienno?? prawa ustanawiaj?cego warunki dla tego procesu, regulaminy, przepisy wewn?trzne zarz?dcy, zasady budowy cenników, procedury przetwarzania wniosków na rozk?ad jazdy w trasy przydzielone przewo?nikom jako rezultat procesu przygotowuj?cego umow? z zarz?dc?, wreszcie &#8211; zasady rozlicze?, ci?gle zmienia?y si?.
Wynik ostatnich zmian, w tym zmiany ustawowej dokonanej 22 lipca br., zast?pienia Rozporz?dzenia MI z 7.04.2004 r. Rozporz?dzeniem z 30 maja br., przetworzonych postanowie? tych?e w konkretny Regulamin udost?pniania na RJ 2006/2007, wreszcie &#8211; cennik przekazany do zatwierdzenia Prezesowi UTK nie jest jeszcze znany w sensie praktycznym. Wzi?? bowiem nale?y pod uwag? ewentualne skutki dla technik procesów transportowych, kszta?towania rynku przewozów kolejowych i rynku transportowego w ogólno?ci, kszta?towania po??danych uwarunkowa? dla rozwoju konkurencji w samej kolei i w ramach konkurencji mi?dzyga??ziowej. Nie s? te? znane skutki zjawisk synergii z innymi dzia?ami gospodarki, co z pewno?ci? spowoduje zmiany w postrzeganiu kolei jako czynnika sprawczego dla rozwoju gospodarki i spo?ecze?stwa, wykorzystaniu potencja?u dostosowywanego przez lata do wspó?dzia?ania z kolej?, zjawisk kongestii na drogach samochodowych, zasad wspó?dzia?ania z innymi krajami, w tym wymiany mi?dzynarodowej itd.
Ostro?no?? wi?c przy podejmowaniu decyzji wprowadzaj?ce zmiany ma uzasadnienie. Opór ze strony uczestników procesu zmian, a wi?c przewo?ników kolejowych mo?e by? postrzegany jako zachowawczo??, typowy opór przed zmianami. Tak jednak nie jest.
Obecnie realizowany proces udost?pniania, pomimo braków i niedoci?gni?? które mo?na naprawi? jednak relatywnie ?atwo, znajduje akceptacj?, zrozumienie. Przetwarza si? na konkretne pozytywne rezultaty w postaci zwi?kszania wielko?ci pracy kolei, zapewnienia coraz wi?kszej dost?pno?ci jej us?ug, wyzwolenia coraz zdrowszej konkurencji w ramach ga??zi i mi?dzyga??ziowej, poprawy standingu finansowego wszystkich uczestników procesu, wyra?nego przyhamowania niekorzystnych zjawisk prowadz?cych do ograniczenia wielko?ci sieci, poprawy jako?ci i bezpiecze?stwa pracy, skonkretyzowania w??czenia si? w organizacj? i finansowanie przewozów samorz?dów i w?adz terenowych.
Nowy cennik, przed?o?ony do zatwierdzenia Prezesowi UTK, jak wykazano powy?ej, niesie nie tylko niejasno?ci i zwi?ksza obszary niepewno?ci. W znacznej liczbie zastosowanych rozwi?za? i wynikaj?cych z nich konkretnych rozstrzygni?? w postaci cen i mechanizmów tworzenia op?at, powoduje tego rodzaju rozchwiania ca?ego procesu przewozów kolejowych opartego o zasad? udost?pniania, ?e dochodzi do zak?ócenia równoprawno?ci traktowania przewo?ników, zró?nicowania obci??e? które maja ponosi? jako skutek zastosowanych metod budowy cen jednostkowych a nie w?asnych poczyna?, by? mo?e mimowolnego, ale jednak realnego podzia?u przewo?ników na tych którzy skorzystaj? na wdro?eniu niedoskona?ych procedur i tych, którzy strac? a nawet &#8211; przy zbiegu niekorzystnych sytuacji zmuszeni b?d? do rezygnacji z dzia?alno?ci i przeniesienia negatywnych skutków gospodarczych i spo?ecznych na pa?stwo, a tym samym stworz? kolejne obci??enia.
Uzna? wi?c trzeba, ?e nie ma warunków dla zatwierdzenia przedstawionego przez PLK cennika. W powsta?ej sytuacji nie ma dobrego wyj?cia. Najw?a?ciwszym wydaje si? jednak podj?cie decyzji o utrzymaniu na czas obowi?zywania RRJ 2006/2007 cennika obecnie obowi?zuj?cego i towarzysz?cych mu zasad, tj. Regulaminu udost?pniania z wprowadzeniem do niego ograniczonych zakresem korekt wynikaj?cych z postanowie? zmodyfikowanej ustawy o transporcie kolejowym i nowego Rozporz?dzenia MT z 30 maja 2006 r. Do lutego 2007 r. procedury tworzenia cennika trzeba jednocze?nie tak zbudowa?, w pe?nej konsultacji z przewo?nikami z wybranymi ale znacz?cymi organizatorami przewozów pasa?erskich, wybranymi nadawcami i odbiorcami kolejowych us?ug przewozowych, spedytorami (lub organizacjami ich reprezentuj?cych), aby mo?liwe by?o zatwierdzenie przez Prezesa UTK cennika na RRJ 2007/2008 w terminie wynikaj?cym z obowi?zuj?cego prawa, za? jednocze?nie wprowadzenie trwa?ych zasad reguluj?cych kolejowe procesy przewozowe realizowane w oparciu o zasad? udost?pniania. Sprawa zapewnienia trwa?o?ci zasad dla procedur udost?pniania, zasad kszta?towania cen, zasad rozlicze? pomi?dzy zarz?dc? i przewo?nikiem ma znaczenie w?z?owe.

Uwagi zebrali i opracowali Janusz Piechoci?ski i Adrian Furgalski eksperci RBF
Kontakt : Janusz Piechoci?ski @ tor.net.pl

autor : janusz piechocinski


40802006--0-9- 14: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Poci?gu Papieskim dla PKP Przewozy Regionalne


32862006--0-9- 14: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Klient nr 1 Centrum Logistyczne Kraków II


40662006--0-9- 14: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nowa sortowania Poczty Polskiej powstaje w Zabrzu


specjalizacje2006--0-9- 13: 1


Witam,
jestem studentem Politechniki ?ódzkiej,wydzia?u Mechanicznego - kierunek Transport.

Stoje w?a?nie przed wyborem specjalizacji na moim kierunku i mam do wyboru dwie:
-Transport samochodowy
-Transport bliski i technologiczny.

Dowiedzialem sie ze Transport bliski i technologiczny wi??e si? z transportem wewn?trznym.I moje pytanie do,która specjalizacja jest bardziej atrakcyjna? I czy móg?by mi kto? powiedzie? co? wiecej o tych specjalizacjach?(czym bym sie zajmowal itd.)
autor : ?ukasz


rozwiazania informatyczne stosowane w centrach logistycznych2006--0-9- 11: 0


Zestawi?em taki oto rozwiazania informatyczne(technologiczne):
-WMS,TMS(transport management system)
-RFID
-systemy elektornicznej wymiany danych(EDI, XML)
-czytniki kodow kreskowych
Generalnie potrzebuj? rozwiazan stosowanych w centrach logistycznych zaopatrujacych prosto na tasmy produkcyjne. Co mozna tu dodac?
Pozdrawiamautor : Mariusz


37422006--0-8- 28: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Coty magazynuje w Bielsku


Materia?y niebezpieczne2006--0-8- 24: 0


Witam,

Nigdzie nie mog? znale?? klasyfikacji materia?ów niebezpiecznych przewo?onych DROGA MORSKA, chodzi mi o ustawe, rozporz?dzenie, jaki? akt prawny.
Prosz? o pomocautor : Sylwester Cz


39532006--0-8- 19: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Prezydent chce drako?skich kar dla pracodawców


Wspo?praca - pasy, tasmy, itp2006--0-8- 13: 1


Witam,
Jestem przedstawicielem firmy KAREX, zajmujemy sie sprzedaza artykulow opakowaniowych, nasza oferta moze znalezc zastosowanie w transporcie towarów:

* pasy do mocowania ?adunków podczas transportu (wytrzymalosc 5 ton, w sklad pasa wchodza 2 haki, napinacz oraz tasma)

* tasmy PP spinaj?ce (do bandowania)

* urzadzenia do bandowania

* folia do palet

* wypelniacz styropianowy

* tasmy Cordstrap

* worki PE na ciezkie towary

* folia b?belkowa w rolach

* tektura falista dwuwarstwowa w rolach

* kartony dostepne na zamowienie

* tasmy samoprzylepne (PP, PVC, Papierowe)

* folie ochronne LDPE

* reczne urzadzenia do zaklejania kartonów

W naszej ofercie znajda Panstwo rowniez inne artykuly opakowaniowe.
Zainteresowanych prosze o kontakt mailowy badz telefoniczny. Wysle wtedy cennik podanych powyzej artykulow.

Liczac na owocna wspolprace
Z powazaniem
Maciej Zaborowski

KAREX - Hurtownia Opakowan
ul. Zytnia 2, 05-816 Michalowice k/Ursusa
tel.: (22) 499 36 30
kom.: 693 146 815
email: aukcje@karex24.pl zaborek@plusnet.pl
web: www.karex24.plautor : Maciej Zaborowski


Optymalny moment zakupu.2006--0-8- 12: 2


Witam,

poszukuj? algorytmu na wyznaczanie optymalnego momentu zakupu materia?u. Czy kto? móg?by mnie naprowadzi? na jaki? trop zwi?zany z tak? tematyk?? Jaka? ksi??ka, strona internetowa?

Pozdrawiam,
Michalautor : Micha?


34892006--0-8- 03: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Tachograf cyfrowy - informacje o systemie


4822006--0-8- 02: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Mokate zwi?ksza ilo?? licencji systemu Impuls BPSC


Mi?dzy Sejmem a rz?dem2006--0-8- 02: 1

Korespondencja mi?dzy Sejmem a rz?dem w sprawie ustaw kolejowych

Dezyderat nr 4

Komisji Infrastruktury
uchwalony na posiedzeniu w dniu 23 maja 2006 r.

do Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wdro?enia ustaw o finansowaniu infrastruktury
kolejowej

Komisja Infrastruktury wyra?a g??bokie zaniepokojenie niewdro?eniem do tej pory przepisów ustaw uchwalonych w grudniu 2005 r.:
- o Funduszu Kolejowym,
- o finansowaniu infrastruktury transportu l?dowego,
- o zmianie ustawy o transporcie kolejowym,
dotycz?cych mi?dzy innymi dofinansowania infrastruktury kolejowej oraz mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych przewozów kolejowych osób.
?rodki finansowe na powy?sze cele zosta?y uj?te w ustawie bud?etowej na 2006 r.
Komisja Infrastruktury zwraca si? do Pana Premiera z pro?b? o podj?cie dzia?a? maj?cych na celu realizacj? uchwalonych przez Sejm RP ustaw.
Brak tych ?rodków finansowych powoduje zak?ócenia w p?ynno?ci finansowej spó?ek kolejowych, co w konsekwencji przek?ada si? na wzrost zad?u?enia wobec przede wszystkim dostawców energii elektrycznej dla kolei, a ostatecznie istnieje zagro?enie zatrzymania ruchu poci?gów w kraju.


Zast?pca Przewodnicz?cego
Komisji

/Krzysztof Tchórzewski/

Warszawa, dnia 13 stycznia 2006 r.Szanowny Panie Marsza?ku ,

W odpowiedzi na pismo z dnia 25 maja 2006 r. przesy?aj?ce Dezyderat nr 4 Komisji Infrastruktury uchwalony na posiedzeniu w dniu 23 maja 2006 roku w sprawie wdro?enia ustaw o finansowaniu infrastruktury kolejowej z upowa?nienia Prezesa Rady Ministrów przedstawiam nast?puj?ce stanowisko .

W dniu 2 czerwca 2006 r. podpisana zosta?a z PKP Polskie Limie Kolejowe S.A. umowa trzyletnia o dofinansowanie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej oraz z PKP ,, Przewozy Regionalne&#8217;&#8217; sp. z o.o i PKP Intercity sp.z oo trzyletnie umowy ramowe i umowy roczne na 2006 rok o dofinansowanie kolejowych pasa?erskich przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych wykonywanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w ramach us?ug publicznych .

Umowy te stanowi? wykonanie przepisów znowelizowanej w dniu 16 grudnia 2006 r. ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2006 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l?dowego ( Oczywisty b??d komputerowy-mowa o roku 2005-Janusz Piechoci?ski ) , które umo?liwiaj? dofinansowanie zada? , o których mowa wy?ej ze ?rodków bud?etu pa?stwa .
Podpisanie umów umo?liwi?o rozpocz?cie przekazywania tych ?rodków zarz?dcy infrastruktury i przewo?nikom kolejowym .
Na termin podpisania umów wp?yn??o szereg czynników , wymagaj?cych szczegó?owego omówienia i wyja?nienia , które przedstawiam poni?ej .

Prace nad przygotowaniem projektów umów rozpocz?to pod koniec listopada 2005 r., tj. równolegle do trwaj?cych w Sejmie RP prac nad &#8222;pakietem ustaw kolejowych&#8221;, które zawiera?y podstaw? prawn? do zawarcia tych umów. Zgodnie z przepisami znowelizowanej w grudniu 2005 r. ustawy o transporcie kolejowym , które wesz?y w ?ycie w dniu 9 lutego 2006 r. konieczne by?o przygotowanie, wynegocjowanie i uzgodnienie 7 projektów nast?puj?cych umów:
1) o dofinansowanie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej realizowanych przez PKP PLK S.A. w okresie 09.02.2006 r. -08.02.2009 r. ( umowa trzyletnia );
2) ramowej o ?wiadczenie us?ug publicznych publicznych z &#8222; PKP Intercity&#8221; sp. z o.o. &#8211; przewozy mi?dzynarodowe ( umowa trzyletnia ) ;
3) o organizowanie, wykonywanie i dotowanie mi?dzynarodowych kolejowych przewozów pasa?erskich na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej realizowanych przez &#8222; PKP Intercity &#8222; sp. z o.o. w ramach us?ug publicznych w okresie 09.02.2006 r.- 31.12.2003 r. ( umowa roczna )
4) ramowej o ?wiadczenie us?ug publicznych z &#8222; PKP Przewozy Regionalne&#8221; sp. z o.o. &#8211; przewozy mi?dzynarodowe ( umowa trzyletnia )
5) o organizowanie, wykonywanie i dotowanie mi?dzynarodowych kolejowych przewozów pasa?erskich na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej realizowanych przez &#8222; PKP Przewozy Regionalne&#8221; sp. z o.o. w ramach us?ug publicznych w okresie 09.02.2006 r. &#8211; 31.12.2003 r. ( umowa roczna );
6) ramowej o ?wiadczenie us?ug publicznych z &#8222; PKP Przewozy Regionalne&#8221; sp. z o.o. &#8211; przewozy mi?dzywojewódzkie ( umowa trzyletnia ) ;
7) o organizowanie, wykonywanie i dotowanie mi?dzywojewódzkich kolejowych przewozów pasa?erskich poci?gami krajowymi realizowanych przez &#8222; PKP Przewozy Regionalne&#8217;&#8217; sp. z o.o. w ramach us?ug publicznych w okresie 09.02.2006 r. &#8211; 31.12. 2003 r. ( umowa roczna ) . (we wszystkich przypadkach chodzi o perspektyw? 2006-2013 a nie 2006-2003- Janusz Piechoci?ski )


Szczególnie istotnym elementem wszystkich ww. umów by?a cz??? reguluj?ca zasady przekazywania i rozliczania dotacji bud?etowej ,której zapisy musia?y spe?ni? wymagania wynikaj?ce z przepisów ustawy o finansach publicznych ,a jednocze?nie by? wykonalne dla podmiotów otrzymuj?cych dofinansowanie. Przygotowanie i ostateczne ustalenie w?a?ciwych zapisów tej cz??ci wszystkich umów wymaga?o szeregu uzgodnie? zarówno wewn?trz Resortu ,jak i z ww. spó?kami PKP.


Negocjacje umów z przewo?nikami kolejowymi oraz z zarz?dc? infrastruktury obejmowa?y tak?e szczegó?owe uzgodnienia maj?ce na celu okre?lenie programu rzeczowego ,który zosta? obj?ty dofinansowaniem ,w tym okre?lenie kosztów ,które mog? by? pokrywane ze ?rodków bud?etowych. Ostateczne uzgodnienie tego zakresu umów mo?liwe by?o jednak dopiero po uchwaleniu przez Sejm RP ustawy bud?etowej na rok 2006 , tzn. po uzyskaniu pewno?ci odno?nie ostatecznej wysoko?ci dotacji bud?etowych przewidzianych na dofinansowanie przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych oraz utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej .

Ponadto celu zapewnienia prawid?owo?ci wydatkowania ?rodków bud?etowych wszystkie umowy opiniowane by?y przez Ministra Finansów .

Niemniej jednak najwa?niejsz? spraw? wymagaj?c? uregulowania , od której uzale?niony by? termin podpisania umów by?o zagwarantowanie odpowiedniego poziomu dofinansowania przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych oraz utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej w latach 2007 , 2008 i cz??ciowo w 2009 r.
Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie kolejowym ( art. 38a i art. 40 i 40a ) dofinansowanie ze ?rodków bud?etu pa?stwa utrzymania i remontów powszechnie dost?pnej infrastruktury kolejowej oraz kolejowych pasa?erskich przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych w komunikacji krajowej realizowanych w ramach us?ug publicznych jest realizowane na podstawie umów zawieranych przez ministra w?a?ciwego do spraw transportu z zarz?dc? infrastruktury i przewo?nikami kolejowymi na okres nie krótszy ni? trzy lata .Przepisy ustawy stanowi? tak?e , ?e w umowach tych nale?y okre?li? poziom dofinansowania zada? obj?tych umowami w tym okresie .Okre?lenie w umowach trzyletnich wielko?ci ?rodków jakie zostan? przeznaczone w kolejnych latach na dofinansowanie zada? obj?tych umowami , mo?liwe by?o tylko przy jednoczesnym zagwarantowaniu , i? ?rodki w wysoko?ci wynikaj?cej z umów zostan? przewidziane w ustawach bud?etowych na nast?pne lata . Gwarancj? tak? jest ustanowienie przez Rad? Ministrów w drodze uchwa? na podstawie z art. 117 ustawy o finansach publicznych odpowiednich programów wieloletnich okre?laj?cych limity wydatków bud?etu pa?stwa na cele obj?te takimi programami . Programy takie stanowi? podstaw? do uj?cia w ustawach bud?etowych w poszczególnych latach zada? i kwot dotacji na ich dofinansowanie w wysoko?ci wynikaj?cej z programów . Zgodnie z art. 117 ust.1. programy wieloletnie ujmowane s? w wykazie stanowi?cym za??cznik do ustawy bud?etowej na dany rok .

Uchwalenie przez Rad? Ministrów programów wieloletnich , stanowi?oby podstaw? dla Ministra Transportu do okre?lenia wielko?ci dofinansowania zada? obj?tych programami w zawieranych trzyletnich umowach z zarz?dc? infrastruktury i przewo?nikami kolejowymi , a tym samym by?oby w?a?ciwym wykonaniem przepisów ustawy o transporcie kolejowym .

W zwi?zku z tym przygotowane zosta?y dwa programy pn.
1),, Dofinansowanie utrzymania i remontów powszechnie dost?pnej infrastruktury kolejowej w latach 2006-2009&#8217;&#8217;
2) ,, Dofinansowanie mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych &#8211;prowadzonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej &#8211;pasa?erskich przewozów kolejowych , wykonywanych na podstawie umowy o ?wiadczeniu us?ug publicznych latach 2006-2009&#8217;&#8217;
i wraz ze stosownymi projektami uchwa? Rady Ministrów , po uzgodnieniach mi?dzyresortowych zosta?y przekazane do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów, a nast?pnie przez Rad? Ministrów. W zwi?zku z tym , i? rozpatrzenie tych programów by?o kilkakrotnie odk?adane , a nast?pnie Rada Ministrów zdecydowa?a , i? b?d? przedmiotem obrad ??cznie z projektem
,, Strategii dla transportu kolejowego do roku 2009 &#8216;&#8217; , gdy? stanowi? wykonanie cz??ci tej ,, Strategii &#8230;&#8217;&#8217; odk?adano termin podpisania umów. Z uwagi na rozbie?no?ci dotycz?ce ró?nych elementów
,, Strategii &#8230;&#8217;&#8217;aktualnie nie jest mo?liwe okre?lenie terminu jej przyj?cia przez Rad? Ministrów , czego skutkiem jest równie? brak programów .

W ocenie resortu niezale?nie od powy?szego Programy te mog? by? uchwalone przed przyj?ciem &#8222; Strategii&#8230; &#8222;poniewa? &#8222; Strategia dla transportu kolejowego do 2009 roku &#8222;w cz??ci dotycz?cej zagadnie? zwi?zanych z dofinansowaniem z bud?etu Pa?stwa w utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej oraz kolejowych pasa?erskich przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych jest kontynuacj? &#8222; Strategii restrukturyzacji i prywatyzacji Grupy PKP S.A..&#8221;., przyj?tej przez Rad? Ministrów dniu 22 lutego 2005 r. wykonaniem której by?y ustawy kolejowe uchwalone w grudniu 2005.W zaistnia?ej sytuacji bez wzgl?du na brak ww. Programów ,podpisano umowy trzyletni? z PKP PLK S.A.o dofinansowaniu utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej oraz trzyletnie umowy ramowe z przewo?nikami kolejowymi o dofinansowanie przewozów mi?dzywojewódzkich i mi?dzynarodowych bez okre?lenia w tych umowach wielko?ci dofinansowania w latach 2007 ,2008,2009 oraz na ich podstawie przekazano w formie zaliczek ?rodki w kwotach odpowiadaj?cych 1/11 cz??ci dotacji przypadaj?cej dla ka?dego podmiotu w 2006 roku.

Nieco inaczej przebiega uruchomienie ?rodków z Funduszu Kolejowego. Ustawa o Funduszu Kolejowym wesz?a w ?ycie w dniu 09 lutego 2006 r. Zasady wydatkowania ?rodków Funduszu wynikaj? zgodnie z artyku?em 9 ustawy z programu rzeczowo-finansowego wykorzystania ?rodków Funduszu ,zatwierdzonego przez Rade Ministrów. Ze wzgl?du na termin wej?cia w ?ycie ustaw o Funduszu Kolejowym , fakt, i? rok 2006 jest pierwszym rokiem funkcjonowania Funduszu ,a tak?e brak do?wiadcze? w wykorzystywaniu tego rodzaju ?róde? finansowania infrastruktury kolejowej ,pierwszy program obejmuje zadania ,które realizowane b?d? w ci?gu jednego roku. Ponadto w zwi?zku z tym ,i? szacowane w wp?ywy z op?aty paliwowej na rachunek Funduszu w bie??cym roku zosta?y pomniejszone o wp?ywy za miesi?ce stycze? i luty ,a tak?e nie ma ?adnych innych ?róde? wp?ywów na rachunek Funduszu ( np. kredyty ,obligacje ) przed podj?ciem ostatecznych decyzji o zadaniach ,jakie b?d? dofinansowane z tych ?rodków konieczne by?o przeprowadzenie szczegó?owych analiz.

Prace nad programem rzeczowo-finansowym wykorzystania ?rodków Funduszu Kolejowego ,który wst?pnie szacowano ok.. 240 mln z?. rozpocz?to na pocz?tku bie??cego roku. Jednocze?nie trwa?y prace nad przygotowaniem umowy Ministra Transportu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Efektem tego by?o rozpocz?cie w pierwszych dniach kwietnia procesu uzgodnie? mi?dzyresortowych w ,toku ,których zg?oszono szereg uwag i zastrze?e? . Jednocze?nie BGK przedstawi? skorygowane prognozy odno?nie wp?ywów do Funduszu w bie??cym roku ,zgodnie z którymi b?d? one ni?sze i wynosi? b?d? ok. .215 mln z?.. Kwestionowano tak?e sposób rozdysponowania tych ?rodków. W zwi?zku z tym Program wymaga? dokonania gruntownej korekty i ograniczenia jego zakresu rzeczowego.

Po wprowadzonych zmianach w roku 2006 ,zgodnie z Programem ,?rodki z Funduszu Kolejowego wydatkowane b?d? w nast?puj?cy sposób :
-9.861,3 ty?. z? na inwestycje w infrastrukturze
-71.947,2 ty? z?. na remonty i utrzymanie infrastruktury kolejowej
-127.741,5 ty? . na pokrycie utraconych przez przewo?ników kolejowych przychodów latach 2002 -2003 z tytu?u obowi?zuj?cych ustawowych ulg taryfowych krajowych przewozach pasa?erskich
-5.450 ty? z? .pozostawiono w rezerwie.

W dniu 22 czerwca bie??cego roku uchwa?a Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Programu na rok 2006 zosta?a przyj?ta przez Komitet Rady Ministrów. W zwi?zku z tym ,niezw?ocznie po zatwierdzeniu Programu przez Rad? Ministrów zostan? podj?te ko?cowe dzia?ania maj?ce na celu uruchomienie ?rodków Funduszu Kolejowego ,tzn. podpisane zostanie umowa pomi?dzy Ministrem Transportu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego ,uzgodniony plan finansowy BGK zgodnie z którym realizowane b?d? wyp?aty z Funduszu oraz podpisana zostanie umowa z PKP PLK S.A.


Przedstawiaj?c powy?sze wyja?nienia zapewniam ,i? trudna sytuacja finansowa spó?ek Grupy PKP , w tym szczególnie PKP PLK S.A. i PKP Przewozy Regionalne Sp. z oo. jest znana i z uwagi na to do?o?ono wszelkich stara? ,aby mo?liwie jak najszybciej rozpocz?? realizacj? ustaw &#8222;kolejowych &#8222;uchwalonych przez Sejm RP w grudniu 2006 roku (b??d komputerowy &#8211;chodzi o rok 2005 ),zapewniaj?c jednocze?nie prawid?owe wydatkowanie ?rodków publicznych.


autor : Janusz Piechocinski


pojemniki magazynowe gitterbox2006--0-7- 19: 1


posiadam do sprzedazy 64 sztuki pojemnikow siatkowych ujc435 gitterbox.zainteresowanych prosze o kontakt tel 606996219autor : marcin czajkowski


37592006--0-7- 19: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Estakada otwarta, kierowcy rozczarowani


37302006--0-7- 15: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Logistyka wysokich temperatur - upa?y na drodze


34262006--0-7- 13: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Up?ywa czas monopolu


Oferta pracy - Specjalista ds. zakupów2006--0-7- 12: 1


Naszym Klientem jest firma produkcyjna, notowana na Warszawskiej Gie?dzie Papierów Warto?ciowych. Spó?ka posiada ugruntowan? pozycj? na rynku polskim, a poprzez szerokie kontakty zagraniczne jest rozpoznawana równie? na terenie innych krajów europejskich. Ocenie, w zwi?zku z rozwojem firmy poszukujemy Kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. Zakupów
Nr ref. 621/J
Miejsce pracy: woj. podkarpackie


ISTOTA STANOWISKA. Stanowisko &#8222;Specjalisty ds.Zakupów&#8221; jest stanowiskiem samodzielnym. Nowo zatrudniona osoba odpowiedzialna b?dzie za kreowanie oraz wdra?anie strategii zakupowej firmy, wyszukiwanie nowych dostawców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, negocjowanie umów, cen, warunków dostaw. Po okresie wdro?enia w zakres produkcji firmy, osob? ta otrzyma spor? samodzielno?? w zakresie realizowania polityki zakupowej firmy.


ZAKRES OBOWI?ZKÓW:

- Kreowanie polityki zakupowej firmy;
- Wyszukiwanie nowych dostawców;
- Dokonywanie zakupów materia?ów bezpo?rednio i po?rednio produkcyjnych;
- Zawieranie umów i d?ugoterminowych kontraktów z dostawcami
- Negocjowanie warunków zakupowych oraz renegocjowanie cen u obecnych dostawców;

PROFIL KANDYDATA:

- Od Kandydatów wymagamy wykszta?cenia wy?szego, kilkuletniego do?wiadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej oraz bieg?ej znajomo?ci j?zyka angielskiego;
- Idealny Kandydat posiada do?wiadczenie w wyszukiwaniu nowych dostawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych oraz prowadzeniu negocjacji zakupowych;
- Poszukujemy osób otwartych na nowe wyzwania, posiadaj?cych umiej?tno?? planowania i ustalania priorytetów, zarz?dzania w?asn? prac?;
- Zwracamy uwag? na takie umiej?tno?ci i cechy jak orientacja na cel, analityczny sposób my?lenia, umiej?tno?ci handlowe oraz negocjacyjne oraz odpowiedzialno?? za podejmowane decyzje oraz umiej?tno?? ich argumentacji.

OFERTA. Niniejsza oferta kierowana jest do osób, które ukierunkowane s? na rozwój w pe?nym wyzwa? ?rodowisku pracy, dla których praca w dziale zakupów jest pasj?, a jednocze?nie chcia?yby nie tylko realizowa? polityk? zakupow?, ale tak?e aktywnie wp?ywa? na jej kszta?t.Wszystkie zainteresowane osoby, spe?niaj?ce powy?sze wymagania prosimy o przes?anie aplikacji (CV wraz ze zdj?ciem oraz listu motywacyjnego),
na adres e-mail: joanna.wiciok@delpiero.com.pl
Prosz? w tytule e-maila wpisa? nr ref. 621/ J

Zapewniamy dyskrecj?
autor : Joanna Wiciok


36232006--0-7- 07: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : UPS "NAJBARDZIEJ PODZIWIAN? FIRM? ?WIATA"


32842006--0-7- 05: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : UPS POLSKA


33772006--0-6- 30: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Logisys otrzyma? w Niemczech European Auto ID Award 2006


35832006--0-6- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Opinia MT ws. interpretacji przepisów ustawy o transporcie drogowym dot. prowadzenia dzia?alno?ci go


Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach logistycznych2006--0-6- 22: 2


Poszukuje materia?ów do pracy dyplomowej: Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesach logistycznych.autor : Damian


Doradztwo2006--0-6- 05: 1


TFB to firma, której celem jest ?wiadczenie us?ug w obszarze logistyki i zarz?dzania flot? samochodow?. Poszukujemy dla ka?dej firmy optymalnych rozwi?za?, które pozwalaj? na popraw? funkcjonowania przedsi?biorstwa a w konsekwencji przek?adaj? si? na lepsze wyniki finansowe.autor : Tomasz Baczy?ski


D?U?NIK.2006--0-5- 31: 0


PARTNER- D?bica tel.
014 676-50-10
windykator.mecenas@interia.pl

Jeste?my firm?, która zajmuje si? wierzytelnosciami bra?y transportowej od 6 lat. Dzi?ki du?emu do?wiadczeniu i d?ugoletniej wspó?pracy z innymi firmami windykacyjnymi i kancelariami mo?emy zapewni? Pa?stwo skuteczne dzia?ania na ka?dym etapie prowadzenia sprawy.

P?ATNE PO ODZYSKANIU!!!
Bezplatnie sprawdzimy Twoich kontrahentów!
W przypadku zainteresowania prosz? o kontakt.

Pozdrawiam!

autor : Grzegorz


31912006--0-5- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : 15 czerwca Trybuna? zajmie si? akcyz? na u?ywane samochody


zarobki2006--0-5- 25: 1


ile srednio zarabia kierowca kurier np. w masterlink czy dhlautor : tomasz nowak


wspó?praca2006--0-5- 24: 1


Mam pytanie, czy kto? spotka? si? z firm?
OFFERGELD LOGISTIK z Cz?stochowy.
Chc? podj?? wspó?prac? z ta firm?,
z góry dzi?kuj? za info.autor : Tomasz Matras


Ile takie co? kosztuje??2006--0-5- 24: 1


Do case'a na zaj?cia potrzebuj? znale?c informacj? o kosztach transportu drog? morsk? i l?dow? elektroniki z Japonii do Lichtensteinu. Grzeba?em w internecie i nigdzie nie mog? znale?c jakich? konkretnych cyferek.

z góry dzi?ki za pomocautor : Krzysiek Jeziak


Artyku? 29 CMR2006--0-5- 18: 1


Czy kto? dochodzi? odszkodowania na podstawie tego artyku?u? Jak udowodni? niedbalstwo przewo?nika?autor : JMK


co to jest flow logistics, jego zalety i wady?2006--0-5- 15: 1


prosze o pomoc jak najszybciej.Jutro mam referat z tego tematu:)autor : kasia Pacholczyk


Rynek us?ug kurierskich w Polsce-praca dyplomowa2006--0-5- 14: 0


Witam.
Poszukuj? wszelkich materia?ów pomocnych przy pisaniu pracy o rynku us?ug kurierskich w Polsce. Ksi??ki, gazety, linki itp.
Prosz? pisa? na maila zbig81@op.pl
Z góry dzi?kuje.autor : Zbyszek


PROBLEM Z RABENEM!!!2006--0-5- 11: 1


Witam. Chcia?bym odradzi? korzystanie z us?ug firmy spedycyjnej RABEN. Od kilku dni oczekujemy na przesy?ki z kilku firm, o przesy?kach nie mo?na si? niczego dowiedzie? bo poprostu dzwoni?c na jeden z 10 telefonów oddzia?u w Gda?sku mo?na czeka? i czeka?... a je?eli ju? kto? sie odezwie to prze??czaj? do kogo? innego i tak w kó?ko. Po awanturze w g?ównej siedzibie ( odziwo odebrali telefon !!! ) zarzekaj? si?, ?e towar jest ju? na wozie i b?dzie u nas do godz. 12. W tej chwili jest godz 13, kierowcy z RABENA nie wida? a obs?uga telefoniczna w oddziale GDA?SK-STRASZN znowu zaj?ta i nie odbiera telefonów ( oczywi?cie kierowca równie? nie odbiera ).
Na koniec dodam, i? to nie pierwsza tego typu przygoda z ta firma "spedycyjn?"!!!autor : Radek


"Logistyka w przedsi?biorstwach ?wiadcz?cych us?ugi na rzecz rolnictwa"POMOCY!!!"2006--0-5- 08: 1


witam mam do napisania prace na ten temat i bardzo prosze przeslijcie mi jakies czasopisma z artykulami na ten temat lub tytuly ksiazek z gory dziekuje serdecznie pozdrawiamautor : Bartek Rutkowski


28482006--0-4- 29: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Ni?sza op?ata za wydanie karty pojazdu


29372006--0-4- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Biotankowanie na horyzoncie


planowanie za?adunku - kurs2006--0-4- 26: 1


poszukuje kursu dla magazynierów i transportowców w zakresie planowania za?adunku towaru na samochodzie, o ile takie s?. prosze o wszelkie inf.w tym temacie.pzdrautor : Marzena Szubstarska


30752006--0-4- 25: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Polski wierzyciel - rosyjski d?u?nik


31122006--0-4- 25: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : PROLOGIS BUDUJE PARK LOGISTYCZNY W CHORZOWIE


Zap?ac? za pomoc ! Rozdzia? pracy licencjackiej !2006--0-4- 23: 1


Witam!

Potrzebuje PILNIE kogos kto mi skrobnie jeden rozdiRozdzia? ma tytu? Rynek logistyczny w Polsce a podpunkty s? nastepujace.

2.1 Rynek us?ug logist. po wejsciu PL do UE
2.2 Infrastruktura logist. w PL
2.3 ?rodki transportu
2.4 System transportu
2.5 RYnek uslug logist. w PL
2.6 Wskazniki logistyczne.

Stron 15 do 20.

Cena do uzgodnienia !

KOntakt

mail : czendler@o2.pl

ale lepiej telefon ( wyslij sms-a, ja oddzwonie)

0-502-771-645autor : Matthew Czendler


znaczenie i rozwój logistyki2006--0-4- 22: 1


Broni? prac? magistersk?, potrzebne mi s? informacje na temat znaczenia i rozwoju logistyki, bardzo prosz? o pomoc,
z góry dzi?kuje
studentka.autor : Student


27082006--0-4- 20: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Od 15 kwietnia ni?sza op?ata za wydanie karty pojazdu


Logistyk - Oferta Pracy2006--0-4- 20: 1


Naszym klientem jest firma wchodz?ca w sk?ad mi?dzynarodowej grupy z sektora motoryzacyjnego &#8211; producent wi?zek elektrycznych. W zwi?zku z jej rozwojem poszukujemy kandydata na stanowisko:

Logistyk
Nr ref. 192
Zakres obowi?zków:


&#8226; Organizacja i nadzór nad procesem logistycznym w zak?adzie produkcyjnym,
&#8226; Wspó?praca z firmami zewn?trznymi (dostawcy us?ug transportowych),
&#8226; Wspó?praca z dostawcami
&#8226; Tworzenie planów dostaw i wysy?ek do klientów na podstawie planów produkcyjnych,
&#8226; Dba?o?? o terminowo?? dostaw &#8211; g?ównie dostawy JIT.


Wymagania:


&#8226; Wykszta?cenie wy?sze,
&#8226; Minimum 2-letnie do?wiadczenie na analogicznym stanowisku, zdobyte w zak?adzie produkcyjnym,
&#8226; dobra znajomo?? obs?ugi MS Office (w szczególno?ci Outlook i Excel)
&#8226; Bardzo dobra znajomo?? j?zyka w?oskiego,
&#8226; Znajomo?? systemu ERP b?dzie dodatkowym atutem.

Nasz Klient oferuje atrakcyjn? prac? w mi?dzynarodowym ?rodowisku oraz mo?liwo?ci rozwoju.

Wszystkim Kandydatom gwarantujemy ca?kowit? dyskrecje.
Jednocze?nie zastrzegamy, ze skontaktujemy si? jedynie z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby prosimy o przes?anie CV z podaniem numeru referencyjnego w temacie e-maila na adres:
grochowska@hays.plautor : Hays Poland Sp. z o.o.


30082006--0-4- 13: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Rozstrzygni?to konkurs "Nagroda Forum Logistyki Wincanton"


Magazyn pionowy stali w firmie produkcyjnej2006--0-4- 12: 1


poszukuj? informacji, kontaktów do firm, posiadajacych magazyny pionowe stali (blach ustawiane w pionie). Prosz? o ka?de informacjeautor : MariuszS


CZARNA LISTA D?U?NIKÓW W SPEDYCJI - WARTO ZOBACZY? ABY NIE STRACI?2006--0-4- 11: 1


WITAM, Kancelaria Viggen prowadzi obs?ug? firm transportowych i spedycyjnych z ca?ej Polski. Poni?ej przedstawiamy list? naszych d?u?ników którzy notorycznie nie p?ac? i przeciwko którym ch?tnie podejmiemy si? odzyskania nale?no?ci. - BRUHN LOGISTICS -IF Sp. z o.o. -WIGOR TRANS EKO TRANS EKSPERT-Koszalin - A.G. LOGISTIK -MATEUS TRANS -C.HARTWIG WARSZAWA -I-VENTURE SPEDITIONS - Kraków NIE POBIERAMY ?ADNYCH OP?AT ZA PRZYJ?CIE ZLECENIA, A PROWIZJA P?ATNA JEST PO ODZYSKANIU KWOTY. ZADZWO? I ZAPYTAJ O SZCZEGÓ?Y OFERTY DLA FIRMY SPEDYCYJNYCH.
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANCYCH PROSZ? O KONTAKT POD NR TEL, 508-076-138 lub wysy?aj?c e-maila na adres s.wyzycki@viggen.
autor : VIGGEN Kancelaria Prawna


transport w?gla2006--0-4- 08: 1


Witam
musze zorganizowa? transport wegla i koksu z Polski i Czech do Tunezji-Tunis drog? morsk?
jakie firmy sie tym zajmuj? i które mo?ecie poleci?
pozdrawiamautor : Krzsztof Fret


terminologia logistyczna: door/yard2006--0-4- 07: 1


Witam serdecznie,
chcia?am zapyta? o polskie odpowiedniki poj?? angielskich "door" (chodzi o drzwi magazynu, przez które przyjmuje si? i wydaje towary - czy mo?e u?ywa si? poj?cia brama?) oraz "yard" (jest to plac, na którym znajduj? si? pojazdy bazy transportowej). Z góry dzi?kuj? za pomoc!
Aniaautor : Anna Zi?ba


21302006--0-4- 05: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : RFID


cash on delivery / dostawa za pobraniem2006--0-3- 30: 1


Witam! Mam pytanie, czy mo?e wiecie co? wi?cej o us?udze dostawy towaru za pobraniem (COD)? Chodzi mi o to sk?d wywodzi si? ta us?uga, czy s? jakie? przepisy (np. mi?dzynarodowe) j? okre?laj?ce. W szczególno?ci chodzi mi te? o to jakie s? obowi?zki przewo?nika (firmy kurierskiej) w przypadku, gdy osoba do której dostarczany jest towar odmawia zap?aty za niego. Czy wtedy kurier ma w ogóle prawo wyda? towar takiej osobie, a potem twierdzi?, ?e nale?no?ci mog? dochodzi? tylko od adresata a sama firma umywa r?ce. Wg mnie gdy adresat odmawia zap?aty przy takiej us?udze kurier powinien odmówi? wydania towaru. Czy kto? wie mo?e co? wi?cej???autor : Tomasz Górski


12652006--0-3- 29: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : IS- Polska korzysta z TETA Personel


praca mgr - pomocy!!! optymalizacja kosztów logistycznych2006--0-3- 27: 1


Witam

Pisze prace na temat optymalizacji kosztów logistycznych w przedi?biorstwach. I poszukuje przedsi?biorstwa ktore zgodziloby sie udostepnic mi dane. Moga to byc dane rowowniez archiwalne.

Bede naprawde wdzieczy za pomoc
Macie jakies pomysly gdzie sie zglosic albo gdzie zapukac?

Micha?
michalbasag@tlen.plautor : Micha? Bas?g


26042006--0-3- 26: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wkrótce koniec akcyzy na samochody


Obliczanie paliwa w zbiorniku walcowatym2006--0-3- 26: 1


Czy kto? wie jak to zrobi??autor : trufle


transport alternatywny2006--0-3- 23: 2


poszukuj? wszelkich informacji na temat transportu alternatywnego!autor : Agniszka Koz?owska


27222006--0-3- 23: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Pracodawcy ?ami? prawo rekrutuj?c


stala praca na muldy i plandeki gora zalad.2006--0-3- 20: 1


Sta?a Praca na Plandeki 13,60 oraz naczepy typu Mulda
Poszukujemy Przewo?ników dysponuj?cych naczepy typu
Mulda oraz Plandeki 13,6 z mo?liwo?ci? za?adunku gór?.
Oferujemy prac? w relacji :
Niemcy-Belgia-Holandia-Francja ( tylko departamenty
przy granicy Niemieckiej ).
Miesi?cznie auto przejedzie oko?o 14,000 km.
Stawka za km ?adowny wynosi 1,0 Euro,
za? za km bez ?adunku - pusty 0,85 Euro .
Wolne od op?at 3 godz. na za?adunku i roz?adunku , 4 godz.
i ka?da kolejna p?atna 10 Euro .
Praca na umowe , szybki termin p?atno?ci .
Wojciech 605565444,95/7595939 lub dispowoj@wp.plautor : wojtek


systemy inf.2006--0-3- 13: 1


czy ktos ma moze jakies materialy na temat analiz przedwdrozeniowych w firmie?
bylabym wdziecznaautor : miernik


1922006--0-3- 10: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Firmy kurierskie na polskim rynku


systemy inf. w logistyce2006--0-3- 09: 1


Poszukuje inf. na temat podzialu systemów informatycznych stosowanych w logistyce. (just in time, erp/mrpII-- czy jest mozliwy taki podzial??)autor : mariusz


jak zminimalizowa? czas magazynowania2006--0-3- 01: 2


Dzie? dobry

Posiadam magzazyn wyrobów gotowych (bran?a elektryczna: kable, wtyczki, obudowy itd).
Okres zalegania towaru wynosi 30 dni.
Interesuje mnie zredukowanie czasu sk?adowania do 21 dni.

Prosz? o wszelkie pomys?y i ewentualne ukierunkowanie mnie na zgadnienia pozwalaj?ce rozwiaza? wy?ej wymieniony problem.

Prosz? o kontakt mailowy z autorami ciekawych pomys?ów.

Z góry dzi?kuj?.autor : aqua aqua


3042006--0-2- 28: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Rozmowa z W?adys?awem Smykiem, dyrektorem naczelnym Volvo Polska Autobusy na temat autobusów gazowyc


pomocy!!! Rodzaje konfliktów w kanale dystrybucji2006--0-2- 21: 1


pomocy!!! Rodzaje konfliktów w kanale dystrybucjiautor : Anulka


Centrum logistyczne. help!2006--0-2- 16: 1


Czy mo?e kto? mi pomóc nawi?za? kontakt z lokalnym centrum logistycznym???W celu uzyskania materia?ów niezb?dnych do napisania pracy dyplomowej.Wszelkie informacje prosz? przes?ac mailem.autor : Krystian


23862006--0-2- 11: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Przewo?nik dosta? 50 mln z?


24172006--0-2- 10: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Pracownicy totalnie kontrolowani


4transport.pl - bran?owy portal nr 12006--0-2- 09: 0


Szukasz informacji, aktualno?ci, kontaktów w bran?y transportowej: www.4transport.pl ... Portal bran?owy nr1autor : www.4transport.pl


szukam pracy jako specjalista ds logistyki2006--0-2- 03: 1


Szukam pracy w dziale logistyki w woj ?l?skim Mam do?wiadczenie w spedycji oraz w zakupach ( W sumie 2 lata) Znajomo?? j?zyka ang, niem.autor : Joanna


sta? w Katowicach2006--0-2- 03: 0


Je?li jestes absolwentem z bran?y logistycznej poszukujemy osobe na sta? na stanowisko asystent dzia?u Handlowego.
odpowiedzi na mail
kmarzec@vp.plautor : Krzysztof marzec


23472006--0-1- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : LG Electronics rozpoczyna rekrutacj?


23422006--0-1- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Gigantyczne centrum logistyczne w Piotrkowie Tryb.


23252006--0-1- 20: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Port Gdynia w Helsinkach


19932006--0-1- 20: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Pozna?ski Szybki Tramwaj wjedzie na Dworzec G?ówny


5392006--0-1- 18: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Jak unikn?? kary za odpady


23072006--0-1- 18: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : SYMBOL TECHNOLOGIES WPROWADZA NA RYNEK NOWY KOMPUTER MOBILNY DLA PRZEDSI?BIORSTW


22752006--0-1- 18: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Problemy z Pendolino


22762006--0-1- 17: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Bruksela: do?? blokowania rynków pracy w UE


18442006--0-1- 15: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Autostrada A2 dopiero w 2006 r.


czy ktos wie co to znaczy2006--0-1- 14: 1


s? to oznaczenia angielskie czy kto? wie co to znaczy po polsku sposób obliczenia ESC=-2,000[1-ROZK?AD.NORMALNY(2,000/707,0,1,1)]+707ROZK?AD.NORMALNY(2,000/707,0,1,1)
fr=(Q-ESC)/Q=(10.000-25)/10.000=0.9975autor : kasia


22332006--0-1- 12: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wy?oniono laureatów konkursu


jak si? ma logistyka dystrybucji do zarz?dzania logistycznego?2006--0-1- 09: 1


kto wyja?ni mi te dwa poj?cia i czy mog? by? one traktowane oddzielnie?autor : joanna


19772006--0-1- 04: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : LG Philips inwestuje w Kobierzycach


19732006--0-1- 02: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : KZK GOP testuje w autobusach swój nowy pomys?


2472006--0-1- 02: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Akademia Podlaska w Siedlcach rozpoczyna szkolenia z mySAP.com


18522006--0-1- 01: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Anglicy zachwyceni polskimi kierowcami


20372005--1-2- 27: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : PKP Cargo uruchomi?o terminal kontenerowy w M?awie


21462005--1-2- 22: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Kuehne Nagel otwiera drog? do kariery


7682005--1-2- 18: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : G?ówny etap przekszta?ce? kolei polskich


18642005--1-2- 13: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : P?M my?li o bia?ej flocie


20862005--1-2- 11: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Gro?ba p?acenia podwójnego OC


20832005--1-2- 10: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : TNT EXPRESS NAJLEPSZ? FIRM? KURIERSK?


2592005--1-2- 07: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : INTERNETOWE GIE?DY


20252005--1-2- 07: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : ?atwo tira nienawidzi?


19982005--1-2- 05: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Njawi?kszy most wodny w Europie


19322005--1-2- 04: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Autostrady: "Dramatyczne skutki" rekompensat


1532005--1-2- 03: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Rynek Us?ug Logistycznych II edycja listopad 2001


20062005--1-2- 03: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Koniec z darmowymi s?dami pracy


jakie s? zadania logistyka w firmie logistycznej?2005--1-1- 26: 1


jakie s? zadania logistyka w firmie logistycznej?czym sie on zajmuje?autor : Matuzalem


18992005--1-1- 24: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wyniki konkursu


19032005--1-1- 24: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Mobilny magazyn Wincanton


Oferta pracy-Dyspozytor Transportu Wewn?trznego/Kraków2005--1-1- 24: 1


Dyspozytor Transportu Wewn?trznego
JD/ DTW / RRDE
Osoba zatrudniona b?dzie odpowiada? za opracowywanie i optymalizacj? planów transportowych na podstawie danych produkcyjnych i planu produkcji, w celu w?a?ciwego wykorzystania zasobów transportowych przedsi?biorstwa oraz podwykonawców przy jednoczesnym zachowaniu terminowo?ci produkcji wymaganej przez klienta.

Oczekiwania wobec kandydatów:

- wykszta?cenie co najmniej ?rednie, po??dane wy?sze kierunkowe (transport)
- znajomo?? arkusza kalkulacyjnego na poziomie zaawansowanym,
- znajomo?? problematyki logistyki wewn?trzzak?adowej (uko?czony kurs w tym zakresie),
- umiej?tno?? pracy w zespole,
- zaawansowana znajomo?? baz danych (Access) oraz umiej?tno?? wymiany danych
w ramach programów pakietu MS Office,
- znajomo?? systemów klasy ERP mile widziana,
- j?zyk angielski na poziomie komunikatywnym,
- du?e poczucie odpowiedzialno?ci za powierzone zadania,
- kreatywno??, innowacyjno??,
- zdolno?ci analitycznego my?lenia,
- umiej?tno?? przewidywania problemów,
- samodzielno?? w dzia?aniu,
- doskona?e zdolno?ci organizacyjne,
- umiej?tno?? podejmowania trafnych decyzji w warunkach burzliwego otoczenia,
- spokojne usposobienie, komunikatywno?? i samodyscyplina.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

RR Donnelley Europe
ul. Obro?ców Modlina 11
30-733 Kraków
e-mail: rekrutacja@rrd.com
autor : joanna


Oferta pracy-Kierownik Transportu Wewn?trznego/Kraków2005--1-1- 24: 1


RR Donnelley to mi?dzynarodowy koncern poligraficzny, oferuj?cy kompleksowe rozwi?zania
w zakresie przetwarzania oraz przekazu tre?ci. W zwi?zku z rozwojem naszych drukar?
w Krakowie poszukujemy osób gotowych podj?? prac? na stanowisku:

Kierownik Transportu Wewn?trznego
KTW / LOG / RRDP
Osoba zatrudniona na tym stanowisku gwarantuje prawid?owe funkcjonowanie systemu transportu wewn?trznego w zak?adzie, maj?c na uwadze optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz technicznych oraz wymogi w zakresie ilo?ci, jako?ci oraz terminowo?ci realizacji poszczególnych zlece? produkcyjnych.
Oczekiwania wobec kandydatów:

ü wykszta?cenie wy?sze (preferowane wykszta?cenie kierunkowe w zakresie Logistyki / Transportu lub Zarz?dzania),
ü doskona?a znajomo?? zagadnie? zwi?zanych z gospodark? magazynow? oraz transportem wewn?trznym,
ü minimum 2-letnia praktyka na pokrewnym stanowisku,
ü poparta do?wiadczeniem umiej?tno?? zarz?dzania zespo?em pracowników,
ü co najmniej dobra znajomo?? j. angielskiego,
ü wysoki poziom odpowiedzialno?ci za powierzone zadania,
ü samodzielno?? i kreatywno??,
ü umiej?tno?? pracy w warunkach wysokiego stresu, asertywno??,
ü umiej?tno?? analitycznego my?lenia, dok?adno?? i sumienno?? pracy,
ü umiej?tno?? obs?ugi komputera w zakresie pakietu MS Office, mile widziane do?wiadczenie
z systemami klasy ERP (SAP, JDEdwards),
ü prawo jazdy.

Zainteresowane osoby prosimy o przes?anie aplikacji (CV i list motywacyjny) z podaniem numeru referencyjnego KTW/LOG/RRDE na adres:

RR Donnelley Europe
ul. Obro?ców Modlina 11
30-733 Kraków
e-mail: rekrutacja@rrd.com
autor : Joanna


19142005--1-1- 23: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Dziewi?? nowych linii drobnicowych w GEFCO Polska


19082005--1-1- 23: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : "TIR-y z Europy Wsch. >bombami zegarowymi<"


13922005--1-1- 20: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nowy Dyrektor IT w Masterlink Express


Masz Problem z napisaniem pracy?2005--1-1- 10: 1


Masz Problem z napisaniem pracy?
Zadzwo?, napisz - pomo?emy!

BUSI Profesjonalne Studio (Biuro Us?ug Szkole? Informatycznych) w Kaliszu ?wiadczy us?ugi w zakresie:
- AKTYWNA POMOC PRZY PISANIU PRAC
(teren ca?ej POLSKI),
- Kursów komputerowych,
- Serwisu komputerowego.
Szukanie materia?ów, analizy i badania, sk?ad tekstu, skanowanie, wydruk (laserowy), wydruki dodatkowe, oprawa (bindowanie).
Eseje, Referaty, Kontrolne, Poprawkowe, Zaliczeniowe, Licencyjne, Magisterskie, Podyplomowe, inne...

GSM (0) 608 096-325
http://www.logos-busi.wizytowka.pl
autor : Iwona


5452005--1-1- 04: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Historia najstarszej firmy spedycyjnej w Polsce - 145 lat C.Hartwig


T?umaczenie na ang.2005--1-1- 03: 1


Magazyn wyokiego sk?adowania
Magazyn p?askiego sk?adowania
Kompletacja jako proces produkcyjny w magazynie dystrybucyjnymautor : Artur ?uczak


16932005--1-0- 29: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : DZIE? DAWCY SZPIKU Z TNT EXPRESS


17412005--1-0- 25: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Rusza budowa wielkiego terminalu


17382005--1-0- 25: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Eksperymentalne rondo


strajk firm transportowych w Hiszpani2005--1-0- 21: 0


Czekam na dostaw? z Hiszpani, podobno w Hiszpani i we Francji trwa w?a?nie strajk firm transportowych. Czy kto? mo?e mi powiedzie? jak d?ugo to potrwa i jak mo?e opó?ni? dostawy z tamtej cz??ci Europy, moja opó?nia si? ju? kilka dni.autor : rafi


16662005--1-0- 19: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Gdy wszystko zawodzi w firmie kurierskiej.


14182005--1-0- 09: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : UPS OG?ASZA NOW? STRUKTUR? KIEROWNICTWA W POLSCE


Oznaczanie pólek w magazynie-dylemat2005--1-0- 01: 1


kochani powiedzcie mi czy jest jakis ustalony system na oznaczanie pólek w rega?ach. np. mamy rega? powiedzmy nr. 1 a na regale 6 pó?ek która pólka powinna by? nr. 1 ta na samym dole czy ta na samej górze. czy sa tu jakies ustalone zasady czy jest to dowolno?c. pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowied?autor : majka


Logistyka = matematyka2005--0-9- 28: 1


Czy ten kierunek ma duze powiazania z matematyka?! Wiadomo, ze na pewno jakies sa. Chodzi mi o to, czy uczen sredni, poradzi sobie na tych studiach. Pozdrawiam,autor : Chromicz Daniel


System Galia2005--0-9- 27: 1


Prosz? o jakiekolwiek informacje na temat systemu Galiaautor : Marcin


13802005--0-9- 20: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Kolejny awans Polaka w strukturach Wincanton


CIP a DDU2005--0-9- 06: 1


Czy kto? z Pa?stwa wie na czym polega ró?nica mi?dzy CIP a DDU w kontek?cie ubezpieczenia ? Która z formu? jest korzystniejsza dla nabywcy ?
Pozdrawiam,
Piotrautor : Piotr Bartczak


14342005--0-8- 28: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Masterlink Express podsumowuje pierwsze pó?rocze 2005.


koszt magazynowania2005--0-8- 24: 1


Jak ustali? koszt magazynowania towarów w sieci 9 sklepów gdy nie s? wyodr?bnione ani op?aty czynszowe za powierzchnie magazynowe (sk?adzik i pó?ki), ani procent mediów (pr?d, woda), ani czas pracy personelu przy czynno?ciach zwi?zanych z obs?ug? towaru (przyj?cie, przemieszczanie)?
Niektóre wzory logistyczne maj? taki koszt w mianowniku, gdzie nie mo?na zostawi? zera. Poza tym ilo?ci i warto?ci towarów s? zmienne, wi?c koszt jednostkowy nie mo?e by? przyj?ty procentowo od warto?ci?
Czy kto? ma praktyk? w tym wzgl?dzie, albo zna konkretn? literatur??
Oczekuj? szybkiej pomocy, bo inaczej mnie wylej? .....:)
Piotrek.autor : Piotrek Drobner


mam pytanie2005--0-8- 23: 2


czy o dmc5300kg.bus+laweta mozna jezdzic po niemczach w sobote?autor : wasilewski pawel


czy robi? in? czy wystarczy lic z logistyki2005--0-8- 18: 1


ja w temacie, czyli co lepsze na rynku pracy, in? czy lic?? z góry dziekuje za szybkie odpautor : stu


14092005--0-7- 27: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : ForTrack - komputer przemys?owy najnowszej generacji


Praca dla m?odych kierowców.2005--0-7- 23: 1


Wszystcy pracodawcy przyjmuj?c m?odego do pracy oczekuj? do?wiadczenia. Ale gdzie je zdoby?.... Pomórzcieautor : Mariusz


kierowca szuka pracy2005--0-6- 27: 0


Kierowca z 25 letnim do?wiadczeniem szuka pracy obecnie pracuje w transporcie zagranicznym (kraje eurpy).
tel.022 674-94-04
autor : szcz?sna


Czy to forum ma jakikolwiek sens??2005--0-5- 27: 1


Widz?, ?e na tym forum nic si? nie dzieje... Czy bran?a logistyczna a? tak kuleje, czy poprostu osoby odwiedzaj?ce ten portal nie maj? na ten temat poj?cia i nie s? wstanie odpowiedzie? na posty.
Na ten post odpowiedzi doczekam si? pewnie po miesi?cu (jak dobrze pójdzie..)
Pozdrawiam t?umy odwiedzaj?ce forum ;)autor : Dominik


PACKAGING POLSKA2005--0-5- 24: 1


witam, mam pytanko czy nie ma ktos artykulu z PACKAGING POLSKA nr2/2003 o tytule "drukowanie kodów kreskowych na opakowaniach z kartonu i tektury" Anna Kosmacz-Chodorowska bardzo prosze o pilny kontakt!!!autor : Dorka


problem2005--0-5- 21: 0


Hurtownia farmaceutyczna, w której pracuj? wkrótce ma zmieni? siedzib?, na moje barki spad?y magazyny. Mam tego dokona? sprawnie i tanio. jak mam si? do tego zabra??autor : zielony


logistyka zwrotna2005--0-5- 17: 1


Potrzebuj? pomocy,gdzie szuka? tego tematu?autor : AGNIESZKA MORANSKA


TECHNOLOGIA AGENTOWA W LOGISTYCE2005--0-5- 17: 1


cze czy wiecie cos na ten temat? prosze pomó?cieautor : Ania


TECHNOLOGIA AGENTOWA W LOGISTYCE2005--0-5- 17: 1


cze czy ktos slyszal o czyms takim? podobno to nowy program wprowadzany w USA czy ktos cos wie o tym? prosze HELP ME!!!autor : Ania


Praca licencjacka - prosz? o pomoc2005--0-5- 17: 1


Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuj? wszelkich materia?ów na temat Spedycyjnej obs?ugi lotniska.
Je?li ktokolwiek mo?e mi pomóc, b?d? wdzi?czny. Pisz? prac? licencjack? na ten temat ale mam problem ze znalezieniem jakichkolwiek informacji.
Prosz? o pomoc
Pozdrawiam
autor : Dominik


Praca licencjacka - prosz? o pomoc2005--0-5- 17: 1


Witam wszystkich serdecznie.
Poszukuj? wszelkich materia?ów na temat Spedycyjnej obs?ugi lotniska.
Je?li ktokolwiek mo?e mi pomóc, b?d? wdzi?czny. Pisz? prac? licencjack? na ten temat ale mam problem ze znalezieniem jakichkolwiek informacji.
Prosz? o pomoc
Pozdrawiam
autor : Dominik


Poszukuje informacji na temat"Logistyka w komunikacji miejskiej"??2005--0-5- 12: 1


Jezeli mo?e mi ktos pomoc w zdobciu jakich kolwiek informacji na temat"komunikacji miejskiej w logistyce" z góry dzi?kuje!!autor : Mariuasz


13292005--0-5- 10: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Bezpieczna Paczka w Masterlink Express


definicja przepustowo?ci magazynu?2005--0-5- 04: 2


Znacie moze definicje przepustowo?ci magazynu bo nie moge znale??..autor : Zocha


1462005--0-5- 03: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : O Definicji Logistyki


Poszukuje informacji pilnie2005--0-4- 25: 2


Centra logistyczne jako wspolczesna instytucja rynkowa-czy ktos moze wie gdzie moglbym znalezc informacje na ten temat?autor : Sebastian


Poszukuje informacji pilnie2005--0-4- 25: 2


Centra logistyczne jako wspolczesna instytucja rynkowa-czy ktos moze wie gdzie moglbym znalezc informacje na ten temat?autor : Sebastian


12882005--0-4- 21: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Krzysztof Olszewski "Mened?erem Roku"


Symboliki RSS2005--0-4- 14: 1


Je?eli ma kto? materia?y zwi?zane z symbolik? RSS i/lub z zasadami znakowania towarów wa?onych w bran?y FMCG. Prosze o kontakt GG: 9357476autor : Konrad P.


zarz?dzanie zapasasami2005--0-4- 13: 1


Poszukuj? materia?ów na temat zarz?dzania zapasami, rola zapasów w przedsi?biorstwie
Prosz? o kontak e-mail: nm@entrium.plautor : Natalia Maj


zarz?dzanie zapasasami2005--0-4- 13: 1


Poszukuj? osoby która uczestniczy?a w seminarium zorganizowanym przez EuroLogistic w kwietniu 2003 roku w Warszawie nt. Zarz?dzanie zapasami w przedsi?biorstwie, a która dysponuje materia?ami zebranymi na powy?szym seminarium.
prosz? o kontakt e-mail: nm@entrium.plautor : Natalia Maj


Transport drogowy po akcesji do Unii Europejskiej2005--0-4- 11: 2


Pomocy!!! Potrzebuje materialy dotyczace transportu samochodowego w Polsce po przystapieniu Polski do Unii Europejskiej.
Wszystko co macie. Z góry dziekuje.autor : marvin


OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJ?CE PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIEBIORSTWIE.2005--0-3- 31: 1


Bardzo prosz? o pomoc w zadanym temacie.autor : ?ukasz


OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJ?CE PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIEBIORSTWIE.2005--0-3- 31: 1


Pilnie potrzebuje materia?ów odno?nie zadanego tematu - prosz? o pomocautor : ?ukasz


12682005--0-3- 29: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Praktyki studenckie - wspólna inicjatywa Trans-Po?udnie i Akademii Ekonomicznej w Krakowie


7872005--0-3- 23: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Zwrotne trójko?owce


potrzebuje materialy na temat CITI LOGOSTIC2005--0-3- 21: 1


potrzebuje materialy na temat CITI LOGOSTIC.jezeli ktos posiada cos takiego lub wie gdzie to mozna znalesc prosilbym o kontakt(mailowy lub gg5120222).z gory wielkie dziekiautor : wysoki


7062005--0-3- 18: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Logistyczne wyzwania Wincantona


Gra Polo - polityka firmy2005--0-3- 17: 0


Potrzebuje wiadomo?ci na temat gry Polo. Stworzonej we Francji w celu wyznaczenia odpwiedniej polityki logistycznej firmy. Czy ktos mia? moze kontakt z gra tego typu? Potrzebuje pomocy, wskazówek, jakich kolwiek informacji.
Z góry dziekuje za pomoc.

Matyldaautor : Matylda


Gra Polo- polityka firmy2005--0-3- 17: 0


Potrzebuje wiadomo?ci na temat gry Polo. Stworzonej we Francji w celu wyznaczenia odpwiedniej polityki logistycznej firmy. Czy ktos mia? moze kontakt z gra tego typu? Potrzebuje pomocy, wskazówek, jakich kolwiek informacji.
Z góry dziekuje za pomoc.

Matyldaautor : Matylda


Pomocy!!! ALS Automatic Loading System2005--0-3- 11: 1


Mam ogromn? pro?b?, czy kto? dysponuje materia?ami lub jakim? linkiem na temat ALS Automatic Loading System, system za?adunku w transporcie samochodowym, z góry dz?kuje
pzdrautor : Mariusz


HELP NEED!!! ALS Automatic Loading System2005--0-3- 11: 1


Mam ogromn? pro?b?, czy kto? dysponuje materia?ami lub jakim? linkiem na temat ALS Automatic Loading System, system za?adunku w transporcie samochodowym, z góry dzieki,
pzdrautor : Mariusz


2752005--0-3- 09: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wybór lokalizacji magazynów na przyk?adzie firmy Bahlsen


SYSTEM ZARZADZANIA TRANSPORTEM MORSKIM2005--0-3- 09: 1


Hej.

jestem studentem 2 roku informatyki

jako temat projektu z przedmiotu bazy danych wybralem System Zarzadania Transportem Morskim

bylbym wdzieczny jezeli ktos moglby pocecic mi jakies materialy,ksiazki,publikacje na temat Zarzadzania Transportem Morskim,budowy baz danych i funkcji realizowanych przez takie systemy

moj adres e-mailowy: witosz@student.uci.agh.edu.pl

dzieki
pozdrawiam
Mariusz Witoszautor : Mariusz Witosz


SYSTEM ZARZADZANIA TRANSPORTEM MORSKIM2005--0-3- 09: 1


Hej.

jestem studentem 2 roku informatyki

jako temat projektu z przedmiotu bazy danych wybralem System Zarzadania Transportem Morskim

bylbym wdzieczny jezeli ktos moglby pocecic mi jakies materialy,ksiazki,publikacje na temat Zarzadzania Transportem Morskim,budowy baz danych i funkcji realizowanych przez takie systemy

moj adres e-mailowy: witosz@student.uci.agh.edu.pl

dzieki
pozdrawiam
Mariusz Witoszautor : Mariusz Witosz


PYTANIE...2005--0-3- 06: 1


Mam pytanie. Czy to prawda, ?e auto dostawcze zarejestrowane do 3.5 tony na bli?niaczych ko?ach tylnych, wyje?d?aj?c np. do Niemiec musi mie? tachograf i jeszcze koncesje? Prosze o pomoc!autor : Micha? Gajzler


12262005--0-3- 05: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Gospodarka Materia?owa i Logistyka - 1/2005


czy logistyka jest przysz?o?ciowa??2005--0-3- 03: 2


musze wybrac specjalnosc na studiach i zastanawiam sie czy oplaca sie brac logistyke jestem na zarzadzaniu i marketingu bylabym bardzo wdzieczna gdyby ktos kto troche o tym wie odpowiedzial mi na to pytanie z gory dziekuje:)autor : Agnieszka Nowak


2532005--0-2- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : JEDNOSTKI ?ADUNKOWE - PODSTAWOWE INFORMACJE


praca magisterska2005--0-2- 22: 1


Wykorzystanie systemow nawigacji satelitarnej we wspolczesnych organizacjachautor : marcin


11982005--0-2- 21: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : UPS zakupi Airbusy A 380


2002005--0-2- 21: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Systemy sk?adowania w rega?ach rz?dowych


3192005--0-2- 19: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Symulacja magazynu.


6922005--0-2- 17: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wysy?amy i odbieramy


Chc? si? rozwija?, dlatego poszukuj? pracy2005--0-2- 16: 1


Poni?ej, wkleilem dane z opisem mojej skromnej osoby C U R R I C U L U M V I T A EDane Personalne: Rafa? Lesi?ski

Adres zameldowania: 98-035 Miros?awice 5
gm. Lutomiersk

Adres zamieszkania: 93-256 ?ód?
ul. G. Zapolskiej 57 m. 47
tel.: 042-642-56-41
tel. kom. 0-889-864-964

Wykszta?cenie i szkolenia:

10. 2003 - Przewidywana data uko?czenia &#8211; lipiec 2005

Spo?eczna Wy?sza Szko?a
Przedsi?biorczo?ci i Zarz?dzania
uzupe?niaj?ce studia magisterskie
Kierunek- Marketing i Zarz?dzanie
Specjalno??- Zarz?dzanie Logistyk?

10. 2000 &#8211; 06. 2003 Wy?sza Szko?a
Finansów I Informatyki (absolwent)
Specjalno?? &#8211; Ubezpieczenia

02. 1998 &#8211; 02. 2000 ?ódzka Szko?a Bankowo?ci
Dwuletnie Studium Policealne
Technik Ekonomista &#8211;
Specjalno?? - Bankowo??
09. 1993 &#8211; 05. 1997 Liceum Ogólnokszta?c?ce


Praca zawodowa:

01.12. 2003 &#8211; do chwili obecnej PartnersPol Sp. z o.o. &#8211;
koordynator ds. transportu krajowego
27. 06. 2001 &#8211; 30.11.2003 PartnersPol Sp. z.o.o -
kontroler za?adunków
pracownik kontroli za?adunków
06. 07. 1998 &#8211; 30. 04. 2001 PPHU &#8222;DIAZ&#8221;-
hurtownia papierosów

Dodatkowe kwalifikacje i umiej?tno?ci: Znajomo?? j?zyka niemieckiego w
stopniu podstawowym ( w mowie
i pi?mie).
Prawo jazdy kat.&#8221;B&#8221; - od 1998 r.
Obs?uga komputera &#8211; Ms Office, Excel,
autor : Rafa? Lesi?ski


szukam pracy jako specjalista ds logistyki2005--0-2- 14: 1


szukam pracy na tym stanowisku b?dz podobnym ma do?wiadczenieautor : abdul


Potrzebne opinie Przedsi?biorców Transportu Mi?dzynarodowego!!2005--0-2- 08: 1


Witam serdecznie

Pisz? prac? magistersk? o transporcie mi?dzynarodowym.
Pilnie poszukuj? opinii przedsi?biorców dzia?aj?cych w tej bran?y.

Mo?e mogliby Pa?stwo odpowiedzie? mi na kilka pyta?, np.:
- Jak oceniaj? Pa?stwo warunki funkcjonowania przedsi?biorstwa transportu mi?dzynarodowego w warunkach polskich?
- Mo?e maj? Pa?stwo porównanie i do?wiadczenia dotycz?ce funkcjonowania firm sektora transportowego zagranic??
- Jak oceniaj? Pa?stwo obowi?zuj?ce w Polsce przepisy prawne reguluj?ce t? dziedzin? gospodarki?
- Jak oceniaj? Pa?stwo realizowan? polityk? transportow? pa?stwa?
- Mo?e maj? Pa?stwo jakiekolwiek postulaty co do konieczno?ci zmian?
- Czy sytuacja w Pa?stwa firmie polepszy?a si? czy uleg?a pogorszeniu po przyst?pieniu Polski do Unii Europejskiej?

B?d? wdzi?czna za ka?d? opini?.

Z góry dzi?kuj? i prosz? o pomoc w zebraniu potrzebnych materia?ów.


Studentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
autor : Magda Królikowska


Szef magazynu2005--0-2- 04: 1


Gdzie mog? zdoby? lub naby? wzory raportów magazynowych i produkcyjnych.
Jak raportuj? magazyny i jakie informacje powinien taki raport zawiera?.
W firmie w której pracyje dopiero tworzy si? organizacja w magazynie i niestety problemy które wyst?puj? na produkcji spycha si? do magazynu.
Dlatego potrzebuje informacji jak si? przed tym broni?.autor : Rafa?


3452005--0-2- 04: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : JAS-FBG S.A.


1502005--0-2- 01: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : ABC Logistyki


7072005--0-1- 30: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Transport alternatywny


9372005--0-1- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : GPS - w Masterlink Express


7862005--0-1- 25: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Opakowania transportowe


7602005--0-1- 23: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : SELMAR wdro?y? sie? radiow? Spectrum24 w Centrum Logistycznym firmy Inter Cars S.A.


11822005--0-1- 22: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Kompleksowa informatyzacja PCC Rail Szczakowa SA


8292005--0-1- 13: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Zawód: Kurierka


Wyró?nienia i nagrody w logistyce2005--0-1- 13: 1


Dotar? do mnie numer lostopadowo-grudniowy nr Eurologistyki z wynikami bada? Operatora logistycznego 2004. Konia z rz?dem temu kto to zrozumie. Ale najciekawsze ?e w gronie kilku osób policzyli?my procenty aby obliczy? na podstawie wskaza? ilu mened?erów, przyznano nagrody w badaniu "Dostawcy rekomendowani przez mened?erów logistyki". Oto co wysz?o:
Na ILIM - 1,8 mened?era
Na Prologis - 1,6 mened?era
Na Jungheinrich - 3,3 mened?era
Na Still Polska - 4,6 mened?era
Na SAP Polska - 8,3 mened?era
Na SKK - 2,2 mened?era
Na Volvo - 14,7 mened?era

W badaniu bra?o udzia? 109 mened?erów.
To ?mieszne i tragiczne zarazem ?e na podstawie opinii np. 2 ludzi z grupy 109 mo?na zosta? laureatem presti?owego wyró?nienia.
Ja te? tak chc?.autor : Nemo


6832005--0-1- 10: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : P


5972005--0-1- 10: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Skomplikowany proces integracji Danzas-Cargoline


11732005--0-1- 09: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Expressowa ?cie?ka kariery z DHL


6752005--0-1- 05: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Formu?y handlowe INCOTERMS


Musz? zorganizowa? transport i nie wiem.....2005--0-1- 02: 1


jestem studentem i jako zadanie zaliczeniowe otrzyma?em polecenie zorganizowania przewozu ?adunku wielkogabarytowego o wymiarach 18 m d?ugo?ci, wysoko?? i szeroko?? po 6 m i masie 50 ton (silnik okr?towy), ze Szczecina do Rzeszowa. Nie wiem jak si? za to zabra? dzi?kuj? za pomoc.autor : Andrzej ?wierczek


szukam dobrych studiow podyplomowych2004--1-2- 28: 1


Nosze sie z zamiarem zapisania sie na studia podyplomowe z logistyki WSL w Poznaniu lub Ak. Ekonm. w Poznaniu. Z wyksztalcenia jestem humanista i chce sie przebranzowic. Nie wiem czy takie studia cos daja i na jakiej uczelni to wszystko jest na odpowiednim poziomie. Bede wdzieczny za rady. Dodatkowo na tym forum przeczytalem, ze Politechnika Warszawska jest bardzo dobra.autor : Michal


5482004--1-2- 25: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Karty paliwowe


2842004--1-2- 22: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Mie? albo nie mie? logistyka w firmie? Oto jest pytanie !!!


Pomocy. Urz?dzenia sk?adowe.2004--1-2- 18: 0


Prosz? o pomoc. Poszukuj? materja?ów na temat: "Infrastruktura Magazynowych procesów logistycznych - Urz?dzenia sk?adowe; Budynki i budowle".
Je?eli wiecie gdzie mog? znale?? co? na ten temat, bardzo prosz? o pomoc.
Z góry dzi?kuj?.autor : andrzej


11492004--1-2- 16: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Kolejny europejski awans w Masterlink


Paczka 30 kg ADR2004--1-2- 16: 1


Witam.

Poszukuje firmy kurierskiej, ktora dostarcza paczki zawierajace ladunek ADR (np kanister 30kg z preparatem oznaczonym jako UN1814, gr.II).autor : Ziemowit Mierzwiak


Mierniki logistyczne ,ratunku2004--1-2- 10: 1


Mierniki oceny efektywno?ci wykorzystania potencja?u przewozowego, kto? co? ma ???
Ratunkuautor : Agata K.


praca dyplomowa2004--1-2- 09: 1


b?de bardzo zobowi?zany za udzielenie mi pomocy w sprawie tematów pracy in?ynierskiej o logistyce, o czym mo?na napisa? , jaki? konkretny temat...?
archie:)autor : artur


audiut logistyczny2004--1-2- 04: 1


poszukuje informacji na temat audytingu logistycznego.autor : Lukasz


poszukuje materialów z logistyki oraz materia?ózwi?zanych z organizacj? i kosztami trans.2004--1-2- 02: 0


Poszukuj? ksi??ki z logistyki "zarz?dzanie logistyczne" Coyle i spó?ka "logistyka" Beier,Rutkowski,lub innej zwi?zanej z logistyk? mog? te? by? materia?yzwi?zane z organizacj? , kosztami transportu dzi?kuje.autor : bozena palczewska


11302004--1-1- 23: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Powo?ano Forum Logistyki Wincanton


certyfikacja logistyków2004--1-1- 22: 2


Witam.
Poszukuj? osoby, która zdawa?a egzamin europejski z logistyki na poziomie junior organizowany przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu. Mam kilka bardzo waznych dla mnie pytan.
z góry dzi?ki za pomoc.
Danielautor : Daniel


KIEROWCA SZUKA PRACY2004--1-1- 22: 1


Kat. A,B,C,D,E,T. 30-lat do?wiadczenia na trasach ca?ej Europy, w tym Wschodniej. Szukam pracy równie? za granic?, np. W.Brytania, Irlandia.
TADEUSZ, kom: 0-606-691-090, dom: (22) 498-90-07, Grodzisk Maz.autor : Tadeusz


Pomocy!."przewozy pasa?erskie!!!"2004--1-1- 07: 1


Pomó?cie, pisz? referat na temat "Zapotrzebowanie na przewozy pasa?erskie w Polsce" i jestem bardzo zdesperowany.
Przydadz? si? wszystkie materia?y i porady.
Z góry Dzi?ki!

KKautor : karol.k


11282004--1-1- 03: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : W Madrycie powsta?o nowe centrum Gefco


11102004--1-0- 17: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Polemika z PolLog 2004


Czy Pollog zast?pi? Kongres Logistyków Polskich?2004--1-0- 12: 1


Nic dla studentów, smutna ta jesie? bez KLP. Ciekaw jestem czy KLP si? odrodzi. Co o tym my?licie?autor : nemo


10782004--1-0- 04: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : OKAY CRM - POMAGA FIRMIE ODNIE?? SUKCES


10502004--1-0- 01: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : DHL JEDN? Z NAJSILNIEJSZYCH MAREK NA RYNKU POLSKIM


Logistyka wrodzona2004--0-9- 22: 2


My?l? ?e najwy?szy czas aby logistyk? tzw. wrodzon? wesprze? odpowiednimi programami komputerowymi w j.polskim
zaadoptowane do warunków polskich i UE.
Jestem jedn? z wielu firm ma?ych, które ch?tnie wykorzystaj? do swojej codziennej pracy tego typu program wspomagaj?cy.
Grzegorz
autor : Grzegorz


Poszukujemy logistyków2004--0-9- 16: 1


Poszukujemy logistyków z do?wiadczeniem do prowadzenia na terenie Polski szkole? i doradztwa dla firm du?ych i ?rednich. Interesuje nas wspó?praca na minimum 3 lata. Gwarantujemy du?y "front robót". Prosimy o nie przysy?anie swojego CV. Osobom zainteresowanym prze??emy nasze dokumenty aplikacyjne.autor : INSTYTUT ROZWOJU ORGANIZACYJNEGO


2632004--0-9- 14: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Logistyka wojny


MASZ PROBLEM Z NAPISANIEM PRACY?2004--0-8- 30: 1


MASZ PROBLEM Z NAPISANIEM PRACY?
ZADZWO?, NAPISZ - POMO?EMY!
B.U.S.I. Profesjonalne Studio Biuro Us?ug Szkole? Informatycznych w Kaliszu ?wiadczy us?ugi w zakresie:
- Aktywna pomoc przy pisaniu prac (teren ca?ej POLSKI),
- Kursów komputerowych,
- Korepetycji,
- Serwisu komputerowego,
- Przeprowadzania wszystkich procedur zwi?zanych z Teletransmisj? do ZUS, konfiguracja P?ATNIKA.

Szukanie materia?ów, analizy i badania, sk?ad tekstu, skanowanie, wydruk (laserowy), wydruki dodatkowe, oprawa (bindowanie).
Eseje, Referaty, Kontrolne, Poprawkowe, Zaliczeniowe, Licencyjne, Magisterskie, Podyplomowe, inne...

(0) 62 760-33-60, (0) 62 760-33-61, (0) 62 760-27-15, (0) 608-30-62-43, (0) 606-25-18-23, (0) 608-09-63-25.

http://biuro-studiobusi.w.interia.pl
e-mail: logos-busi@wp.pl
Numer Gadu-Gadu: 1522991
autor : Iwona


Prosze o pomoc dot. studiow podyplomowych2004--0-8- 27: 1


Witam

Jestem absolwentem Fil. Angielskiej i zamierzam sie przekwalifikowac. We wrzesniu zaczynam Studium dot. Marketingowego Zarzadzania Przedsiebiorstwem, a nast. mysle o logistyce. Czy moglibyscie mi poradzic jaka uczelnie wybrac? Po poszukiwaniach wytypowalem AE w Poznaniu, AE we Wroclawiu lub Wyzsza Szkole Logistyki w Poznaniu.
Ale na tym forum przeczytalem, ze Politechnika Warszwaska jest nr 1.
Jaka z nich bedzie najlepsza? Czy sa duze szanse sukcesu kiedy uzyskam takie wyksztalcenie?

Bede bardzo w dzieczny za pomoc i z gory dziekuje.
Pozdrawiam,
Maciejautor : Maciej


Wra?enia2004--0-8- 16: 1


Kto ze studentów by? na Polskim Kongresie logistycznym niech si? wpisze i poda warunki na jakich studenci mogli bra? udzia? w tym wydarzeniu. Ciekaw jestem jak by?o.autor : jacek


Praca - Menad?er ds. Transportu2004--0-8- 10: 1


Dla mojego Klienta, firmy spedycyjno -transportowej, poszukuj? osoby na stanowisko Menad?era Operacyjnego ds. Transportu. Miejsce pracy okolice Warszawy. Osoby zainteresowane prosz? o kontakt mailowy: aczerwinska@bmspartner.netautor : Agnieszka Czerwi?ska


centra logistyczne w euroregionie pro Europa Viadrina2004--0-7- 12: 1


Poszukuje informacji na temat lokalizacji centrów logistycznych na terenie euroregionu Pro Europa Viadrina. Mo?e kto? pomo?e.autor : Iwona


Mo?e co? kto? wie?2004--0-6- 26: 2


Poszukuj? uczelni w Krakowie która na ma w swojej ofercie SUM -zaocznie o kierunku lub specjalno?ci Logistyka lub pokrewne. Mo?e co? kto? wie o takiej uczelni w Krakowie.!!!autor : margo


10032004--0-6- 23: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Masterlink Express ponownie nagrodzony w presti?owym konkursie Europrodukt 2004


oprogramowanie do projektowania magazynów2004--0-6- 23: 0


Szukam oprogramowania do projektowania przestrzeni magazynowych, 3D, z mo?liwo?ci? wstawiania obiektów i wizualizacji. Dzi?ki za jakiekolwiek namiaryautor : Marek


9792004--0-6- 19: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nowoczesny Magazyn 2/2004


systemy logistyczne2004--0-5- 30: 2


potrzebuje informacje dotyczaca pojecia ----systemy logistyczne i ich rodzaje -----gdzie to moge znalezc
autor : tomkiewicz Slawomir


9472004--0-5- 27: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : III Forum M?odej Logistyki - nowa formu?a


9722004--0-5- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Masterlink Express nominowany w mi?dzynarodowym konkursie World Mail Awards


9742004--0-5- 24: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Platforma logistyczna AX4 poszerza swoj? funkcjonalno?? o technologi? RFID


1422004--0-5- 20: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Konsolidacji zakupów cz??ci zamiennych


9522004--0-4- 26: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Bezpieczny McLane


pomocy referat!!!2004--0-4- 17: 2


Mam napisa? referat z logistyki na temat "instrumenty ekonomiczne w ochronie ?rodowiska" i nie wiem jak po??czy? logistyk? z polityk? ekologiczn?!!!pomocyautor : studentak


Transport2004--0-4- 17: 1


Poszukuj? jaki? informacji na temat ?rodków i rodzajów transportu oraz czynno?ci, które przygotowuj? ?adunek do transportu.

Z góry dzi?kuj?
autor : Nelly


6502004--0-4- 16: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : VOS Logistics przejmuje Euroad


9552004--0-3- 29: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Masterlink Express inwestuje w now? sortowni? centraln?


5912004--0-3- 29: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Szkolenia z Logistyki


9492004--0-3- 18: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : GLS - nowa marka, nowa Europa


Wyposa?enie jako czynnik wp?ywaj?cy na sk?adowanie magazynowe2004--0-3- 17: 1


Jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej. poszukuje informacji&pomocy w znalezieniu informacji na ww temat&pomocy w jego realizacji. Wynagrodzenie do negocjacji.
autor : Jarek Rybarczyk


7442004--0-3- 16: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Outsourcing - strategia zlece? zewn?trznych


9382004--0-3- 08: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Pierwszy polski bran?owy komunikator transportowy TRANS


Rola centrów logistycznych w mi?dzynarodowym obrocie towarowym2004--0-3- 06: 1


poszukuj? informacji z tego zakresu, do napisania pracy magisterskiej. Z góry dzi?kuj? za nades?ane materia?yautor : S?womir Zawadzki


logistyka w turystyce2004--0-2- 25: 0


Poszukuj? jaki? materia?ów odno?nie zastosowania logistyki w turystyce, jakie? pozycje ksi??kowe, czasopisma, znalaz?em ju? w czasopismach "Logistyka" i "Gospodarak Materia?owa i Logistyka", wie kto? mo?e gdzie jeszcze mog? co? znale?? na ten temat.autor : Kryperla


Poszukuje informacji - Logistyka w turystyce2004--0-2- 25: 0


Poszukuj? jaki? materia?ów odno?nie zastosowania logistyki w turystyce, jakie? pozycje ksi??kowe, czasopisma, znalaz?em ju? w czasopismach "Logistyka" i "Gospodarak Materia?owa i Logistyka", wie kto? mo?e gdzie jeszcze mog? co? znale?? na ten temat.autor : Kryspin


centra logistyczne i ISO 90002004--0-2- 22: 2


TAK- jak wielu przede mn? mam równie? podobny temat pracy dyplomowej. Prosz? o pomoc i przes?anie info- ka?dego! Diz?kuj?


autor : damian


7662004--0-2- 20: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Sposoby magazynowania


3652004--0-2- 13: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Studenckie Ko?o Logistyki Stosowanej


MASZ PROBLEM Z NAPISANIEM PRACY?2004--0-2- 09: 1


MASZ PROBLEM Z NAPISANIEM PRACY?
ZADZWO?, NAPISZ - POMO?EMY!
Szukanie materia?ów, analizy i badania, sk?ad tekstu, skanowanie, wydruk (laserowy), wydruki dodatkowe, oprawa (bindowanie).
Eseje, Referaty, Kontrolne, Poprawkowe, Zaliczeniowe, Licencyjne, Magisterskie, Podyplomowe, inne...

(0) 62 760-33-60,
(0) 62 760-33-61,
(0) 62 760-27-15,
(0) 608-30-62-43,
(0) 606-25-18-23,
(0) 608-09-63-25.

http://biuro-studiobusi.w.interia.pl
http://www.logos-busi.any.pl

autor : Iwona


ekologistyka miejska2004--0-1- 30: 1


Witam serdecznie.

Jestem studentem V roku logistyki na AE w Poznaniu i obecnie zaczynam
pisanie pracy magisterskiej o tematyce ekologistyki miejskiej.
Bardzo prosz? o pomoc poniewa? mam problemy ze znalezieniem materia?ów
dotycz?cych w/w tematu.

Pozdrawiam

Wies?aw z Wielkopolski

autor : Wiechu


1412004--0-1- 30: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Polityka zakupów surowców - Metoda ABC


8762004--0-1- 29: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nietypowa przesy?ka ?ódzkiego TNT Express


8672004--0-1- 13: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Hays Logistics b?dzie zarz?dza? nowym magazynem firmy Unilever


transport2003--1-2- 30: 1


Poszukuj? informacji na temat transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego.
Interesuj? mnie równie? warunki dostawy incoterms
autor : Aleksandra


4032003--1-2- 29: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Systemy monitorowania przesy?ek kurierskich


8512003--1-2- 22: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : BOS SA wdro?y Impuls BPSC


transport kombinowany2003--1-2- 18: 0


POSZUKUJE WSZELKICH WIADOMOSCI NA TEMAT TRANSPORTU KOMBINOWANEGO, NIEKONWENCJONALNEGO. Z GORY DZIEKUJE.autor : KASKA


2772003--1-2- 10: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : System ci?g?ego pakowania i dystrybucji.


8532003--1-2- 05: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Platinium Equity podpisuje ostateczne porozumienie w sprawie nabycia cz??ci logistycznej Hays PLC


System sterowania zapasami-praca in?2003--1-2- 04: 1


System sterowania zapasami-to mój temat pracy in?ynierskiej.Poszukuje materia?ów.Pomó?cie!!!!autor : Piotr K


Op?acalno?? dowozu towaru do klienta - algorytm2003--1-1- 27: 1


G?ównym czynnikiem decyduj?cym jest oczywi?cie mar?a na transakcji, koszt dowozu do klienta (z?/km) oraz obrót roczny z tym klientem (np. w sytuacji jednorazowego zamówienia uzupe?niaj?cego). Czy kto? ma pomys? jak to ogarn?? w formie jakiego? równania ? Dzi?kuj? za pomoc.autor : Krzysztof


"Logistyczna jesie?" - co dalej?2003--1-1- 18: 1


Po zaskakuj?cej informacji sprzed kilku tygodni o prze?o?eniu VI Kongresu Logistyków Polskich, ?rodowisko logistyków otrzyma?o kolejn? "niespodziank?".

Zapowiadane na 19-21 listopada IV Targi Zarz?dzania i Logistyki "LOGISTYKA 2003" zosta?y odwo?ane na niespe?na dzie? przed ich rozpocz?ciem.

Przypomnijmy, ?e jeszcze dwa lata temu obydwie imprezy (KLP i targi "Logistyka") odbywa?y si? razem. Jak widzimy, w tym roku nie b?dziemy mieli okazji uczestniczy? w ?adnej z nich.

Czekamy na Pa?stwa opinie na temat zaistnia?ej sytuacji.
Czy?by kryzys targów i konferencji logistycznych osi?ga? apogeum?
Czy uczestnicy i wystawcy nie s? ju? zm?czeni ci?g?ymi konfliktami, a do tego zmianami terminów?
Jak powy?sze wydarzenia wp?yn? na postrzeganie targów i konferencji logistycznych, czy ich pozycja nie zostanie mocno os?abiona?autor : Portal LogistykaFirm.com


3062003--1-1- 12: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Volvo 7000 CNG - Pierwszy w Polsce seryjnie produkowany, niskopod?ogowy autobus miejski.


Transport intermodalny i centra prze?adunkowe (kolejowo-samochodowe)2003--1-1- 06: 1


Poszukuj? materia?ów z zakresu budowy centrów prze?adunkowych, zw?aszcza udzia?u w tego typu przedsi?wzi?ciach gmin oraz informacji z zakresu transportu intermodalnegoautor : Pawe? Ga?ecki


8282003--1-1- 03: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wincanton podpisa? umow? na 9 mln funtów


Praca Magisterska2003--1-1- 01: 2


Jestem na 4 roku Zarzadzania i marketingu na UMK i mam zamiar napisa? prac? o logistyce,potrzebuje nawi?za? kontakt z jak?? firm? najlepiej tak? która ma oddzial w Bydgoszczy albo w Toruniu!Prosze o pomoc!!autor : Karolina Kudli?ska


8222003--1-0- 24: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nowa kampania wizerunkowa McDonald's


kursy dla logistyków2003--1-0- 24: 1


Witam!!!
Mam pytanie do wszystkich, otó? jestem z wykszta?cenia automatykiem i robotykiem ale ze wzgl?du na warunki w Polsce nie znalaz?em pracy w zawodzie. Znalaz?em j? w firmie gdzie zatrudniono mnie na logistyka:| chc?c spe?ni? oczekiwania szefostwa chcia?bym si? podkszta?ci? w tym zakresie. Chodzi mi o to gdzie mo?na zrobi? taki kurs, najlepiej ?eby to by?y okolice Bia?egostoku. A tak w nawiasie szykuje mi si? awans:) na BHP-owca, gdzie mówi?c szczerze te? musz? si? przeszkoli?. Taka jest Polska rzeczywisto??:/ pozdrawiamautor : trigun


7232003--1-0- 22: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : VI Kongres Logistyków Polskich


potrzebne referencje2003--1-0- 15: 1


poszukuje informacji nt. wspolpracy z firma LDS. Czy ktos moglby mi cos powiedziec na temat serwisu logistycznego tej firmy. Chodzi mi w szczegolnosci o magazynowanie (w tym magazyn celny konsygnacyjny). Z gory dziekuje za info. KLautor : k.lazarevic


centra logistyczne2003--1-0- 15: 1


centra logistyczne w Polsce i na ?wiecieautor : ANIA


Informacja2003--1-0- 14: 1


Czy portal Logistykafirm.com by?by zainteresowany ?wiadczeniem us?ugi pt: "monitoring przepisów transportowych pod kontem klienta firm spedycyjnych" dla czo?owej firmy bran?y FMCG?autor : Zbigniew Gaw?da


8082003--1-0- 14: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : BPSC w gronie najszybciej rozwijaj?cych si? firm technologicznych w Europie ?rodkowej


magisterka2003--1-0- 13: 1


witam potrzebuje pomocy na temat:"Miejsce logistyki w przedsi?biorstwie w dystrybucji ?ywno?ci w kontek?cie wej?cia Polski do Unii Europejskiej"autor : przemek rudnik


2852003--1-0- 12: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Miejsce logistyki w przedsi?biorstwie w dystrybucji ?ywno?ci w kontek?cie wej?cia Polski do Unii Eur


zarz?dzanie magazynem nale??cym do klienta2003--0-9- 18: 1


Szukam wyspecjalizowanej firmy (nie pracowników), która mog?aby zarz?dza? moim magazynem. Czy kto? mo?e mi pomóc?autor : Micha? Czajkowski


System G.O.L.D. Stock2003--0-9- 12: 0


Prosz? o opienie na temat systemu obs?uguj?cego Centrum Logistyczne GOLD Stock.autor : Pawe? Ptaszy?ski


7242003--0-9- 11: 2


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : FML-owe foto story


7812003--0-9- 11: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nowa sortownia Siódemki


Pozycje w rankingach i nagrody logistyczne - prawda, czy k?amstwo ?2003--0-8- 30: 2


Wypowiedzi towarzysz?ce zamieszczanym przez nas informacjom sk?oni?y nas do rozpocz?cia nowych w?tków "oko?ologistycznych" dyskusji.

W wypowiedzi "Kasa da ci pierwsze miejsce" autor (niestety anonim) sugeruje, i?
"Kto p?aci najwi?cej za reklame lub w innej formie jest najlepszy w rankingach. Tak jest z nagrodami przy tragach najlepszy jest g?ówny sponsor"

Chcieliby?my pozna? Wasz? opini? na ten temat.

Czy uwa?acie, ?e raporty publikowane na ?amach prasy, opieraj? si? tylko o kwoty przeznaczone przez dan? firm? na reklam? w wydawnictwie zamieszczaj?cym ten raport?

Czy mamy do czynienia z jawnym kupowaniem nagród i wyró?nie??

Czy tym samym warto?? nagród i wyró?nie? w bran?y logistycznej oraz pozycji w rankingach, zosta?a zdegradowana do dodatkowej formy sponsoringu?

Na czym w takim razie opiera? si?, wybieraj?c partnera z bran?y logistycznej?

Prosimy o wypowiedzi, najch?tniej poparte argumentami. Mile widziane s? wypowiedzi sygnowane podpisem autora.autor : Portal LogistykaFirm.com


7772003--0-8- 30: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Kim jest logistyk?


2832003--0-8- 27: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wymiana Dokumentów (EDI/WebEDI)


ZADANIA i testy na egzamin kompetencji zawodowych przewo?nika2003--0-8- 27: 0


j.wautor : trucker


7672003--0-8- 23: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Firmy kurierskie


7622003--0-8- 04: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nowy magazyn logistyczny Spedpolu


2552003--0-7- 29: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : STRONY INTERNETOWE SERWISÓW INFORMACYJNYCH


Poszukuje praktyki w dziale dystrybucji2003--0-7- 29: 1


Jestem studentka ostatniego roku AE we Wroc?awiu. Obecnie pisze prace na temat sieci dystrybucji i poszukuje w zwi?zku ztym praktyki w dziale zajmuj?cym sie dystrybucja towarów... je?li ktos moze dac mi wskazówki jak sie do tego zabrac lub zaoferuje mi praktyke to bede bardzo wdzi?czna... a moze chociaz jakies namiary na przychylne firmy... z gory dziekuje za zainteresowanieautor : Monika Fija?kowska


5902003--0-7- 24: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wska?niki 2


tonokilometr2003--0-7- 15: 1


Witam,
poszukuj? informacji na temat poj?cia "tonokilometr". Prosz? o pomoc w znalezieniu publikacji dotycz?cych tego zagadnienia, wykorzystania poj?cia tonokilometr w kalkulacji kosztów transportowych, eyc.autor : Wojtek


7502003--0-7- 09: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Mi?dzynarodowe Targi Lokalnego Transportu Zbiorowego


Europa Park - chyba troszk? sk?amali2003--0-7- 03: 1


Europa Distribution Center zamieszcza w wielu czasopismach bran?owych reklam? Europa Park w Mszczonowie, z informacj?: "30 minut od Mi?dzynarodowego Portu Lotniczego Ok?cie"

Niezorientowanym powiem, i? odleg?o?? od Europa Park do lotniska (notabene nie nazywa si? ono ju? Ok?cie, a Port Lotniczy im. F. Chopina - dzi?ki rajcom W-wy) wynosi min. 40-45 km.

Z tego wynika, i? aby taki czas osi?gn??, nale?y porusza? si? ze ?redni? pr?dko?ci? oko?o 80-90 km/h

Droga ??cz?ca te dwa miejsca jest co prawda dwupasmow? szos?, wszak?e w wielu przypadkach z ograniczeniami do 70 km/h i przebiegiem przez teren zabudowany.

Dodatkowo wiedzie ona m.in. przez Janki, Raszyn i Ok?cie - kto cho? raz tamt?dy przeje?dza?, pewnie wie jakie tworz? si? tam korki.

Zatem og?oszenie albo mija si? z prawd?, albo EDC namawia najemców do ?wiadomego ?amania przepisów i jazdy m.in. "TIRami" ze ?redni? pr?dko?ci? 90 km/h (do czego na polskich drogach dochodzi zreszt? cz?sto, a z rozmów z truckerami wynika, i? prym wiod? w tej kwestii kierowcy Rabena)

By? mo?e doczekamy si? w Polsce czasów, ?e fakt ?wiadomego lekcewa?enia przepisów lub takich ma?ych "k?amstewek" b?dzie wp?ywa? na wybór konkurencyjnej oferty.autor : log


2862003--0-7- 03: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : NAJWA?NIEJSZE POJ?CIA


7342003--0-6- 30: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Zaplanuj sobie tras?


7282003--0-6- 26: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Ch?odnia ? najlepsze i efektywne rozwi?zanie dla dystrybucji ?ywno?ci


1642003--0-6- 20: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Dzia?ania dostosowawcze w obszarze polskiego transportu drogowego do wymaga? rynku Unii Europejskiej


7142003--0-6- 09: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : II Forum M?odej Logistyki - partnerstwo i komunikacja


6862003--0-6- 02: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Plan II Forum M?odej Logistyki


doradztwo logistyczne2003--0-5- 23: 1


witam,
poszukuj? firm zajmuj?cych si? szeroko rozumianem doradztwem logistycznym.

pozdrawiam,
Marcinautor : marcin


II Forum M?odej Logistyki2003--0-5- 16: 1


Drodzy studenci i absolwenci,

zapraszamy na II Forum M?odej Logistyki, które odb?dzie si? 4 i 5 czerwca br. w Warszawie, jako wydarzenie towarzysz?ce targom "Logistyki Transportu i Spedycji - Logistyka Expo 2003"

W planie FML znalaz?y si? prelekcje, dyskusje i warsztaty logistyczne. Dzie? drugi uczestnicy sp?dz? w Centrum Logistycznym InterCars, gdzie zapoznaj? si? z praktycznymi informacjami o logistyce.

Udzia? w Forum M?odej Logistyki i Targach dla zarejestrowanych uczestników bezp?atny.

Wi?cej informacji o FML na stronie skls.it.pw.edu.pl oraz w Portalu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.autor : Miros?aw Ganiec


2612003--0-5- 13: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : ARTYKU?Y O LOGISTYCE ZAMIESZCZONYCH W INTERNECIE.


6762003--0-5- 13: 1


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Miesi?cznik ?wiat Logistyki powraca


Rynek us?ug kurierskich w Polsce2003--0-5- 11: 1


Witam Pa?stwa.
Czy ktos z Go?ci Portalu zna wydawnictwa ktore uzupelnily by moja wiedze na temat dzialalnosci firm kurierskich w Polsce? Najistotnijesze jest dla mnie zdefiniowanie firmy kurierskiej (jak sie okazuje nie jest to latwe) oraz uwarunkowania prawne dotycz?ce dzia?alno?ci firm kurierskich. Za wszelkie informacje w dowolnej postaci (tzn. linki, tytuly ksiazek i wydawnictw) poruszajace temat firm kurierskich bede wdzieczny.
Pozdrawiamautor : Piotr


2412003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : SPIS INSTYTUCJI I UCZELNI:


3662003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Informacje i plany SKLS


4512003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Podsumowanie V Kongresu Logistyków Polskich


5022003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Wyniki ankiety czytelników naszego serwisu.


6162003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Nad grobem logistyki.


5222003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : TPG i World Food Programme


6022003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Jak logistyk z wska?nikiem roz?o?y? firm? potrafi.


5412003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : JAS-FBG oraz Maersk Logistic Polska - Po??czyli?my si?y dla satysfakcji klientów


6042003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Relacja z I Logistykonu Wroc?awskiego


4902003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : 13.03.2003 - Systemy informatyczne wspieraj?ce zarz?dzanie ?a?cuchem dostaw


5752003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : I Logistykon Wroc?awski


6582003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Serwis wózków wid?owych


6152003--0-5- 08: 0


Dodaj swój komentarz do tego artyku?u.autor : Kieliszek dla kuriera - ranking firm kurierskich


szukam szko?y2003--0-5- 05: 1


Witam wszystkich!
mieszkam w Warszawiei poszukuj? najlepiej w?a?nie w stolicy szko?y z kierunkiem logistyka.
prowadze w?asn? dzialno?? wiec nie mam zbyt wiele czasu w szczególno?ci na studia dzienne, interesuja mnie wi?c zaoczne.
jakie szko?y polecacie? pomocy bo szukam dobrej skzo?y ju? do?? d?ugo!
Micha?autor : quattro


Projekt Lampka Biurowa Logistyka POMOCY !!2003--0-5- 04: 1


Poszukuje pomocy w wykonaniu projektu logistycznego lampki biurowej, prosze o kontakt na e-mailautor : Mariusz


Oprogramowanie dla transportu2003--0-4- 10: 1


Zapraszam do zapoznania si? z nowoczesnym oprogramowaniem firmy Emapa

Podstawow? korzy?ci? z u?ytkowania programu eMapa Professional jest oszcz?dno?? czasu i kosztów transportu w?asnego oraz transportu zewn?trznego
Ponadto program posiada 200 dok?adnych planów miast (z dok?adno?ci? do numeru budynku) oraz ponad 55.000 miejscowo?ci
Jest to unikatowy program na rynku polskim poniewa? jako jedyny posiada tak dok?adne mapy, a tak?e ma mo?liwo?? wspó?pracy z odbiornikami GPS
Cena netto wynosi jedyne 550 PLN
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosz? si? kontaktowa? na adres:
Emapa sp. z o. o.
90-273 ?ód?, ul. Rewolucji 1905 r. 4/5
e-mail: transport@emapa.pl

autor : Emapa


oprogramowanie dla transportu2003--0-4- 10: 1


Zapraszam do zapoznania si? z nowoczesnym oprogramowaniem firmy Emapa

Podstawow? korzy?ci? z u?ytkowania programu eMapa Professional jest oszcz?dno?? czasu i kosztów transportu w?asnego oraz transportu zewn?trznego
Ponadto program posiada 200 dok?adnych planów miast (z dok?adno?ci? do numeru budynku) oraz ponad 55.000 miejscowo?ci
Jest to unikatowy program na rynku polskim poniewa? jako jedyny posiada tak dok?adne mapy, a tak?e ma mo?liwo?? wspó?pracy z odbiornikami GPS
Cena netto wynosi jedyne 550 PLN
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosz? si? kontaktowa? na adres:
Emapa sp. z o. o.
90-273 ?ód?, ul. Rewolucji 1905 r. 4/5
e-mail: transport@emapa.pl

autor : Emapa


przyczyny utrzymywania zapasów2003--0-4- 10: 1


Poszukuj? materia?ów lub prac na temat "przyczyny utrzymywania zapasów". By?bym wdzi?czny jezeli ktos moglby mi co? na ten temat przes?a? na maila.
Adres: feyd-19@o2.pl
Z góry dzi?kuje i pozdrawiam
autor : Piotr Garli?ski


Centra Logistyczne2003--0-3- 26: 1


Poszukuje materialow do pracy magisterskien na temat Centra logistyczne w Polsceautor : Mariusz


historia firmy2003--0-3- 14: 1


Zwracam sie z prosba o przeslanie mi historii firmy logistycznej wraz z obecnym jej statusem na rynku.potrzebuje jak najwiecej informacji o tej firmie do pracy mag.prosze o pomoc...
autor : joaana rusiniak


Dane na temat kszta?towania sie rynku urzadzen logistycznych w ostatnich latach2003--0-3- 12: 1


Pisze prace magisterska na temat rynku urzadzen logistycznych i interesuja mnie dane na temat zmian na rynku tychze urzadzen w ostatnich latach. Czy istnieja takie zestawienia?? Jak tak to jak je mozna zdobyc? Pozdrawiamautor : Pawe? Walczuk


pomocy2003--0-3- 10: 0


Poszukuj? materia?ów na temat systemów wspomagajacych zarz?dzania takich jak CRM czy MRP/ERP. Pisz? prac? na temat zintetgrowanego takiego systemu. Pomó?cie!autor : Sebastian


BAF2003--0-2- 27: 1


Co w transporcie morskim oznacza skrót BAF?autor : Ciekawy


dema2003--0-1- 30: 1


Czy mozecie doradzic gdzie znajde w internecie progamiki (nawet dema)umo?liwiajace optymalizacje stanów magazynowych ?autor : Michal


Cyfra kontrolna wagi (ilo?ci) w kodzie EAN2003--0-1- 12: 0


Poszukuj? sposobu wyliczenia cyfry kontrolnej ilo?ci w kodzie EAN-13. Przyk?adowy kod: 2 9 0001 8 02000 8
2-oznacza kod wewn?trzny
9-oznacza, ?e zawiera ilo?? i kod towaru
0001-kod towaru
8-cyfra kontrolna wagi (ilo?ci)-formu?a jej wykiczenia w?a?nie mnie interesuje
02000-ilo?? oznacza 2,000
8-cyfra kontrolna ca?ego kodu EAN
Prosz? o informacj? na ten temat lub link do takiej informacji. Pozdrawiam.autor : Grzesiek


Funkcja logistyczna w logistyce2003--0-1- 11: 1


Szukam informacji na temat zastosowania funkcji logistycznej w logistyce. Je?li kto? mia?by jaki? pomys?, prosz? o PILNY kontaktautor : Pawe? Zieli?ski


REGA?Y DYNAMICZNE2002--1-2- 16: 1


regaly dynamiczne???co to takiegoautor : Zuzanna


Przysz?o?? portali logistycznych2002--1-2- 10: 0


W jakim kierunku powinny i?? polskie portale logistyczne. Jakie informacje, narz?dzia, us?ugi powinny dostarcza? swoim czytelnikom. Prosimy o Pa?stwa komentarze.autor : Redakcja Serwisu


Wplyw organizacji N.A.F.T.A. na systemy logistyczne .2002--1-2- 06: 1


Poszukuje informacji na ww. temat.autor : Krzysztof


Imprezy Logistyczne - co o nich my?lisz?2002--1-2- 02: 1


Co s?dzisz o imprezach, targach logistycznych organizowanych w Polsce.

Czy targów i kongresów logistycznych w naszym kraju nie jest za du?o?

Które z tych imprez s? wed?ug ciebie najbardziej presti?owe?

Czkamy na wasze opinie.
Serwis Internetowy Logistykaautor : Redakcja serwisu logistykafirm.com


Transport Intermodalny i kombinowany2002--1-1- 27: 1


Poszukuj? wszelkich informacji na temat transportu intermodlanego i kombinowanego. Je?eli ktos chcia?by mi pomóc prosz? o kontakt lub przys?anie materia?ów na adres email...Z góry dzi?kuj?autor : Mariusz Bieniarz


student2002--1-1- 22: 2


Analiza i ocena wdro?enia systemu nawigacji satelitarnej w transporcie krajowym i zagranicznym.
Jest to temat mojej pracy licencjackiej.
Poszukuj? ciekawych pomys?ów co wniej zamie?ci?.Prosz? o pomoc.autor : marcin duda


Szkoly Logistyki2002--1-1- 19: 2


hi yo uczeszczam do Miedznarodowej Wyzszej Szkoly Logistyki i Transportu we Wroclawiu
interesuje mnie czego uczycie sie na zajeciach czy sa to tylko wyklady czy tez laboratoria w ktorych aktywnie bierzecie udzial
np w mojej szkole co tydzien robie projekt ze wstepu do logistyki + czasami mam jeszcze prezentacje mojej pracyautor : MaM_Sanki


Dzia?alno?? po?redników w logistyce globalnej2002--1-1- 19: 1


Mam do mnapisania referat pt:"Dzia?alno?? po?redników w logistyce globalnej (spedytorzy,agenci celni,publiczni przewo?nicy morscy nie dysponuj?cy w?asnym taborem-NVOCC,firmy zarz?dzaj?ce eksportem".Je?li kto? ma jakie? materia?y lub zna stronk? na której mo?na to znale?? to by?bym wdzi?czny.dotty1@poczta.onet.plautor : Dariusz Oleksiuk


Technol. pomiaru w logistyce magazynowania2002--1-1- 16: 1


Pisze w?a?nie prace na w/w temat i je?li kto? mia?by jakie? materia?y, zdj?cia itp na ten temat to bardzo prosze o przes?anie ich na mój e-mail: tomek1234567890@poczta.onet.pl

Wielkie dziekiautor : Tomasz Adamowicz


CENTRA LOGISTYCZNE2002--1-1- 12: 1


pisz? prac? dyplomow? na temat centrów logistycznych, je?li co? macie(materia?y, linki, adresy) b?de wdzi?czny dozgonnieautor : tomka


logistyczna obsluga klienta2002--1-1- 11: 1


Pisze prace na w/w temat i prosze o pomoc w ulozeniu pytan do kwestinariusz ankiety(obsluga klientow firm spedycyjno-logistycznych;uslugi).autor : katarzyna Morawiec


du?e magazyny do dyspozycji!2002--1-1- 07: 1


Oferujemy du?e magazyny wysokiego sk?adowania o pow. 3000 m2, do wynaj?cia, korzystania, kupna, inne propozycje,
Szamotu?y k/Poznania,
tel. 061 853 78 41
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>autor : Jaros?aw Ciemnoczo?owski


pracu?2002--1-0- 26: 0


jak wzorcowo zorganizowa? systematyke indeksów materia?owych w du?ej hurtowni z materia?ami budowlanymi mo?e kto? podpowieautor : S?awk


Dzie? 23.03.022002--1-0- 23: 0


Kolejny przyk?ad po?egnania si? z teori?. Analiza ABC moja ukochana zosta?a zweryfikowana przez rzeczywisto??, a dok?adnie przez minimalne zamówienie logistyczne.
Dostawca powiedzia? "macie tak? cen?, ale minimalne zamówienie b?dzie wynosi? 40000 szt. Dostarczymy na w?asny koszt, ale gdy samochód b?dzie za?adowany do pe?nia - czyli 18 palet, nie wi?cej nie mniej". No i jeste?my w kropce. Produktu schodzi z magazynu miesi?cznie 4000 szt. No to mam zapas na 10 miesi?cy, ale to nie wszystko te 40000 produktu to 5 palet. Dobrze, ?e to nie jedyny produkt jaki kupujemy u tego dostawcy. Tak to jest, gdy jedna sztuka komponentu to jedna sztuka wyrobu gotowego. Logistyka opakowa?.autor : Logistyk


Dzie? 16.03.022002--1-0- 23: 0


Jak mo?na si? nabawi? nerwicy b?d?c logistykiem. Jeden z przyk?adów.
Osoba odpowiedzialna za ustalanie terminów realizacji zamówie? u naszego dostawcy dostarczaj?cego jeden z g?ównych komponentów potrzebnych do produkcji. Jest na urlopie!
Dowiadujemy si? o tym przy okazji sk?adania zamówie?, bo po co ma cz?owiek wiedzie? wcze?niej. Oczywi?cie nie ma osoby, która by podj??a za ni? decyzje. W takich sytuacjach mo?emy sobie system Just-in-Time wsadzi? do szuflady i poczeka? na lepsze czasy.
Gdy? nie wie si? - czy zrealizuj? zamówienie w ??danym terminie, czy nie. Przez tydzie? siedz? na szpilkach w oczekiwaniu na informacje od dostawcy. Tym bardziej, ?e przed ?wi?tami zaczynaj? mi czy?ci? magazyny. Kocham takie sytuacje.autor : Logistyk


Dzie? 09.03.022002--1-0- 23: 0


Firma z gatunku "operator logistyczny" rodzina FM odmiana "SILESIA" - siedziba Tychy. By?em kiedy?, jeszcze w czasach studenckich, na konferencji , na której wyst?powa? szef tej?e firmy. Jako jedyny ze wszystkich prelegentów mówi? z sensem i tak "?yciowo". Pomy?la?em sobie "kto? konkretny".
Teraz ju? po studiach jestem logistykiem w du?ej firmie z gatunku "chemia". W okresie ostatnich mrozów potrzebowa?em ch?odni lub izotermy (cz??? naszych wyrobów jest p?ynami bardzo wra?liwymi na temperatur?). Dzwoni? wi?c do firmy, która kojarzy mi si? nie tylko z pi?knie wymalowanymi izotermami je?d??cymi po polskich drogach ale równie? z konkretnymi, profesjonalnie podchodz?cymi do sprawy lud?mi.
Napiecie ro?nie, bo termin ralizacji coraz bli?ej.
Godzina 12:15 i có? s?ysz?:
"Prosz? zadzwoni? po trzynastej bo w tej chwili wszyscy s? na lunchu!!!"
Có?...francuska firma, zachodnie standardy.....
Z przykro?ci? stwierdzi?em, ?e nasz klient nie uzna? tych standardów za obowi?zuj?ce.autor : Logistyk


Dzie? 02.03.022002--1-0- 23: 0


Rozmawia?em z moim znajomym logistykiem jak u niego wygl?da praca logistyka.
Powiedzia?, ?e inaczej, gdy? maj? produkcj? jednostkow?. Tu raczej nie ma niespodzianek. Technolog ustali technologie, a on z nim terminy dostaw. Potem znajdzie dostawców, podpisze kontrakty i wy?le zamówienia. Tylko pozostaje nadzorowa? - czy wszystko idzie z planem. ?y? nie umiera?, gorzej gdy ma si? takich projektów 10 do nadzoru. Wtedy jak cz?owiek sobie dobrze nie zorganizuje pracy to le?y.autor : Logistyk


Dzie? 23.02.022002--1-0- 23: 0


Min??o ju? 1,5 miesi?ca w pracy. Wnioski co do przydatno?ci J?zyka angielskiego.
Przez ten okres musia?em korzysta? z niego oko?o 6 razy. Stwierdzam, ?e zaczn? go zapomina?, gdy? za rzadko go u?ywam. Zaczynam zastanawia? si? nad powrotem do czytania literatury angloj?zycznej.
Za to co do kompetencji w tym zawodzie, stwierdzi?em kilka faktów. Pierwszy to ta praca przypomina prac? maklera i to w wielu punktach. Po pierwsze ustalanie granicznych stanów magazynowych. Ustali?e? na podstawie analiz sprzeda?y z ostatniego roku stany, a tu Ci wyskakuje nagle eksport i czy?ci ci magazyny w 2 tygodnie. Ju? nie mówi?c, ?e nowe zamówienia ci?gle sp?ywaj?. Trzeba mie? du?o do?wiadczenia zwi?zanego z danym sektorem rynku. Oczywi?cie je?eli chodzi o dobra szybko zbywalne. Tak zwanie czu? jego rytmik?. Niektóre osoby nie potrafi? tego wyczu?. Jest to cecha osobowo?ci zwi?zana z EQ. To druga kompetencja. Chyba j? mam, bo na razie moje przewidywania si? sprawdzaj?. Cho? nie powiem, ?e system informatyczny typu ERP i Excel bardzo mi w tym pomagaj?. Pozwalaj? mi na tworzenie symulacji ró?nych sytuacji. Bez po?wi?cania du?ej ilo?ci czasu na obróbk? informacji. Có?, miesi?c si? po?wi?ci?o na budowanie arkuszy w Excel. To jest trzecia kompetencja - znajomo?? odpowiednia oprogramowania pozwalaj?ca na stworzenie odpowiednich narz?dzi do obróbki informacji. By mie? wi?cej czasu na analiz? sytuacji i mo?liwo?? podj?cia trafniejszej decyzji.
W?a?nie dost?p do informacji. Nasz rz?d skupia si? na stopach procentowych, nie rozumiej?c, ?e Ameryka nie osi?gn??a tego poziomu rozwoju przez stopy procentowe, ale tani przep?yw informacji. Nie ma przelewu informacji - nie ma pobudzenia w gospodarce. Za czasów komuny wy??czono telefony w Polsce by si? nie mog?a zorganizowa? opozycja. Teraz mamy to samo lecz w ukrytej formie. Teraz koszty komunikacji ograniczaj? organizowanie si? spo?ecze?stwa, a firmy s? przecie? jego elementem. Jako? tego faktu nikt nie rozumie, a w Polsce telefon nadal jest w pewnym sensie dobrem luksusowym. Co mo?na zaobserwowa? po zachowaniu si? ludzi. Ju? nie wspomn? o Internecie, gdy? mo?na by tu by?o ksi??k? napisa?."autor : Logistyk


Dzie? 16.02.022002--1-0- 23: 0


Ostatnio uda?o si? by? na konferencji. Konferencja nie by?a w Warszawie, a by?a na temat Polskiej gospodarki morskiej. Wnioski jakie mo?na by?o z niej wyci?gn??: takich konferencji nie powinno si? robi? w Warszawie, gdy? istnieje wi?ksza szansa, ?e jaki? pose? na ni? trafi cho?by z przypadku. Takim sposobem si? dowie, ?e mamy dost?p do morza. Ju? nie mówi?c, ?e mamy porty, ?eglug? itd. Jak cz?owiek s?ucha takich rzeczy zastanawia si? po co nasi dziadowie walczyli o dost?p do morza. Mo?e by drugiej wojny nie by?o bo Hitler by mia? wolny dost?p do Prus Wschodnich. Jak nasi dziadowie wiedzieli jaki to skarb mie? dost?p do morza. Tak obecnie jakby nikt tego nie zauwa?a?. Mo?e znów trzeba aby nam go odebrano, by elity rz?dz?ce zauwa?y?y jego warto??. Jak na razie zauwa?a si? warto?? sto?ków w zarz?dach portowych, jak obecnie si? dzieje w Gda?sku, gdzie w?adze miasta walcz? z Ministerstwem o to kto ma zasiada? w zarz?dzie. Jako? nie zauwa?aj? jak nam zyski z transportu zabieraj? Niemcy. Nie dociera do naszych elit, ?e jak dalej b?d? tak post?powa? to te sto?ki te? znikn?. Nie pojmuj? te? ?e im wi?ksze zyski b?d? z tego dzia?u gospodarki, tym wi?cej sto?ków do obsadzenia b?dzie. Stare przys?owie mówi "Gdzie si? dwóch bije tam trzeci korzysta". I tak 400 tys. TEU krajowych kontenerów idzie przez Hamburg, a 260 tys. TEU prze Polskie porty.
Jak Niemcy potrafili dofinansowa? porty, tak Polacy potrafi? obci??a? je podatkami. W Niemczech jak zrozumia?em dobrze z tej konferencji wszystkie podatki jakie s? uzyskiwane z dzi?ki istnieniu portu wracaj? do niego i s? wykorzystywane na jego rozwój. Czyli podatki od firm, ludzi pracuj?cych w tych firmach i z samego portu. Jak tak dalej pójdzie to nawet nie pomo?e wybudowanie autostrady pó?noc - po?udnie portom. Mo?e trzeba je zamie? na porty promowe i jachtowe, gdy? turystyka jest jeszcze w stanie je uratowa?. Przynajmniej ju? w tym kierunku idzie port w Gdyni.autor : Logistyk


Dzie? 08.02.022002--1-0- 23: 0


Spedpol firma co si? zowie. Dosz?a prawie do perfekcji w ob?udzie klienta. Cho? op?aca si? z nim wspó?pracowa? jak si? ma towar do przewiezienia powy?ej 300 km, gdy? transport w?asny przestaje by? op?acalny w takim wypadku. Ale w czasie negocjacji mo?na co nieco uzyska? wi?cej korzy?ci.
Dbaj? o towar. Nawet zadzwoni? z informacj?, ?e palety powinny by? lepiej zabezpieczone foli?.
Lecz maj? jedn? wad? co rysuje si? jak rysa na szkle. Logistyk? wysy?ania faktur nie opanowa?a ta firma. Co jaki? czas zdarza si? im wys?a? faktur? konkurencji do nas a nasz? do nich. W tym momencie nie potrzebny nam wywiad gospodarczy. Ze Spedpolem mamy to za darmo.autor : Logistyk


Dzie? 14.01.022002--1-0- 23: 0


Min??o ju? dwa tygodnie i pracy co nie miara. Jak na razie stwierdzam, ?e ten j?zyk na tym poziomie na jaki mam. Zupe?nie mi wystarcza, a jest na poziomie mo?na powiedzie? komunikatywnym. Pozna?em przy okazji przysz?a konkurencje GPS. Jest jeszcze system nie dopracowany, ale warto o nim wiedzie?. System nazywa si? Proteka i jest tworzony przez firm? Monitel wspó?pracy z Plus GSM. O wiele ta?szy od GPS, ale nie jest tak dok?adny jak GPS i zawodny z powodu ma?e ilo?ci stacji przeka?nikowych. Ale dla ma?ej firmy mo?e by? naprawd? fajnym narz?dziem do monitorowania swoich pojazdów.autor : Logistyk


Dzie? 02.01.022002--1-0- 23: 0


Pierwszy dzie? w pracy. Po wys?aniu 150 CV i 5 rozmowach kwalifikacyjnych. Uwa?am si? za szcz??ciarza, który dosta? prace w swoim wymarzonym zawodzie. Czyli jako logistyk. Jak si? dowiedzia?em na to stanowisko by?o oko?o 300 poda? i to do ma?ej firmy. W gazetach pisz?, ?e logistyków poszukuj?. Nie chce my?le? ile poda? trafia na takie stanowisko do takiej firmy jak np. Mars. Mo?na si? zgodzi? si? z tym, ?e szukaj?. Gdy we?miemy pod uwag?, ?e dla firm w których odby?em rozmowy najwa?niejsz? kompetencj? jak? powinien mie? logistyk jest znajomo?? j?zyków obcych na poziomie bardzo dobrym. Zastanawiam si?-czy oni poszukuj? logistyków czy t?umaczy. Mo?e wybieraj?c studia logistyczne pope?ni?em b??d. Mo?e trzeba by?o wybra? germanistyk? i zrobi? jaki? kurs, studium logistyczne. Ale zobaczymy na ile ta bardzo wa?na kompetencja wed?ug pracowników dzia?ów HR (czy firm Doradztwa Personalnego) b?dzie mi potrzebna w obecnej pracy.autor : Logistyk


Wst?p2002--1-0- 23: 0


Pami?tnik ten w naszym zamy?le ma obrazowa? prace logistyka, jak te? problemy i ciekawostki z pracy na tym stanowisku. Ka?dy z was mo?e by? twórca tego pami?tnika zachowuj?c swoja pe?na anonimowo??. Wystarczy wpisa? si? na forum. Zasady jakie wpis musi spe?ni? to brak wulgaryzmów, nie podawanie nazwy firmy w jakiej pracujecie, ani te? czym dana firma si? zajmuje. Ale za to mo?na spokojnie podawa? nazwy firm z których us?ug korzystacie lub spotkali?cie si? z ich ofert?. Mamy nadziej, ?e dla was i dla nas b?dzie to miejsce wymiany do?wiadcze? z codziennej pracy, a zarazem ?wietn? zabaw?. Za? dla Firm ?wiadcz?cych us?ugi miejscem, gdzie znajd? opinie swoich klientów o sobie. Pozdrawiamy zespó? SIL.

autor : LogistykaFirm.com


Szukam gazet logistycznych2002--1-0- 15: 2


Poszukuj? nast?puj?cych numerów gazet logistycznych i transportowych:

Eurologistics - (02) 1/2001
Logistyka a Jako?? - nr (1) i (2) - 2000
Nowoczesny Magazyn - od 1 do 5/1999
Logistyka - 6/2000; 1,2,3/2001
Spedycja Transport Logistyka - 1/2000; 1,2/2002
Samochody Specjalne - 1/01; 2/01

W zamian oferuj? inne numery powy?szych gazet. Ch?tnych do odst?pienia lub wymiany prosz? o kontakt:
miroy@wp.pl
autor : Mirek


Szukam gazet logistycznych2002--1-0- 15: 2


Poszukuj? nast?puj?cych numerów gazet logistycznych i transportowych:

Eurologistics - (02) 1/2001
Logistyka a Jako?? - nr (1) i (2) - 2000
Nowoczesny Magazyn - od 1 do 5/1999
Logistyka - 6/2000; 1,2,3/2001
Spedycja Transport Logistyka - 1/2000; 1,2/2002
Samochody Specjalne - 1/01; 2/01

W zamian oferuj? inne numery powy?szych gazet. Ch?tnych do odst?pienia lub wymiany prosz? o kontakt:
miroy@wp.plautor : Mirek


Logistyka wg. Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego2002--1-0- 06: 2


Poszukuj? definicji logistyki stworzonej przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne, niestety nie mog? si? do tej informacji "dokopa?". Je?li kto? posiada poszukiwan? przeze mnie informacj? to prosz? o pomoc.autor : Marcin T


Systemy track&trace w firmach logistycznych2002--0-9- 26: 0


Szukam informacji dotyczacych dost?pnego oprogramowania na rynku polskim dla firm spedycyjnych oraz informacji o ewentualnych potrzebach tych firm wobec takich rozwi?za?.autor : Mariusz


graf przeplywu inforamcji w systemie2002--0-9- 17: 1


pomozcie!!! o co chodziautor : niko


Kto? co? wie nt. budowy WZCL??2002--0-9- 09: 1


Je?li któs z was posiada ?wie?e informacje nt. budowy Centrum Logistycznego we Wroc?awiu, prosz? o zostawienie informacji.autor : student1979


  Lista wiadomości | Dodaj komentarz

LogistykaFirm.com nie odpowiada z treść postów zamieszczonych w forum portalu Logistykafirm.com. W razie wštpliwości co do prawdziwości danych lub informacji zamieszczonych w poście na forum proszę kontaktować się z autorem postu lub odpowiedzieć na forum.

Transport Oferuje
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59
KGL Sp. z o.o. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWALink do pliku
Witamy, Nasza firma działa na rynku usług spedycyjno-transportowych od 1995 roku. Jesteśmy członkiem, współzałożycielem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki w Gdyni oraz członkiem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. Organizujemy pr...
tel.58 621 33 59


Ciężarówki - Naczepy - Części
zbiorniki na olej napędowyLink do pliku
Nowe, dwupłaszczowe zbiorniki na olej napędowy. Poj 5000 l. Dostępne również w opcji z SMDP - System Monitoringu Dozowania Paliwa ...
tel.607228141


Praca - Dam
Specjalista ds. logistykiLink do pliku
Nazwa firmy: Socpol to prężnie rozwijająca się Agencja Pracy, zajmująca się głównie rekrutacją i selekcją pracowników na poczet branży transportowej. Nasza wiedza i doświadczenie gwarantują pozyskanie specjalistów o najwyższych kwalifikacjach. W...
tel.91 455 31 23
Kierownik transportu - Dąbrowa GórniczaLink do pliku
InterKadra jest działającą na rynku europejskim licencjonowaną Agencją Pracy Tymczasowej, Doradztwa Personalnego oraz Pośrednictwa Pracy na terenie RP i za granicą, wpisaną do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 3372. Obecnie dla naszego K...
tel.12 290 44 52
Kurier w Płocku
Zapraszamy do współpracy osoby (firmy): &#8226; Zainteresowane rozwożeniem przesyłek na wybranym terenie Płocka i okolic &#8226; Z samochodem dostawczym &#8226; Zaangażowane &#8226; Dyspozycyjne od poniedziałku do piątku &#8226; Z dużą kultu...
tel.698638234
Specjalista ds. Sprzedaży Frachtu MorskiegoLink do pliku
Nawiążemy współpracę ze Specjalistą ds. Sprzedaży Frachtu Morskiego z dobrą znajomością języka angielskiego. Region: Polska południowa. Bliższe informacje : kariera@chronosconsulting.pl ...
tel.
Dyspozytor Floty własnej
Wymagania: - minimum 5-letnie doświadczenie w dziale transportu, - znajomość języka niemieckiego/angielskiego - znajomość zagadnień technicznych związanych z obsługą floty własnej - zorientowanie na osiąganie zamierzonych celów - samodzielsność ...
tel.61-65-23-300


[Rozmiar: 3494 bajtów]
Kursy średnie NBP:
z dnia22-07-14
EUR - 4.1521 0.0042
USD - 3.0700 0.0048
GBP - 5.2412-0.0027
CHF - 3.4172 0.0003
Kalendarz
Kalkulator Drobnicowy
LogistykaFirm.com LogistykaFirm.com [Rozmiar: 3494 bajtów]